Ponovni javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2017

​​​​​​​​​

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/2002, 115/2005, 61/2006 - ZDru-1, 112/2007, 9/2011, 57/2012 - ZPOP-1A) ter 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/2011, 72/2011, 45/2012, 96/2013, 100/2013 - popr., 92/2014, 52/2016) objavlja​ Ponovni javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2017.


Namen ponovnega ​javnega razpisa je izbor kandidatov za usposabljanje v raziskovalnih skupinah na raziskovalnih in visokošolskih organizacijah za pridobitev doktorata znanosti. 

  1. Ponovni javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2017
  2. Seznam razpisanih prostih mest k posameznim mentorjem
  3. Prijavni obrazec UM-MR_2017_prijava
  4. Navodila kandidatom za prijavo na Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2017.docx
  5. Navodila mentorjem za izpolnjevanje ocenjevalnega lista
  6. Potrdilo in ocenjevalni list kandidata za mladega raziskovalca
  7. Smernice priprave in izvedbe razgovora s kandidatom za mladega raziskovalca

Kratek opis programa usposabljanja na prostih delovnih mestih pri posameznih mentorjih

  1. UM Medicinska fakulteta dr Maver

Kandidat se lahko prijavi samo na eno razpisano mesto k enemu mentorju. V nasprotnem primeru nobena od dospelih prijav istega kandidata ne bo upoštevana.​​


Prijave s prilogami, ki morajo biti v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2017 – NE ODPIRAJ« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri), kandidati lahko:

 

  • oddajo osebno v vložišču Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor;
  • ali jih pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

Za pravočasno prispele prijave na javni razpis se štejejo pošiljke, ki dospejo na naslov Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, do vključno 2. 8. 2017. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti najkasneje do 2. 8. 2017


 Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne bodo upoštevane.

 Kandidati bodo o rezultatih izbora obveščeni do 15. 8. t.l..​


Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delo s polnim delovnim časom v trajanju 40 ur na teden. Delovni čas je razporejen skladno z veljavnim splošnim aktom univerze in Načrtom izrabe delovnega časa. Delovno mesto H017002 - mladi raziskovalec sodi v 30. plačni razred in znaša 1.373,40 EUR bruto.

​V Javnem razpisu so uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.​


Datum objave: 25. 7. 2017

Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava