Ponovni javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2017

​​​​​​​​​​​​

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/2002, 115/2005, 61/2006 - ZDru-1, 112/2007, 9/2011, 57/2012 - ZPOP-1A) ter 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/2011, 72/2011, 45/2012, 96/2013, 100/2013 - popr., 92/2014, 52/2016) objavlja​ Ponovni javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2017.


Namen ponovnega ​javnega razpisa je izbor kandidatov za usposabljanje v raziskovalnih skupinah na raziskovalnih in visokošolskih organizacijah za pridobitev doktorata znanosti.

 

Razpisna dokumentacija:

 1. Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2017.docx
 2. Seznam razpisanih prostih mest k posameznim mentorjem
 3. Kratek opis programa usposabljanja - UM FS prof. dr. Jelka Geršak
 4. Prijavni obrazec
 5. Navodila kandidatom za prijavo na Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2017.docx
 6. Potrdilo in ocenjevalni list kandidata za mladega raziskovalca
 7. Smernice priprave in izvedbe razgovora s kandidatom za mladega raziskovalca


Prijave s prilogami, ki morajo biti v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2017 – NE ODPIRAJ« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o terminu za razgovor in izbiri), kandidati lahko:

 • ​oddajo osebno v vložišču Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor;
 • ali jih pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

Za pravočasno prispele prijave na javni razpis se štejejo pošiljke, ki dospejo na naslov Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, do vključno 29. 9. 2017, ne glede na način odpreme.


 Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne bodo upoštevane.

 Kandidati bodo o rezultatih izbora obveščeni do 30. oktobra 2017.​


Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delo s polnim delovnim časom v trajanju 40 ur na teden. Delovni čas je razporejen skladno z veljavnim splošnim aktom univerze in Načrtom izrabe delovnega časa. Delovno mesto H017002 - mladi raziskovalec sodi v 30. plačni razred in znaša 1.373,40 EUR bruto.

​V Javnem razpisu so uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.​


Več o programu Mladi raziskovalcev na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, ki je glavni financer usposabljanja.


Datum objave: 20. 9. 2017OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA PRIJAVE NA PONOVNI JAVNI RAZPIS


Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/2002, 115/2005, 61/2006 - ZDru-1, 112/2007, 9/2011, 57/2012 - ZPOP-1A) ter 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/2011, 72/2011, 45/2012, 96/2013, 100/2013 - popr., 92/2014, 52/2016) objavlja​ 


spremembo 

Ponovnega javnega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce v letu 20179. točka ponovnega javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi:​


Prijave s prilogami, ki morajo biti v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2017 – NE ODPIRAJ« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri), kandidati lahko:

 • oddajo osebno v vložišču Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor;
 • ali jih pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.
Za pravočasno prispele prijave na javni razpis se štejejo pošiljke, ki dospejo na naslov Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, do vključno 13. 10. 2017 ne glede na način odpreme. 
​​​​

Datum objave: 28. 9. 2017Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava