Preskoči na vsebino
Loader
en

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce

Univerza v Mariboru na podlagi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami do 54/22 – ZUPŠ-1), 7. in 24. člena Pravilnika o upravičenosti financiranja mladih raziskovalcev in postopkih za izbiro mentorjev in mladih raziskovalcev št. 012/2022/3 (Obvestila UM, št. XL-6-2022) ter 31. člena Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS št. 87/2022) objavlja 1. PONOVNI JAVNI RAZPIS UNIVERZE V MARIBORU ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE[1] ZA LETO 2022 z rokom prijave 23. 8. 2022.

Namen javnega razpisa je izbrati 2 kandidata za mlada raziskovalca in jima omogočiti sodelovanje pri raziskovalnem delu v času doktorskega študija na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas za obdobje 4 let oz. do zaključka doktorskega študija. Univerza v Mariboru izbranim kandidatom financira stroške dela, doktorski študij ter druge stroške, ki so potrebni za izvedbo programa usposabljanja do največ 4 leta iz sredstev Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

 V izbirni postopek se bodo uvrstile pravočasne in popolne prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno prijavo se bo štela prijava kandidata, ki ne bo predložil s tem razpisom zahtevanih obveznih dokumentov in dokazil ter prijava, iz katere ne bo mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

Kandidat se lahko prijavi samo na eno razpisano mesto oz. k enemu mentorju. 

[1] V dokumentaciji Javnega razpisa so izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.

Pogoji za izbor mladih raziskovalcev

Mladi raziskovalec je lahko kandidat, ki:

  • še nima zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti;
  • še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec;
  • je pred največ 4 leti zaključil študijski program druge stopnje oziroma izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven oziroma primerljivega študijskega programa ustrezne smeri, doseženega v tujini.

Kandidatom za mlade raziskovalce se čas iz zadnje alineje lahko podaljša zaradi odsotnosti iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, in sicer za čas upravičene odsotnosti, zaradi drugih oblik upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa samo, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas dokumentirane upravičene odsotnosti.

Merila za ocenjevanje in izbor kandidata za mladega raziskovalca so:

  1. vpis v študijski program tretje stopnje;
  2. prejete nagrade oz. priznanja;
  3. objavljeni znanstveni članki;
  4. sodelovanje pri raziskovalnem delu;
  5. ocena razgovora s kandidatom.

Vsebina prijave

Prijava mora vsebovati Prijavni obrazec kandidata za mladega raziskovalca (Priloga 1), ki mora biti v celoti izpolnjen in podpisan, s priloženimi obveznimi dokazili oz. njihovimi elektronskimi kopijami, narejenimi z optičnim bralnikom (skenom). Kandidat predloži neobvezna dokazila po lastni presoji.

Prijava bo popolna, če bo kandidat oddal prijavni obrazec z vsemi obveznimi prilogami ter tistimi neobveznimi prilogami, ki jih je označil na prijavnem obrazcu.

Podrobnejše informacije so na voljo v dokumentaciji 1. ponovnega javnega razpisa Univerze v Mariboru za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2022 s prilogami (spodaj). 

Razpisna dokumentacija

Zapri