Preskoči na vsebino
Loader

Študentska anketa

Razvijamo kulturo kakovosti

Študentska anketa

Z anketo o pedagoškem delu in obremenitvi študentov oz. študentsko anketo pridobimo povratno informacijo o kakovosti izvedbe študijskega procesa. Študenti izražajo svoje mnenje o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter odgovarjajo na vprašanja o ustreznosti vrednotenja študijske obremenitve študentov pri posameznih učnih enotah.

Anketa se izvaja v elektronski obliki. Njeno izpolnjevanje je za študente obvezno, a hkrati anonimno. Študenti lahko anketo za posamezno učno enoto izpolnijo ob vsaki prijavi v AIPS, in sicer po opravljenem izpitu oz. zaključnem preverjanju znanja, v času vpisov pa za vse učne enote tekočega letnika. Izpolnjena anketa je pogoj za vpis v višji letnik, absolventsko leto in za izdajo diplome.

Študentska anketa

Uporaba rezultatov študentske ankete

Rezultati študentske ankete lahko visokošolskim učiteljem in sodelavcem pomagajo pri izboljšanju njihovega pedagoškega dela, dajejo povratno informacijo o tem, ali so obremenitve študentov za opravljeno delo pri posameznih učnih enotah ustrezne, ter vplivajo na morebitno spreminjanje strukture posameznih učnih enot ter študijskih programov.

Kot taki neposredno vplivajo na delo organov fakultet in Univerze v Mariboru pri spremljanju in zagotavljanju kakovosti študijskih programov ter pedagoškega dela.

Študentska anketa se izvaja predvsem z namenom:

  • pridobivanja mnenja študentov za ocenjevanega visokošolskega učitelja oz. sodelavca, za dekana članice in predstojnika oddelka/katedre/instituta glede posameznikovega pedagoškega dela in odnosa do študentov;
  • pridobivanja mnenja študentov o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev za organe članice Univerze;
  • pridobivanja mnenja o dejanski študijski obremenitvi študentov pri posameznih učnih enotah;
  • ugotavljanja in odpravljanja morebitnih pomanjkljivosti pri pedagoškem delu in neustreznega vrednotenja študijske obremenitve študentov pri posameznih učnih enotah (spremembe študijskih programov oz. števila točk ECTS za posamezno učno enoto);
  • oblikovanja mnenja študentov o pedagoškem delu in odnosu posameznega visokošolskega učitelja oz. sodelavca do študentov v postopkih izvolitve v naziv visokošolskih učiteljev in sodelavcev;
  • izboljšanja kakovosti izvedbe in strukture študijskih programov;
  • ustvarjanja pozitivne tekmovalne klime med zaposlenimi.

Vprašalnik

Ikona osebe za pisalno mizo

Sklop 1: ŠTUDENT – študent oceni, kako pogosto je obiskoval predavanja in druge oblike študija;

Sklop 2: VISOKOŠOLSKI UČITELJ oz. SODELAVEC – študent oceni visokošolskega učitelja/sodelavca, ki je izvajal predavanja in druge oblike študija;

Ikona računalniškega ekrana

Sklop 3: PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – študent oceni preverjanje in ocenjevanje znanja;

Ikona delovnega lista in svinčnika

Sklop 4: OPISNO MNENJE – študent ima možnost izraziti opisno mnenje o ocenjevanem, pri čemer mnenje zapiše argumentirano, konstruktivno in z uporabo spoštljivega besedišča in je pri tem pozoren na anonimnost zapisanega;

Ikona povečevalnega stekla z grafom

Sklop 5: DEJANSKA OBREMENITEV ŠTUDENTOV – pri čemer študenti, ki so v tekočem študijskem letu opravili izpit oz. zaključno preverjanje znanja pri obravnavani učni enoti, izpolnijo vseh pet sklopov, tisti, ki se vpisujejo v višji letnik in niso opravili vseh izpitov oz. zaključnih preverjanj znanja, za slednje učne enote pred vpisom izpolnijo samo sklope 1, 2 in 4.

Študenti ocenijo visokošolskega učitelja in sodelavca tako, da pri posameznem vprašanju izberejo in označijo enega od možnih opisnih odgovorov, ki pomenijo: zelo slabo (-2), slabo (- 1), še sprejemljivo (0), dobro (+1), zelo dobro (+2), ne morem/ne želim oceniti (N), razen pri vprašanju o obisku, kjer so možni naslednji odgovori: zelo redko (do 20 %), občasno (20–50 %), pogosto (50–80 %), redno (nad 80 %). Študenti na vprašanja o obremenitvi odgovorijo tako, da izberejo enega od treh možnih odgovorov. Študenti imajo možnost vpisati še svoje mnenje in druge predloge.

Anonimnost

Na tehničnem nivoju (aplikacijski in podatkovni nivo) se anonimnost zagotavlja s tem, da se identifikacijski podatki anketiranca (enolični identifikacijski atribut) ne shranjujejo in niso shranjeni ne v bazi (tabeli) odgovorov in tudi ne v kakšni drugi obliki ali podatkovni bazi, da bi bilo možno ustvariti povezavo med odgovori in posameznim anketirancem.

Nadaljnje analize in obravnave rezultatov, kot je opredeljeno v pravilniku, se  izvajajo na podlagi tabele odgovorov.

Z anketo o pedagoškem delu in obremenitvi študentov na Univerzi v Mariboru pridobimo informacijo o zadovoljstvu študentk in študentov s študijskim procesom. Študentke in študente pozivam, da anketo izpolnijo odgovorno in podajo konstruktivne odgovore, na podlagi katerih bomo v primeru odstopanj uvedli spremembe in izboljšali študijski proces. Naš cilj je zagotavljati okolje, v katerem bodo študenti motivirani za aktivno soustvarjanje razvoja univerze.Prof. dr. Zdravko Kačič, Rektor Univerze v Mariboru

Uporabne povezave

Pravilnik o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve študentov na UM Novo
Izpolnjevanje ankete AIPS Novo

Rezultati ankete za pretekla obdobja

Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2022/2023
Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2021/2022
Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2020/2021
Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2019/2020
Rezultati študentske ankete za študijsko leto 2018/2019 Novo

Zapri