Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 1. Okt 2020

Deli z drugimi

Univerzitetna založba je v septembru 2020 izdala 16 publikacij

Fakulteta za strojništvo Študij dela in ergonomija: Navodila za vaje dr. Nataša Vujica Herzog   Ergonomsko oblikovanje delovnih mest v praksi običajno poteka v dveh korakih. Najprej delovno mesto in delavca opazujemo in na osnovi opazovanja določimo najpomembnejše karakteristike dela, analiz...

Fakulteta za strojništvo
Študij dela in ergonomija: Navodila za vaje
dr. Nataša Vujica Herzog

Ergonomsko oblikovanje delovnih mest v praksi običajno poteka v dveh korakih. Najprej delovno mesto in delavca opazujemo in na osnovi opazovanja določimo najpomembnejše karakteristike dela, analiziramo delovno mesto in preučimo morebitne težave delavca. V nadaljevanju izvedemo tudi mersko analizo delovnega mesta in s pomočjo izvedenih meritev ugotavljamo vplive okolja na delavca. Veličine, ki jih merimo so temperatura, vlaga, hitrost gibanja zraka, osvetljenost in hrup. Prav tako izvedemo tudi izračune za metabolizem in analizo gibov delavca pri delu. Analizo gibov delavca pri delu lahko izdelamo ročno ali s pomočjo programskega paketa Siemens Jack. Z Jackom lahko oblikujemo realno 3D okolje, vstavimo model človeka, izdelamo simulacijo gibov delavca pri delu in preverimo ustreznost gibov z različnimi ergonomskimi analizami. V gradivu so podani praktični primeri meritev okolijskih vplivov in uporaba ergonomskih analiz za ustrezno oblikovanje delovnih mest.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/501

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Cloud Computing Deployment and Management: A Collection of Exercises and Tasks with Solutions
DR. ALEŠ ZAMUDA

Postavitev in upravljanje računalniških oblakov: Zbirka vaj in nalog z rešitvami. Predmet Postavitev in upravljanje računalniških oblakov je vključen v bolonjski študijski program Računalništvo in informacijske tehnologije kot redna študijska enota. Ta dokument predstavlja študijsko gradivo za računalniške vaje iz tega predmeta. Po uvodu so na voljo posamezne naloge z rešitvami računalniških vaj v naslednjih poglavjih. Podan je tudi seznam arhiviranih datotek, ki vsebujejo računalniško obliko pripravljenih rešitev.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/499

 ​

Fakulteta za organizacijske vede
39th International Conference on Organizational Science Development: Organizations at Innovation and Digital Transformation Roundabout: Conference Proceedings
DR. POLONA ŠPRAJC, DR. IZTOK PODBREGAR, DR. DAMJAN MALETIČ, DR. DANIEL TOMIĆ,
DR. YVONNER ZIEGLER IN DR. OLJA ARSENIJEVIĆ (ur.)

39. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti: Organizacije na krožišču inovativnosti in digitalne transformacije, Konferenčni zbornik. Pred nami je 39. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih ved, ki skupaj s časovno premico razvoja usmerja ideje akademske in strokovne javnosti za skupen naš, boljši jutri. Spreminjanje podobe današnjega posameznika, družbe, organizacij in okolja terja z različnih vidikov spreminjanje njihovih ustaljenih struktur delovanja. Je dovolj biti inovativen? Zadošča usmerjati delovanje skozi prizmo digitalne tehnologije? Organizacije se na krožišču stičišča inovativnosti ljudi, razvoja procesov in informacijske tehnologije prepletajo s tehnološkim napredkom, kjer organizacije spodbujajo konkurenčnost in vzpostavljajo ekosistem digitalnih uporabnikov. V percepciji sodobnih organizacij nam krožišče v relativno kratkem času omogoča hitrejšo pretočnost izkušenj, idej in smernic digitalne transformacije ter obenem zmanjšuje čas negotovih odločitev. Spreminjanje ustaljenih poslovnih modelov skupaj z razvojem idej, spodbujanjem inovacij in tehnologije, spodbuja management sprememb v smeri vse večje sinergije inovativnosti ter digitalne transformacije. Konferenca, ki tradicionalno spodbuja in v zadnjih letih vse bolj povezuje akademska dognanja s strokovnimi rešitvami gospodarstva in negospodarstva v letu 2020 prinaša najprej izziv, predvsem pa možnosti za povezovanje in umestitev idej za prihodnost delovanja organizacij na krilih digitalne transformacije in inovativnosti ter spodbuja dojemljivost digitalizacije kot ključnega  člena za  posameznika,  procese in informacije v smeri razvoja poslovnih modelov organizacij.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/503

Pedagoška fakulteta

Martinova učna pot kot medgeneracijski park v Kamnici
DR. VLASTA HUS, DR. JANJA AMROŽIČ-DOLINŠEK in EVA KONEČNIK KOTNIK (ur.)

Priročnik je nastal v okviru projekta ŠIPK z naslovom Martinova učna pot kot medgeneracijski park v Kamnici. Obravnava idejno zasnovo učne poti v Kamnici. Vključuje nabor dejavnosti, ki jih lahko udeleženci in udeleženke izvajajo na Martinovi učni poti. Načrtovana učna pot bo poudarjala aktivno učenje predšolskih otrok in učencev ter učenk Osnovne šole Kamnica izven vrtčevskih in šolskih prostorov. Martinova učna pot je zasnovana kot medgeneracijski park, zato bo namenjena tudi širši družbeni skupnosti.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/498

Pravna fakulteta

Praktikum za civilno procesno pravo
DR. VESNA RIJAVEC, DR. TJAŠA IVANC in DENIS Baghrizabehi

Praktikum je namenjen študentom prava in vsem, ki želijo pomen pravil civilnega pravdnega postopka preskusiti z argumenti iz najznačilnejših judikatov slovenske sodne prakse. Vsak skrbno izbran judikat ponazarja določen pomemben insititut civilnega procesnega prava.

Publikacija je na voljo v tiskani izdaji in se prodaja na UM Pravni fakulteti.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/493

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Potresno inženirstvo: Zbirka rešenih primerov
DR. MATJAŽ SKRINAR in DENIS IMAMOVIĆ

Potresno inženirstvo je – kljub temu, da gre za relativno mlado področje – področje, ki se zelo intenzivno razvija, hkrati pa je to tudi zelo obsežno področje. Zato so v delu obravnavane samo analize konstrukcij stavb, s poudarkom na določitvi velikosti in porazdelitve potresnega vpliva ter osnovne kontrole, vezane na potresno inženirstvo, brez detajlnih kontrol, vezanih na konstruiranje posameznih materialov. Zavestni razlog za takšno namerno omejitev gradivo je dejstvo, da je to delo namenjeno študentom, ki se s temi problemi srečajo prvič. Zato so postopki reševanja nalog prikazani na t.i. »peš« način, brez uporabe avtomatizirane programske opreme (izjema so le računi lastnih frekvenc in lastnih vektorjev), saj je bilo osnovno vodilo priprave tega gradiva želja »prisiliti« študente v dobro poznavanje postopkov, ne pa precej površna uporaba računalniške programske opreme za analizo teh problemov. Tako to delo v 10 zgledih, ki predstavljajo dejanske izpitne naloge (nekatere tudi nekoliko razširjene), pokriva osnovni spekter vsebine omenjenega predmeta.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/495

Filozofska fakulteta

English and Italian in the Frame of Genre-based Research and Foreign Language Learning
DR. JASNA POTOČNIK TOPLER (ur.)

Angleščina in italijanščina v okviru žanrskega raziskovanja in učenja tujih jezikov. Monografija se osredinja na angleški in italijanski jezik, in sicer v okviru petih zvrstno bogatih in jezikovno prepletenih vsebin. Te se nanašajo na položaj krajšav v italijanskem poslovnem kontekstu, angleški jezik v terciarnem izobraževanju, in sicer ob uporabi platforme LanGuide, sestavno Shakespearjevega slovarja, odnos učencev do uvedbe prvega tujega jezika ter na strategije, ki jih uporabljamo pri prevajanju administrativnih besedil v manjšinskem jeziku. Lenassi se v svojem prispevku opira na načelo ekonomičnosti v italijanski poslovni korespondenci in se usmeri na podobnosti in razlike v rabi krajšav. Kompara Lukančič in Fabijanić predstavita drugačen pristop k učenju in poučevanju tujih jezikov ter poudarjata vlogo jezikovnega usvajanja in večjezičnosti. Kompara Lukančič predstavi tudi mikro- in makro strukturo Shakespearjevega slovarja. Smajla v svojem prispevku razpravlja o odnosu slovenskih učencev do uvedbe prvega tujega jezika. V zadnjem delu monografije Paolucci predstavi svojo študijo iz leta 2019, v okviru katere preučuje izvorne in ciljne strategije prevajanja normativnih in informativnih upravnih besedil za italijansko manjšino v Sloveniji.

Publikacija je na voljo v elektronski in tiskani izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/485

Pravna fakulteta

Pravo in ekonomija: Digitalno gospodarstvo
DR. MARTINA REPAS (ur.)

Publikacija je interdisciplinarna in se povezuje s sodobnimi vidiki digitalizacije. Zajema različne vsebine, katerih skupna nit je digitalizacija: problematiko izpostavljenosti Republike Slovenije procesu digitalizacije in avtomatizacije na splošno; digitalno oglaševanje in njegov vpliv na dentalni medicinski turizem; digivino kot digitalna strategija za uspešnejšo prodajo vina; problematiko pravnih učinkov pravila obveznosti prenosa na način uveljavljanja pravice kabelske retransmisije pri razširjanju RTV programov posebnega pomena; uporabo znamk v spletnem referenciranju (AdWords); tehnologijo veriženja podatkovnih blokov in njen vpliv na sklepanje pametnih pogodb; mikrotransakcije kot oblike iger na srečo, vprašanje odgovornosti za ravnanja, ki jih povzroča sistem umetne inteligence; sprememba odvetniške prakse zaradi uporabe naprednih tehnologij; in vpliv gospodarskopolitične negotovosti in sistemskega stresa v ZDA na vrednost delnice Amazona. Publikacija odgovarja na številna pravna, ekonomska in druga vprašanja v zvezi z digitalizacijo in uporabo naprednih tehnologij na področjih, ki so predmet vsebinske obravnave.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/489

Filozofska fakulteta
Sodobna slovenska skladnja: diskurzni in slovnični vidik
DR. ANDREJA ŽELE in DR. MIRA KRAJNC IVIČ

V izhodišču in središču te jezikoslovne raziskave je besedilo kot sporočanjska in slovnična enota in hkrati tudi celota. Pri koherentnosti sporočanega ima poleg čiste vsebine pomembno oz. odločilno vlogo tudi sporočanjska situacija oz. komunikacijski položaj, tako se ločuje a) družbeno‑komunikacijski vidik sporočanega, ki poleg besedila upošteva vse možne družbene dejavnike in okoliščine oziroma kontekstne prvine, in b) slovnični oz. zgolj jezikoslovni vidik preučevanja besedilne sestave in zgradbe sporočila. Če besedilo postavimo v izhodišče in središče jezikoslovne raziskave, potem v smiselnem upovedovalnem procesu nastajanja besedila (prek vezljivosti) zlahka prepoznamo manjše pomensko osamosvojene enote oz. propozicije (s povedjem in udeleženci), izoblikovane v stavčno poved. V zapovrstnosti oz. linearnosti upovedovanja sledimo sporočilni perspektivi, ki vključuje členitev po aktualnosti in hkrati omogoča oblikovanje stavčnih vzorcev. Stavčni vzorci razkrivajo skladenjsko specifiko posameznega jezika in hkrati odkrivajo tudi diatezne in tvorbno‑pretvorbne zmožnosti v slovenščini.

Publikacija je na voljo v tiskani izdaji in se prodaja na UM Filozofski fakulteti.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/478

Pravna fakulteta

Festschrift für Gernot Kocher zum 75. Geburtstag: „… ich rief dich bei deinem Namen und gab dir Ehrennamen …“ (Jes 45, 4)
DR. BORUT HOLCMAN in DR. MARKUSS STEPPAN (ur.)

Jubilejni zbornik v počastitev 75. rojstnega dneva prof. dr. ddr.h.c. Gernota Kocherja: “… sem te poklical po tvojem imenu in ti dal častni priimek …” (Iz 45, 4). Vsebina monografije, ki temelji na akademski tradiciji in akademskem zavedanju, je namenjena znanstveniku, mednarodne veljave, daleč preko meja matične Avstrije. Zbrane razprave pričajo o edinstvenem prijateljskem in kolegialnem odnosu do njega, so plod razmišljanj in raziskovanja priznanih znanstvenikov, ki prihajajo iz Nemčije, Madžarskem, Švice, Slovenije in Avstrije. Med avtorji niso samo jubilantovi kolegi, znanstveniki, ki so sodelovali z njim, med njimi so tudi njegovi študentje (učenci), ki niso samo čutili njegove znanstvene širine, temveč so imeli možnost čutiti njegovo očetovsko naklonjenost. Žal nekateri njegovi kolegi iz razumljivih in utemeljenih razlogov niso mogli sodelovati pri nastajanju jubilejnega zbornika, zato so urednika prosili, naj v njihovem imenu zaželi jubilantu vse najboljše. Vsebina jubilejnega zbornika ustreza širokemu obsegu jubilantovega udejstvovanja na znanstvenem in pedagoškem področju in sega od pravne ikonografije do zasebnega in kazenskega prava ter kanonskega prava.

Publikacija je na voljo v elektronski in tiskani izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/201

Ekonomsko-poslovna fakulteta

Navodila za izdelavo pisnih del na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru
dr. Simona Sternad Zabukovšek, dr. Darja Boršič, dr. Polona Tominc in
dr. Tjaša Štrukelj

Vsak študent se tekom študija slej kot prej sreča z ustvarjanjem pisnih del. Prvi korak so seminarske naloge pri posameznih predmetih, ki so namenjene prav temu, da se naučimo raziskovati, iskati vire podatkov in drugih informacij, se strokovno izražati, oblikovati svoje misli in primerno oblikovati končni izgled besedila. To znanje nato pokažemo pri zaključnih delih na koncu študija, kjer je vsebina in oblika takega pisnega dela še posebej pomembna. Priročnik je zgrajen tako, da si poglavja sledijo enako kot v vsakem pisnem delu, razen kolofona in predgovora, ki v pisnih delih sicer nista predvidena. V vsakem poglavju so pojasnjene bistvene značilnosti poglavja. Pod oznako “pozor” so navedene najpogostejše napake, na katere moramo biti posebej pozorni in se jih izogibati. Pod oznako primer so prikazani izgledi posameznih elementov. Prav tako so za lažje delo dodani namigi za ukaze v Microsoft Word 2019.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/497

Filozofska fakulteta

Prebivalstvo Maribora: razvoj in demografske značilnosti
DR. UROŠ HORVAT

Monografija obravnava razvoj prebivalstva v mestu Maribor po letu 1961. Hitri rasti v 60. letih je sledila stagnacija v 80. in nato depopulacija v 90. letih prejšnjega stoletja, ki je bila povezana z veliko gospodarsko krizo in pospešenim procesom suburbanizacije. Glede na trende naravnega in selitvenega gibanja prebivalstva (naravni prirast je v mestu konstantno negativen od leta 1985 dalje, selitveni prirast pa med letoma 1992 in 2007 in je prispeval odločilni del k depopulaciji) ter intenzivnega staranja prebivalstva, je v prihodnjih desetletjih predvideno ponovno zmanjšanje števila prebivalcev v mestu. Maribor med večjimi slovenskimi mesti izkazuje najbolj neugodno starostno sestavo z najvišjim deležem starega prebivalstva in najvišjim indeksom staranja, po zadnjem popisu prebivalstva pa zaostaja tudi po deležu prebivalstva s terciarno izobrazbo, čeprav je drugo največje univerzitetno mesto v Sloveniji. Zaradi vpliva različnih socialnih in ekonomskih dejavnikov se demografske razmere razlikujejo po posameznih delih mesta. Podrobna analiza prikazuje razmere po 38 nekdanjih krajevnih skupnostih oziroma 11 sedanjih mestnih četrtih ter nakazuje pomembno soodvisnost med demografskimi gibanji ter razvojem funkcij, vrsto in obdobjem izgradnje posameznega dela mesta, kvaliteto bivalnega okolja in stopnjo dostopnosti javnih dobrin. Na tej osnovi so bila opredeljena demografsko vitalna in pasivna območja v mestu.

Publikacija je na voljo v elektronski in tiskani izdaji ter se prodaja na UM Filozofski fakulteti.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/407

Fakulteta za zdravstvene vede
International Scientific Conference »Research and Education in Nursing: Book of Abstracts, September 29th, 2020, Maribor, Slovenia
Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,
dr. Klavdija Čuček Trifkovič, dr. Sonja Šostar Turk in dr. Gregor Štiglic (ur.)

Mednarodna znanstvena konferenca »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«: Zbornik povzetkov, 29. september 2020, Maribor, Slovenija. 29. septembra 2020 Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede organizira Spletno mednarodno znanstveno konferenco z naslovom »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«. Ob tej priložnosti je izdan e-zbornik izvlečkov mednarodno priznanih in domačih strokovnjakov ter študentov s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved. Namen konference je raziskati napredek na področju raziskovanja in izobraževanja v zdravstveni negi ter izmenjavi znanja in izkušenj udeležencev o vplivu raziskovanja na prakso v zdravstvu v slovenskem in mednarodnem prostoru. Predstavlja tako priložnost za spodbujanje razvoja, širjenja in uporabe znanja s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved kot tudi odlično priložnost za zdravstvene delavce in visokošolske učitelje da izmenjajo raziskovalne dokaze, modele dobrih praks in inovativne ideje.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/505

Filozofska fakulteta

Besedotvorje: Teoretično, praktično in didaktično
dr. Stramljič Breznik

Monografija Besedotvorje: teoretično, praktično in didaktično je  v celoti namenjena tvorbenim vprašanjem slovenskega jezika z omenjenih vidikov, ki so izhodišča za členitev na tri poglavja. Prvo je teoretične narave in prinaša zgoščen pregled tipologije tvorjenk in teoretične pristope v aktualnem slovenskem besedotvorju.  Pozornost je namenjena tudi rojevanju  tistega dela besedotvorne  terminologije v slovenskih slovnicah 19. stoletja, ki jo je vodila metaforizacija.

Drugo poglavje je aplikacija teorije v raziskavah, ki z uporabo sinhronih tvorbenih zakonitosti preverjajo izbrane primere uslovarjanih tvorjenk 18. in 19. stoletja. Enako kot preverjajo potencialne tvorbene vzorce določenega tipa prevzetih besed v sodobnem jeziku in zmožnost  tvorbenega konkuriranja zanje predlaganih domačih ustreznic.  Definiranje primarnih obrazilnih vlog polifunkcijskih obrazil je mogoče le ob opazovanju njihove vloge z diahrone perspektive, tj. od začetkov slovenskega knjižnega jezika do danes.

Tretje poglavje je namenjeno besedotvorju pri poučevanju slovenščine kot prvega oz. drugega in tujega jezika glede na različne ravni znanja, ki mu je pozornost vsaj s stališča  ocene, koliko del je namenjeno temu področju, neupravičeno skopo odmerjena.  Tvorba besed je namreč ena najvitalnejših jezikovnih funkcij, ki ga ohranja živega v vseh njegovih raznolikih področjih delovanja in vlogah, ki jih opravlja.

Publikacija je na voljo v tiskani izdaji in se prodaja na UM Filozofski fakulteti.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/500

Fakulteta za organizacijske vede

Hipoterapevtski tim in kompetence
dr. Goran Vukovič, dr. Borut Werber, Ana Lambić, Matija Jerin, Tilen Medved, Tilen Breznikar, Nikita Polner, Lina Lauko, Metka Podobnik, Ana Šabec,
Pia Cerkovnik, Špela Ramšak in dr. Miha Marič

Hipoterapija je oblika fizioterapije, ki vključuje uporabo konja kot terapevtskega orodja za učinkovito zdravljenje pacienta, kjer ritem hoje konja s svojim tridimenzionalnim gibanjem nenehno spodbuja pacientovo ravnovesje in pravilno telesno držo. Problemsko stanje nastane pri splošnem poznavanju in razširjenosti hipoterapije v Sloveniji. Za potrebe raziskave smo uporabili kombinacijo raziskovalnih pristopov. Začeli smo s kritičnim pregledom sekundarnih virov literature in z metodo sinteze pripravili pregled področja, katerega smo nadgradili s kvalitativnim pristopom, v katerem smo, skozi intervjuje ter pogovore s strokovnjaki iz okolja, izoblikovali številne modele, za celostno predstavitev hipoterapije, in sicer bogato sliko hipoterapije, poslovni model, organigram procesov, ipd.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/494

Pedagoška fakulteta

REVIJA ZA ELEMENTARNO IZOBRAŽEVANJE
LETNIK 13                Številka 3              SEPTEMBER 2020
DR. MATJAŽ DUH
(ODGOVORNI UREDNIK)

European identity and multilingualism
Evropska identiteta in večjezičnost
Damir Velički & Katarina Aladrović Slovaček

Interaction between Children with Developmental Disabilities and Artwork
Interakcija med študenti z razvojnimi motnjami in umetninami
Marija Brajčić & Esmeralda Sunko

Pojmovanja ustvarjalnosti in stališča do te pri sedanjih in bodočih vzgojiteljicah predšolskih otrok
Conceptions and attitudes towards creativity among pre-service and in-service preschool teachers
Petra Dolenc & Gaja Čehovin

Students’ musical preferences in childrens’ major- and minor-key songs
Glasbene preference šolarjev glede otroških pesmi v duru in molu
Snježana Dobrota & Maja Gusić

Prepoznavanje socialnih veščin pri glasbenih dejavnostih v skupini tri- in štiriletnih otrok v vrtcu
Recognition of social skills during music activity among three- and four-year-old children in kindergarten
Katarina Zadnik & Sara Smrekar

Elementary and middle school students’ school attitudes and extracurricular activities
Odnos osnovnošolcev in srednješolcev do šole in izvenšolske dejavnosti
Hasan Şeker

Revija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:


Kategorije

Datum

  • 1. Okt 2020

Deli z drugimi

Več novic

Zapri