Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 1. Jun 2021

Deli z drugimi

Univerzitetna založba je v mesecu maju 2021 izdala 8 različnih publikacij

​ MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,ZNANOST IN ŠPORT, UNIVERZA V MARIBORU IN UNIVERZA V LJUBLJANI Mladina 2020: položaj mladih v Sloveniji DR. MIRAN LAVRIČ IN DR. TOMAŽ DEŽELAN (ur.)   Po desetih letih je pred nami ponovno raziskava o položaju mladih v slovenski družbi Mladina 2020. Ker gre...

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,ZNANOST IN ŠPORT, UNIVERZA V MARIBORU IN
UNIVERZA V LJUBLJANI
Mladina 2020: položaj mladih v Sloveniji
DR. MIRAN LAVRIČ IN DR. TOMAŽ DEŽELAN (ur.)

Po desetih letih je pred nami ponovno raziskava o položaju mladih v slovenski družbi Mladina 2020. Ker gre za nacionalno raziskavo o mladi generaciji med 15–29 let, je njena informativna vrednost tako za naročnika raziskave (Urad RS za mladino) kot tudi za mladino in celotno družbo izjemnega pomena. Naš cilj je v prvi vrsti udejanjanje temeljnega namena raziskave, ki je, da bomo na Uradu v prihodnjem nekajletnem obdobju s pomočjo Mladine 2020 nudili podporo z dokazi podprtega oblikovanja javnih politik na področju mladine. Ob raziskavi so izvajalci pripravili tudi priporočila, ki lahko služijo kot izhodišče za oblikovanje ukrepov. Slednji pa naj bi mladim nudili boljše pogoje za prehod v odraslost, odraslim pa mirno zrelo dobo, zavedajoč se, da je mlada generacija opolnomočena in dobro pripravljena na spopad z vsemi življenjskimi okoliščinami. Pa je res? Kakšna je torej naša mladina na pragu 21. stoletja?

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/575

EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
5th International Scientific Conference:
Is it Time for a Total Reset?
DR. ZLATKO NEDELKO IN DR. DARJA BORŠIČ

5. Mednarodna znanstvena konferenca: Je čas za popolni reset? Zbornik 5. mednarodne znanstvene konference organizirane na Univerzi v Maribor, Ekonomsko-poslovni fakulteti pod krovno temo »Is It Time for a Total Reset?« predstavlja prispevke v štirih sklopih.  V prvem se s področja ekonomije predstavijo konvergenčni trendi na področju človeškega razvoja v EU, značilnosti varčevanja v Severni Makedoniji, odziv evropskih gospodinjstev na Covid-19 epidemijo in njen vpliv na sektor hrane in pijače. Drugi sklop s področja managementa zajema študijo primera vstopa razvijajočih se majhnih podjetij na razvite trge, predstavitev delovanja krožnega gospodarstva na področju ponovne uporabe surovin na Poljskem, študijo primera poenostavitev administrativnih postopkov javnih storitev v Italiji ter predstavitev najbolj pogostih pristopov k motivaciji zaposlenih v javni upravi. Tretji sklop posvečen digitalizaciji zajema splošen pogled na digitalizacijo ter izzive digitalizacije na področju marketinga in izobraževanja. V četrtem sklopu se predstavi vpliv epidemije na pravni okvir, na poučevanje angleškega poslovnega jezika in na strategijo gospodarske rasti, konkurenčnosti in trajnostnega razvoja EU.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/566

PEDAGOŠKA FAKULTETA
Statistične metode z računalnikom za pedagoge
DR. TOMAŽ BRATINA

Publikacija je namenjena predstavitvi lastnosti, pomena in uporabe statističnih metod v pedagoškem raziskovanju. Vsaka statistična metoda je predstavljena s krajšo teoretično razlago in videoposnetkom, ki vsebuje razlago postopkov potrebnih za izvedbo statistične obdelave podatkov z izbrano statistično metodo v programu SPSS ter interpretacijo izidov obdelave. Izid obelave je uporabniku na voljo kot datoteka izvornega izpisa iz programa SPSS in kot univerzalna besedilna datoteka. Publikacija omogoča shranjevanje datotek izpisov in datotek podatkov, ki so bili uporabljeni v razlagah in s tem kasnejšo samostojno izvedbo istih statističnih obdelav.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/546

EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
Podjetništvo v novi stvarnosti: GEM Slovenija 2020
DR. MIROSLAV REBERNIK IN DR. KARIN ŠIREC (ur.)

Podjetništvo je najmočnejše gonilo gospodarske rasti in razvoja in ima zelo velik vpliv na celoten družbeni razvoj. Globalni podjetniški monitor (GEM) ima za seboj zgodovino 22-letnega raziskovanja podjetništva s posebnim poudarkom na najbolj zgodnjih fazah, ko se zaznavajo poslovne priložnosti in se posamezniki odločajo, ali se bodo ukvarjali s podjetništvom. Velik vpliv na vključevanje posameznikov v podjetniške aktivnosti ima njihovo neposredno življenjsko okolje, predvsem prevladujoče kulturne vrednote, nagnjenost družbe k podjetništvu in urejenost poslovnega okolja. Temu ustrezno je zastavljen konceptualni okvir GEM, ki omogoča obravnavanje posameznikov in njihovega odnosa do podjetništva, dojemanja podjetništva ter vključenosti v ustanavljanje in/ali lastništvo in vodenje podjetja. Z njegovo pomočjo lahko zato dobimo bolj poglobljen vpogled v nacionalno podjetništvo in njegove značilnosti in bolj popolno sliko, kot jo lahko zagotovijo različni statistični viri, ki temeljijo zgolj na podatkih, pridobljenih od obstoječih podjetij.

Publikacija je na voljo v elektronski in tiskani izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/569

EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA

Intrepreneurship in a New Reality: GEM Slovenia 2020,
Executive Summary
DR. MIROSLAV REBERNIK IN DR. KARIN ŠIREC (ur.)

Podjetništvo v novi stvarnosti: GEM Slovenija 2020, povzetek. Podjetništvo je najmočnejše gonilo gospodarske rasti in razvoja in ima zelo velik vpliv na celoten družbeni razvoj. Globalni podjetniški monitor (GEM) ima za seboj zgodovino 22-letnega raziskovanja podjetništva s posebnim poudarkom na najbolj zgodnjih fazah, ko se zaznavajo poslovne priložnosti in se posamezniki odločajo, ali se bodo ukvarjali s podjetništvom. Velik vpliv na vključevanje posameznikov v podjetniške aktivnosti ima njihovo neposredno življenjsko okolje, predvsem prevladujoče kulturne vrednote, nagnjenost družbe k podjetništvu in urejenost poslovnega okolja. Temu ustrezno je zastavljen konceptualni okvir GEM, ki omogoča obravnavanje posameznikov in njihovega odnosa do podjetništva, dojemanja podjetništva ter vključenosti v ustanavljanje in/ali lastništvo in vodenje podjetja. Z njegovo pomočjo lahko zato dobimo bolj poglobljen vpogled v nacionalno podjetništvo in njegove značilnosti in bolj popolno sliko, kot jo lahko zagotovijo različni statistični viri, ki temeljijo zgolj na podatkih, pridobljenih od obstoječih podjetij.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/570

PEDAGOŠKA FAKULTETA
Učenje in poučevanje v visokem šolstvu: Spoznanja in izzivi
DR. TINA VRŠNIK PERŠE (ur.)

Na ravni visokošolskega izobraževanja se raziskovalci in razvijalci sodobnih praks vse bolj osredotočajo na učenje in poučevanje, ki je osredinjeno na študente. Študente se tako postavlja v vlogo aktivnih udeležencev izobraževalnega procesa, udeležencev, ki lahko sooblikujejo ta izobraževalni proces in prevzemajo polno odgovornost za svoje lastne dosežke in poti, ki jih izbirajo. Pri tem so ključni dejavnik visokošolski učitelji in njihove kompetence, saj morajo oblikovati inovativna učna okolja na način, ki spodbuja in omogoča študentom sprejemati odgovorne odločitve v zvezi z lastnim izobraževalnim procesom. Znanstvena monografija Učenje in poučevanje v visokem šolstvu: spoznanja in izzivi vključuje različne sodobne poglede na to tematiko, tako iz pedagoškega in didaktičnega kakor tudi iz psihološkega zornega kota. Monografija je sestavljena iz uvodnika, ki predstavi vsebino le-te in prispevke medsebojno poveže, ter osmih poglavij z raznoliko, a med seboj pomembno povezano vsebino, ki se smiselno dopolnjuje in nadgrajuje.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/568

FAKULETEA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
Celovito upravljanje nasilja nad zaposlenimi v zdravstvenem in socialnovarstvenem sistemu
DR. BRANKO GABROVEC

Publikacija ima skupno 104 strani in je strukturirana v 9 poglavjih in njim podrejena podpoglavja. Njena vsebina je uporabna, kot učno gradivo pri predmetih fakultet za zdravstvene nege in pri usposabljanjih za zdravstveno in socialno delo.

Publikacija je na voljo v tiskani izdaji in se prodaja na UM Fakulteti za zdravstvene vede.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/567

PRAVNA FAKULTETA
SELECTED ASPECTS OF HUMAN LIFE IN CIVIL AND CRIMINAL LAW
DR. SUZANA KRALJIĆ, DR. DAMJAN KOROŠEC IN Yener Ünver (ur.)

Izbrani vidiki človeškega življenja v civilnem in kazenskem pravu. Znanstvena monografija ‘Selected aspects of human life in civil and criminal law’ obsega deset avtorskih prispevkov. Avtorji v analizirajo različne vidike pomena človekovega življenja v luči civilnopravnih in kazenskopravnih izbranih tem. Slovenski in turški avtorji, zavedajoč se pomena in občutljivosti krovne teme znanstvene monografije, podajajo analizo izbranih perečih tem (npr. umor iz časti, razdedinjenje, kazniva dejanja zoper življenje in telo, ranljivost določenih družbenih skupin…) v luči obeh nacionalnih ureditev kakor tudi mednarodne ureditve ter relevatne sodne prakse. Znanstvena monografija takobralcu odpira vpogled v zgodovinske, trenutne kakor tudi prihajoče vidike človekovega življenja.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/573
 


Kategorije

Datum

  • 1. Jun 2021

Deli z drugimi

Več novic

Zapri