Preskoči na vsebino
Loader

Rektorat Univerze v Mariboru

Raziskovanje za boljšo prihodnost

Rektorat Univerze v Mariboru

Infrastrukturni program je v preteklih letih (2015−2021) obsegal le Računalniški center Univerze v Mariboru (RCUM), v prihodnjih letih pa se razširja na Rektorat UM, ki obsega tudi delo na področju podpore informacijskemu sistemu za raziskovalce in raziskovalni proces Univerze v Mariboru. Prioritetna naloga RCUM je, da ponuja celovito, prilagodljivo in učinkovito informacijsko podporo UM, njenim članicam in vsem svojim uporabnikom iz raziskovalne sfere (glej HPC nižje), z upoštevanjem poslovnih in strateških ciljev, sodobnih tehnoloških trendov in nenehnih sprememb.

Namen infrastrukturnega programa je zagotavljanje celovite računalniško-informacijske podpore raziskovalnim procesom tako na področju strojne opreme (superarčunalnik, podatkovno polje, zmogljive komunikacijske poti) kot programske opreme (baze, evidence, vmesniki ipd.). Raziskovalna oprema je dostopna po načelu odprtega dostopa do javne raziskovalne infrastrukture, v skladu z dokumentom Politika odprtega dostopa do raziskovalne infrastrukture Univerze v Mariboru, ki ga je sprejel Senat UM na svoji seji 24. 11. 2020. Podpora obsega zagotavljanje delovanja storitev v režimu 24/7/365 in razvoj osrednje informacijske infrastrukture ter skupnih računalniških storitev.

UM razpolaga z najsodobnejšo opremo na področju omrežij in računskih zmogljivosti za potrebe slovenskega raziskovalno-inovacijskega in gospodarskega prostora. Zmogljiva podvojena strojna oprema z možnostjo n x 100 Gbps povezav v omrežje Internet ter sistem univerzitetne digitalne identitete omogoča uporabnikom varno, hitro in učinkovito medsebojno komunikacijo ter komunikacijo s partnerji po vsem svetu, hkrati pa tudi sodelovanje pri uporabi raziskovalne opreme na daljavo.

Od leta 2019 RCUM upravlja visokozmogljivi superračunalniški sistem (HPC) »Maister«, s katerim zagotavlja računske zmogljivosti raziskovalne infrastrukture, ki je na voljo za raziskovalno in razvojno delo raziskovalcem v javnih raziskovalnih zavodih ter je v podporo izobraževalni dejavnosti. HPC je zasnovan kot nacionalna infrastruktura odprtega dostopa. Temelji na izhodiščih Evropske listine o dostopu do raziskovalnih infrastruktur (European Charter for Access to Research Infrastructures). S projektom HPC EuroCompetenceCenter je Univerza v Mariboru odgovorni partner za uvajanje sistema podpore uporabnikom HPC na nacionalni ravni. Tako se je v letu 2021 vzpostavila enotna vstopna točka za vse uporabnike HPC sistemov v Sloveniji.

Dejavnosti infrastrukturnega programa IKT so bile ob priložnosti akreditacije Univerze v Mariboru (2013) podvržene mednarodni zunanji evalvaciji. S ponosom smo, kljub podfinanciranju (2,8 % proračuna za IKT v primerjavi z referenčno vrednostjo 4,7 % – vir Gartner, EUNIS) in kadrovski podhranjenosti (2,35 % osebja v primerjavi z referenčno vrednostjo ​5 % – vir Gartner) sprejeli ne samo ugodne, temveč tudi pohvalne ugotovitve evalvatorjev: »(i) na RCUM je delo dobro načrtovano, (ii) IKT storitve, ki so ponujene, so enake, kot jih nudijo primerljive univerze, (iii) težave so z zaposlovanjem IKT strokovnjakov.« Slednje se nanaša na nezmožnost zaposlovanja, sicer nujno potrebnih IT strokovnjakov kot posledica nezadostnih finančnih virov.

Z nadaljnjim spremljanjem metrik iz področja IKT bomo zagotovili nadaljnjo izboljšavo IT procesov, upravičili vlaganja in povečali transparentnost. Na področju zagotavljanja strokovnih znanj ter ohranjanja in pridobivanja kompetenc so zaposleni vključeni v interna ter zunanja izobraževanja, predstavitve in delavnice.

Tehnološka zahtevnost infrastrukturne dejavnosti

Infrastrukturni center RCUM omogoča izjemno visoko izkoriščenost informacijske infrastrukture celotne univerze. To dosegamo s poenotenjem in standardiziranjem omrežnih, strežniških in drugih sistemskih elementov (tudi nastavitev) in storitev, ki tvorijo fleksibilno in zmogljivo infrastrukturo. Zaradi povezovanja v zmogljivo akademsko omrežje v Republiki Sloveniji in Evropi je veliko raziskovalne opreme, dosegljive za uporabo tudi na daljavo, kar poveča storilnost in dosežke raziskovalnih skupin.

Tehnološka zahtevnost sodobne IKT je izjemno visoka, dnevno se tvorijo standardi za hitrejši prenos podatkov, načini prenosa, shranjevanja ter obdelave podatkov, nove storitve informacijskih omrežij, ki vse bolj konvergirajo k enotni IP platformi za glasovno in podatkovno komunikacijo. Nujno je vzdrževanje sistema, njegovo prilagajanje in uglaševanje ter vpeljava novih storitev, v skladu s prakso v stroki.​

Pri zasnovi HPC gre za lastno, vendar kompleksno in inovativno arhitekturo, temelječo na odprti kodi. Za delovanje je potrebna posebna oprema – poseben računalniški zabojnik.

​Povezanost v različna infrastrukturna omrežja​

Z zagotavljanjem infrastrukturne podpore in kakovostnih storitev lastnim raziskovalno razvojnim dejavnostim in kot – »članica ARNES infrastrukture« − dosegamo tudi zagotavljanje podpore drugih RO in JRO, ki želijo vstopati v omrežje UM. Vodja RCUM je tudi član Strokovnega sveta ARNES.

Smo tudi polnopravni član ARNES AAI federacije, kar raziskovalcem omogoča enostavnejši dostop do drugih storitev in virov, dosegljivih preko AAI federacije, implementirane preko Shibboleth protokola. S tem izpolnjujemo priporočila REFEDS (Research and Education Federations) po konsistentni izkušnji prijavljanja v sisteme.​

Zapri