Preskoči na vsebino
Loader

ZGODBE

Kategorije


Datum

  • 15. Dec 2021

Deli z drugimi

Slovenščina na dlani

V zadnjih letih se skladno z digitalno preobrazbo družbe in šolstva močno spodbuja razvoj digitalnih učnih virov. Eden takšnih je tudi inovativno prosto dostopno učno e-okolje Slovenščina na dlani, ki je kot eden uspešnejših projektov zaživelo v okviru Univerze v Mariboru.

Inovativno prosto dostopno učno e-okolje Slovenščina na dlani je nastalo na Univerzi v Mariboru in je namenjeno obogatitvi jezikovnega pouka slovenščine od 6. razreda do konca srednješolskega izobraževanja. Vsebuje številne vaje in naloge za področje pravopisa, slovnice, frazemov in pregovorov ter besedil. Poudarjene so tiste vsebine, za katere se je izkazalo, da mladim povzročajo največ težav.

Inovativno odprto dostopno učno e-okolje . . .

Slovenščina na dlani je novost med učnimi e-gradivi. Temelji na najsodobnejših jezikovnih tehnologijah in upošteva prednosti digitalnega medija. V okviru projekta so bila razvita orodja za avtomatsko zajemanje primerov iz zalednih korpusov in avtomatsko vrednotenje odgovorov. Visoka avtomatizacija omogoča tvorbo skoraj neomejenega števila vaj, ob tem pa tudi samodejne odgovore o uspešnosti reševanja in vodenje statistike. E-okolje se prilagaja predznanju in potrebam vsakega uporabnika, tako da ga samodejno usmerja med nalogami in z ozirom na rezultate tudi med različnimi zahtevnostnimi nivoji. Je prvo učno e-okolje za slovenščino, ki omogoča ustvarjanje povezane učne skupnosti, v kateri lahko učitelji dodeljujejo naloge učencem, spremljajo njihovo delo in napredek ter z njimi komunicirajo, učenci pa lahko vaje in naloge rešujejo v okviru dodeljenih obveznosti, ob tem pa jih lahko tudi samostojno izbirajo s seznama ali pa se povsem prepustijo učnemu e-okolju, ki jih samodejno vodi skozi vaje različnih zahtevnosti in različnih vsebinskih področij. Učenci imajo vseskozi na voljo razlage, ki se lahko prikličejo kot pomoč pri izvajanju aktivnosti. S tem lahko e-okolje uporabljajo tudi samostojno, torej neodvisno od učiteljeve pomoči in usmeritev. Vaje temeljijo na avtentičnih primerih rabe, kar je prav tako novost. Za e-okolje je značilno premišljeno vključevanje elementov igrifikacije, pri čemer je poudarek na sistemu točkovanja in nagrajevanja za dosežke.

je plod sodelovanja ključnih deležnikov . . .

Učno e-okolje je bilo zasnovano in razvito v sodelovanju Filozofske fakultete, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Pedagoške fakultete. Pri njegovi pripravi so se povezale raziskovalke in raziskovalci s področja didaktike, slovenistike, jezikovnih tehnologij in programiranja. V vseh fazah projekta je bilo tesno sodelovanje vzpostavljeno tudi s 15 vzgojno-izobraževalnimi zavodi z vse Slovenije (osnovne šole, gimnazije, srednješolski centri). Pripravo e-okolja sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Pri pripravi učnega e-okolja smo povezali izsledke didaktičnih, slovenističnih in jezikovnotehnoloških raziskav z razvojem digitalnih učnih virov. Slovenščina na dlani omogoča uvajanje prožnih in inovativnih oblik učenja ter formativno spremljanje učencev. Vključuje jezikoslovne strokovne novosti in zapolnjuje bele lise na področju prenosa novejše jezikoslovne terminologije v šolski prostor. Izhaja iz smernic priprave digitalnih gradiv, jih smiselno povezuje in nadgrajuje. Posebno pozornost namenja grafiki in njenim elementom, ki so prilagojeni ciljni publiki in omogočajo intuitivno rabo.

za prenos najsodobnejših jezikovnih tehnologij . . .

Učno e-okolje Slovenščina na dlani ima številne prednosti tako za učence in druge uporabnike kot tudi za učitelje. Ponuja obsežen nabor raznovrstnih vaj in nalog za utrjevanje jezikovnega znanja ter strokovne razlage jezikoslovnih pojmov oz. pravil knjižne norme. Omogoča obogatitev in posodobitev jezikovnega pouka slovenščine. Pri učencih prispeva k povečanju motivacije za učenje slovenščine in k razvoju jezikovnih ter digitalnih kompetenc, pri učiteljih pa k razbremenitvi pri pripravi in pregledovanju vaj ter spremljanju dela in napredka učencev. Postopki avtomatizacije omogočajo, da ima vsak uporabnik z e-okoljem svojevrstno izkušnjo, ki ni nikoli enaka izkušnji drugega uporabnika. Za e-okolje je značilen prost dostop do informacij, ki povečuje možnost spontanega in neformalnega pridobivanja znanj po principu kdor koli, kjer koli in kadar koli.

v šolski prostor in korak k digitalizaciji.

E-okolje Slovenščina na dlani je pomemben korak k digitalizaciji učnih gradiv za slovenščino. Predstavlja prvo verzijo, ki jo je na podlagi evalvacije uporabniških izkušenj v prihodnje možno nadgrajevati (v smislu posodobitve izhodiščnih korpusov, širjenja vsebinskih sklopov in dodajanja novih vaj in nalog) ter povezati z drugimi predmetnimi področji, na primer z učenjem tujih jezikov.

Priprava učnega e-okolja Slovenščina na dlani je bila kompleksna tako s slovenističnega kot tudi jezikovnotehnološkega in programerskega vidika. Članice in člani projekta smo se trudili svoje ideje povezati s potrebami v izobraževalnem procesu in tako prispevati k razvoju kvalitetnega učnega e-okolja, ki bo uporabno pri pouku slovenščine v osnovnih in srednjih šolah. Ob tem pa smo prepričani, da bo nagovorilo tudi širši krog uporabnikov in uporabnic, ki želijo na inovativen in sodoben način preveriti, utrditi ali nadgraditi svoje znanje slovenskega jezika. E-okolje je prosto dostopno in omogoča, da bo slovenščina odslej vedno na dlani.izr. prof. dr. NATALIJA ULČNIK, vodja projekta

Kategorije


Datum

  • 15. Dec 2021

Deli z drugimi

Zapri