Preskoči na vsebino
Loader

Zaščita prijaviteljev

Postopek z zunanjo prijavo

Kdaj lahko prijavitelj poda zunanjo prijavo?

Prijavitelj informacijo o kršitvi poda neposredno z uporabo zunanje poti za prijavo, če notranja pot za prijavo ni vzpostavljena, če notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati, ali če prijavitelj meni, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov.

Organi za zunanjo prijavo so:

 1. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve,
 2. Agencija za trg vrednostnih papirjev,
 3. Agencija za varstvo konkurence,
 4. Agencija za varnost prometa,
 5. Agencija za zavarovalni nadzor,
 6. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem,
 7. Banka Slovenije,
 8. Državna revizijska komisija,
 9. Finančna uprava,
 10. Tržni inšpektorat,
 11. Urad za preprečevanje pranja denarja,
 12. Informacijski pooblaščenec,
 13. Inšpekcija za informacijsko varnost,
 14. Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost,
 15. Inšpekcija za varstvo pred sevanji,
 16. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
 17. Inšpektorat za delo,
 18. Inšpektorat za javni sektor,
 19. Inšpektorat za okolje in prostor,
 20. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke,
 21. Organi nadzora v skladu s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji,
 22. Zdravstveni inšpektorat,
 23. Slovenski državni holding in
 24. Komisija za preprečevanje korupcije.

Kakšen je postopek prejema in obravnave zunanje prijave?

Prijavitelj poda zunanjo prijavo organu za zunanjo prijavo, ki je pristojen za obravnavo prijavljene kršitve glede na njegove pristojnosti in naloge. Če na področju, na katero se nanaša prijavljena kršitev, ni organa za zunanjo prijavo, prijavitelj poda prijavo Komisiji za preprečevanje korupcije. Kadar zunanjo prijavo prejme Komisija za preprečevanje korupcije ali organ za zunanjo prijavo, ki za obravnavo prijavljene kršitve ni pristojen, jo odstopi v obravnavo organu, pristojnemu za obravnavo kršitve, prijavitelju pa potrdi sprejem prijave in ga obvesti o koncu in izidu postopka. Pri odstopu varuje identiteto prijavitelja. Če organ, ki mu je bila prijava odstopljena v pristojno obravnavo, ni organ za zunanjo prijavo, je za zaščito prijavitelja v skladu s 17. členom ZZPri pristojna Komisija za preprečevanje korupcije.

Organ za zunanjo prijavo prijavitelju v sedmih dneh od prejema prijave potrdi njen sprejem, razen če prijavitelj izrecno zahteva drugače ali če organ za zunanjo prijavo presodi, da bi potrditev sprejema prijave lahko ogrozila varstvo identitete prijavitelja. Organ za zunanjo prijavo ravna enako tudi v primeru anonimnega prijavitelja, če ta opredeli, kam naj se potrdilo pošlje.

Organ za zunanjo prijavo obravnava prijavo v skladu s svojimi pristojnostmi, na način in po postopku, ki so opredeljeni v področnih predpisih. Pri tem varuje identiteto prijavitelja v skladu s 6. členom ZZPri.

Organ za zunanjo prijavo obravnava prijavo prijavitelja, ki pri organu uveljavlja svoje pravice, po ZZPri le, če prijavitelj v prijavi izrecno navede, da obstaja tveganje povračilnih ukrepov in da potrebuje zaščito kot prijavitelj po ZZPri.

Zunanjo prijavo v organu za zunanjo prijavo obravnava oseba, ki ji je konkretna zadeva odrejena v delo v skladu z internimi pravili o razporejanju zadev, v primeru iz 17. člena ZZPri pa uradna oseba za zunanjo prijavo.

Prijava z uporabo zunanje poti za prijavo, ki je podana po poteku dveh let od prenehanja kršitve, se ne obravnava po ZZPri.

Če je prijavitelj podal predhodno notranjo prijavo, lahko organ za zunanjo prijavo sodeluje z zaupnikom in pridobiva informacije o obravnavi notranje prijave.

Organ za zunanjo prijavo prijavitelja obvesti o koncu in izidu postopka. Če postopek po poteku treh mesecev od prejema prijave še ni končan, organ za zunanjo prijavo prijavitelja obvesti o stanju postopka, zlasti o predvidenih ali sprejetih ukrepih. Ustno obvestilo se evidentira z zaznamkom v evidenci prijav. Organ za zunanjo prijavo ravna enako tudi v primeru anonimnega prijavitelja, če ta opredeli, kam naj se potrdilo pošlje.

Če pristojni organ pri obravnavi prijave presodi, da je potrebna zaščita prijavitelja zaradi tveganja povračilnih ukrepov, ki ga zatrjuje prijavitelj, ali pa to izhaja iz okoliščin prijave, ali če je do poskusa ali povračilnega ukrepa že prišlo, prijavo dodeli uradni osebi za zunanjo prijavo, ki prijavitelju svetuje o zaščiti v skladu s 7. poglavjem ZZPri.

Uradna oseba za zunanjo prijavo prijavitelju, ki je deležen povračilnih ukrepov, svetuje o pravnih možnostih in mu v okviru svojih pristojnosti pomaga v upravnih in sodnih postopkih zaradi povračilnih ukrepov, na primer tako, da mu izda potrdilo o vloženi prijavi ali zagotovi dokazila iz postopka s prijavo, ki jih prijavitelj potrebuje v drugem postopku.

Uradna oseba za zunanjo prijavo se lahko glede zaščitnih ukrepov posvetuje s Komisijo za preprečevanje korupcije. Če uradna oseba za zunanjo prijavo presodi, da je to potrebno, lahko Komisiji za preprečevanje korupcije ob soglasju prijavitelja predlaga, da prevzame zaščito prijavitelja.

Zapri