Preskoči na vsebino
Loader

Pilotni projekti NOO

Ustvari si prihodnost!

Pilotni projekti NOO

Univerza v Mariboru je v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) uspešno pridobila 23 pilotnih projektov za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0.

Namen načrtovanih aktivnosti je doseči kurikularno prenovo in spremembe za zeleno, odporno, trajnostno in digitalno povezano univerzo. Aktivnosti, ki smo jih pričeli izvajati 1. 7. 2022 se bodo nadaljevale vse do konca leta 2025, vrednost projekta je 26.009.119,83 EUR, od tega je 24.095.588 EUR financiranih iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost. 

V okviru pilotnih projektov bodo tako vpeljani in preizkušeni različni načini, metode in oblike izobraževanja za trajnostni razvoj, pri čemer bomo s projekti istočasno prispevali k doseganju dveh nacionalnih strateških ciljev trajnostnega izobraževanja, in sicer:

• mladina in odrasli so opolnomočeni za delo in življenje v trajnostni, do okolja odgovorni družbi, in za prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo,
• okoljska pismenost je ključna sestavina funkcionalne pismenosti.


Z načrtovanimi vsebinami pilotnih projektov se tako navezujemo na cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov, ki poziva vse učeče se, da do leta 2030 pridobijo znanje in veščine, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, med drugim tudi z vključevanjem okolijskih in podnebnih vprašanj v visokošolsko izobraževanje, ki ob hkratni uporabi digitalnih tehnologij kot dodatnih močnih omogočevalcev zelenega prehoda pospešuje trajnostno ravnanje pri razvoju in uporabi digitalnih rešitev.

Ob zavedanju, da smo univerze ključni deležniki v spoprijemanju z velikimi družbenimi izzivi, v predlaganih pilotnih projektih v celoti naslavljamo cilje Smernic za prenovo visokošolskega strokovnega izobraževanja s predlogom izvedbenega načrta, in sicer zeleni prehod, digitalni prehod ter področje vseživljenjskega izobraževanja in mikrodokazil.

Pilotni projekti Univerze v Mariboru se tako nanašajo na zmanjšanje neusklajenosti med znanjem diplomantov in potrebami trga dela, saj naslavljajo usklajevanje pričakovanj glede znanja diplomantov s strani trga dela in poklicev prihodnosti na eni ter oblikovanje kompetenc, ki naj bi jih diplomant pridobil z visokošolskim študijem, na drugi strani. Na tak način bodo študijski programi usklajeni s potrebami gospodarstva in družbe, poleg kompetenc, ki jih narekuje trg dela pa bodo pridobili tudi digitalna znanja in kompetence za zeleni prehod.

Zaradi širokega spektra študijskih in znanstvenih področij, ki jih razvijajo zaposleni na fakultetah Univerze v Mariboru, bomo s projektom vplivali na številna ključna družbena in gospodarska področja, med temi zlasti: zeleno digitalno poslovno prakso, podnebno inovativne agroživilske sisteme, trajnostne gradnje, zeleno mobilnost, regenerativni urbanizem in arhitekturo, zeleno logistiko ter oskrbovalne verige, varovanje, ohranjanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti, trajnostno inženirstvo, zeleno kemijo, kemijsko inženirstvo, biotehnološka podjetja in zdravstvo, obnovljive vire in trajnostno rabo energije, trajnostni turizem 5.0, zdrav življenjski slog za zdravje ljudi, komuniciranje podnebne krize za uspešen prehod v zeleno družbo, prehod v brezpapirno poslovanje za zeleno in digitalno povezano Univerzo v Mariboru itd.

V spustnem seznamu se nahajajo podrobnejše informacije vseh 23 pilotnih projektov, ki jih izvajamo na Univerzi v Mariboru: 

Bionika, pilotni organizacijski modeli strokovnega izobraževanja in sistemsko razmišljanje za digitalni, zeleni in trajnostni razvoj

Fakulteta za organizacijske vede (FOV) 
 
Naziv pilotnega projekta v angleščini: Bionics, Pilot Organizational Models of Professional Education and Systems Thinking for Digital, Green and Sustainable Development 

Obdobje izvajanja projekta: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2025 

Krajši opis pilotnega projekta 

Projekt »Bionika, pilotni organizacijski modeli strokovnega izobraževanja in sistemsko razmišljanje za digitalni, zeleni in trajnostni razvoj« (krajše: Bionika) naslavlja problematiko zagotavljanja ustreznih kompetenc gorenjskih podjetij na področju Informacijsko-Komunikacijskih Tehnologij (IKT), digitalizacije in trajnostnega razvoja. Namen pilotnega projekta, ki se bo izvajal na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru (v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2025) je vzpostavitev trajnostnega sistema, ki bo omogočal pregled ključnih tehnoloških trendov in potreb gorenjskega gospodarstva s pomočjo ekspertnih skupin, metod umetne inteligence ter podatkovne analitike. Identificirane bodo tudi potrebe po najnovejši opremi, ki bo omogočila izobraževanje na področju digitalizacije. Krajša izobraževanja s področja IKT, digitalizacije, organizacijskih modelov, sistemskega razmišljanja, kibernetske varnosti, inovativnega inženiringa poslovnih sistemov, družbe 5.0 in trajnostnega razvoja bodo namenjena tako zaposlenim kakor tudi bodočim zaposlenim, mladim, študentom, osipnikom, učiteljem ter vsem zainteresiranim v smislu vseživljenjskega učenja, z namenom hitrejšega posredovanja aktualnih vrhunskih znanj, ki so usvojena v okviru Univerz, v delovna okolja. Potrdila o uspešno opravljenih izobraževanjih bodo posredovana v obliki mikrodokazil. Ker pa bo potrebno zagotoviti tudi ustrezne kompetence visokošolskih učiteljev, bo v okviru projekta preizkušen tudi model »učenja učiteljev«, kjer bodo identificirana in razvita nova znanja za bolj učinkovito digitalno posredovanje aktualnih učnih vsebin. 

Koordinatorica pilotnega projekta je Uršula Bižič (ursula.bizic@um.si). 

Pregled in posodobitev ključnih učnih vsebin, znanj, spretnosti in pričakovanih učnih izidov za trajnostni zeleni prehod

Fakulteta za energetiko (FE) 
 
Naziv pilotnega projekta v angleščini: Review and Update of Key Learning Contents, Knowledge, Skills and Expected Learning Outcomes for a Sustainable Green Transition 

Obdobje izvajanja projekta: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025 

Krajši opis pilotnega projekta 

Projekt se bo izvajal na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru med 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025. Namen pilotnega projekta je vključitev vseh deležnikov od zaposlenih, študentov, strokovnih in interesnih združenj, pa do lokalnega okolja, predstavnikov delodajalcev in članov Alumni kluba v proces preoblikovanja in posodobitev učnih vsebin visokošolskega študijskega programa Energetika z namenom lažje uresničitve ciljev zelenega prehoda. Projekt bo prispeval k uresničevanju strateških ciljev kot so ustvarjanje kadra prihodnosti, ki bo ustrezno izobražen za zadovoljevanje vedno novih potreb, ki se kažejo s podnebnimi spremembami; povečanje razpoložljivosti kadrov, ki bodo imeli ustrezna znanja, potrebna za prehod v podnebno nevtralno družbo, s poudarkom na tehničnih in naravoslovnih znanjih; dvigu usposobljenosti za trajnostno kompetenco; prispevek k zmanjšanju razkoraka med potrebnimi kompetencami na trgu dela in dejansko razpoložljivimi kompetencami… Posodobljene učne enote bodo po končanju pilotnega projekta lahko vključene v nabor prostih izbirnih vsebin, ki se izvajajo na UM ali pa v nabor učnih enot kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti. 

Koordinatorica pilotnega projekta je mag. Sonja Novak (sonja.novak@um.si). 

Vzpostavitev okolja za izobraževanje zelene in digitalne logistike ter oskrbovalnih verig

Fakulteta za logistiko (FL) 
 
Naziv pilotnega projekta v angleščini: Establishing an Environment for Green and Digital Logistics and Supply Chain Education 

Obdobje izvajanja projekta: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025 

Krajši opis pilotnega projekta 

Projekt se bo izvajal na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru med 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025. Cilj pilotnega projekta je pilotna vzpostavitev okolja za učinkovito izobraževanje za zeleni in digitalni prehod na nivoju poslovno-gospodarske logistike in oskrbovalnih verig namenjen prvenstveno študentom, zaposlenim v organizacijah javnega in zasebnega sektorja (javna uprava, logistična in ostala podjetja, ki izvajajo logistične aktivnosti) in drugih zainteresiranih deležnikov. Namen je prispevati k vseživljenjskemu učenju in vzpostavitvi sistema mikrodokazil, izboljšanje digitalnih veščin in kompetenc za digitalno preobrazbo, spodbujanje razvoja visoko zmogljivega digitalnega izobraževalnega ekosistema ter vzpostavljanje okolja za učinkovito izobraževanje za zeleni prehod. 

Spletna strani projekta: https://www.digingreen.org/

DIGinGREEN LinkedIN: https://www.linkedin.com/showcase/digingreen

Vsebinski vodja pilotnega projekta je izr. prof. dr. Matevž Obrecht, koordinatorica pilotnega projekta pa asist. dr. Mateja Forte (mateja.forte@um.si).

Naravoslovno-matematične vsebine pri razvoju digitalnih kompetenc

Fakulteta za naravoslovje in matematiko (FNM) 
 
Naziv pilotnega projekta v angleščini: Natural Science and Mathematics Content in the Development of Digital Competences 

Obdobje izvajanja projekta: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025 

Krajši opis pilotnega projekta 

Pilotni projekt, ki se bo izvajal na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, v trajanju od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025, bo zajemal primerjavo med visokošolskimi in univerzitetnimi študijskimi programi na področju matematičnih in fizikalnih učnih enot. Primerjava bo osredotočena predvsem na fizikalne procese v okolju in optimizacijo energijskih procesov ter na vsebine, ki vključujejo razvoj energetske pismenosti in omogočajo obravnavo na način, ki spodbuja razvoj naprednih digitalnih kompetenc, kot na primer reševanje problemov, meritve, modeliranje, napovedovanje, simulacije ter smiselna uporaba IKT. Na podlagi rezultatov analiz se bodo izvedele delavnice/tečaji iz tistih tematik, za katere se bo izkazalo, da niso zadostno utrjene, so pa študentom nujno potrebne za boljšo prehodnost, razvoj prej omenjenih kompetenc ipd. V sklope proste izbirnosti bodo te vsebine ponujene tudi študentom na drugih študijskih programih Univerze v Mariboru ter tudi drugim posameznikom, z možnostjo pridobitve mikrodokazila. 

Koordinatorica pilotnega projekta je asist. dr. Petra Cajnko (petra.cajnko@um.si). 

Most med akademskim znanjem ter zeleno digitalno poslovno prakso

Ekonomsko-poslovna fakulteta (EPF) 
 
Naziv pilotnega projekta v angleščini: Bridge Between Academic Knowledge and Green Digital Business Practice 

Obdobje izvajanja projekta: 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025 

Krajši opis pilotnega projekta 

Projekt se bo izvajal na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru med 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025. Razdeljen je na sedem sklopov aktivnosti, v okviru katerih se bodo oblikovale štiri skupine izobraževalnih modulov zasnovanih za vključitev v sistem mikrodokazil, z namenom da se pri udeležencih usposabljanj razvijejo ter krepijo zelene in digitalne kompetence. Razvilo se bo digitalizirano interaktivno učno in študijsko gradivo za vse ponujane module, za izbrano število modulov pa tudi gradivo, uporabno v okolju navidezne resničnosti. Sledil bo prenos izvajanja modul v študijski leti 2023/24 in 2024/25. 

Koordinator pilotnega projekta je izr. prof. dr. Igor Vrečko (igor.vrecko@um.si). 

Zelena kemija in kemijsko inženirstvo za prehod v Družbo 5.0

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) 
 
Naziv pilotnega projekta v angleščini: Green Chemistry and Chemical Engineering for the Transition to Society 5.0 

Obdobje izvajanja projekta: 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025 

Krajši opis pilotnega projekta 

Projekt izvaja Fakulteta za kemijsko in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru v obdobju od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025. Kemija in kemijsko inženirstvo sta pomembni disciplini za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0. Naslavljata ključna področja za zeleni prehod, kot so zmanjšanje rabe fosilnih virov in njihovo nadomeščanje z obnovljivimi, zmanjšanje emisij, povečanje energetske in snovne učinkovitosti, razvoj pametnih in funkcionalnih materialov, recikliranje in zapiranje snovno-energetskih tokov, razvoj tehnologij za trajnostno, krožno in regenerativno gospodarstvo, čista voda in varna hrana, podpora zeleni mobilnosti (razvoj materialov za baterije). Glavni cilj projekta je posodobiti visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija z vsebinami zelene kemije in kemijskega inženirstva, da bodo kompetence diplomantov skladne s sodobnimi potrebami delodajalcev za prehod v trajnostno, krožno in digitalizirano gospodarstvo in da bodo omogočali hitro in fleksibilno zaposlitev diplomantov na različnih področjih, jih spodbujali k vseživljenjskemu učenju in aktivnemu sodelovanju pri razvojnih aktivnostih za zeleni prehod. 

Koordinatorici pilotnega projekta sta red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič (zorka.novak@um.si) in Polona Rožman (polona.rozman@um.si). 

Vpeljava podpornega okolja za vseživljenjsko učenje za trajnostno inženirstvo (Green2Eng)

Fakulteta za strojništvo (FS) 
 
Naziv pilotnega projekta v angleščini: Implementing a Supportive Lifelong Learning Environment for Sustainable Engineering (Green2Eng) 

Obdobje izvajanja projekta: 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025 

Krajši opis pilotnega projekta 

Projekt izvaja Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru v obdobju od 1. 10. 2022 do 30. 09. 2025. Trajnostni projekti v resničnem svetu so interdisciplinarni, zato se bodo v okviru pilotnega projekta povezali strokovnjaki Fakultete za strojništvo (FS) in Fakultete za naravoslovje in matematiko (FNM). Cilj je, da se veščine trajnostnega inženirstva, kot so: kritično mišljenje in kritičen odnos do okoljskih problemov, socialne kompetence, komunikacijske in sodelovalne kompetence, poleg družbene, gospodarske in okoljske odgovornosti, s pomočjo projektnih aktivnosti prenesejo v celotno bodočo družbo, še posebej pa v poklicno kariero študentov inženirskih študijev (in inženirjev v praksi). Oblikovana bo interdisciplinarna izobraževalna pot s pomočjo fleksibilnega podpornega okolja za vseživljenjsko učenje za trajnostno inženirstvo. Glavni rezultat pilotnega projekta Green2Eng bo vpeljava sistema podpornega okolja na FS za vseživljenjsko učenje za trajnostno inženirstvo v obliki tečajev s pridobitvijo mikrodokazil. Vsebina tečajev bo prilagojena potrebam gospodarstva, vzpostavljen bo mehanizem za hitro prilagajanje trenutnim in prihodnjim potrebam trga dela. 

Koordinator pilotnega projekta je doc. dr. Matej Zadravec (matej.zadravec@um.si).

Zelen in odporen prehod za varno in uspešno družbo

Fakulteta za varnostne vede (FVV) 
 
Naziv pilotnega projekta v angleščini: Green and Resilient Transition for Safe and Successful Society 

Obdobje izvajanja projekta: 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025 

Krajši opis pilotnega projekta 

Projekt izvaja Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru v obdobju od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025. Cilj aktivnosti projekta je fleksibilno vključevanje vsebin, ki naslavljajo zeleni prehod v konkretne učne enote in študijske vsebine študijskih programov (Varnost in policijsko delo ter Informacijska varnost) in opolnomočenje s kompetencami diplomantov za preventivno in kurativno delovanje na tem področju. Vpeljan bo koncept multisenzornega prostora, ki temelji na modelu učenja z razvojem. Ta spodbuja komunikacijo in interakcijo med sodelujočimi ter jim omogoča, da lahko izrazijo svoje misli in občutke. Cilj takšnega izobraževanja je pridobiti kompetence, ki študentom v nenehno spreminjajočem se trgu dela omogočajo obvladovanje različnih situacij, olajšati doseganje učnih rezultatov in s tem podpreti ustvarjanje in razvoj novih kompetenc. Cilj je razviti kompetenčni model za deležnike, ki sodelujejo v procesih reševanja varnostih problemov v lokalnih skupnostih s poudarkom na partnerskem sodelovanju, ter na tej osnovi oblikovati program v pluralizacijo varnostne dejavnosti usmerjenega izobraževanja. Torej razviti ciljno usmerjeno in konkurenčno kratko usposabljanje za razvoj analitičnih veščin na področju ocenjevanja varnostne ogroženosti/tveganja. 

Koordinatorica pilotnega projekta je doc. dr. Maja Modic (maja.modic@um.si). 

Prehod v brezpapirno poslovanje za zeleno in digitalno povezano Univerzo v Mariboru

Rektorat Univerze v Mariboru 
 
Naziv pilotnega projekta v angleščini: Transition to Paperless Business for Green and Digital University of Maribor 

Obdobje izvajanja projekta: 1. 10. 2022 – 31. 12. 2025 

Krajši opis pilotnega projekta 

Projekt se bo izvajal na Rektoratu Univerze v Mariboru med 1. 10. 2022 do 31. 12. 2025. Projekt predstavlja osnovne aktivnosti pilotne vpeljave brezpapirnega poslovanja na vseh članicah Univerze v Mariboru in bo omogočil sinergijske učinke tako za študente Univerze, kot druge zunanje deležnike in njene zaposlene. Z uvedbo brezpapirnega poslovanja se tako sledi potrebnim sistemskim spremembam visokega šolstva na infrastrukturnem nivoju ob povečani uporabi IKT preko nizkoogljične etične digitalizacije. Predlagan sistem bo omogočil bolj optimalno podporo visokošolskim učiteljem preko trajnostno naravnane in zelene prilagoditve infrastrukture. Koncept razmišljanja »digital first« nakazuje premik v organizacijski kulturi. S prehodom na večjo uporabo digitalne tehnologije v temeljnih procesih visokošolskega delovanja se spodbuja porast digitalnih kompetenc in digitalne pismenosti vseh deležnikov in tako vzpostavlja sistemsko in normativno okolje, ki spodbuja digitalno preobrazbo. Pripravljena bo pilotna vpeljava brezpapirnega poslovanja v podporo izobraževalni, raziskovalni in umetniški dejavnosti, ki so medsebojno neločljivo povezane, za izbrane tipe dokumentov/procesov. Rezultat projekta bo omogočil digitalno vodene brezpapirnih procesov, ki bodo z uporabo digitalnega podpisa in identifikacije lahko potekali na daljavo, z občutno znižanimi krajevnimi in časovnimi omejitvami. 

Koordinator pilotnega projekta je dr. Marko Kežmah (marko.kezmah@um.si). 

Učinkovito izobraževanje za zeleni in digitalni prehod

Rektorat Univerze v Mariboru 
 
Naziv pilotnega projekta v angleščini: Effective Education for Green and Digital Transition 

Obdobje izvajanja projekta: 1. 11. 2022 – 31. 10. 2025 

Krajši opis pilotnega projekta 

Projekt izvaja Rektorat Univerze v Mariboru v obdobju od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2025. V okviru pilotnega projekta načrtujejo sistemsko izobraževanje v akademske skupnosti za zelene in digitalne vsebine. Z vidika študentov načrtujejo implementacijo naborov učnih enot na področju okoljskega in digitalnega opolnomočenja, ki jih bodo pripravile članice Univerze v Mariboru v skladu s področjem, ki ga razvijajo na članici. Na ta način želijo pridobiti čim bolj heterogene učne vsebine, ki bodo z različnih zornih kotov naslavljale dve temeljni področji, tj. digitalni in zeleni prehod. V sklopu projekta bodo evidentirali, ustvarili ali preoblikovali učne enote, da bodo didaktično in vsebinsko ustrezale enemu izmed naborov, implementirali prosto izbirnost v študijske programe Univerze v Mariboru, ki tega še ne omogočajo, pripravljali vsebine za učne enote v okviru kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti na UM (KOOD), izvajali prenovljene študijske programe po zaključeni izvedbi pilotnega projekta ter testirali posamezne rešitve z vidika ponudbe na trgu (mikrodokazila). Razen tega pa bodo podali predlog sistemskih rešitev s poudarkom na visokošolskem strokovnem izobraževanju. 

Koordinatorja pilotnega projekta sta Sebastijan Frumen (sebastijan.frumen@um.si) in dr. Natalija Špur (natalija.spur@um.si). 

Komuniciranje podnebne krize za uspešen prehod v zeleno družbo – ZELEN.KOM

Filozofska fakulteta (FF) 
 
Naziv pilotnega projekta v angleščini: Climate Communication for a Successful Transition to a Green Society – ZELEN.KOM 

Obdobje izvajanja projekta: 1. 12. 2022 – 30. 11. 2025 

Krajši opis pilotnega projekta 

Uspešen prehod v zeleno družbo je pogojen tudi s strateško zastavljenim komuniciranjem podnebne krize. Predvsem v slovenskem prostoru slednje še ni tako uveljavljeno, zato je ta pilotni projekt, ki se bo izvajal na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (v obdobju od  1. 12. 2022 do 30. 11. 2025), odlična priložnost za razvijanje in implementacijo krajših izobraževanj (mikrodokazil) za različne ciljne skupine, v sodelovanju z več deležniki. Pilotni projekt bo zajemal pregled raziskav s področja komuniciranja podnebne krize v evropskem prostoru in presojanje uporabnosti rezultatov v slovenskem prostoru, natančneje v Pomurski, Podravski, Koroški, Savinjski, Zasavski in Spodnjeposavski regiji. Pridobljene ugotovitve, znanje in kompetence se bodo skozi krajša izobraževanja prenesli na različne ciljne skupine (odrasli zaposleni, diplomanti, študenti, posamezniki, ki niso vključeni v študij, delodajalci, ….). Implementirani moduli bodo ob koncu pilotnega projekta evalvirani, vzpostavilo se bo podporno okolje oz. ekosistem mikrodokazil, prilagojeno učečim se posameznikom, ki morajo za delovanje danes in v prihodnosti razumeti, poznati in ponotranjiti zeleni prehod v tolikšni meri, da bodo sami postali (bolj) aktivni. Vsebinski vodji pilotnega projekta sta dr. Alja Lipavic Oštir in dr. Danijel Ivajnšič.

Koordinatorica pilotnega projekta je red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik (irena.stramljic@um.si).

Agilni razvoj izobraževanj in mikrodokazil

Rektorat Univerze v Mariboru 
 
Naziv pilotnega projekta v angleščini: Agile Development of Education and Micro-Credentials 

Obdobje izvajanja projekta: 1. 12. 2022 – 30. 11. 2025  

Krajši opis pilotnega projekta 

Projekt izvaja Rektorat Univerze v Mariboru v obdobju od 1. 12. 2022 do 30. 11. 2025. V okviru pilotnega projekta bodo pripravili podporno okolje za agilen razvoj izobraževanja in mikrodokazil, ob čemer želijo preveriti ali je okolje ustrezno za digitalizacijo razvoja vseh oblik izobraževanj, ki jih naslavljamo. Zaradi obsega kompetenc, ki so del visokošolskega izobraževalnega procesa, razvoja znanosti in stalno spreminjajočega družbenega konteksta je nemogoče razviti vnaprej pripravljen in skozi čas stabilen nabor potrebnih kompetenc, ki naj bi jih poučevalo visoko šolstvo, zato potrebujemo heterogeno podporno okolje, ki temelji na neprekinjenem razvoju in sodelovanju vseh deležnikov. Dodatno želijo proučiti različne pristope za razvrščanje spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev za potrebe pilotnega podpornega okolja, in sicer za oblikovanje kataloga obstoječih kompetenc v okviru izobraževanj UM, pridobivanje informacij s trga dela, identifikacijo priložnosti za kurikularno prenovo, razvoj inovativnih oblik in načinov prenosa znanja v družbeno okolje, oblikovanje strukturiranih mikrodokazil in digitalizacijo razvoja izobraževanj za agilnejši odziv na potrebe družbe z uporabo mikrodokazil. Izobraževanja vključujejo tradicionalne visokošolske študijske programe in krajše prožne izobraževalne oblike za identificirane ciljne populacije z namenom lažjega prehoda na trg delovne sile, odpornosti na spremembe trga dela in zagotavljanja konkurenčnega trajnostnega razvoja družbe. 

Koordinatorja pilotnega projekta sta doc. dr. Boštjan Vlaovič (bostjan.vlaovic@um.si) in Anita Ješovnik (anita.jesovnik@um.si). 

Zelena in digitalna pravna transformacija

Pravna fakulteta (PF) 
 
Naziv pilotnega projekta v angleščini: Green and Digital Legal Transformation 

Obdobje izvajanja projekta: 15. 12. 2022 – 14. 12. 2025 

Krajši opis pilotnega projekta 

Projekt izvaja Pravna fakulteta Univerze v Mariboru v obdobju od 15. 12. 2022 do 14. 12. 2025. Svet se sooča s pomembni izzivi in spremembami, ki zahtevajo prožnejše in potrebam na tržišču in v družbi prilagojene oblike usposabljanja in izobraževanja. Pravo se v teh procesih sooča s pomembnimi izzivi; po eni strani se spreminja način izvajanja pravniškega poklica in s tem povezanih pravnih procesov, kar prinaša pomembne spremembe v presojanju verodostojnosti in avtentičnosti pravnih odločitev (digitalizacija sodnih procesov, elektronsko dokazovanje, pametne pogodbe, čezmejna izmenjava verodostojnih listin, opravljanje pravniškega poklica v digitalnem okolju, zaščita osebnih podatkov itd.), po drugi strani pa pravo nosi odgovornost, da zagotovi konsistentne pravne okvirje za učinkovito implementacijo sprejetih strateških usmeritev in odločitev (prenos ustreznih pravnih norm v nacionalne pravne sisteme, zagotavljanje pravnega nadzora nad izvajanjem itd.). Metodologija izvajanja projekta tako sledi principu stalnih izboljšav, kjer se v enem ciklu zvrstijo faze načrtovanja in izdelave zasnov, pilotnega izvajanja rešitev, preverjanja rezultatov in učinkov ter nadgradnje in konsolidacije rešitev. V treh letih trajanja projekta bosta izvedena dva cikla. 

Koordinatorica pilotnega projekta je Jasmina Klojčnik (jasmina.klojcnik@um.si). 

Razvoj prožnih učnih pristopov z mikrodokazili za digitalno in zeleno preobrazbo izobraževanja za prehod v Družbo 5.0

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) 
 
Naziv pilotnega projekta v angleščini: Development of Flexible Learning Approaches with Micro-Credentials for the Digital and Green Transition of Education to Society 5.0 

Obdobje izvajanja projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 

Krajši opis pilotnega projekta 

Projekt izvaja Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. Projekt primarno naslavlja področja STE(A)M, ki je izkazano kot prioritetno področje Evropske unije in Slovenije. Osredotočajo  se na področja elektrotehnike, računalništva in informatike, telekomunikacij, podatkovne znanosti, kibernetske varnosti, visokozmogljivega in visokopropustnega računalništva. Navedena področja so ključna za doseganje digitalne in ter zelene preobrazbe ob prehodu v Družbo 5.0. Osrednji cilj projekta je pilotno približati osnovna in aktualna ekspertna znanja tehnike znotraj in zunaj izobraževalnega sistema v oblikah, ki bodo omogočale različne fleksibilne poti za pridobitev mikrodokazil. Raziskati in preizkusiti želijo možnosti prilagajanja vsebin in struktur posameznih učnih enot in izobraževanj za pridobivanje mikrodokazil identificiranim ciljnim skupinam ter različnim ravnem znanja, nasloviti izziv neenake zastopanosti spolov, in s tem omogočiti učinkovitejši, sodobnejši in kakovostnejši prenos znanja. Osrednja teza, ki jo želijo v sklopu projekta nasloviti je, da lahko v visokošolski izobraževalni prostor, kot je FERI in UM, vpeljejo nove pristope (npr. mikro učne enote, mikrodokazila, asinhrona izvedba itn.), ki bodo omogočili deležnikom, ki primarno niso redni študenti, pridobivanje potrebnih znanj in kompetenc, s katerimi bodo lahko aktivno prispevali k digitalnemu in zelenemu prehodu. 

Koordinator pilotnega projekta je doc. dr. Boštjan Vlaovič (bostjan.vlaovic@um.si). 

Platforma 5.0 FGPA

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (FGPA) 
 
Naziv pilotnega projekta v angleščini: PLATFOM 5.0 FGPA 

Obdobje izvajanja projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 

Krajši opis pilotnega projekta 

Projekt izvaja Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. Pilotni projekt  predlaga vzpostavitev poizkusne  in trajnostno zasnovane pilotne učne platforme PLATFORMA 5.0, temelječe na načelih novega Bauhausa, ki je zasnovana kot povezovalni teritorij znanj in akterjev. V predmetnik bodo vpeljali nove predmete na temo trajnostne gradnje, zelene mobilnosti ter regenerativnega urbanizma in arhitekture in tako pripravili študente na zeleni prehod. Z uporabo IKT-orodja in e-gradiv bodo informatizirali izobraževanje, praktične vsebine pa bodo študenti pridobili s pomočjo modularne in mobilne podaljšane učilnice, zasnovane tako, da bodo omogočala enostaven dostop tudi invalidom, in laboratorij. S pomočjo mobilnih učilnic bodo lahko vsebine zelenega in digitalnega prehoda prenesli tudi širšemu krogu ljudi. Prav tako bodo preko različnih povezovalnih aktivnostih, kot so npr. organizirana predavanja in delavnice, na katerih bodo lahko prestavili svoje konkretne izzive in videnja na fakulteto vabili predstavnike gospodarstva in družbe in jih tudi aktivno vključili v sodelovanje pri izvedbi pilotnega projekta. 

Koordinatorja pilotnega projekta sta doc. dr. Anita Prapotnik Brdnik (anita.prapotnik@um.si) in izr. prof. dr. Andrej Ivanič (andrej.ivanic@um.si). 

Zeleni prehod v podnebno inovativne agroživilske sisteme

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) 
 
Naziv pilotnega projekta v angleščini: A Green Transition to Climate Innovative Agri-Food Systems 

Obdobje izvajanja projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 

Krajši opis pilotnega projekta 

Projekt izvaja Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. Kmetijstvo in trajnostna proizvodnja hrane sta ključnega in strateškega pomena, a tradicionalna in visoko obremenjena sektorja za našo družbo. Zelen dogovor – Strategija od vil do vilic, ki služi kot osnova za trajnostno pridelavo hrane, ob nevtralnem okoljskem odtisu, bo služil kot izhodišče pri kreiranju novih vsebin za prenovo in posodobitev kurikuluma visokošolskih strokovnih programov 1. stopnje na fakulteti. Vsebine pilotnega projekta so podlaga za prenovo in izboljšanje visokošolskega strokovnega izobraževanja v skladu z novimi in fleksibilnimi učnimi pristopi kot tudi vseživljenjskega učenja, upoštevajoč zeleni prehod v podnebno inovativne agroživilske sisteme. Analizirali bodo vrzeli in izpopolnili obstoječe izobraževalne module ter pripravili dodatne izobraževalne vsebine glede na odziv in potrebe delovnega okolja, osvojena znanja zunanjih udeležencev izobraževanj bodo podprta z izdajo mikrodokazil. 

Koordinatorica pilotnega projekta je Tjaša Vukmanič (tjasa.vukmanic@um.si). 

Prožne oblike izobraževanja: zeleni prehod in turizem 5.0

Fakulteta za turizem (FT) 
 
Naziv pilotnega projekta v angleščini: Flexible Learning Paths: Towards Green Transition and Tourism 5.0 

Obdobje izvajanja projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 

Krajši opis pilotnega projekta 

Projekt izvaja Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. V sklopu pilotnega projekta bodo testirali rešitve na predstavljene izzive, predvsem pa pridobivali odgovore na vprašanje, kako povezati potrebo po zelenem razvoju turizma in digitalni transformaciji turizma ter le-te ugotovitve prenesli v prožnejše izobraževalne programe. Projekt sestavlja skupno 10 aktivnosti, med katerimi je 7 modulov izobraževanj v obliki mikrodokazil, ki naslavljajo potrebo po prehodu slovenskega visokošolskega strokovnega izobraževanja na bolj odzivne, fleksibilne in ustvarjalne oblike izobraževanja, skladne s širšimi evropskimi cilji po oblikovanju zelene in odporne Družbe 5.0. Moduli izobraževanj so oblikovani v dveh sklopih: prvi sklop predstavljajo vsebine, ki primarno naslavljajo potrebo po zelenem prehodu in zelenih politikah, medtem kot se moduli Vpeljava VR tehnologije v metode poučevanja ter Turistični vodnik za družbo 5.0 primarno ukvarjajo z digitalno transformacijo slovenskega turizma. Moduli so zasnovani interdisciplinarno, z vključevanjem družboslovnih in naravoslovnih predmetov, izvedba pa je načrtovana v sodelovanju s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede, Fakulteto za naravoslovje in matematiko ter vključevanjem Pedagoške fakultete UM pri oblikovanju VR/AR metod poučevanja. 

Koordinatorici pilotnega projekta sta izr. prof. dr. Marjetka Rangus (marjetka.rangus@um.si) in asist. dr. Jerneja Šavrič (jerneja.savric@um.si). 

Inovativne učne tehnologije za zdravje ljudi in okolja

Fakulteta za zdravstvene vede (FZV) 
 
Naziv pilotnega projekta v angleščini: Innovative Didactic Technologies for Human and Environmental Health 

Obdobje izvajanja projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 

Krajši opis pilotnega projekta 

Projekt izvaja Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. V pilotnem projektu bodo razvili digitalna učna gradiva v obliki interaktivnih videoposnetkov za visokošolski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega, z uporabo digitalnih učnih gradiv v študijskem procesu bodo poučevali poklicne kompetence in aktivnosti v zdravstveni negi ter na nivoju posameznih aktivnosti predlaganega projekta kvantitativno spremljali učinke uvajanja moderne tehnologije. V okviru pilotnega projekta bodo z uporabo poglobljene tehnologije za izobraževanje študentov različnih študijskih programov in smeri iz različnih fakultet, kakor tudi strokovne javnosti s področja zdravstva, ozaveščali in učili o okoljskih determinantah zdravja. 

Koordinatorica pilotnega projekta je Aleksandra Lovrenčič (aleksandra.lovrencic@um.si). 

Zelena in digitalna biomedicinska znanja za interdisciplinarno medfakultetno do-izobraževanje študentov ter zaposlenih v biotehnoloških/biomedicinskih podjetjih ali zdravstvu, z namenom učinkovitejšega vključevanja v trg dela

Medicinska fakulteta (MF) 
 
Naziv pilotnega projekta v angleščini: Green and Digital Biomedical Skills for Interdisciplinary Inter-Faculty Training for Students and In-Service Training for Employees in the Biotech/Biomedical Industry or Healthcare for a More Effective Integration into the Labor Market 

Obdobje izvajanja projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 

Krajši opis pilotnega projekta 

Projekt izvaja Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. Hiter razvoj novih biomedicinskih tehnologij (npr. multi-omskih tehnologij, in vitro modelov) igra ključno vlogo pri konkurenčnosti v farmacevtski industriji, biotehnološki industriji, v kliničnih laboratorijih, laboratorijih s področja javnega zdravja itd. Nekatere tehnologije (npr. sekvenciranje naslednje generacije, gensko testiranje, farmakološki testi) postajajo del rutinskega dela in (pred)klinične diagnostike, vendar njihova uporaba zahteva do-usposabljanje zaposlenih, čemur javne ustanove ter podjetja le s težavo sledijo, zato je nujno, da se pridobijo veščine (znanja in kompetence), ki so potrebne v primeru zaposlitve na širšem interdisciplinarnem področju (mikrodokazila in vseživljenjsko učenje). Prav tako se pri uporabi multi-omskih tehnologij, ki generirajo ogromno število podatkov, potrebujejo nove aplikacije in orodja, za katera so potrebna dopolnilna usposabljanja na področju bioinformatike. Sodobna biotehnološka/biomedicinska podjetja ob učinkovitem obvladovanju tveganj in preprečevanju nesreč znatno manj obremenjujejo okolje kot težka industrija. To zahteva vrhunska znanja in kompetence (npr. varnost pri delu z gensko spremenjeni organizmi) ter sledenje ustrezni zakonodaji (npr. farmakovigilanca). Za zeleni prehod tako obstajajo potrebe po vseživljenjskem do-usposabljanju na področju obvladovanja biološke varnosti. 

Koordinatorja pilotnega projekta sta Tatjana Golob (tatjana.golob@um.si) in red. prof. dr. Uroš Potočnik (uros.potocnik@um.si). 

Zdrav življenjski slog (ZŽS) za trajnostni razvoj in vseživljenjsko učenje

Pedagoška fakulteta (PeF) 
 
Naziv pilotnega projekta v angleščini: Fit & Green 

Obdobje izvajanja projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 

Krajši opis pilotnega projekta 

Projekt izvaja Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. V interdisciplinarnem projektu bodo razvijali znanja in kompetence za pripravo in izvajanje športno rekreativnih programov, za promocijo in oblikovanje zdravih prehranskih in spalnih navad za različne starostne kategorije in ciljne skupine. Projekt je naravnan tako, da promovira športno in gibalno dejavnost v naravnem okolju ter omogoča osebnostni razvoj posameznika, boljšo zaposljivost, socialno vključenost ter daje velik poudarek trajnostnemu in zdravemu načinu življenja. Posebnega pomena je tudi izobraževalni vidik, saj promocija in implementacija športa za zdravje pomeni velik odmik od dosedanje prakse, ko se različni deležniki vključujejo v šport predvsem z namenom doseganja športnega (vrhunskega) rezultata. Projekt postavlja v ospredje šport po meri otrok, mladostnikov, družin in starejših, ki poudarja pomen igre in šport kot sredstvo socializacije, hkrati pa se osredotoča na vidik trajnostnega razvoja. Z uspešno zaključenim sodelovanjem v programu bodo udeleženci lažje zaposljivi na trgu dela, saj bodo pridobili kompetence, ki jim bodo povečale možnost zaposlitev na področju športne in rekreativne, kakor tudi izobraževalne dejavnosti. V sklopu pilotnega projekta bodo pripravili interdisciplinarni program (modul) ZŽS za trajnostni razvoj in vseživljenjsko učenje. 

Koordinatorja pilotnega projekta sta Jelena Krivograd (jelena.krivograd@um.si) in doc. dr. Črtomir Matejek (crtomir.matejek@um.si). 

Z odprtim dostopom do vseživljenjskega izobraževanja

Rektorat Univerze v Mariboru 
 
Naziv pilotnega projekta v angleščini: Open Access for Lifelong Education 

Obdobje izvajanja projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 

Krajši opis pilotnega projekta 

Projekt izvaja Rektorat Univerze v Mariboru v sodelovanju z Univerzitetno knjižnico Maribor v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. Z aktivnostmi pilotnega projekta se v okviru digitalnega prehoda in vseživljenjskega učenja zavzemajo za spodbujanje sistematične uporabe prostodostopnih e-vsebin in njihovo promocijo ter povečanje dostopa do kakovostnega izobraževanja in učenja v različnih oblikah in okoljih za ciljne skupine, državljane in tudi širše v sodelovanju s partnerskimi visokošolskimi organizacijami. Z nizom motivacijskih dejavnosti v načinu odprtega izobraževanja in učenja ter raziskovanja, ki povezujejo in krepijo pretok znanj in podatkov med akademsko sfero in ciljnimi skupinami na ravni Univerze v Mariboru in njenih partnerskih visokošolskih organizacij (projekt ATHENA) želijo pomagati pri vzpostavitvi večje koherence in sinergije med interdisciplinarnimi znanstvenimi področji in med akademsko ter gospodarsko/negospodarsko sfero ter splošno javnostjo za dobrobit širše družbe, skladno z načeli Družbe 5.0.  V sklopu projekta bodo organizirali motivacijske dogodke za ciljne skupine v okviru Festivala odprtega učenja v zvezi z Odprimo:UM, vzpostavili  spletno stran Odprimo:UM za širšo javnost ter pripravili e-zbirko e-učnih gradiv in odprtih izobraževalnih virov na Univerzi v Mariboru za študente in druge deležnike izobraževanj, ki jih ponuja UM. 

Koordinatorici pilotnega projekta sta Iza Jugovec (iza.jugovec@um.si) in Mojca Žuželj Ogrizek (mojca.zuzelj@um.si).

Enotna vstopna točka za delodajalce in inovativne oblike sodelovanja s študenti

Rektorat Univerze v Mariboru 
 
Naziv pilotnega projekta v angleščini: Single Entry Point for Employers and Innovative Forms of Cooperation with Students 

Obdobje izvajanja projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 

Krajši opis pilotnega projekta 

Projekt izvaja Rektorat Univerze v Mariboru v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. Cilj pilotnega projekta je vzpostavitev enotne virtualne vstopne točke Univerze v Mariboru (UM) za delodajalce in razvoj inovativnih oblik sodelovanja med študenti in delodajalci za učinkovito zaznavanje, prilagajanje in odzivnost UM spreminjajočim se potrebam trga dela na izbranih področjih izobraževalnih in drugih dejavnosti, upoštevajoč načela zelenega in digitalnega prehoda v Družbo 5.0. V pilotnem projektu bodo z aktivnostmi dosegli učinke operativnih ciljev prenove visokošolskega strokovnega izobraževanja s področij zelenega prehoda (deležniki bodo krepili kompetence in reševali probleme v delovnih okoljih, ki bodo naslavljali zeleni prehod, s čimer bodo deležniki razvijali trajnostne vrednote in trajnostne kompetence, ki se bodo v nadaljevanju prenesle v visokošolski sistem, s čimer bomo vzpostavljali okolje za učinkovito izobraževanje za zeleni prehod in omogočili ter spodbujali izobraževanje za zeleni prehod. Kot naslednje bodo naslovili digitalni prehod (vzpostavila se bo digitalna vstopna točka za delodajalce, ki bo zagotavljala e-storitve in povezovanje za študente, potencialne delodajalce in druge deležnike, s tem pa spodbujali razvoj visoko-zmogljivega digitalnega izobraževalnega ekosistema. Pilotni projekt bo nagovoril tudi vseživljenjsko učenje in mikrodokazila (v projekt bodo vključeni študenti in deležniki, ki nimajo statusa študenta, in bodo lahko izpopolnili svoje kompetence, s tem pa pridobili mikrodokazila o opravljenih izobraževanjih). Na strateški ravni bo ob krepitvi kompetenc deležnikov, ki bodo izhajale iz celovite analize potreb delodajalcev, na področju digitalizacije in zelenega prehoda v realnem delovnem okolju ter vzpostavitve enotne digitalne vstopne točke za delodajalce izboljšana prilagodljivost, odzivnost in dostopnost teh storitev za deležnike iz Slovenije in mednarodnega prostora, hkrati pa bo z digitalizacijo porabljeno manj energije in surovin, kar bo vodilo do razvoja visoko-zmogljivega digitalnega izobraževalnega ekosistema. 

Koordinator pilotnega projekta je Matej Kosi Hederih (matej.kosi@um.si). 

Izkustveni študij z več projektnega, problemsko usmerjenega in timskega dela

Rektorat Univerze v Mariboru 
 
Naziv pilotnega projekta v angleščini: Experiential Study with More Project Based, Problem-Oriented and Teamwork 

Obdobje izvajanja projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 

Krajši opis pilotnega projekta 

Projekt izvaja Rektorat Univerze v Mariboru v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. V skladu s spoznanji mednarodnih raziskav projektno, problemsko usmerjeno in timsko delo povečujejo motivacijo študentov ter zmanjšujejo možnosti opustitve študija. Pilotni projekt bo zato v izvajanje študijskih programov, posebej visokošolskih strokovnih, vključil večji delež projektnega, problemsko usmerjenega in timskega dela. V ta namen bodo v vsakem letniku študija izbrali tiste učne enote, pri katerih je mogoče predvidena znanja in kompetence pridobiti na enakem ali višjem nivoju kot sedaj, in sicer tako, da bodo klasične oblike pedagoškega in samostojnega dela študentov v celoti ali delno nadomestili s projektnim, problemsko usmerjenim in/ali timskim delom. Izbrali in dopolnili bodo učne enote, pri katerih bodo uvedeni novi načini dela, sledila bo akreditacija sprememb in njihova izvedba za posamezno generacijo študentov. Po vsakem študijskem letu bodo preverili prehodnost ter zadovoljstvo in dosežene kompetence študentov z novim načinom dela (izvedena bo anketa med študenti, po možnostih v danem trenutku bodo poskusili enako narediti tudi z delodajalci). Dopolnili bodo tudi opise študijskega programa glede pridobljenih praktičnih izkušenj diplomanta, da bodo delodajalci in dijaki, ki se odločajo za študij, lahko enostavno pridobili to pomembno informacijo. 

Koordinatorja pilotnega projekta sta Sebastijan Frumen (sebastijan.frumen@um.si) in dr. Natalija Špur (natalija.spur@um.si). 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

Zapri