Preskoči na vsebino
Loader

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2024

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2024

Univerza v Mariboru na podlagi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami do 114/23 in 136/23 – ZIUZDS), 7. in 24. člena Pravilnika o upravičenosti financiranja mladih raziskovalcev in postopkih za izbiro mentorjev in mladih raziskovalcev št. 012/2022/3 (Obvestila UM, št. XL-6-2022) ter 31. člena Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/22 in 103/22 – popr.) objavlja Javni razpis Univerze v Mariboru za kandidate1 za mlade raziskovalce za leto 2024.

Namen javnega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2024 (v nadaljevanju: javni razpis) je izbrati kandidate za mlade raziskovalce za sodelovanje pri raziskovalnem delu v času doktorskega študija do pridobitve doktorata znanosti na Univerzi v Mariboru na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas. 

Pogoji za izbor mladih raziskovalcev

Mladi raziskovalec je lahko kandidat, ki:

(1) Bo v študijskem letu, v katerem se bo zaposlil kot mladi raziskovalec, vpisan v 1. ali 2. letnik doktorskega študijskega programa na Univerzi v Mariboru in v tem programu redno napreduje oziroma drugega ustreznega programa skladno z 12. členom Pravilnika o upravičenosti financiranja mladih raziskovalcev in postopkih za izbiro mentorjev in mladih raziskovalcev št. 012/2022/3.

(2) Še nima zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti.

(3) Še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec.

(4) Od leta zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven oziroma primerljivega študijskega programa ustrezne smeri, doseženega v tujini, do leta začetka zaposlitve kot mladega raziskovalca, ne pretečejo več kot 4 leta.

Kandidatom za mlade raziskovalce se čas iz 4. alineje 3. točke javnega razpisa lahko podaljša zaradi odsotnosti iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, in sicer za čas upravičene odsotnosti, zaradi drugih oblik upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa samo, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas dokumentirane upravičene odsotnosti.

(5) Najkasneje ob podpisu pogodbe o zaposlitvi mora imeti veljaven pedagoški ali znanstveni naziv asistent na članici UM, ki je matična za kandidatovo raziskovalno področje.

(5.1) Pedagoški naziv

Kandidat mora skladno z 8. členom Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev izpolnjevati temeljne in posebne pogoje za izvolitev v naziv, ki jih mora v vlogi za obravnavo na pristojnih organih univerze izkazati in utemeljiti.

Kot je to navedeno v 26. členu Meril, je v pedagoški naziv asistenta lahko izvoljen kandidat, ki izpolnjuje temeljne pogoje za izvolitev, ima izobrazbo najmanj druge ali ekvivalentne stopnje in izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:

 1. je dokončal študij s povprečno oceno najmanj prav dobro (8), tako da se pri izračunu povprečja upoštevajo ocene vseh opravljenih izpitov, vaj in drugih ocenjenih študijskih obveznosti;
 1. je za svoje zaključno delo, če je to pogoj za zaključek študija, dosegel najmanj oceno prav dobro (8).

Za nekatera habilitacijska področja so minimalnim pogojem, določenim z Merili, sprejeti tudi zahtevnejši kriteriji, ki jih je prav tako potrebno izpolnjevati. 

(5.2) Znanstveni naziv

Za izvolitev v znanstveni naziv asistent je potrebno izpolnjevati pogoje, ki izhajajo iz Pravilnika o raziskovalnih nazivih. Skladno s 5. členom so pogoji določeni s kvalitativnimi in kvantitativnimi kazalniki. Kot je to navedeno v 6. členu Pravilnika o raziskovalnih nazivih, kandidat mora za izvolitev v znanstveni naziv asistent izpolnjevati naslednje minimalne kvalitativne kazalnike: izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven; sposobnost za raziskovalno delo.

(6) Kandidat mora izpolnjevati tudi druge pogoje, ki so določeni za razpisano mesto in objavljeni v priloženih Podatkih o razpisanih prostih mestih z opisi usposabljanj pri posameznem mentorju (Priloge 2.0-2.23), ki so del razpisne dokumentacije.

(7) Na razpis se lahko prijavi tudi kandidat, ki še ni zaključil izobraževanja po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri oz. izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven, oziroma primerljivega študijskega programa ustrezne smeri, v tujini.

Za izvolitev v znanstveni naziv asistent je potrebno izpolnjevati pogoje, ki izhajajo iz Pravilnika o raziskovalnih nazivih. Skladno s 5. členom so pogoji določeni s kvalitativnimi in kvantitativnimi kazalniki. Kot je to navedeno v 6. členu Pravilnika o raziskovalnih nazivih, kandidat mora za izvolitev v znanstveni naziv asistent izpolnjevati naslednje minimalne kvalitativne kazalnike: izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven; sposobnost za raziskovalno delo. 

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. točke javnega razpisa, se lahko prijavijo na prosta mesta pri izbranih mentorjih in na raziskovalnem področju, kot so navedena v priloženih Podatkih o razpisanih prostih mestih z opisi usposabljanj pri posameznem mentorju (Priloge 2.0-2.23).

Merila za ocenjevanje in izbor kandidata za mladega raziskovalca so:

 1. vpis v študijski program tretje stopnje;
 2. prejete nagrade oz. priznanja;
 3. objavljeni znanstveni članki;
 4. sodelovanje pri raziskovalnem delu;
 5. ocena razgovora s kandidatom.

Vrednotenje meril za ocenjevanje in izbor kandidata za mladega raziskovalca:

 • Če je kandidat ob prijavi že vpisan v študijski program tretje stopnje, dobi 1 točko.
 • Za vsako prejeto univerzitetno nagrado oz. priznanje, ki je podeljeno skladno s pravilnikom, ki ureja podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru, ali drugo ekvivalentno nagrado dobi kandidat 1 točko. Za vsako prejeto drugo nagrado oz. priznanje dobi kandidat 0,5 točke. O tem, katera nagrada oz. priznanje se upošteva, presodi Komisija za izbor.
 • Za vsak samostojni znanstveni članek dobi kandidat 1 točko, za vsak članek v soavtorstvu pa sorazmerni del, ki se izračuna tako, da se 1 točka deli s številom soavtorjev in zaokroži na dve decimalki natančno. Skupno število točk, ki jih lahko dobi kandidat iz tega naslova, je največ 3. Ali je objavljeni članek znanstveni ali ne (če ni, se ga ne točkuje), presodi Komisija za izbor na osnovi uveljavljenih kriterijev stroke na raziskovalnem področju, kjer se razpisuje mesto za mladega raziskovalca.
 • Sodelovanje pri raziskovalnem delu se točkuje od 0 do največ 3 točke. Komisija za izbor oceni kandidata na osnovi kandidatovega opisa preteklega sodelovanja pri raziskovalnem delu. Mentor se lahko posvetuje o kandidatu z visokošolskim učiteljem, kjer je kandidat sodeloval pri raziskovalnem delu. Če ni drugega sodelovanja pri raziskovalnem delu, se lahko oceni kandidatovo raziskovalno delo pri izdelavi diplomske ali seminarske naloge. Če ni nobenega sodelovanja pri raziskovalnem delu, Komisija za izbor oceni kandidata z 0 točkami. Komisija za izbor lahko 0 točk dodeli za preteklo sodelovanje pri raziskovalnem delu z neustreznega področja glede na predviden program usposabljanja mladega raziskovalca.
 • Ocena razgovora s kandidatom se točkuje do največ 5 točk. Razgovor s kandidatom opravi Komisija za izbor. Komisija za izbor pisno utemelji dodeljeno število točk razgovora v zapisniku le-tega, ki ga priloži Ocenjevalnemu listu kandidata za mladega raziskovalca (Priloga 3).

Vsebina prijave

Prijava mora vsebovati Prijavni obrazec kandidata za mladega raziskovalca (Priloga 1), ki mora biti v celoti izpolnjen in podpisan, s priloženimi obveznimi dokazili oz. njihovimi elektronskimi kopijami, narejenimi z optičnim bralnikom (skenom). Kandidat predloži neobvezna dokazila po lastni presoji. Prijava bo popolna, če bo kandidat oddal prijavni obrazec z vsemi obveznimi prilogami ter tistimi neobveznimi prilogami, ki jih je označil na prijavnem obrazcu.

Za pravočasno prispele prijave na javni razpis se štejejo pošiljke, ki dospejo na e-naslov raziskujmo@um.si do vključno 22. 4. 2024.

V izbirni postopek se bodo uvrstile pravočasne in popolne prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno prijavo se bo štela prijava kandidata, ki ne bo predložil s tem razpisom zahtevanih obveznih dokumentov in dokazil ter prijava, iz katere ne bo mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

Kandidati, ki še niso vpisani na doktorski študij, se morajo na doktorski študij posebej prijaviti na Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2024/2024. Vpis na doktorski študij mora biti izveden prek spletnega portala eVŠ.

Razpisna dokumentacija je z dnem objave prostih mest na Zavodu RS za zaposlovanje in portalu Euraxess dosegljiva na spletni strani Univerze v Mariboru https://www.um.si/mladi-raziskovalec.

Razpisna dokumentacija obsega:

– Javni razpis Univerze v Mariboru za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2024 s prilogami:

 • Priloga 1: Prijavni obrazec. 
 • Priloge 2.0 – 2.23: Podatki o razpisanih prostih mestih z opisi usposabljanj pri posameznem mentorju.
 • Priloga 3: Ocenjevalni list kandidata za mladega raziskovalca s prilogama: Zapisnik razgovora s kandidatom za mladega raziskovalca in Pisna utemeljitev izbire oz. zavrnitve kandidatov za mladega raziskovalca.
 • Priloga 4: Navodila kandidatom za prijavo na Javni razpis Univerze v Mariboru za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2024.

Datum objave: 15. marec 2024

Razpisna dokumentacija

1 Usposabljanje mladih raziskovalcev omogoča Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) s financiranjem po Pogodbi o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti za pogodbeno obdobje 2022–2027, št. SZRD/22-27/552.

V dokumentaciji Javnega razpisa so izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.

Javni razpis Univerze v Mariboru za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2024
Priloga 1_Prijavni obrazec kandidata za mladega raziskovalca (PDF)
Priloga 1_Prijavni obrazec kandidata za mladega raziskovalca (Word)
Priloga 2.0_Pregled razpisanih prostih mest za kandidate za mlade raziskovalce
Priloga_2.1_FNM_Eva Klemenčič_Teoretična fizika
Priloga_2.2_FS_Lidija Fras Zemljič_Tekstilna kemija
Priloga_2.3_FS_Luka Lešnik_Procesno strojništvo
Priloga_2.4_FS_Simon Klančnik_Proizvodne tehnologije in sistemi
Priloga_2.5_FS_Rebeka Rudolf_Kovinski materiali
Priloga_2.6_FS_Nenad Gubeljak_Eksperimentalna mehanika
Priloga_2.7_FS_Andreja Rudolf_Tekstilstvo in usnjarstvo
Priloga_2.8_FS_Srečko Glodež_Specialna razvojna znanja
Priloga_2.9_FERI_Aleš Hace_Sistemi in kibernetika
Priloga_2.10_FERI_Riko Šafarič_Sistemi in kibernetika
Priloga_2.11_FERI_Damjan Strnad_Inteligentni sistemi – programska oprema
Priloga_2.12_FERI_Marko Jesenik_Električne naprave
Priloga_2.13_FERI_Denis Đonlagić_Meroslovje
Priloga_2.14_FERI_Tina Beranič_Informacijski sistemi – programska oprema
Priloga_2.15_FERI_Matej Rojc_Telekomunikacije
Priloga_2.16_FKKT_Peter Krajnc_Kemija
Priloga_2.17_FKKT_Željko Knez_Separacijski procesi
Priloga_2.18_FKKT_Mojca Škerget_Organski produkti
Priloga_2.19_FKKT_Andreja Nemet_Procesno sistemsko inženirstvo
Priloga_2.20_FKBV_Tomaž Langerholc_Biokemija in molekularna biologija
Priloga_2.21_FOV_Polona Šprajc_Upravne in organizacijske vede
Priloga_2.22_FF_Danilo Šuster_Filozofija
Priloga_2.23_FF_Gorazd Bajc_Zgodovinopisje
Priloga 3_Ocenjevalni list kandidata za mladega raziskovalca s prilogama
Priloga 4_Navodila kandidatom za prijavo na Javni razpis Univerze v Mariboru za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2024

Zapri