Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Pri Univerzitetni založbi v mesecu aprilu izšlo 9 novih publikacij

Preverite univerzitetne knjižne novitete.

0_april_2024

Izdajatelj: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Pričujoča zbirka rešenih nalog je učni pripomoček, v prvi vrsti namenjen študentom 1. letnika visokošolskih študijskih programov Računalništvo in informacijske tehnologije in Informatika in tehnologije komuniciranja na UM FERI, ki poslušajo predmet Matematika 1. Ker večina naravoslovnih in tehniških študijskih smeri drugih fakultet v prvem letniku pokriva enako snov, je tako namenjen tudi širši publiki. Prvi del zbirke pokriva teme iz osnov logičnega sklepanja, množice, kompleksnih števil in funkcij. V tem (drugem) delu zbirke so obravnavane limite, odvodi, integrali, zaporedja in vrste. Zbirka kot celota študenta nagovori k pripravi dobrih zapiskov, kar je eden izmed temeljev dobre priprave na izpite.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/863


Izdajatelj: Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Gradivo je namenjeno študentom izobraževalne fizike, bodočim učiteljem. Neformalno izobraževanje je pomembna dopolnitev formalnim oblikam izobraževanj na vseh ravneh šolanja, saj podpira razvoj ključnih kompetenc ter vzpodbuja mlade k raziskovanju. V gradivu se osredotočamo na mladinsko raziskovalno delo in raziskovalne tabore. Ker so učitelji mentorji mladim raziskovalcem, predstavimo potek in napotke za pripravo in predstavitev mladinskih raziskovalnih nalog s poudarkom na področju fizike in astronomije. Bralce seznanimo z naborom številnih raziskovalnih taborov in dogodkov, ki se izvajajo v Sloveniji, ter podrobneje predstavimo astronomski tabor, na katerem sodelujejo tudi učitelji fizike.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/868


Izdajatelj: Fakulteta za varnostne vede

Varnost je na splošno ena izmed najpomembnejših prvin človeštva, zato se je tudi v organizacijah razvila dejavnost, imenovana korporativna varnost, ki zagotavlja varnost na različnih področjih. Ne glede na njeno pomembnost, se ji še vedno ne posveča dovolj pozornosti, zato praktikum predstavlja različne poglede na sam pojem, njene začetke oz. zgodovino in vse, kar dejansko sestavlja celovit proces zagotavljanja varnosti v organizacijah. Skozi praktikum se bralec seznani z vsem, kar je pomembno pri zagotavljanju varnosti oseb, premoženja, infrastrukture in vsega drugega, kar tvori korporativno varnost. S predstavitvijo vseh pojmov, definicij, postopkov in procesov postane razumevanje temeljnega pojma precej lažje, kar pripomore k enostavnejšemu odgovarjanju na vprašanja, ki so zastavljena po vsakem poglavju. Preko vprašanj bralec utrdi svoje znanje, hkrati pa upamo, da v njem vzbudi še večje zanimanje za področje korporativne varnosti.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/869


Izdajatelj: Filozofska fakulteta

Znanstvena monografija Slavistična prepletanja 5 prinaša trinajst prispevkov, razporejenih v štiri tematske sklope. Monografijo odpira sklop prispevkov, ki slovenski jezik obravnavajo v diahronem, sinhronem in digitalnem kontekstu, medtem ko so primerjalne frazeološke raziskave v fokusu drugega sklopa. Tretji sklop zajema prispevke, namenjene poučevanju in učenju slovenskega jezika kot neprvega jezika, zlasti v južnoslovanskem jezikovnem prostoru. Monografijo zaokroža sklop, ki se dotika poststrukturalističnih pristopov v preučevanju jezika, spola in seksualnosti ter obravnava slovaropisni prikaz besedja, povezanega z LGBTIQ+ osebami.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/871


Izdajatelj: Fakulteta za varnostne vede

Monografija predstavlja policijsko delo v skupnosti v kontekstu zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih v Sloveniji. Uvodoma so predstavljene teoretske perspektive policijskega dela v skupnosti. Sledi sistematični pregled evropskih raziskav o policijskem delu v skupnosti v zadnjih dveh desetletjih. Avtorji obravnavajo povezanost med legitimnostjo in policijskim delom v skupnosti v perspektivi javnega mnenja o policiji ter samozaznave legitimnosti policistov in njihovih pogledov na policijsko organizacijo. Posebno pozornost avtorji namenjajo opravljanju policijskega dela v skupnosti v urbanih in ruralnih okoljih, ker se narava kriminalitete in izvajanje policijske dejavnosti pomembno razlikuje med urbanimi in ruralnimi okolji. Sledi predstavitev usmerjenih skupinskih intervjujev s policisti in individualnih polstrukturiranih intervjujev s predstavniki lokalnih skupnosti. V naslednjem poglavju avtorji predstavijo analizo SWOT o policijskem delu v skupnosti. Avtorji pisanje zaključijo z refleksijo razvoja policijskega dela v Sloveniji v zadnjih treh desetletjih.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/867


Izdajatelj: Fakulteta za strojništvo

Zbornik znanstvenoraziskovalnih dosežkov programske skupine Tekstilna kemija in napredni tekstilni materiali: P2-0118, 1. letno srečanje 2024. Publikacija predstavlja pregled raziskovalnih dosežkov Programske skupine P2-0118 Tekstilna kemija in napredni tekstilni materiali od leta 2021 do 2023 s področja razvoja pametnih in večfunkcionalnih tekstilij ter kompozitnih materialov kot tudi konceptov krožnega gospodarstva. Člani programske skupine predstavljajo svoje raziskovalne novosti in napredek, dosežen v okviru delovanja programske skupine.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/862


Izdajatelj: Pravna fakulteta

Zaščita otrokovih pravic v civilnem, kazenskem in mednarodnem pravu – pridih digitalizacije. Publikacija se osredotoča na ključne teme zaščite otrokovih pravic v civilnem, kazenskem in mednarodnem pravu. V današnjem hitro razvijajočem se digitalnem okolju je zagotavljanje blaginje in pravic otrok postalo kompleksnejše, a hkrati nadvse pomembno. Ta celovit pregled se poglobi v večplastne pravne okvire in izzive, povezane z otrokovimi pravicami v različnih pravnih področjih. Od vprašanj varstva in vzgoje ter izobraževanja do kazenskega prava mladoletnikov in mednarodnih pogodb. Pričujoča publikacija ponuja vpoglede v razvijajoči se okvir zakonodaje o zaščiti otrok. Z osredotočenostjo na navigiranje vpliva digitalne dobe na otrokove pravice ta publikacija služi kot dragocen vir za pravne strokovnjake, oblikovalce politik, učitelje in zagovornike, ki so posvečeni varovanju pravic in blaginje otrok.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/872


Izdajatelj: Ekonomsko-poslovna fakulteta

V okviru Slovenskega podjetniškega observatorija 2023 smo proučevali demografijo slovenskih podjetij in značilnosti podjetništva mladih v Sloveniji in primerjalno z Evropo. Kot vsako leto, smo tudi tokrat v prvem delu raziskave Slovenskega podjetniškega observatorija analizirali demografske značilnosti slovenskih podjetij, medtem ko smo drugi del posvetili aktualni temi tako v slovenskem kot evropskem gospodarstvu, analizi podjetništva mladih. Demografska analiza je bila usmerjena v razumevanje profilov slovenskih podjetij na podlagi različnih kriterijev, kot so število podjetij, njihova velikost, ustvarjen prihodek, stroški dela in dodana vrednost, razčlenjeno po dejavnosti, regiji in velikosti podjetja. Proučevanje značilnosti podjetništva mladih je zagotovilo vpogled v dinamiko podjetništva v izbrani ciljni skupini z namenom oblikovanja učinkovitih ukrepov spodbujanja razvoja podjetništva mladih.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/865


Izdajatelj: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

V strokovni monografiji je predstavljena pridelave industrijske konoplje v Sloveniji, njen sortiment, njena vloga pri prilagajanju podnebnim spremembam in tudi pri njihovi blažitvi ter pri varovanju virov v kmetijstvu. Podrobneje so opisana preizkušanja industrijske konoplje na petih slovenskih kmetijah med letoma 2021 in 2023. V prispevkih smo predstavili izzive, s katerimi smo se srečali v vsakem letu, in rezultate pridelave različnih sort v petih različnih regijah. Skozi poglavja te monografije boste spoznali številne vidike pridelave konoplje, od njenih koristi za kmetijska tla in njenega potenciala pri zmanjševanju ogljičnega odtisa do zakonitosti ekonomike pridelave.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/873


Oznake


Kategorije

Datum

  • 26. Apr 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri