Preskoči na vsebino
Loader

Human Resources Strategy for Researchers

Research for a better future

Human Resources Strategy for Researchers

The University of Maribor is aware of the importance of human resources and has actively approached (June 2009) to the implementation of the European Charter for Researchers and a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter and Code). The University of Maribor is the first university in Slovenia to receive award from the European Commission for the compliance of its Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) with the aforementioned Charter and Code. The University of Maribor thus contributes to the European Commission’s efforts to create a common research area, single labor market for researchers, mobility within it, attractiveness of careers provided by this profession, more attractive working conditions, development of various skills and stable social security.

Council recommendation of on a European framework to attract and retain research, innovation and entrepreneurial talents in Europe
EC Consensus report 2023
HR Strategy Action Plan for Researchers 2022-2025
Analysis of the implementation level of principles 2022
OTM-R Checklist 2022
Instructions on Recruitment at the UM (valid from 7 April 2020)
Gender Equality Action Plan of the University of Maribor 2021-2025
Code of Ethical Conduct of the University of Maribor
Strategy of the University of Maribor 2021-2030
HR Strategy Action Plan for researchers (2021-2023)
Analysis of the implementation level of principles of the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers at the University of Maribor in 2020
European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers
Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers 2015
University of Maribor OTM-R Policy
OTM-R Checklist of the University of Maribor 2017
Revised HR Strategy Action Plan for researchers 2017-2020
Realization of Action Plan for the HR Management Strategy for Researchers 2014-2017
Analysis of level of implementation of C&C principles 2017
Classification of academic, scientific, professional research and development ranks according to the R1-R4
HR monitoring indicators of the University of Maribor
HRS4R renewal assessment and site visit report 2019
Declaration of participation in the EU HR Strategy Group 2009
Declaration of Commitment by the RKRS 2008
Development Strategy Of The University Of Maribor 2013–2020
Instructions For OTM-R at the University Of Maribor (invalid from 7 April 2020)
Minimum Standards For The Appointment Of Higher Education Teachers, Researchers And Faculty Assistants At Higher Education Institutions

Strategic documents 2010-2014

Human Resources Strategy
ACTION PLAN FOR THE IMPLEMENTATION OF THE HUMAN RESOURCES STRATEGY 2010 – 2014
Interim self-evaluation report
Revised HRS4R Action Plan
Implementation report 2012-2014
Interim report
External evaluation of the implementation of the European Charter for Researchers principles and a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers

Materials and links

The San Francisco declaration Novo
GUIDE for foreign researchers in Slovenia
UM Signed Commitment of QA for the Euraxess portal
EURAXESS Novo
EURAXESS SLOVENIA Novo
The Human Resources Strategy for Researchers Novo
University of Maribor is a signatory of the declaration and a member of the EURAXESS – Researchers in Motion network
Slovenian legislation, collective agreements, code and decrees
 • Employment Relationship Act / Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 – popr., 47/2015 – ZZSDT, 33/2016 – PZ-F, 52/2016, 15/2017 – odl. US),
 • Research and Development Act / Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 96/02, 115/05, 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) and regulations adopted on the basis thereof governing research and development activities. 
 • Public Agencies Act Zakon o javnih agencijah  (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C),
 • Salary System in the Public Sector Act / Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B, 72/03, 115/03 – uradno prečiščeno besedilo, 126/03, 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/04, 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 53/05, 70/05 – uradno prečiščeno besedilo, 14/06, 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 27/06 – skl. US, 68/06, 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 121/06, 1/07 – odl. US, 57/07, 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 10/08, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08, 120/08 – odl. US, 48/09, 91/09, 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17 in 23/17 – ZDOdv), 
 • Civil Servants Act Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B, 2/04 – ZDSS-1, 23/05, 35/05 – uradno prečiščeno besedilo, 62/05 – odl. US, 75/05 – odl. US, 113/05, 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 – odl. US, 23/06 – skl. US, 62/06 – skl. US, 68/06 – ZSPJS-F, 131/06 – odl. US, 11/07 – skl. US, 33/07, 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF),
 • Higher Education Act Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB7, Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16),
 • Public Information Access Act Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03, 61/05, 96/05 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZInfP, 109/05 – ZDavP-1B, 28/06, 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 – skl. US, 19/15 – odl. US, 102/15 in 32/16),
 • Health and Safety at Work Act Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11),
 • Copyright and Related Rights Act / Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/1995, 9/2001, 30/2001 – ZCUKPIL, 43/2004, 17/2006, 114/2006 – ZUE, 139/2006, 68/2008, 110/2013, 56/2015, 63/2016 – ZKUASP)
 • Industrial Property Act Zakon o industrijski lastnini/ (Uradni list RS, št. 45/01, 96/02, 7/03 – uradno prečiščeno besedilo, 37/04, 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06, 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13),
 • Protection of Documents and Archives and Archival Institutions Act Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 24/14 – odl. US in 51/14),
 • Equal Opportunities for Women and Men Act / Zakon o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A in 33/16 – ZVarD),
 • Slovenian Qualifications Framework Act Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 104/15),
 • National Professional Qualifications Act Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 81/00, 55/03, 83/03 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06, 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09),
 • Act Regulating the Procedure for Recognition of Professional Qualifications for Practising Regulated Professions Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (Uradni list RS, št. 39/16).
Strategic documents
 • Resolution on the National Research and Development Programme 2011-2020 / Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11)

 • National St rategy on Open Access to Scientific Publications and research Data in Slovenia 2015-2020  / Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020 
 • Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Hu manities Berlinska deklaracija o odprtem dostopu do znanosti
 • Code of Con duct for Public Servants / Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01)
 • Lisbo n Recognition Convention / Lizbonska konvencija
Rules
 • Rules on Researcher Titles / Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12, 4/13 – popr., 5/17 in 31/17),
 • Rules on procedures for financing, co-financing, evaluating and monitoring the implemen tation of research activities Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16),
 • Rules on the conclusion of hosting agreements between research organisations and third-country researches Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 34/08 in 37/15),
 • Rules on the reporting of the vacancy or the type of work to the Employment Service of the Republic of Slovenia, public announcement and the process of job placements Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela ZRSZZ, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve (Uradni list RS, št. 53/17),
 • Rules on monitoring the implementation of research programmes / Pravila za spremljanje izvajanja raziskovalnih programov
Methodologies
 • Methodology for the evaluation of applications to calls / Metodologija ocenjevanja prijav za razpise
Manuals
 • Manual on setting prices for the use of research equipment, notification and reporting on the use of research equipment / Navodilo za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme
Collective agreements
 • Collective Agreement for non-commercial activities in the Republic of Slovenia Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS/I, št. 18/91, Uradni list RS, št. 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97, 25/97, 37/97, 40/97 – ZDMPNU, 79/97, 87/97 – ZPSDP, 87/97 – ZURD98, 3/98, 3/98, 3/98, 7/98, 9/98, 9/98, 51/98, 2/99, 2/99, 2/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 59/99, 59/99, 59/99, 3/00, 3/00, 3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00 – KPnd, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 99/01, 6/02, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 69/02, 69/02, 69/02, 8/03, 8/03, 8/03, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08, 67/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 3/13, 46/13, 67/13, 107/13, 7/14, 52/14, 95/14, 3/15, 55/15, 91/15, 4/16, 46/16, 51/16, 49/16, 88/16, 3/17, 27/17, 38/17, 35/17 in 35/17),
 • Collective agreement for public sector Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 101/13 – ZIPRS1415, 45/14, 95/14 – ZUPPJS15, 95/ 14, 90/15 – ZUPPJS16, 91/15, 39/16 in 88/16 – ZUPPJS17, 21/2017, 46/2017),
 • Collective agreement for research activities / Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 40/97 – ZDMPNU, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 61/08, 67/08, 83/10, 89/10, 40/12, 3/13, 46/13, 67/13, 7/14, 52/14, 3/15, 55/15, 106/15, 4/16 in 51/16, 3/17, 38/17, 46/17 in 46/17 ),
 • Annex to the Collective agreement for research activities Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS št. 61/08, 83/10, 89/10, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17).
Decrees
 • Decree on the promotion of civil servants to salary grades / Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/2008, 91/2008, 113/2009),
 • Decree on the performance-related bonus paid to public employees for increased workload / Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence  (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08, 98/09 – ZIUZGK, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 95/14 – ZUPPJS15, 90/15 – ZUPPJS16 in 88/16 – ZUPPJS17),
 • Decree on the criteria for determining the amount of position allowance for civil servants Uredba o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10),
 • Decree on the classification of job positions in public agencies, public funds and public institutes into salary grades Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/08, 73/08, 6/11 in 46/17),
 • Decree concerning performance at work related to selling goods and services in the market Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),
 • Decree on uniform methodology and forms for the calculation and payment of salaries in the public sector Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in  izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16 in 14/17)
 • Decree on norms and standards used to determine funding for research activities financed from the Republic of Slovenia budget / Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financiran e iz Proračuna RS (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15 in 27/17).
Internal acts
 • Statute of the University of Maribor Statut Univerze v Mariboru (Statut UM-12, Uradni list RS, št. 29/17),
 •  Code of Professional Ethics of the University of Maribor of 24 November 2015 / Kodeks profesionalne etike Univerze v Mariboru z dne 24. 11. 2015,
 •  Development Strategy of the University of Maribor 2013-2020 Strategija razvoja Univerze v Mariboru 2013-2020
 • Strategy of Scientific Research and Development Activities of the University of Maribor 2013-2018 / Strategija znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti Univerze v Mariboru 2013-2018 
 • Rules on industrial property rights management at the University of Maribor Pravilnik o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerze v Mariboru /  (Obvestila UM XXX-6-2012)
 • Rules on protection of personal and classified information Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov/ (Obvestila UM št. XXIV-9-2006)
 • Framework Information Security Policy / Krovna informacijska varnostna politika/ (Obvestila UM XXXI-5-2013)
 • Instructions on determining archiving periods and archives and records management at the University of Maribor of 1 January 2015 / Navodilo o določanju rokov hranjenja in upravljanju dokumentarnega gradiva Univerze v Mariboru z dne 1. 1. 2015
 • Rules on protection of dignity at work for employees of the University of Maribor / Pravilnik o zagotavljanju varovanja dostojanstva delavcev Univerze v Mariboru pri delu/ (Obvestila UM XXXIII-1-2015)
 • Rules on promotion of employees of the University of Maribor to salary grades Pravilnik o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede/ (Uradni list RS št. 29/2017),
 • Criteria for appointment to University ranks / Merila za izvolitev v naziv (Obvestila UM štev. XXX-5-2012)
 • General regulation on organizational and staffing structure of the University, faculties and other members Splošni akt o organiziranosti in sistemizaciji univerze, članic in drugih članic (Obvestila UM XXXV-1-2017)
 • Organizational regulation on working h​ours of the University of Maribor / Organizacijski akt o delovnem času Univerze v Mariboru / (Obvestila UM št. XXVI-8-2008)
 • Rules on reimbursement of commuting and meal expenses of employees of the University of Maribor / Pravilnik o povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela ter povračilu stroškov za prehrano med delom delavcev na Univerzi v Mariboru/ (Obvestila št. XXVIII-6-2010)
 • Rules on reducing direct teaching obligations at the University of Maribor / Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti na Univerze v Mariboru / (Obvestila UM št. XXIII-2-2005).

Close