3. Ponovni javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2020

​​​Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, na podlagi 12. člena  Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 - ZPOP-1A, 21/18 - ZNOrg, 9/19, 49/20 - ZIUZEOP) ter 112. člena Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20) objavlja

 

 3.PONOVNI JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE[1] ZA LETO 2020

(v nadaljevanju: javni razpis)1.       Namen  javnega razpisa 

Namen javnega razpisa je izbrati kandidate za usposabljanje za raziskovalno delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas, in sicer do največ štirih let oz. do zaključka doktorskega študija, ki bo izbranim kandidatom financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.   

 

2.       Mentorji in prosta mesta 

Kandidati se lahko prijavijo na prosta mesta pri izbranih mentorjih, navedenih v Prilogi 2 »Seznam mentorjev Univerze v Mariboru«. 

Kandidat se lahko prijavi samo na eno razpisano mesto oz. k enemu mentorju.  

Pri posameznem mentorju je lahko izbran samo en kandidat. Če je kandidatov za posamezno razpisano mesto pri enem mentorju več, se prijavljeni kandidati razvrstijo glede na doseženo skupno oceno po kriterijih izbire. Izbran je najbolje ocenjeni kandidat. V primeru, da izbrani kandidat odstopi oziroma zavrne mesto mladega raziskovalca, se izbere naslednji kandidat glede na skupno doseženo oceno. 

 

3.       Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00; ali
 • ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu ustrezne smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004; ali
 • ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela); ali
 • ima glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini;
  in
 • starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); starostna meja se dvigne nad 28 let, če je mladi raziskovalec brez finančne podpore že opravil eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto.
 • V študijskem letu 2020/2021 bo vpisan v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študijskega programa.

Na razpis se lahko prijavi tudi kandidat iz tretje alineje prejšnjega odstavka, ki še ni zaključil študijskega programa druge stopnje ustrezne smeri in ima ob prijavi na razpis opravljenih najmanj 80 % vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve in druge stopnje ustrezne smeri. Tak kandidat mora v primeru izbora za mladega raziskovalca študijski program druge stopnje dokončati in najpozneje do vključno 15. 09. 2020 dopolniti prijavo s potrdilom o opravljenem zagovoru zaključnega dela po študijskem programu druge stopnje in potrdilom o opravljenih študijskih obveznosti s povprečno oceno na študijskih programih prve in druge stopnje najmanj 8,00.

 

Če se kandidat za mladega raziskovalca ob sklenitvi pogodbe vpisuje v drugi oziroma tretji letnik študijskega programa tretje stopnje, povprečna ocena dodiplomskega študija po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma povprečna ocena vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje in študijskega programa druge stopnje, ni pomembna. Če ima kandidat opravljen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna.

 

Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, najmanj šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.

 

Kandidat, ki se ob podpisu pogodbe vpisuje v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje oziroma je navedeni status že izkoristil, kandidat, ki je prek agencije že bil financiran v programu mladih raziskovalcev, in kandidat, ki že ima opravljen doktorat znanosti, skladno s četrtim odstavkom 113. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik) ne more biti izbran oz. financiran. Morebitne vloge na javni razpis bodo zavrnjene.

 

Kandidat mora izpolnjevati tudi druge pogoje, ki so določeni za razpisano mesto pri izbranem mentorju. Pogoji so objavljeni v kratkem opisu programa usposabljanja pri posameznem mentorju.

 

 

4.       Merila za ocenjevanje kandidatov 

Merila za ocenjevanje kandidatov so:

 • povprečna ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje; opravljenih mora biti najmanj 80 odstotkov vseh izpitov in vaj;
 • že zaključen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004;
 • vpis v študijski program tretje stopnje;
 • prejete nagrade oziroma priznanja;
 • objavljeni članki;
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu;
 • ocena razgovora s kandidatom.
   

5.       Obdobje financiranja  

Obdobje financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev do doktorata znanosti je: 

največ štiri leta, če so vpisali študijski program tretje stopnje; 

največ tri leta, če so vpisali študijski program tretje stopnje na medicini. Če mladi raziskovalec po tem roku ne bo pridobil statusa specializanta, mu agencija še eno leto financira  usposabljanje na študijskem programu tretje stopnje. 
Doba financiranja se skrajša za eno leto, če je mladi raziskovalec ob podpisu pogodbe vpisan v drugi letnik študijskega programa tretje stopnje, in za dve leti, če je vpisan v tretji letnik študijskega programa tretje stopnje.

 
 

6.    Vsebina prijave

 

Prijava na javni razpis mora vsebovati prijavni obrazec (Obr. UM-MR/Prijava) s kopijo osebnega dokumenta in dokazila o izobrazbi:

 • fotokopijo diplome in priloge k diplomi, dosežene po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004;
 • fotokopijo diplome in priloge k diplomi magisterija, dosežene po študijskem programu sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004;
   
 • fotokopijo diplome in priloge k diplomi prve in druge stopnje, dosežene po študijskem programu sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, oziroma potrdilo o zagovoru ter opravljenih izpitih in vajah, če mlademu raziskovalcu diploma še ni bila podeljena;
   
 • v primeru, če kandidat v študijskem letu 2020/2021 nadaljuje doktorski študij ob prijavi priloži potrdilo o vpisu v zadnji letnik doktorskega študija v študijskem letu 2019/2020.
   
 • Kandidati, ki so v času prijave že vpisani na doktorski študij, priložijo tudi potrdilo o opravljenih obveznosti na doktorskem študiju.

Če kandidat za mladega raziskovalca ob prijavi na ta javni razpis še ni zaključil študijski program druge stopnje, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, mora imeti ob prijavi opravljenih vsaj 80 % vseh študijskih obveznosti, s povprečno oceno prve in druge stopnje najmanj 8,00 (na dve decimalki natančno). Prijavnemu obrazcu mora priložiti fotokopijo diplome s prilogo k diplomi prve stopnje ter potrdilo o opravljenih študijskih obveznosti druge stopnje. Tak kandidat mora do 15. 9. t.l. tudi predložiti:

 • potrdilo o magistriranju in
 • potrdilo o opravljenih vseh študijskih obveznosti s povprečno oceno na študijskih programih prve in druge stopnje najmanj 8,00. 

Če kandidat za mladega raziskovalca ni opravil študijskega programa prve stopnje oz. študijskega programa druge stopnje oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora prijavo dopolniti še z:

 • mnenjem ENIC-NARIC centra o ustreznosti v tujini pridobljene izobrazbe za namene zaposlovanja;
 • pretvorbo povprečne ocene študija glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji in ki jo pripravi izvajalec usposabljanja oz. fakulteta Univerze v Mariboru, kjer bo usposabljanje potekalo,
 • odločbo Univerze v Mariboru (UM) o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji.

 

Prijavi so lahko priložene še sledeče samostojne priloge: 

 • Dokazila o koriščenju dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev oz. potrdilo o daljši, najmanj šestmesečni dokumentirani bolezenski odsotnosti. Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.
 • Fotokopije dokazil o doseženih nagradah in priznanjih.
 • Dokazilo o avtorstvu ali soavtorstvu znanstvenih člankov.
 • Opis dosedanjega sodelovanja kandidata pri raziskovalnem delu podpisan s strani nadzornega raziskovalca pri raziskovalnem delu.

Kandidati, ki so tuji državljani, izpolnijo prijavo v angleškem jeziku.

 

Izbrani kandidati na e-naslov: raziskujmo@um.si ali naslov UM, Služba za podporo raziskovalcem in umetnikom UM, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, dostavijo tudi potrdilo o vpisu na doktorski študij.

 

 

7.       Delovni čas in njegova razporeditev 

Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delo s polnim delovnim časom v trajanju 40 ur na teden. Delovni čas je razporejen skladno z veljavnim splošnim aktom univerze in Načrtom izrabe delovnega časa. Delovno mesto H017002 - MLADI RAZISKOVALEC sodi v 32. plačni razred in znaša 1.485,46 EUR bruto. 

 

8.       Plača, dopust in druge odsotnosti

Univerza zagotavlja izbranemu kandidatu plačilo za delo, ki je sestavljeno iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Letni dopust, druge odsotnosti z nadomestilom in odsotnosti brez nadomestila, se dodelijo v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in kriterijih, določenimi v Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost.

 

9.       Rok in način oddaje prijav 

Kandidati lahko oddajo prijave s prilogami v tiskani ali elektronski obliki.
 

a)    Oddaja prijav v elektronski obliki

Kandidati lahko pošljejo optično prebrani dokument podpisanega prijavnega obrazca s prilogami v .pdf obliki na e-naslov: raziskujmo@um.si do vključno 26. 08. 2020. Pri tem morajo uporabiti e-naslov na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri.

 

b)    Oddaja prijav v tiskani obliki

Prijave s prilogami kandidati lahko:

 • oddajo osebno v vložišču Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor ali
 • jih pošljejo s pošto na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

 Za pravočasno prispele prijave na javni razpis se štejejo pošiljke, ki dospejo na e-naslov ali poštni naslov Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, do vključno 26. 08. 2020.  

V primeru, če odda kandidat prijave k več mentorjem, bo upoštevana tista, ki je bila prva registrirana v sistemu prejete pošte ali e-pošte, preostale bodo neodprte zavržene. 

Nepravočasne prijave, prijave, ki ne bodo dospele pripravljene na prijavnem obrazcu s prilogami, skladno s 6. točko javnega razpisa,  prijave, ki ne bodo dostavljene skladno z 9. točko javnega razpisa ter prijave kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev določenih v 3. točki javnega razpisa, ne bodo upoštevane.

 Prijavljeni kandidati, ki izpolnjujejo pogoje določene v 3. točki javnega razpisa, bodo o rezultatih izbora obveščeni do 31. 08. t.l..


 

10.    Pritožbeni rok

Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa, pa v postopku izbire ne bo izbran, ima pravico do vložitve pritožbe v roku 8 koledarskih dni od prejema sklepa o (ne)izbiri na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, z oznako »Pritožba – Javni razpis MR2020«. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za izbor. Nepravočasne in nepravilno označene pritožbe ne bodo upoštevane.

 

11.    Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je v času razpisa dosegljiva na spletni strani Univerze v Mariboru http://www.um.si/mladi-raziskovalec.

  

12.    Dodatne informacije in opozorila

 Kandidati se morajo posebej vpisati v študijske programe 3. stopnje v študijskem letu 2020/2021. Izbrani kandidati za mladega raziskovalca dostavijo na naslov Univerze v Mariboru Potrdilo o vpisu v študijski program 3. stopnje takoj po vpisu.
 
V kolikor kandidat ne bo vpisan na doktorski študij, s tem ne bo izpolnil vseh pogojev za sklenitev pogodbe o usposabljanju mladega raziskovalca pod okriljem Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Kandidate z diplomo, pridobljeno v tujini, posebej opozarjamo, da je k prijavi potrebno priložiti odločbo o priznavanju tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja in pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija.  

Postopek priznavanja lahko po Zakonu o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/2011, 97/2011 - popr., 109/2012), traja do dva meseca. Kandidati lahko pridobijo podrobnejše informacije na spletni povezavi in na fakulteti, kjer bodo nadaljevali s podiplomskim izobraževanjem.

Za diplomo, ki ni pridobljena na visokošolskih zavodih Republike Slovenije, je potrebno pridobiti mnenje o ustreznosti izobrazbe za namen zaposlovanja, ki ga poda ENIC-NARIC center Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Postopek lahko traja do dva meseca. 

Kandidati bodo prejeli vabilo na razgovor na e-naslov, ki ga bodo navedli v prijavnem obrazcu, zato naj bodo dosegljivi na navedenih kontaktnih podatkih v času izbora kandidatov, do poteka časa za obveščanje.  

V kolikor se kandidat vabilu na razgovor ne odzove ali se razgovora ne želi udeležiti, se razume, da s tem dejanjem kandidat od prijave odstopa. 

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko interesenti dobijo preko e-pošte: raziskujmo@um.si do zaključka razpisa.
 

 

 

Rektor Univerze v Mariboru

Red. prof. dr. Zdravko Kačič

 

​Štev.: 562-8/2020/1/320-BKH.

Maribor, 21. 08. 2020.

2020 3. Ponovni javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2020.zip


 1. 3. Ponovni javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2020.
 2. Seznam mentorjev Univerze v Mariboru.
 3. Kratek opis programa usposabljanja pri posameznem mentorju.
 4. Prijavni obrazec (Obr. UM-MR/Prijava).
 5. Navodila kandidatom za prijavo na Javni razpis.
 6. Navodila mentorjem za izpolnjevanje ocenjevalnega lista.
 7. Potrdilo in ocenjevalni list kandidata za mladega raziskovalca (Obr. UM-MR/OC); kandidati tega obrazca ne izpolnjujejo, niti ga ne prilagajo k prijavi.
 8. Smernice priprave in izvedbe razgovora s kandidatom za mladega raziskovalca.[1] V dokumentaciji Javnega razpisa so izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
Uporabne povezave
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava