Preskoči na vsebino
Loader

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

UNIVERZA V MARIBORU

Slomškov trg 15

2000 Maribor

Telefon:  +386 2 23 55 280

​Faks: +386 2 23 55 211

IBAN: SI56 0110 0603 0709 059

BIC: BSLJSI2X

Odgovorna uradna oseba:

Red. prof. dr. Zdravko Kačič​
 

Datum prve objave kataloga:

4. 4. 2005 (osnutek)

12. 2. 2007

Datum zadnje spremembe:

23. 5. 2023  

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

um.si/o-univerzi/dokumentno-sredisce/katalog-informacij-javnega-znacaja/

Druge oblike kataloga

Katalog je v tiskani obliki na voljo na sedežu Univerze v Mariboru, na naslovu Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

OPIS TEMELJNIH DEJAVNOSTI

Univerza v Mariboru je avtonomna, znanstvenoraziskovalna in najvišja izobraževalna ustanova s posebnim položajem, ki s svojo dejavnostjo na določenih znanstvenih oz. strokovnih področij zagotavlja nadaljnji razvoj znanosti in strok in s posredovanjem znanja na teh področjih omogoča pridobitev javno veljavne visoko-strokovne, univerzitetne in podiplomske izobrazbe.

Univerza v Mariboru zagotavlja kvalitetno post­sekundarno izobraževanje v izbranih disciplinah v okviru svojih zmožnosti vsem kvalificiranim posameznikom in ga neločljivo povezuje z znanstvenim, predvsem temeljnim raziskovalnim delom. Izobraževanje poteka v študijskih programih, ki so ali del »Nacionalnega programa visokega šolstva« in jih financira Republika Slovenija iz svojega proračuna, ali so ponujeni na trgu blaga in storitev in se financirajo iz neproračunskih virov in šolnine. Univerza v Mariboru izvaja dodiplomske in podiplomske univerzitetne študijske programe in podeljuje ustrezne strokovne, univerzitetne in akademske nazive. V interesu javnosti in izhajajoč iz svojih študijskih programov izvaja dopolnilne programe permanentnega in funkcionalnega izobraževanja. Do nadaljnjega izvaja tudi visokošolske strokovne študijske programe in podeljuje ustrezne nazive.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

https://moja.um.si/student/Strani/studij.aspx

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

REKTORAT:

Slomškov trg 15, 2000 Maribor

Tel.: +386 2 23 55 280

Fax: +386 2 23 55 211

                   

ČLANICE:

Ekonomsko-poslovna fakulteta

Razlagova ulica 14, 2000 Maribor,

Tel.: +386 2 22 90 000

Fax: +386 2 22 90 217

E-pošta: epf@um.si

Katalog IJZ dostopen na naslovu: http://www.epf.um.si/o-fakulteti/predstavitev-fakultete/kontaktne-informacije/

 

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Koroška cesta 46, 2000 Maribor,

Tel.: +386 2 22 07 000

Fax: +386 2 22 07 272

E-pošta: feri@um.si

Katalog IJZ dostopen na naslovu: http://feri.um.si/o-nas/dokumentno-sredisce/katalog-informacij-javnega-znacaja/

 

Fakulteta za energetiko

Hočevarjev trg 1, 8270 Krško

Tel. +386 7 62 02 210 (Krško) in +386 3 89 86 420 (Velenje)

Fax: +386 7 62 02 222

E-pošta: fe@um.si

Katalog IJZ dostopen na naslovu:

http://www.fe.um.si/sl/informacije-o-fakulteti/podatki-o-fakulteti/katalog-informacij-javnega-znacaja.html

 

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Smetanova ulica 17, 2000 Maribor,

Tel.: +386 2 22 94 300

Fax: +386 2 25 24 179

E-pošta: fgpa@um.si

Katalog IJZ dostopen na naslovu: http://www.fgpa.um.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Smetanova ulica 17, 2000 Maribor,

Tel.: +386 2 22 94 400

Fax: +386 2 25 27 774

E-pošta: fkkt@um.si

Katalog IJZ dostopen na naslovu: https://www.fkkt.um.si/splosne-informacije/

 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Pivola 10, 2311 Hoče,

Tel.: +386 2 23 90 000

Fax: +386 2 61 61 158

E-pošta: fkbv@um.si

Katalog IJZ dostopen na naslovu: http://www.fkbv.um.si/o-fakulteti/splosni-podatki

 

Fakulteta za logistiko

Mariborska cesta 7, 3000 Celje,

Tel.: +386 3 42 85 300

Fax: +386 3 42 85 338

E-pošta: info.fl@um.si

Katalog IJZ dostopen na naslovu: https://fl.um.si/o-fakulteti/javne-informacije/

 

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Koroška cesta 160, 2000 Maribor

Tel.: +386 2 22 93 844

Fax: +386 2 25 18 180

E-pošta: dekanat.fnm@um.si

Katalog IJZ dostopen na naslovu: https://www.fnm.um.si/index.php/fakulteta-za-naravoslovje-in-matematiko/katalog-informacij/

 

 

Fakulteta za organizacijske vede

Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj,

Tel.: +386 4 23 74 200

Fax: +386 4 23 74 299

E-pošta: dekanat.fov@um.si

Katalog IJZ dostopen na naslovu: http://www.fov.uni-mb.si/sl/o-fakulteti/informacije-javnega-znacaja

 

Fakulteta za strojništvo 

​Smetanova ulica 17, 2000 Maribor,

Tel.: +386 2 22 07 500

Fax: +386 2 22 07 990

E-pošta: fs@um.si

Katalog IJZ dostopen na naslovu: http://www.fs.um.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja/

 

Fakulteta za turizem

Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice

Tel.: +386 8 20 54 010

Fax: +386 8 20 54 012

E-pošta: ft@um.si

Katalog IJZ dostopen na naslovu: https://www.ft.um.si/o-fakulteti/predstavitev/

 

 

Fakulteta za varnostne vede

Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana,

Tel.: +386 1 30 08 300

Fax: +386 1 23 02 687

E-pošta: fvv@fvv.uni-mb.si

Katalog IJZ dostopen na naslovu:  https://www.fvv.um.si/vstopna-stran/o-fakulteti/osebna-izkaznica/

 

 

Filozofska fakulteta

Koroška cesta 160, 2000 Maribor

Tel.: +386 2 22 93 840

Fax: +386 2 22 93 625

E-pošta: ff@um.si

Katalog IJZ dostopen na naslovu: https://ff.um.si/o-fakulteti/dokumenti-in-pravilniki/

 

 

Medicinska fakulteta

Taborska ulica 8, 2000 Maribor,

Tel.: +386 2 23 45 821

 Fax: +386 2 23 45 820

E-pošta: mf@um.si

Katalog IJZ dostopen na naslovu: https://www.mf.um.si/si/o-medicinski-fakulteti/60-informacije-javnega-znaaja

 

 

Pedagoška fakulteta

Koroška cesta 160, 2000 Maribor,

Tel.: +386 2 22 93 600

Fax: +386 2 22 93 760

E-pošta: dekanat.pef@um.si

Katalog IJZ dostopen na naslovu: https://pef.um.si/o-fakulteti/informacije-javnega-znacaja/

 

Pravna fakulteta

Mladinska ulica 9, 2000 Maribor,

Tel.: +386 2 25 04 200

Fax: +386 2 25 23 245

E-pošta: info.pf@um.si

Katalog IJZ dostopen na naslovu: https://www.pf.um.si/o-nas/kijz/  

 

Fakulteta za zdravstvene vede

Žitna ulica 15, 2000 Maribor,

Tel.: +386 2 30 04 700

Fax: +386 2 30 04 747

E-pošta: fzv@um.si

Katalog IJZ dostopen na naslovu: https://www.fzv.um.si/katalog-informacij-javnega-zna%C4%8Daja

                   

DRUGE ČLANICE:

 

Univerzitetna knjižnica Maribor

Gospejna ulica 10, 2000 Maribor

Tel.: +386 2 25 07 400

Fax: +386 2 25 26 087

E-pošta: ukm@um.si

Katalog IJZ dostopen na naslovu: http://www.ukm.um.si/katalog-informacij-javnega-zna-aja

 

Študentski domovi

Gosposvetska 87, 2000 Maribor​

Tel.: +386 2 22 84 200

 Fax: +386 2 22 84 23

E-pošta: umsd@um.si

Katalog IJZ dostopen na naslovu:

http://www.studentskidomovi.um.si/portal/index.php/katalog-informacij-javnega-znacaja

Organigram organa

http://pisjboss.um.si:8080/hrm/planizo/objavljenaSistemizacijaDm.xhtml

 

2.b Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Seznam vseh drugih enot s področja dela organa

REKTOR

Kontaktna oseba: Jože Furman, vodja kabineta rektorja

Tel.: +386 2 23 55 210

E-pošta:  joze.furman@um.si​

SENAT UNIVERZE V MARIBORU

Kontaktna oseba: Glavni tajnik UM​ 

Tel.: +386 2 23 55 200

E-pošta: glavni.tajnik@um.si

Informacije in zapisniki sej dostopni na naslovu: o-univerzi/organiziranost/organi-univerze/  

UPRAVNI ODBOR UNIVERZE V MARIBORU

Kontaktna oseba: Glavni tajnik UM 

Tel.: +386 2 23 55 200

E-pošta: glavni.tajnik@um.si

Informacije in zapisniki sej dostopni na naslovu: o-univerzi/organiziranost/organi-univerze/ 

ŠTUDENTSKI SVET UNIVERZE V MARIBORU

Kontaktna oseba: Nomi Hrast, prorektorica za študentska vprašanja

Informacije in zapisniki sej dostopni na naslovu: http://ssum.um.si/

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

REKTOR

Ime in priimek: prof. dr. Zdravko Kačič

Tel: 00386 2 23 55 210

E-pošta: rektor@um.sirector@um.si

VODJA KABINETA REKTORJA

Ime in priimek: Jože Furman

Tel: 00386 2 23 55 210​

E-pošta: joze.furman@um.si​       

GLAVNI TAJNIK

Ime in priimek:  doc. dr. Mojca Tancer Verboten

Tel.: 00386 2 23 55 200

E-pošta: glavni.tajnik@um.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

Statut Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 41/2021 – UPB 13 in 20/2023

Drugi interni akti Univerze v Mariboru so dostopni na naslovu:

um.si/o-univerzi/dokumentno-sredisce/

Državni predpisi

Ustava Republike Slovenije

Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030

Zakon o zavodih

Zakon o visokem šolstvu

Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih 

Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja 

Zakon o knjižničarstvu

Zakon o javnih financah

Zakon o računovodstvu

Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Zakon o javnem naročanju 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti

Druga veljavna zakonodaja iz posameznih področij dela organa – dostopna na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije.

Predpisi EU

Povezava na evropski register predpisov

2.e Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov

Notranji predpisi Univerze v Mariboru (splošni akti), ki so v postopku obravnave, so dostopni na naslovu:

um.si/o-univerzi/dokumentno-sredisce/

Državni predpisi, ki so v postopku obravnave, so dostopni:

Na spletnih straneh Vlade Republike Slovenije.

Na spletnih straneh Državnega zbora Republike Slovenije.         

Opozorilo : Pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih straneh gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Poslanstvo Univerze v Mariboru

um.si/o-univerzi/predstavitev/poslanstvo-vizija-in-strateski-razvojni-dokumenti/ 

Programi dela in poslovna poročila

um.si/o-univerzi/dokumentno-sredisce/  

Kakovost na UM

um.si/kakovost/ 

E-Izobraževanje na UM

estudij.um.si

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru

um.si/o-univerzi/dokumentno-sredisce/habilitacije/ 

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik visokošolskega študija

moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/postopek-vpisa.aspx 

Postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/priznavanje-izobrazevanja.aspx

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Seznam prejemnikov častnih naslovov, priznanj in nagrad UM.

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov (pravna podlaga: 81. člen Zakona o visokem šolstvu).

Evidenca izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju (pravna podlaga: 81. člen Zakona o visokem šolstvu).

Evidenca osebnih kartonov, ki se vodijo za vsakega študenta od vključitve v študij končanja študija oziroma izpisa (pravna podlaga: 81. člen Zakona o visokem šolstvu).

Evidence zapisnikov o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena (pravna podlaga: 81. člen Zakona o visokem šolstvu).

Evidenca o zaposlenih delavcih (pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti).

Evidenca o stroških dela (pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti).

Evidenca o izrabi delovnega časa (pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti).

Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom (pravna podlaga: Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom).

Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja (pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu)

Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev (pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu).

Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja.

Evidenca o izvolitvah v nazive.

Popis nepremičnin Univerze v Mariboru.

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Notranji pravni akti Univerze v Mariboru.     

Programi dela in poslovna poročila.               

Študijski koledar za tekoče študijsko leto.    

Cenik storitev za tekoče študijsko leto.    

Bivanje na Univerzi v Mariboru.

Mednarodno sodelovanje in izmenjave.               

Kakovost na Univerzi v Mariboru.     

Raziskave, razvoj in inovacije (podatki o raziskovalnih programih in projektih v katere je vključena Univerza v Mariboru).

Karierni center Univerze v Mariboru.

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja:

Večina drugih informacij javnega značaja je dostopna preko spleta na spletnih straneh Univerze v Mariboru. 

Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:

Informacije so fizično dostopne v prostorih Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, vsak delavnik med 9.00 in 11.00 uro ter med 13.00 in 14.00 uro, oziroma v prostorih posameznih članic Univerze v Mariboru (lokacije posameznih članic so navedene pod točko 2.a tega kataloga).       

Opis delnega dostopa :

v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.   

Stroški posredovanja informacij javnega značaja :

Enotni stroškovnik (Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja) je določen s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št 24/16). Enotni stroškovnik se uporablja od 8. 5. 2016 dalje.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

1. Analize in poročila – informacije dostopne na naslovu: um.si/o-univerzi/dokumentno-sredisce/

2. Zapisniki sej organov – dostopni na naslovu um.si/o-univerzi/dokumentno-sredisce/          

3. Posredovanje podatkov o istovetnosti diplom – gre za posamične konkretne primere v katerih prosilci preverjajo istovetnost diplom, katerih izdajatelj je Univerza v Mariboru. V takšnih primerih gre za občutljive podatke, ki se lahko posredujejo le v kolikor za to obstaja zakonska podlaga oziroma na podlagi privolitve posameznika.         

4. Podatki o porabi javnih sredstev – izplačila iz naslova avtorskih in podjemnih pogodb, plačila potnih stroškov in službenih poti, študijskih potovanj, idr.    

5. Posredovanje podatkov in dokumentov v zvezi s postopki oddaje javnih naročil.

 

Zapri