Preskoči na vsebino
Loader

Univerzitetna knjižnica Maribor

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Univerzitetna knjižnica Maribor

Vloga Univerzitetne knjižnice Maribor v znanstvenoraziskovalni dejavnosti UM

Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM) s svojo dejavnostjo nudi podporo znanstvenoraziskovalni dejavnosti Univerze v Mariboru, ki zaradi prehoda znanstvene komunikacije v spletno okolje in nove paradigme odprte znanosti doživlja velike spremembe. Knjižnica ob tradicionalnih nalogah skrbi tudi za potrebno spletno infrastrukturo znanstvenoraziskovalni dejavnosti in z informacijskimi sistemi in njihovim prepletom ustvarja podstat za ustvarjanje novega znanja, njegovo evidenco in diseminacijo. Učinkovita podpora temelji na učinkoviti skrbi za raziskovalno infrastrukturo, to je za vzdrževanje, funkcijsko nadgradnjo in pomoč uporabnikom institucionalnega repozitorija Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru (DKUM: https://dk.um.si) in Digitalnega repozitorija UKM (DR UKM: https://dr.ukm.um.si/), ki se povezujeta z drugimi informacijskimi sistemi – Nacionalnim portalom odprte znanosti (http://www.openscience.si/), COBISS.SI (https://www.cobiss.si/), SICRIS (https://www.sicris.si/) in z nastajajočim portalom Slovenske skupnosti odprte znanosti (https://odprtaznanost.si/), ki je bodoča nacionalna raziskovalna infrastruktura za uresničevanje načel ter dejavnosti evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC – https://eosc-portal.eu/).

Repozitorija predstavljata znanstveni zbirki v elektronski obliki. Ponujata dokumente v znanstveno obravnavanje akademski skupnosti in širše. DKUM je za Univerzo v Mariboru na področju odprte znanosti tudi ključna infrastruktura v okviru nastajajoče raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije za 2021–2030 (RISS 2021–2030). Raziskovalcem Univerze v Mariboru nudi okolje za uresničevanje zahtev Evropske komisije za zagotavljanje objavljanja znanstvenih del in raziskovalnih podatkov v odprtem dostopu. Digitalni repozitorij UKM, kot okolje za hrambo in javno objavo digitaliziranih analognih virov iz dragocenega fonda UKM, je za UKM in Univerzo v Mariboru priložnost za razvoj občanske znanosti in za še večjo vpetost v lokalno okolje.

Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)

DKUM je institucionalni repozitorij Univerze v Mariboru, ki raziskovalcem Univerze v Mariboru nudi okolje za uresničevanje zahtev Evropske komisije za zagotavljanje objavljanja znanstvenih del in raziskovalnih podatkov v odprtem dostopu. Je OpenAIRE (https://www.openaire.eu/) kompatibilen, tako da ustreza vsem zahtevam Evropske komisije. Ključna novost v programu EK Obzorje Evropa je krepiti odprtost, zato je uresničevanje evropske politike odprte znanosti izrednega pomena. Da bi raziskovalci dosegali boljše razširjanje in izkoriščanje rezultatov raziskav in inovacij, program Obzorje Evropa predpisuje štiri temeljne usmeritve: obvezen odprt dostop do objav, zagotovitev odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov, podpora znanju in spretnostim raziskovalcev in sistemom nagrajevanja za odprto znanost ter uporaba evropskega oblaka za odprto znanost. DKUM je ključna raziskovalna infrastruktura, ki raziskovalcem UM omogoča, da zadostijo zahteve financerjev raziskav sofinanciranih iz javnih sredstev. Deponirani znanstveni članki in nizi raziskovalnih podatkov se agregirajo na nacionalnem portalu odprte znanosti in trajno hranijo v Arhivu Nacionalne in univerzitetne knjižnice Ljubljana. Za vzdrževanje in razvoj DKUM skrbijo v okviru tripartitnega dogovora o vzdrževanju in nujnih nadgradnjah Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru UKM, UM Fakulteta za računalništvo, elektrotehniko in informatiko (UM FERI) in Računalniški center Univerze v Mariboru.

Digitalni repozitorij UKM (DR UKM)

UKM kot osrednja knjižnica Univerze v Mariboru, druga depozitarna (arhivska) knjižnica Republike Slovenije in domoznanska knjižnica hrani v svojih fondih izjemno zbirko starega in dragocenega gradiva. UKM se zaveda nujnosti gradnje digitalnih zbirk, saj je za razvoj znanosti in raziskovanja, za izobraževanje in strokovno delo na vseh področjih in pri vseh dejavnostih pomembno, da so dokumenti, raziskovalni dosežki in pisna kulturna dediščina, tako lokalnega kot nacionalnega pomena, dostopni v elektronski obliki – od koderkoli in kadarkoli. DR UKM je repozitorij za pregledovanje digitaliziranih gradiv iz fonda UKM s poudarkom na odprtem dostopu do dragocene pisne kulturne dediščine, ki jo hrani UKM in ga v zadnjem obdobju intenzivno digitalizira. Javnosti je v digitalizirani obliki dostopno v Digitalnem repozitoriju UKM (https://dr.ukm.um.si/). Z nadgradnjo funkcionalnosti bo DR UKM ključna infrastruktura za razvoj občanske znanosti. Digitalni objekti in celoten repozitorij se trajno hranijo v Arhivu NUK.

Ključni cilji

  • organizacija znanja raziskovalcev UM v odprtem dostopu;
  • digitalizacija analognih virov za znanstveno obravnavanje;
  • nadgradnja podpore raziskovalcem UM v kontekstu uveljavljanja načel odprte znanosti, zlasti upravljanja z raziskovalnimi podatki;
  • trajnostni razvoj raziskovalnih infrastruktur – DKUM in DR UKM .

Zapri