Preskoči na vsebino
Loader
en

Pametni energetski in krožni sistemi

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Pametni energetski in krožni sistemi

Senzorji za spremljanje poteka kemijskih in biokemijskih reakcij

Sestava opreme

ReactIR 702L, Instrument za In-Situ spremljanje kemijskih reakcij v MID – IR področju

M400 z InPro5000i, Merilnik in sonda za merjenje raztopljenega CO2S230 KIT

SevenCompact Cond, Merilnik prevodnosti

Predstavitev opreme

Komplet senzorjev je namenjen sledenju poteka kemijskih in biokemijskih reakcij. Takojšnje informacije o poteku reakcij omogočajo boljše poznavanje, učinkovitost kvantifikacije, optimizacijo in scale-up procesa.

ReactIR 702L omogoča preučevanje reakcij v realnem času, pri čemer zagotavlja zelo natančne informacije o iniciaciji, presnovi, kinetiki, mehanizmu, in poteku reakcije. Z in-situ ReactIR 702L neposredno sledimo koncentracije ključnih reakcijskih komponent, ki se tekom reakcije spreminjajo. Zagotavlja hitro kvantitativno kemijsko analizo šaršnih in kontinuirnih procesov. V realnem času je možno spremljanje strukturnih značilnosti reakcijskih komponent s karakterističnimi funkcionalnimi skupinami.

In-situ senzor za CO₂ M400 z omogoča natančno merjenje in nadzorovanje koncentracije raztopljenega CO2 v realnem času, kar je za bioprocese pomembno. Sonda za raztopljeni CO2 omogoča spremljanje vrednosti raztopljenega CO2 za nadzor proizvodnje in zagotovitev željenega produkta ter maksimiranja donosa.

Senzorje za merjenje prevodnosti uporabljamo za nadzor kakovosti laboratorijskih in industrijskih proizvodnih procesov. Prevodnost je ena izmed ključnih fizikalnih lastnosti raztopin preko katere spremljamo koncentracijo reakcijskih komponent.

Dobavitelj opreme Mettler Toledo d.o.o., https://www.mt.com/si/sl/home.html
Skrbnica opreme

izr. prof. dr. Darja Pečar, darja.pecar@um.si

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM

Lokacija opreme

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM, Smetanova 17, 2000 Maribor, prostor D1-313

Predstavitev opreme

RIUM – Nadgradnje nacionalnih raziskovalnih infrastruktur

                  

                  

Sistem TGA – DTA za čiste vzorce
Predstavitev opreme Sistem TGA – DTA za čiste vzorce (TGA 2 + DSC 3) je sestavljen iz dveh aparatov, ki sta priključena na isti procesor in isto programsko opremo, tako da dobljeni rezultati predstavljajo smiselno celoto. Termična analiza spada med osnovne postopke karakterizacije v anorganski in koordinacijski kemiji kot tudi v kemiji materialov (anorganski nanomateriali, polimeri, tekstilni materiali). Osnovni princip vsake termične analize je meritev ene ali večih fizikalnih lastnosti vzorca (masa, temperatura, dimenzije, optične lastnosti) v odvisnosti od temperature. Pri termogravimetrični analizi (TGA) spremljamo maso v odvisnosti od temperature, pri diferencialni dinamični kalorimetriji (DSC) pa merimo toplotni tok, potreben za izenačitev temperature med vzorcem in inertno referenco.
Dobavitelj opreme

Mettler Toledo d.o.o., https://www.mt.com/si/sl/home.html

Skrbnik opreme

izr. prof. dr. Matjaž Kristl, matjaz.kristl@um.si

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM

Lokacija opreme Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM, Smetanova 17, 2000 Maribor, prostor D1-312
                
Elektrokinetični analizator, SurPASS 3
Predstavitev opreme  Elektrokinetični analizator SurPASS 3 je instrument za visokokakovostno analizo zeta potenciala na površinah trdnih snovi, ki deluje na principu merjenja pretočnega potenciala ali toka. Delovna konfiguracija za instrument SurPASS 3 je sestavljena iz osnovnega instrumenta z integrirano avtomatizirano titracijsko enoto, kompleta Ag/AgCl elektrod, pH elektrode, elektrode za merjenje prevodnosti, nabora merilnih celic za različne vrste vzorcev ter programske opreme. Elektrokinetični analizator SurPASS 3 omogoča popolnoma avtomatizirano analizo zeta potenciala makroskopskih trdnih površin v realnih pogojih. Zeta potencial oz. elektrokinetični potencial je nosilec informacije o elektrokinetičnih lastnostih površine, kar pomeni da nudi informacijo o površinskem naboju in o interakciji površine z raztopino elektrolita. Instrument temelji na metodi merjenja pretočnega potenciala ali toka za neposredno določanje zeta potenciala na površini, kjer gonilno silo predstavlja tlačna razlika. Ko vzdolž nabite površine v raztopini ustvarimo neko tlačno razliko, se raztopina začne gibati ob površini in ustvari se električno polje. Zaradi težnje po ravnovesnem stanju, nastala razlika v električnem potencialu povzroči tok presežnih ionov v nasprotni smeri volumskega toka raztopine. Nastala potencialna razlika se imenuje pretočni potencial in običajno znaša nekaj 10 mV. Pretočni potencial / tok služi za določitev zeta potenciala po ustreznih enačbah.
Dobavitelj opreme Anton Paar d.o.o., Slovenija, https://www.anton-paar.com/nz-en/about-us/anton-paar-companies/anton-paar-doo/
Skrbnica opreme

doc. dr. Irena Petrinič, irena.petrinic@um.si

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM

Lokacija opreme Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor D1-301
Predstavitev opreme Nove raziskave na področju proizvodnje pitne vode in čiščenja odpadnih voda
                            
Enosmerni napajalni sistem za simulacije razpršenih virov s sklopom opreme za upravljanje energetskih sistemov skupaj s hibridnim sončnim sistemom
Predstavitev opreme 

Sistem sestavljajo:

Enosmerni reguliran vir moči 240 kW

  • Izhodna napetost: 0 … 750 Vdc
  • Izhodni tok: 0 … 960 Adc ( 960 Adc pri 250 Vdc in 320 Adc pri 750 Vdc)
  • Samodejna nastavitev trenutnega napetostnega profila
  • 240 kW sistem je sestavljen iz 8 vodno hlajenih modulov, vsak modul 30 kW, 0-750 V DC, 120 A DC, dvosmerno/regenerativno, master-slave obratovanje

Vodno hlajeni DC/AC pretvornik 200 kW

  • Trajni fazni tok na izmenični strani 400 A RMS, vgrajeni merilni pretvorniki za merjenje faznih napetosti in tokov, vgrajeni galvansko ločeni gonilniki za vrata stikal posamezne veje močnostnih stikal

Frekvenčni pretvornik 160 kW

  • Nazivni tok in moč: 293A, 160 kW

Napredni merilni sistem za meritev proizvodnje električne energije razpršenih virov

  • Podatki iz merilnikov električnih veličin na DC in AC strani dvoosnih fotonapetostnih sledilnih sistemov so povezani na nadzorni sistem SCADA

Termoelektrični sončni sistem

  • Podatki o proizvedeni električni in toplotni energiji so prikazani na nadzornem sistemu SCADA.
Dobavitelj opreme TELEM inženiring, avtomatizacija, zastopstva d.o.o., https://telem.si/
Skrbniki opreme

Prof. dr. Bojan Štumberger, bojan.stumberger@um.si

prof. dr. Miralem Hadžiselimović, miralem.h@um.si

prof. dr. Sebastijan Seme, sebastijan.seme@um.si

Lokacija opreme

Fakulteta za energetiko UM, Inštitut za energetiko, Vrbina 18, 8270 Krško

              

                 

                                           

Aktivna omrežja in energetska učinkovitost (Trifazni programirljivi simulator omrežja)
Naziv opreme

Močnostni simulator nizkonapetostnega električnega omrežja, Grid simulator 61800-100, Chroma

Močnostni tester baterij 120 kW, Battery tester 17040-120, Chroma

Temperaturna komora 35 kW, MSL

Baterijski hranilnik energije

Merilni sistem Dewesoft R8

Digitalni simulator elektroenergetskih sistemov v realnem času in zaprti zanki, NovaCor, RTDS Technologies, Kanada

Predstavitev opreme 

Z močnostnimi 4-kvadrantnimi simulatorji lahko simuliramo NN AC električno omrežje do moči 210 kVA. Nanje lahko priključimo različne pretvornike, kot so razpršeni viri, avto polnilnice, baterijske hranilnike energije, ipd. Razpolagamo z dvema simulatorjema, ki sta lahko povezana vzporedno ali zaporedno, kar omogoča povečanje moči ali napetosti. Testirane naprave, ki so povezane na močnostni simulator, lahko oddajajo oz. sprejemajo energijo, simulatorji pa lahko simulirajo različne anomalije, ki se pojavljajo v el. omrežju, kot so prekinitve, napetostne špice, višji harmoniki, enosmerna komponenta,… Simulatorji lahko spreminjajo impedanco el. omrežja, ki ga simulirajo. Tako se lahko testira pretvornike čez celoten razpon delovanja in imunost pretvornikov na anomalije iz omrežja.

Regenerativni močnostni tester baterij lahko testira vse baterije od napetosti 60 V do 1000 V in moči do 120 kW. Baterijo se lahko polni ali prazni, se jo zapelje po želeni trajektoriji. Tako lahko dobimo realne podatke o močnostnih baterijskih hranilnikih energije. Hkrati je tester baterij tudi simulator baterije. To pride prav pri testiranju pretvornikov, saj lahko nastavimo poljubne napetosti in karakteristike  simulirane baterije.

Temperaturna komora z razponom temperature od –40°C do +130°C in notranjimi dimenzijami 2,5 m dolžine, 2 m širine in 2 m višine omogoča testiranje različnih el. naprav, pretvornikov,  baterijskih sklopov, ipd. čez zelo širok temperaturni razpon in na ekstremih temperaturah daljši čas. Toplotna moč hladilno-ogrevalne enote je 38 kW. V temperaturno komoro so napeljani močnostni kabli za AC napetost 300 A in ločeno DC za 300 A z vsemi pripadajočimi zaščitnimi sistemi. Tako je mogoče povezati testiranec z vsemi zgoraj naštetimi napravami. Komora vsebuje termovizijsko kamero in kamero višje resolucije za vizualni nadzor iz laboratorija. Komora vsebuje vso potrebno senzoriko.

Baterijski hranilnik z Litij Titan Oksidnimi (LTO) celicami zagotavlja superiorne zmogljivosti. Hranilnik ima nazivno napetost 770 V in lahko shrani do 70 kWh energije. DC zmogljivost 300 A trajno znese pri nazivni napetosti 230 kW. AC zmogljivost pripadajočih pretvornikov 100 kW trajno. Baterijski hranilnik nam omogoča napajanje DC-DC ali DC-AC pretvornikov, napetosti od 24 V do 890 V. S pripadajočimi dvosmernimi pretvorniki se lahko raziskuje in razvija različne rešitve za pomoč el. omrežju, kot so RVF, aRPF, Peak Shaving, otočno delovanje, ipd. (Ime naprave: Toshiba SCiB LTO)

56 kanalni merilni sistem za simultano zajemanje merjenih veličin s hitrostjo zajemanja 1 MS/s in ločljivostjo 16 bit. Vsebuje 21 napetostnih vhodov do 1000 V in 32 nizkonapetostnih vhodov za priključitev različnih senzorjev, kot so na primer tokovniki in vhodi za meritev temperature. Sistem nam omogoča simultano zajemanje podatkov na velikem številu kanalov z veliko ločljivostjo tudi daljše časovno obdobje. Na voljo imamo tudi večje število tokovnikov z veliko ločljivostjo za 400 A, 1000 A in 60 A.

Digitalni simulator NovaCor je visokozmogljivi sistem za simulacije električnih omrežij in močnostne elektronike v realnem času in zaprti zanki. Možne so simulacije trifaznega omrežja z do 200 vozlišči s korakom 50 mikro sekund, medtem ko lahko delovanje naprav močnostne elektronike (npr. VSI, STATCOM, SSSC) simulira s korakom 1 do 4 mikro sekund. Strojna oprema vključuje digitalne in analogne vhodne in izhodne kartice, kartico za sinhronizacijo simulacijskega koraka z zunanjo referenco (npr. ura GPS) in mrežno komunikacijsko kartico z vgrajeno programsko opremo z licencami za različne standardne protokole (npr. IEC 61850, IEEE C37.118, IEC 60870-5-104).

Dobavitelj opreme

Močnostni simulator nizkonapetostnega električnega omrežja, Grid simulator 61800-100, Chroma, Močnostni tester baterij 120 kW, Battery tester 17040-120, Chroma, Temperaturna komora 35 kW, MSL.: ALL DATA EE d.o.o., www.alldataee-doo.com

Baterijski hranilnik energije: Sitel d.o.o., http://www.sitel.si/

Merilni sistem Dewesoft R8, Dewesoft d.o.o.: www.alldataee-doo.com

Digitalni simulator elektroenergetskih sistemov v realnem času in zaprti zanki, NovaCor: RTDS Technologies, Kanada, https://www.rtds.com/

Skrbniki opreme

Močnostni simulator nizkonapetostnega električnega omrežja, Grid simulator 61800-100, Chroma, Močnostni tester baterij 120 kW, Battery tester 17040-120, Temperaturna komora 35 kW, MSL, Baterijski hranilnik energije, Merilni sistem Dewesoft R8: Dr. Primož Sukič, primoz.sukic2@um.si

Digitalni simulator elektroenergetskih sistemov v realnem času in zaprti zanki, NovaCor, RTDS Technologies, Kanada, Izr. prof. dr. Boštjan Polajžer, bostjan.polajzer@um.si

Lokacija opreme UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor, stavba G2, prostor G-027
Predstavitev opreme Skupaj razvijamo rešitve za nova električna omrežja

          

         

                                                     

Zahvala

V okviru odprtega dostopa so uporabniki in skupine obvezani, da pri objavah in uporabi rezultatov, ki so nastali z uporabo raziskovalne infrastrukture RIUM, navedejo ustrezno zahvalo za uporabljeno opremo kot je navedeno spodaj:

Avtorji se zahvaljujejo za uporabo raziskovalne opreme <navesti naziv uporabljene raziskovalne opreme RIUM>, nabavljene v okviru operacije “Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM”, ki jo je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz  Evropskega sklada za regionalni razvoj.​

Acknowledgement

According to the open-access principle, when publishing and using results obtained with the use of RIUM research infrastructure, users and research groups are obliged to state appropriate acknowledgement as stated below:

The authors acknowledge the use of research equipment <state the name of the used research equipment RIUM>, procured within the operation “Upgrading national research infrastructures – RIUM”, which was co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.

Zapri