Preskoči na vsebino
Loader

Samoevalvacije na UM

Razvijamo kulturo kakovosti

Samoevalvacije na UM

Članice in druge članice UM že od leta 2000 vsako leto izvedejo samoevalvacijo in pripravijo samoevalvacijsko poročilo. Glavni namen samoevalvacije je ocena stanja in priprava izboljšav v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti na UM.

Samoevalvacija se lahko izvaja na različnih ravneh, in sicer na ravni študijskega predmeta, na ravni študijskega in raziskovalnega programa v okviru posamezne organizacijske enote, na ravni članice univerze ali druge članice univerze ali rektorata univerze ali na ravni univerze. V praksi se običajno uporablja kombinacija samoevalvacij na različnih ravneh.

V procesu zagotavljanja kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega dela se samoevalvacija članic UM prične na ravni organizacijskih enot in je osredotočena na izobraževalno, raziskovalno oziroma strokovno dejavnost (programska samoevalvacija). Samoevalvacijski ciklus se na ravni članice UM zaključi, ko se programske samoevalvacije vgradijo v samoevalvacijo na višji ravni (institucionalna samoevalvacija). V skupnem poročilu o institucionalni samoevalvaciji so povzetki samoevalvacijskih poročil dopolnjeni s pregledi dela skupnih služb in vodstva, ki vključuje splošnejša področja.

 

Pri samoevalvaciji UM ali njene članice se v skladu z merili NAKVIS ocenjujejo:

  • delovanje visokošolskega zavoda in vpetost v okolje,
  • kadri,
  • študenti,
  • materialne razmere,
  • zagotavljanje in izboljševanje kakovosti, spreminjanje, posodabljanje in izvajanje študijskih programov.

Samoevalvacijski proces se zaključi z oblikovanjem ocene o prednostih in pomanjkljivostih posameznih vidikov ter s predlogi za izboljšanje kakovosti. Samoevalvacijska skupina obravnava dejansko stanje, oblikuje oceno tega stanja ter pripravi predloge možnih ukrepov za obvladovanje, odpravljanje oziroma izboljšanje ugotovljenih pomanjkljivosti.

Letno samoevalvacijsko poročilo obravnavajo senat, strokovni svet druge članice in drugi organi članice UM, vključno z odgovornimi komisijami, študentskim svetom in akademskim zborom. Poročilo o samoevalvaciji za preteklo študijsko leto posredujejo članice univerze strokovni službi UM do 31. marca.​

Zapri