Preskoči na vsebino
Loader

Organi univerze

Ustvari si prihodnost!

Organi univerze

Senat Univerze v Mariboru

Senat univerze je najvišji akademski in strokovni organ univerze, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru,  kot predstavniki znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področij, ki morajo biti enakopravno in ustrezno zastopana v Senatu s tem, da ima vsaka članica vsaj enega člana. V Senat univerze Študentski svet univerze izvoli predstavnike, ki morajo imeti status študenta, tako da ima Senat univerze najmanj eno petino izvoljenih članov študentov.

Člane Senata univerze, ki so visokošolski učitelji, volijo s tajnim glasovanjem Senati članic univerze tako, da so enakopravno in ustrezno zastopane vse članice univerze in vse znanstvene in umetniške discipline in strokovna in študijska področja univerze.

Rektor je član Senata po svojem položaju.

Ravnatelj UKM je član senata po svojem položaju, v kolikor je izvoljen v naziv visokošolski učitelj.

Naloge in pristojnosti senata UM Novo
Člani senata Novo
Zapisniki sej Senata UM Novo
Terminski plan sej Senata in komisij Senata UM v študijskem letu 2022/2023
Terminski plan sej Senata in komisij Senata UM v študijskem letu 2023/2024

Upravni odbor Univerze v Mariboru

Upravni odbor je najvišji organ upravljanja univerze in ima 9 članov.

Upravni odbor sestavljajo:

 • trije predstavniki ustanovitelja,
 • štirje predstavniki univerze, od tega trije iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in en predstavnik drugih delavcev,
 • en predstavnik študentov in
 • en predstavnik delodajalcev.

Člani Upravnega odbora Univerze v Mariboru za mandatno dobo 4 let, ki začne teči od konstitutivne seje, so:

 • red. prof. dr. Mitja Gorenak, predsednik
 • izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše
 • Damir Mlakar
 • izr. prof. dr. Filip Kokalj
 • Anej M Irgolič kot predstavnik študentov za mandatno dobo 2 let.​
 • Boštjan Vrhovšek 

Za člana Upravnega odbora Univerze v Mariboru iz vrst delodajalcev je imenovan Boštjan Vrhovšek ob soglasju Vlade RS (Sklep Vlade RS, št. 01416-3/2020/14 z dne 11.6.2021).

Predstavniki ustanovitelja v Upravni odbor UM imenovani s sklepom Vlade RS (Sklep Vlade RS, št. 01416-3/2023/8 z dne 18. 1. 2024):

 • Igor Barton
 • red. prof. dr. Vojko Flis
 • Miroslav Sarkičević
Naloge in pristojnosti Upravnega odbora UM Novo
Zapisniki sej Upravnega odbora UM Novo
Terminski plan sej Upravnega odbora UM v študijskem letu 2022/2023
Terminski plan sej Upravnega odbora UM v študijskem letu 2023/2024

Študentski svet Univerze v Mariboru

Študentski svet Univerze v Mariboru (ŠSUM) je organ Univerze v Mariboru, ki ga sestavljajo predstavniki študentov vseh fakultet in predstavnika stanovalcev študentskih domov, s čimer so enakopravno zastopane vse članice univerze.

Člani Študentskega sveta Univerze v Mariboru se srečujejo na sejah, ki jih sklicuje in vodi prorektor za študentska vprašanja. Seje so javne in se jih lahko udeležijo vsi, ki za to izkažejo interes.

Člani na sejah:

 • obravnavajo in podajajo mnenja o vseh splošnih, načelnih in posebnih vprašanjih visokošolske dejavnosti, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
 • načrtujejo obštudijske aktivnosti za študente,
 • predlagajo kandidate iz vrst študentov v delovna telesa organov univerze in komisij univerze,
 • se vključujemo v procese in aktivnosti samoevalvacije univerze,
 • volijo predstavnika študentov v upravni odbor univerze,
 • podajajo mnenja o kandidatih za rektorja in k predlogom za kandidate za prorektorje,
Člani Študentskega sveta UM Novo
Vabila in zapisniki sej ŠSUM Novo
Terminski plan sej ŠSUM v študijskem letu 2022-2023 Novo

Rektor

Rektor je strokovni vodja in poslovodni organ univerze. Rektor organizira, vodi delo in poslovanje univerze, predstavlja in zastopa univerzo in opravlja ostale naloge.

​Mandat: 20. 6. 2022-19. 6. 2026

Življenjepis:​

Red. prof. dr. Zdravko Kačič se je rodil leta 1961 v Mariboru. Na Univerzi v Mariboru je zaposlen od leta 1990, kot asistent na takratni Tehniški fakulteti, od leta 2003 pa kot redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (FERI). Od leta 2010 je predstojnik Inštituta za elektroniko in telekomunikacije, v obdobju med letoma 2011 in 2015 je bil prorektor Univerze v Mariboru za finančne zadeve. V študijskem letu 2017/2018 je nosilec sedmih predmetov dodiplomskega in podiplomskega študija na študijskih programih Elektrotehnika in Telekomunikacije ter dveh predmetov na doktorskem študiju študijskega programa Elektrotehnika. Njegova znanstvena bibliografija obsega več kot 650 bibliografskih enot, od tega 95 člankov objavljenih v znanstvenih revijah, 190 člankov v zbornikih znanstvenih konferenc, 10 poglavij v monografskih publikacijah, 44 končnih poročil o rezultatih raziskav. Je vodja raziskovalnega programa Napredne metode interakcij v telekomunikacijah in bil vodja več raziskovalnih projektov EU in projektov z industrijo. Bil je gostujoči raziskovalec na Tehniški univerzi v Berlinu in gostujoči profesor na Tehniški univerzi v Muenchenu, ZR Nemčija ter na Univerzi Umea, Švedska, in imel več vabljenih predavanj na različnih evropskih univerzah.

V letih od 2010 do 2014 je bil član domenskega komiteja COST za področje informacijsko komunikacijskih tehnologij (DC ICT). Leta 2013 je bil imenovan v delovno skupino za pripravo zakona o financiranju visokega šolstva pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Leta 2016 pa v delovno skupino za podporo projektu Ekspertno svetovanje o financiranju visokega šolstva v Sloveniji pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

 

Zapri