Preskoči na vsebino
Loader

Notranje programske evalvacije na UM

Razvijamo kulturo kakovosti

Notranje programske evalvacije na UM

Skladno s spremembami Zakona o visokem šolstvu, posledično pa tudi na podlagi Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki jih je sprejela Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu, se je odgovornost spremljanja kakovosti izvedbe študijskih programov prenesla na univerze. Skladno s strateškimi usmeritvami na Univerzi v Mariboru izvajamo aktivnosti, ki so nadomestile postopke preverjanja zagotavljanja kakovosti študijskih programov, kar se je do novele ZViS izvajalo ob reakreditaciji študijskih programov, ki jih je izvajala Nacionalna agencija RS za kakovost  v visokem šolstvu.

Z ureditvijo procesov notranjega upravljanja in spremljanja kakovosti študijskih programov na UM zagotavljamo sistem kakovosti na področju izobraževanja in poučevanja, vključno z učnim okoljem in relevantnimi povezavami z raziskovalnim delom. Sistem kakovosti je zastavljen na način, da načrtovanje, izvedba, evalvacije in izvajanje akcijskih načrtov predstavljajo zaključeno zanko. Notranje programske evalvacije so neodvisne evalvacije študijskih programov, ki jih UM izvaja periodično, tako da je vsak študijski program evalviran najmanj enkrat v obdobju 5 let.

Notranja programska evalvacija predstavlja pripravo fakultete na zunanje evalvacije, hkrati pa z notranjimi programskimi evalvacijami UM pridobiva zunanji/neodvisen pogled na doseganja postavljenih ciljev študijskega programa in testira učinkovitost svojega notranjega sistema kakovosti na fakulteti. V okviru notranje programske evalvacije se neodvisno presodijo evalvirani študijski programi, njihovo izvajanje, doseganje postavljenih ciljev ter potreb študentov in družbe.

Razpisi za izbiro evalvatorjev

Trenutno ni odprtih razpisov.

Študijski programi so praviloma evalvirani po istih kriterijih, kot za samoevalvacijo študijskih programov, hkrati pa gre v okviru notranje programske evalvacije tudi za presojo napredka od zadnje zunanje in/ali notranje evalvacije in učinkovitost notranjega sistema kakovosti članice UM. Notranje programske evalvacije se praviloma izvedejo hkrati za skupino študijskih programov več stopenj (celotna vertikala), ki jih izvaja določena fakulteta, za njihovo izvajanje pa se smiselno uporabljajo določila Pravilnika o ocenjevanju kakovosti na UM.

Zaključene notranje programske evalvacije

Skladno z dokumentom Procesi notranjega upravljanja in spremljanja kakovosti študijskih programov na Univerzi v Mariboru, se z razširjenim povzetkom poročila o izvedbi notranje programske evalvacije, vključno z odločitvijo Senata Univerze v Mariboru, seznani notranje in zunanje deležnike.

Razširjeni povzetki poročil notranjih programskih evalvacij 

Fakulteta za varnostne vede UM Novo
Pravna fakulteta UM Novo
Razširjeni povzetek GING in Mehatronika Novo
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM
Fakulteta za strojništvo UM
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM – Elektrotehnika, telekomunikacije
Filozofska fakulteta UM – Slovenski jezik
Fakulteta za zdravstvene vede UM
Ekonomsko-poslovna fakulteta UM
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM
Fakulteta za energetiko UM
Fakulteta za logistiko UM
Fakulteta za organizacijske vede UM
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM
Filozofska fakulteta UM – Zgodovina
Filozofska fakulteta UM – Umetnostna zgodovina
Fakulteta za turizem UM – Turizem
Filozofska fakulteta UM – Pedagogika
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM
Filozofska fakulteta UM – Germanistika
Zapri