Kakovost na UM

​​​​​​​​Univerza v Mariboru je pristopila k oblikovanju notranjega sistema kakovosti leta 1997, ko je ustanovila posebno komisijo, ki od leta 2003 nosi ime Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze (KOKU) in je stalna komisija Senata UM. Leta 2006 je UM ustanovila samostojno stro​kovno službo za kakovost z enim zap​oslenim sodelavcem, ki je koordiniral aktivnosti v smislu spremljanja kakovosti ter nudil strokovno podporo KOKU. Leta 2011 je rektor prof. dr. Danijel Rebolj razvoj kakovosti opredelil kot prioriteto v svojem programu dela. V vodstveno ekipo je imenoval prorektorico za razvoj kakovosti in ustanovil je Center za razvoj kakovosti.

UM od leta 2009 redno izvaja notranje institucionalne evalvacije, ki potekajo v skladu z Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (NAKVIS, 2010). V letu 2012 je univerza pristopila k izvajanju ponovnih evalvacij  »follow up« notranjih institucionalnih evalvacij.

Pri razvoju kakovosti postaja vse pomembnejša vloga študentov, zato je univerza omogočila usposabljanje študentov po modelu SPARQS z namenom oblikovanja lastnega modela vključenosti študentov v sistem zagotavljanja in spremljanja kakovosti na UM.
Velik izziv je tudi dvigniti zavest akademske skupnosti na Univerzi v Mariboru o pomenu sodelovanja vseh delavcev in študentov v procesih vrednotenja izobraževalne in raziskovalne dejavnosti na univerzi. Senat UM je konec leta 2012 sprejel Poslovnik kakovosti.

Ker UM razume kot svoje poslanstvo pri uresničevanju kulture kakovosti tudi razvoj trajnostne in družbeno odgovorne institucije, je bil leta 2011 ustanovljen Svet za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo (TDOU), ki ga vodi rektor Univerze v Mariboru. Koncept trajnostnega razvoja je nadgradil z načeli družbene odgovornosti. Nova strategija je bila potrjena na seji Senata UM maja 2012. V aprilu 2012 je bila ustanovljena še Komisija za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost, ki je pripravila predlog politike TDOU, seznam aktivnosti TDOU do 2020 in med njimi določila prioritete za leto 2013. 

UM je bila pobudnica Resolucije o zavezanost slovenskih univerz za razvoj kulture kakovosti, ki so jo marca 2012 podpisali rektorji slovenskih univerz.
 
Urednik strani: Oddelek za kakovost in trajnostni razvoj
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava