Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce

Namen javnega razpisa za kandidate za mlade razsikovalce* je izbrati kandidate za usposabljanje za raziskovalno delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za dol​očen čas, in sicer do največ štirih let oz. do zaključka doktorskega študija, ki bo izbranim kandidatom financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS. Raziskovalne organizacije zadevni javni razpis objavijo po odobritvi mentorjev s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, ki financira usposabljanje na razpisu izbranih kandidatov za mlade raziskovalce, kar je občajno v mesecu maju ali juniju. 


Kandidati se lahko prijavijo na prosta mesta pri izbranih mentorjih, objavljenih v razpisni dokumentaciji. Kandidat se lahko prijavi samo na eno razpisano mesto oz. k enemu mentorju.  Pri posameznem mentorju je lahko izbran samo en kandidat. Če je kandidatov za posamezno razpisano mesto pri enem mentorju več, se prijavljeni kandidati razvrstijo glede na doseženo skupno oceno po kriterijih izbire. Izbran je najbolje ocenjeni kandidat. V primeru, da izbrani kandidat odstopi oziroma zavrne mesto mladega raziskovalca, se izbere naslednji kandidat glede na skupno doseženo oceno.  


Kandidat mora skladno s Pravilnikom Javne Agencije za raziskovalno dejavnost RS, izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00; ali
 • ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu ustrezne smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004; ali
 • ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela); ali
 • ima glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini;
 • in
 • starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); starostna meja se dvigne nad 28 let, če je mladi raziskovalec brez finančne podpore že opravil eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto.

Na razpis se lahko prijavi tudi kandidat iz tretje alineje prejšnjega odstavka, ki še ni zaključil študijskega programa druge stopnje ustrezne smeri in ima ob prijavi na razpis opravljenih najmanj 80 % vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve in druge stopnje ustrezne smeri. Tak kandidat mora v primeru izbora za mladega raziskovalca študijski program druge stopnje dokončati in najpozneje do vključno 15. 09. tekočega leta dopolniti prijavo s potrdilom o opravljenem zagovoru zaključnega dela po študijskem programu druge stopnje in potrdilom o opravljenih študijskih obveznosti s povprečno oceno na študijskih programih prve in druge stopnje najmanj 8,00.

 

Če se kandidat za mladega raziskovalca ob sklenitvi pogodbe vpisuje v drugi oziroma tretji letnik študijskega programa tretje stopnje, povprečna ocena dodiplomskega študija po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma povprečna ocena vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje in študijskega programa druge stopnje, ni pomembna. Če ima kandidat opravljen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna.

 

Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, najmanj šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.

 

Kandidat, ki se ob podpisu pogodbe vpisuje v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje oziroma je navedeni status že izkoristil, kandidat, ki je prek agencije že bil financiran v programu mladih raziskovalcev, in kandidat, ki že ima opravljen doktorat znanosti, skladno s četrtim odstavkom 113. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik) ne more biti izbran oz. financiran. Morebitne vloge na javni razpis bodo zavrnjene.

 

Kandidat mora izpolnjevati tudi druge pogoje, ki so določeni za razpisano mesto pri izbranem mentorju. Pogoji so objavljeni v kratkem opisu programa usposabljanja pri posameznem mentorju.

 

Merila za ocenjevanje kandidatov so:

 • povprečna ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje; opravljenih mora biti najmanj 80 odstotkov vseh izpitov in vaj;
 • že zaključen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004;
 • vpis v študijski program tretje stopnje;
 • prejete nagrade oziroma priznanja;
 • objavljeni članki;
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu;
 • ocena razgovora s kandidatom.
   

Obdobje financiranja  usposabljanja mladih raziskovalcev je do doktorata znanosti, kar je največ štiri leta. Doba financiranja se skrajša za eno leto, če je mladi raziskovalec ob podpisu pogodbe vpisan v drugi letnik študijskega programa tretje stopnje, in za dve leti, če je vpisan v tretji letnik študijskega programa tretje stopnje. Če mladi raziskovalec s področja medicine – zdravnik v času usposabljanja začne opravljati pripravništvo ali specializacijo pri izvajalcu usposabljanja, agencija v času pripravništva ali specializacije financira le materialne stroške in stroške storitev kategorije cene efektivne ure raziskovalnega dela, v katero je razvrščen mladi raziskovalec, in mentorski dodatek, vendar le do konca odobrene dobe financiranja usposabljanja mladega raziskovalca.

 


Vsebina prijave

 

Prijava na javni razpis mora biti oddana na v razpisni dokumentaciji objavljenem prijavnem obrazcu, skupaj z elektronsko kopijo narejeno z optičnim bralnikom (skenom) osebnega dokumenta in dokazilom o predhodni izobrazbi ustrezne smeri:

 • fotokopijo diplome in priloge k diplomi, dosežene po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004;
 • fotokopijo diplome in priloge k diplomi magisterija, dosežene po študijskem programu sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004;
   
 • fotokopijo diplome in priloge k diplomi prve in druge stopnje, dosežene po študijskem programu sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, oziroma potrdilo o zagovoru ter opravljenih izpitih in vajah, če mlademu raziskovalcu diploma še ni bila podeljena;
   
 • v primeru, če kandidat v študijskem letu, s katerim bi pričel z  usposabljanjem po programu Mladi raziskovalci,  doktorski študij nadaljuje, ob prijavi priloži potrdilo o vpisu v zadnji letnik doktorskega študija v študijskem letu, ki ga opravlja ob prijavi.
   
 • Kandidati, ki so v času prijave že vpisani na doktorski študij, priložijo tudi potrdilo o opravljenih obveznosti na doktorskem študiju.

Če kandidat za mladega raziskovalca ob prijavi na javni razpis še ni zaključil študijski program druge stopnje, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, mora imeti ob prijavi opravljenih vsaj 80 % vseh študijskih obveznosti, s povprečno oceno prve in druge stopnje najmanj 8,00 (na dve decimalki natančno). Prijavnemu obrazcu mora priložiti elektronsko kopijo narejeno z optičnim bralnikom (skenom) diplome s prilogo k diplomi prve stopnje ter potrdilo o opravljenih študijskih obveznosti druge stopnje. Tak kandidat mora do 15. 9. t.l. tudi predložiti:

 • potrdilo o magistriranju in
 • potrdilo o opravljenih vseh študijskih obveznosti s povprečno oceno na študijskih programih prve in druge stopnje najmanj 8,00. 

Če kandidat za mladega raziskovalca ni opravil študijskega programa prve stopnje oz. študijskega programa druge stopnje oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora prijavo dopolniti še z:

 • mnenjem ENIC-NARIC centra o ustreznosti v tujini pridobljene izobrazbe za namene zaposlovanja;
 • pretvorbo povprečne ocene študija glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji in ki jo pripravi izvajalec usposabljanja oz. fakulteta Univerze v Mariboru, kjer bo usposabljanje potekalo,
 • odločbo Univerze v Mariboru (UM) o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji.

Prijavi so lahko priložene še sledeče samostojne priloge: 

 • Dokazila o koriščenju dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev oz. potrdilo o daljši, najmanj šestmesečni dokumentirani bolezenski odsotnosti. Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.
 • Fotokopije dokazil o doseženih nagradah in priznanjih.
 • Dokazilo o avtorstvu ali soavtorstvu znanstvenih člankov.
 • Opis dosedanjega sodelovanja kandidata pri raziskovalnem delu podpisan s strani nadzornega raziskovalca pri raziskovalnem delu.

Kandidati, ki so tuji državljani, izpolnijo prijavo v angleškem jeziku.

 

Izbrani kandidati na e-naslov: raziskujmo@um.si ali naslov UM, Služba za podporo raziskovalcem in umetnikom UM, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, dostavijo tudi potrdilo o vpisu na doktorski študij za študijsko leto, s katerim pričnejo usposabljanje.

 

Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delo s polnim delovnim časom v trajanju 40 ur na teden. Delovni čas je razporejen skladno z veljavnim splošnim aktom univerze in Načrtom izrabe delovnega časa. Delovno mesto H017002 - MLADI RAZISKOVALEC sodi v 32. plačni razred in znaša 1.485,46 EUR bruto. 

Univerza zagotavlja izbranemu kandidatu plačilo za delo, ki je sestavljeno iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Letni dopust, druge odsotnosti z nadomestilom in odsotnosti brez nadomestila, se dodelijo v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in kriterijih, določenimi v Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost.


Kandidati bodo lahko oddali prijave na način in v roku določenim v razpisni dokumentaciji.
 

Nepravočasne prijave, prijave, ki ne bodo pripravljene in oddane na način, kot določa javni razpis ter prijave kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev določenih v javnem razpisu in s tem določil Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti​, ne bodo upoštevane.


Prijavljeni kandidati, ki izpolnjujejo pogoje bodo o rezultatih izbora obveščeni v roku, skladno z določili javnega razpisa​.


Neizbrani kandidat, ki meni, da je bila pri izbiri kršena zaknska prepoved diskriminiacije, lahko v roku 30. dni po prejemu obvestila zahteva sodno varstvo neposredno pred pristojnim delovnim sodiščem.


Razpisna dokumentacija je v času trajanja razpisa dosegljiva na spletni strani Univerze v Mariboru http://www.um.si/mladi-raziskovalec.


  

Dodatne informacije in opozorila

Kandidati se morajo posebej vpisati v študijske programe 3. stopnje v študijskem letu s katerim se prične usposabljanje izbranih kandidatov. Izbrani kandidati za mladega raziskovalca dostavijo na naslov Univerze v Mariboru Potrdilo o vpisu v študijski program 3. stopnje takoj po vpisu.
 
V kolikor kandidat ne bo vpisan na doktorski študij, s tem ne bo izpolnil vseh pogojev za sklenitev pogodbe o usposabljanju mladega raziskovalca pod okriljem Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Kandidate z diplomo, pridobljeno v tujini, posebej opozarjamo, da je k prijavi potrebno priložiti odločbo o priznavanju tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja in pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija.  

Postopek priznavanja lahko po Zakonu o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/2011, 97/2011 - popr., 109/2012), traja do dva meseca. Kandidati lahko pridobijo podrobnejše informacije na spletni povezavi in na fakulteti, kjer bodo nadaljevali s podiplomskim izobraževanjem.

Za diplomo, ki ni pridobljena na visokošolskih zavodih Republike Slovenije, je potrebno pridobiti mnenje o ustreznosti izobrazbe za namen zaposlovanja, ki ga poda ENIC-NARIC center Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Postopek lahko traja do dva meseca. 

Tekom ocenjevalnega postopka bodo prijavljeni kandidati vabljeni na razgovor. Kandidati bodo prejeli vabilo na razgovor na e-naslov, ki ga bodo navedli v prijavnem obrazcu, zato naj bodo dosegljivi na navedenih kontaktnih podatkih v času izbora kandidatov, do poteka časa za obveščanje.  

V kolikor se kandidat vabilu na razgovor ne odzove ali se razgovora ne želi udeležiti, se razume, da s tem dejanjem kandidat od prijave odstopa. 

Vse dodatne informacije v zvezi z objavljenim​ javnim razpisom lahko interesenti dobijo na e-naslovu objavljenem v razpisni dokumentaciji.


*Vsi izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
Uporabne povezave
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava