Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 16. Avg 2021

Deli z drugimi

Univerzitetna založba je v mesecu juniju izdala 10 različnih publikacij

​​ FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO TEMELJENJE DR. PRIMOŽ JELUŠIČ   Namen učbenika je predstaviti osnovne postopke načrtovanja geotehničnih konstrukcij. Za razumevanje tega učbenika je zaželeno osnovno znanje mehanike tal. Teoretične vsebine so aplicira...

​​

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO
TEMELJENJE
DR. PRIMOŽ JELUŠIČ

Namen učbenika je predstaviti osnovne postopke načrtovanja geotehničnih konstrukcij. Za razumevanje tega učbenika je zaželeno osnovno znanje mehanike tal. Teoretične vsebine so aplicirane na računskih primerih. Načrtovanje konstrukcij v geotehniki je izvedeno skladno s standardom SIST EN 1997, zato je učbenik tudi koristen pripomoček inženirjem. Vsebina učbenika je razdeljena na 6 poglavij: Nosilnost temeljnih tal, Zemeljski pritiski, Stabilnost podpornih konstrukcij, Vitke podporne konstrukcije, Sidranje in Piloti.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/579

MEDICINSKA FAKULTETA
IZPITNA VPRAŠANJA IZ GINEKOLOGIJE IN PERINATOLOGIJE
DR. IZTOK TAKAČ,DR. KSENIJA GERŠAK,DR. DARJA ARKO inDR. VIDA GAVRIĆ LOVREC (ur.)

Učno gradivo lzpitna vprašanja iz ginekologije in perinatologije je prvo tovrstno gradivo v Sloveniji, v katerem so sistematsko zbrana vprašanja z odgovori, ki se uporabljajo pri izpitu iz ginekologije in porodništva na dodiplomskem študiju medicine. Učno gradivo je delo 23 avtorjev, specializantov ginekologije in porodnistva. Uredili so ga štirje uredniki, v njem pa je zbranih 3520 vprašanj z vseh področij ginekologije, porodništva in neonatologije, zbranih v 88 poglavjih. Med odgovori na vprašanja je pravilen le en najustreznješi odgovor (ang. single best answer – SBA). Gre za obliko preverjanja znanja, pri kateri se kandidatu zastavi vprašanje z nekaj možnimi odgovori, med katerimi je samo eden najbolj pravilen. Vprašanja in odgovori bodo lahko služili tudi za preverjanje znanja študentov drugih strok, kot so zdravstvena nega, fizioterapija in podobno, dobrodošla pa bodo tudi specializantom ginekologije in porodništva za preverjanje znanja v času priprave na specialistični izpit.

Publikacija je na voljo v tiskani izdaji in se prodaja na UM Medicinski fakulteti.

POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/586

FILOZOFSKA FAKULTETA
ÜBER SPRACHEN AUS DER PERSPEKTIVE VON GYMNASIAST*INNEN AUS SLOWENIEN UND AUS DER SLOWAKEI
DR. ALJA LIPAVIC OŠTIR in DR. MILINA MUZIKÁŘOVÁ

O jezikih s perspektive gimnazijcev in gimnazijk iz Slovenije in Slovaške. Monografija prinaša odgovore na vprašanja o dojemanju jezikov in o stališčih do jezikov in jezikovnih zvrsti pri gimnazijcih in gimnazijkah s Slovaške in iz Slovenije. S pomočjo dveh raziskovalnih orodij (anket, jezikovnih kart) smo kvantitativno in kvalitativno analizirali njihovo splošnojezikovno, sociolingvistično in psiholingvistično znanje, stereotipe, preference ter identifikacije z jeziki in jezikovnimi zvrstmi. Analize so dale naslednje rezultate. Slovenščina in slovaščina imata kot J1 večine gimnazijcev in gimnazijk prestižni položaj, pri čemer se gimnazijci in gimnazijke iz Slovenije močno identificirajo s (tradicionalno) regijo. Sosednje dežele in jeziki so v njihovem jezikovnem svetu manj pomembni, čeprav obenem opažamo neke vrste prikrito večjezičnost. Gimnazijci in gimnazijke iz obeh držav negujejo stereotipe o nekaterih evropskih jezikih in se strinjajo z istimi predsodki, celo z evropocentrističnimi. Estetsko preferirajo romanske jezike ter izkazujejo malo splošnojezikovnega in psiholingvističnega znanja kot tudi relativno malo sociolingvističnega znanja. Na osnovi vseh teh rezultatov smo oblikovali priporočila za jezikovno in šolsko politiko v obeh državah.

Publikacija je na voljo v elektronski in tiskani izdaji brezplačno.

POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/589

 ​

FAKULTETA ZAZDRAVSTVENE VEDE
ADVANCED NURSING PRACTICE: INTERNATIONAL EXPERIENCES AND FUTURE DIRECTION FOR NURSING IN SLOVENIA, BOOK OF ABSTRACTS
DR. (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) MAJDA PAJNKIHAR in DR. DOMINIKA VRBNJAK

Napredna znanja v zdravstveni negi: mednarodne izkušnje in usmeritve za razvoj zdravstvene nege v Sloveniji, knjiga povzetkov. Na prvi mednarodni konferenci o naprednih znanjih v zdravstveni negi v Sloveniji so sodelovali vodilni mednarodni strokovnjaki, ki so predstavili in izmenjali izkušnje na področju izobraževanja in prakse naprednih znanj v zdravstveni negi. Poseben poudarek je bil na razvoju kompetenc in poklicnih aktivnosti ter prepoznavanju vlog medicinskih sester z naprednimi znanji v praksi. Namen konference je bil približati izobraževanje medicinskih sester z naprednimi znanji ter predvsem napredno prakso zdravstvene nege akademskemu in kliničnemu okolju ter odločevalcem v vladnih in drugih poklicnih skupinah v Sloveniji. Rezultati številnih raziskav namreč kažejo, da medicinske sestre z naprednimi znanji z dopolnitvijo ali razširitvijo vlog lahko nudijo strokovno in kakovostno zdravstveno obravnavo bolnikov, prispevajo k boljši učinkovitosti, zmanjševanju stroškov, zadovoljstvu pacientov, zmanjšanju (re)hospitalizacij ter zmanjšanju smrtnosti.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/590

FILOZOFSKA FAKULTETA
DEROČI VRELEC ANTONA KREMPLA
DR. MARKO JESENŠEK (ur.)

Monografija je posvečena 230. letnici rojstva pomembnega slovenskega duhovnika, pesnika, pisatelja in narodnega buditelja Antona Krempla in dogodkom pri Mali Nedelji, ki so povezani z njegovim življenjem in delom. Krempl je bil med redkimi vzhodnoštajerskimi pisci prve polovice 19. stoletja, ki se je zavzemal za poenotenje slovenske knjižne norme in ni sledil Dajnkovi ideji, da bi Slovenci med Dravo in Muro imeli svojo knjižno različico. V monografiji je predstavljen Kremplov vpliv na oblikovanje enotnega slovenskega knjižnega jezika sredi 19. stoletja, analiziran je njegov jezik v prvi slovensko pisani zgodovini Dogodivščine štajerske zemle (1845), obravnavana je raba glagolskih oblik in slogovno zaznamovano izražanje, predstavljena so različna obdobja njegovega bivanja in delovanja na vzhodnem Štajerskem in dogodki, ki so vplivali na oblikovanje njegove etnične identitete. Monografija seznanja bralca s Kremplovimi hagiografskimi zgodbami Branje od tih v kmetičke kalendre postavlenih ino nekerih drugih svetnikov in njegovim rokopisnim gradivom, ki ga hrani Univerzitetna knjižnica Maribor, podaja vizualni pregled krajevnih postaj iz življenja in delovanja Antona Kremplja, ki ga v slikovni podobi na razglednicah hrani Zbirka drobnih tiskov v Univerzitetni knjižnici Maribor. V povezavi s Kremplom je analiziran govor Male Nedelje, predstavljeni so njegovi pomembni rojaki in delo Antona Božiča, ki je bil pri Mali Nedelji eden izmed številnih nadaljevalcev Kremplovega narodnoprebudnega in organizacijskega dela.

Publikacija je na voljo v tiskani izdaji in se prodaja na UM Filozofski fakulteti.

POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/592

FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
VARNOST V LOKALNIH SKUPNOSTIH – MED RURALNIMI IN URBANIMI PERSPEKTIVAMI
DR. GORAZD MEŠKO (ur.)

Monografija predstavlja osem tematsko zaokroženih poglavij, katerih glavna tema je varnost v lokalnih skupnostih ter ločnica med varnostjo v ruralnih in urbanih okoljih. Monografija predstavlja rezultat znanstvenoraziskovalnega dela članov programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih – primerjava ruralnih in urbanih okolij, ki se izvaja na Inštitutu za varstvoslovje Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Avtorji prihajajo iz raznih področij na varstvoslovnem spektrumu, zato k obširni tematiki v svojih poglavjih pristopijo z različnih zornih kotov. Nekatera poglavja so bolj teoretske narave in preučujejo različne vidike varnosti, medtem ko so nekatera poglavja tudi produkt empiričnega raziskovanja varnostne problematike v ruralnih in urbanih lokalnih skupnostih.

Publikacija je na voljo v elektronski in tiskani izdaji brezplačno.

POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/588

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
GOSPODARJENJE NA TRAVINJU ZA OGLJIK IN UČINKOVITA RABA DUŠIKA IZ GNOJEVKE
DR. BRANKO KRAMBERGER in DR. MIRAN PODVRŠNIK

Povečane koncentracije toplogrednih plinov v atmosferi vodijo v segrevanje planeta. Z gospodarjenjem na travinju lahko vplivamo na vezavo ogljika v organsko snov travniških tal in s tem zmanjšujemo koncentracije toplogrednega CO2 v ozračju. Po uvodnih poglavjih so v znanstveni monografiji analizirani vplivi gnojenja, kjer je poseben poudarek na učinkoviti rabi N iz gnojevke. Opisani so sodobni načini obnove travinja in za pridelovanje krme najpomembnejše rastline, ki tvorijo rušo. Delo zaključujejo načini rabe ruše, ki omogočajo ohranjanje ali povečevanje organskega ogljika v travniških tleh.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno. Tiskana izdaja se prodaja na UM Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede.

POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/587

PEDAGOŠKA FAKULTETA
POGLEDI NA SLOVENŠČINO KOT NEPRVI JEZIK V ZGODNJEM IZOBRAŽEVANJU
DR. DRAGICA HARAMIJA in DR. SIMONA PULKO (ur.)

Znanstvena monografija o poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika (DTJ) za otroke priseljence, ki so zaradi svojih jezikovnih in kulturoloških posebnosti v neugodnem položaju v primerjavi z vrstniki, je zasnovana transdisciplinarno in prinaša razprave s področja humanistike, družboslovja, naravoslovja in umetniških disciplin, ki se z različnih vidikov lotevajo poučevanja slovenščine kot DTJ. V monografiji je objavljenih 16 poglavij, ki so razdeljena v 3 smiselne celote: Poučevanje jezika in medkulturnost, ki predstavlja medkulturnost, didaktična načela, razvojne značilnosti otrok ter metod dela z otroki priseljenci; v drugem delu monografije, poimenovanem Jezik o jeziku, so poglavja o razvijanju in spodbujanju jezikovnih kompetenc ter medkulturne zmožnosti; tretji del, Jezik različnih področij dejavnosti in predmetnih področij, so poglavja, ki se navezujejo na matematiko, naravoslovje in umetnost.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/583

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
PRIPOROČILA ZA NEKEMIČNO ZATIRANJE PELINOLISTNE AMBROZIJE: AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.
DR. ANDREJ PAUŠIČ in DR. MARIO LEŠNIK

Monografija z nalovom Priporočila za nekemično zatiranje pelinolistne ambrozije Ambrosia artemisiifolia L. holistično obravnava aktualno problematiko zatiranja alohtonih, invazivnih rastlinskih vrst, na primeru pelinolistne ambrozije. V publikaciji so nazorno predstavljene najpomembnejše mehanske metode in tehnike zatiranja ambrozije, učinki samih metod, kakor tudi učinki uporabe ter primerjava med posameznimi tehnikami zatiranja vrste. Posebno poglavje je namenjeno ekonomiki zatiranja plevelov v urbanem okolju, z uporabo metod krtačenja, uporabo ognja, pare ter s pomočjo biotičnih metod zatiranja ambrozije. Prav omenjeni moderni pristopi k zatiranju alohtonih plevelnih vrst so danes, zaradi ukinjanja uporabe številnih herbicidov na javnih površinah, še kako aktualni. Monografija je namenjena kmetijskim svetovalcem, pridelovalcem, ekologom, pa tudi širšemu krogu bralcev.

Publikacija je na voljo v elektronski in tiskani izdaji brezplačno.

POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/560

MEDICINSKA FAKULTETA
​HISTOLOGIJA: NAVODILA ZA VAJE
(tretji ponatis prve izdaje)
DR. DRAGA ŠTIBLAR MARTINČIČ in DR. MIHA MUNDA

Učbenik HISTOLOGIJA, Navodila za vaje, obsega snov, ki jo študenti medicine Medicinske fakultete Univerze v Mariboru obravnavajo na vajah iz histologije. Slikovno gradivo je nujno potreben pripomoček za pripravo na vaje in spremljanje snovi na vajah, obenem pa bo študentom olajšalo spremljanje predavanj in omogočilo, da študirajo vnaprej, ob pripravi na izpit pa jim bo v pomoč pri učenju. Učbenik obsega barvne mikroskopske slike preparatov študentske zbirke Katedre za histologijo in embriologijo Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Priprava tkiv in organov za mikroskopsko opazovanje in osnove mikroskopiranja so opisane v uvodnih dveh poglavjih. Označene strukture na slikah so v glavnem poimenovane s slovenskimi strokovnimi izrazi. V primerih, ko ni ustreznega slovenskega izraza, so navedeni latinski izrazi ali poslovenjeno zapisani latinski izrazi. Kratek opis k slikam vsebuje glavne poudarke oziroma značilnosti prikazane mikroskopske zgradbe posameznih tkiv ali organov.

Publikacija je na voljo v tiskani izdaji in se prodaja na UM Medicinski fakulteti.

POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/387
 


Kategorije

Datum

  • 16. Avg 2021

Deli z drugimi

Več novic

Zapri