Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 21. Feb 2022

Deli z drugimi

Univerzitetna založba je v mesecu januarju izdala 9 različnih publikacij

Univerzitetna založba je v mesecu januarju 2022 izdala 9 različnih publikacij. V letu V 2021 so tako izdali 105 različnih publikacij in zalagajo 9 znanstvenih revij.

fb_SPLOSNA_januar

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE

IZBOLJŠANE TEHNOLOGIJE PRIDELAVE IN KONZERVIRANJA Z BELJAKOVINAMI BOGATE KRME – METULJNICE IN NJIHOVE MEŠANICE ZA PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM

BRANKO KRAMBERGER, JOŽE VERBIČ, TOMAŽ ŽNIDARŠIČ, LUDVIK RIHTER, BOŠTJAN KRISTAN IN MIRAN PODVRŠNIK

Pridelava in konzerviranje krme v obdobjih, ko ni pomanjkanja vode za rast rastlin  in pridelava proti suši odpornih rastlin sta ključna elementa prilagajanja živinoreje klimatskim spremembam. V Eip- Agri  projektu ‘Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme – metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam’ smo primerjali pridelavo in konzerviranje metuljnic v čisti setvi ter mešanice metuljnic in trav (oboje brez gnojenja z dušikom) s pridelavo z dušikom gnojenih trav v čisti setvi. Rezultati kažejo, da je uporaba metuljnic v čisti setvi in mešanic metuljnic s travami primerna za pridelavo in konzerviranje s proteini bogate krme. Pridelava mešanic z visokim deležem metuljnic je zanesljivejša. Te mešanice dajejo primerljive pridelke z metuljnicami v čisti setvi in silaže visoke kakovosti.

Publikacija je na voljo v elektronski in tiskani izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/639


FAKULTETA ZA TURIZEM

FILMSKI TURIZEM IN TURIZEM POPULARNE KULTURE

MAJA TURNŠEK

Monografija kritično reflektira aktualno raziskovanje filmskega turizma. Čez analizo presekov zgodovinskih, disciplinarnih in predvsem paradigmatskih razlikovanj identificira štiri osrednja polja raziskovanja. Poenostavljeno jih lahko razdelimo glede na njihovo osrednje raziskovalno vprašanje, s tem pa tudi teoretsko podstat in raziskovalne metode vsakega izmed pristopov: (a) Kaj mediji počnejo s turisti? (b) Kaj (potencialni) turisti počnejo s filmi? (c) Kaj akterji destinacije počnejo filmom in turistom? Ter končno (d) Kako celostno zaobjeti kompleksno soodvisnost med mediji, turisti in destinacijo? Avtorica čez poglobljeno analizo vsakega izmed pristopov identificira predvsem slepe pege v aktualnem raziskovanju in teoretski imaginaciji filmskega turizma in popularne kulture. Pri tem čez celotno monografijo zagovarja tezo, da lokalne turistične skupnosti niso ne pasivne in ne brez moči vplivanja v današnjem medijatiziranem svetu. Nasprotno: gre za soodvisen odnos ustvarjanja kraja, kjer je v analizo v prvi vrsti treba vključevati družbeno konstrukcijo prostora in s tem vlogo destinacijskega managementa.

Publikacija je na voljo v elektronski in tiskani izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/642


FAKULTETA ZA ENERGETIKO

AVTOMATIKA V ENERGETIKI: ZBIRKA RAČUNALNIŠKIH VAJ

GREGOR SRPČIČ IN DALIBOR IGREC

Zbirka računalniških vaj je namenjena predvsem študentom Fakultete za energetiko v Krškem in Velenju, kot dodatno učno gradivo pri predmetu Avtomatika v energetiki na visokošolskem strokovnem in univerzitetnem študijskem programu Energetika. Študenti vaje rešujejo z uporabo programskega paketa Matlab/Simulink. Prve tri vaje predstavljajo ponovitev in hkrati uvod v delo z omenjenim programskim paketom. Preostale računalniške vaje se vsebinsko navezujejo na predavanja in zajemajo sledečo tematiko: diferencialne enačbe, prenosne funkcije, zapis v prostoru stanj, frekvenčne karakteristike ter odprto in zaprtozančne sisteme vodenja. Za uspešno reševanje nekaterih računalniških vaj morajo študenti del naloge rešiti tudi računsko. Potrebno je poznavanje metod za reševanje diferencialnih enačb, pretvarjanje zapisa sistema v prostoru stanj v prenosno funkcijo ter določanje matematičnega modela električnega vezja v prostoru stanj.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/644


FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

STROJNO UČENJE: S PYTHONOM DO PRVEGA KLASIFIKATORJA

SAŠO KARAKATIČ IN IZTOK FISTER ML.

Knjiga služi kot uvod v področje strojnega učenja za vse, ki imajo vsaj osnovne izkušnje s programiranjem. Pregledajo se pomembni pojmi strojnega učenja (model znanja, učna in testna množica, algoritem učenja), natančneje pa se predstavi tehnika klasifikacije in način ovrednotenja kvalitete modelov znanja klasifikacije. Spozna se algoritem klasifikacije k najbližjih sosedov in predstavi se uporaba tega algoritma – tako konceptualno kakor v programski kodi. Knjiga poda številne primere v programskem jeziku Python in okolju Jupyter Notebooks. Za namen utrjevanja znanja pa so ponujene naloge (tako računske, kot programerske) s podanimi rešitvami.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/643


FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

KOMUNIKACIJSKI IZZIVI V INKLUZIVNEM IZOBRAŽEVANJU, S KATERIMI SE SOOČAJO GLUHE IN SLIŠEČE OSEBE

MARKO KOMPARA, MARKO HÖLBL IN TATJANA WELZER DRUŽOVEC (UR.)

To je zbirno poročilo o delu, opravljenem v prvem intelektualnem rezultatu na temo izzivov v komunikaciji (angl. Intellectual Output One: Communication Challenges) za projekt Spodbujanje vključujočega izobraževanja z mednarodno kretnjo (ang. Advancing Inclusive Education Through International Sign) – InSign. To poročilo združuje in povzema rezultate nacionalnih poročil, ki so jih pripravili projektni partnerji iz Cipra, Nemčije, Grčije, Portugalske in Slovenije. Ta dokument vključuje informacije o nacionalnih znakovnih jezikih, podpori gluhim osebam in njihovih možnostih izobraževanja v različnih državah. Pregledali smo stanje mednarodne kretnje v vseh partnerskih državah. Izvedli smo tudi vprašalnik, v katerem smo predvsem od študentov zbirali informacije o tem kako dojemajo gluhe osebe, Koliko poznajo znakovni jezik in s kakšnimi težavami mislijo, da se gluhi in naglušni srečujejo v izobraževalnem sistemu. V tem dokumentu bomo analizirali skupne podatke, zbrane pri vseh projektnih partnerjih. Vsak partner je opravil tudi voden intervju s tistimi, ki najbolje poznajo gluho skupnost (sami gluhi, pedagogi, tolmači itd.), da bi bolje razumeli okoliščine in odgovorili na nekatera vprašanja, ki jih je težko najti v literaturi. Konsolidirano poročilo v krajši obliki povzema intervjuje iz nacionalnih poročil z glavnimi ugotovitvami.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/650


FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

COMMUNICATION CHALLENGES IN INCLUSIVE EDUCATION FACED BY DEAF AND NON-DEAF PEOPLE

MARKO KOMPARA, MARKO HÖLBL IN TATJANA WELZER DRUŽOVEC (EDS.)

This is a consolidated report on the work done in Intellectual Output One: Communication Challenges for the Advancing Inclusive Education Through International Sign – InSign project. This report combines and summarises the results obtained in national reports done by project partners from Cyprus, Germany, Greece, Portugal, and Slovenia. This document includes information on national sign languages, support for deaf people and their learning possibilities in different countries. In one section, we will review the status of International Sign in all the partner countries. We have also performed surveys done primarily with students to measure how they perceive deaf people, how they understand sign language and the difficulties deaf face in the education system. In this document, we analyse the data collected across the project partners. Each partner has also performed a guided interview with those most familiar with the deaf community (deaf themselves, educators, interpreters etc.) to help better understand the circumstances and answer some of the questions difficult to find in literature. The Consolidated Report summarises interview findings from national reports with the main takeaways.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/646


FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

HERAUSFORDERUNGEN IN DER KOMMUNIKATIONS IM BEREICH INKLUSIVE BILDUNG FÜR GEHÖRLOSE UND NICHT GEHÖRLOSE MENSCHEN

MARKO KOMPARA, MARKO HÖLBL IN TATJANA WELZER DRUŽOVEC (EDS.)

Dieser Bericht konsolidiert die Arbeiten, die im Rahmen des InSign Projektes zum “Intellectual Output One: Communication Challenges for the Advancing Inclusive Education Through International Sign” durchgeführt wurden. Die Ergebnisse der nationalen Berichte der Projektpartner aus Zypern, Deutschland, Griechenland, Portugal und Slowenien werden kombiniert und zusammengefasst. Das Dokument enthält Informationen zu den nationalen Gebärdensprachen und die Unterstützung für Gehörlose und deren Lernmöglichkeiten in den verschiedenen Ländern. Ein Abschnitt gibt den Überblick zum Status zu Internationalen Gebärden in allen Partnerländern. Wir haben vor allem mit Schülern Umfragen durchgeführt, um zu messen, wie Menschen Gehörlose wahrnehmen, wie sie die Gebärdensprache verstehen und welche Schwierigkeiten Gehörlose im Bildungssystem haben. Die Analyse der von den Projektpartnern gesammelten Daten ist dokumentiert. Jeder Partner hat außerdem ein leitfadengestütztes Interview mit Personen durchgeführt, die mit der Gehörlosengemeinschaft am besten vertraut sind (Gehörlose selbst, Pädagogen, Dolmetscher usw.), um die jeweiligen Umstände besser zu verstehen und einige der Fragen zu beantworten, die in der Literatur schwer zu finden sind. Die Interviewergebnisse aus den nationalen Berichten sind im Bericht mit den wichtigsten Erkenntnissen zusammengefasst.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/647


FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DESAFIOS ENFRENTADOS PELAS PESSOAS SURDAS E OUVINTES

MARKO KOMPARA, MARKO HÖLBL IN TATJANA WELZER DRUŽOVEC (EDS.)

Este relatório descreve o trabalho realizado no âmbito do Intelectual Output One do Projeto “Communication Challenges for the Advancing Inclusive Education Through International Sign – InSign project”, combinando e resumindo os resultados relativos a cada país parceiro do projeto – Chipre, Alemanha, Grécia, Portugal e Eslovénia –, refletidos nos relatórios nacionais. Apresenta-se também o estado atual da utilização do sistema/língua de gestos internacionais em todos os países parceiros. Foram conduzidos inquéritos, principalmente com estudantes, para aferir o entendimento geral da língua gestual e a forma como as pessoas percecionam as dificuldades vividas pela comunidade surda no contexto do sistema educativo. Neste documento, analisamos os dados recolhidos por todos os parceiros do projeto, incluindo os resultados das entrevistas guiadas, realizadas por cada parceiro a indivíduos mais familiarizados com a comunidade surda, incluindo educadores, intérpretes e surdos. Estas entrevistas tiveram como propósito auxiliar na compreensão de circunstâncias específicas a fim de se encontrarem respostas a algumas questões mais complexas que não foram esclarecidas pela literatura científica disponível. O Relatório Combinado apresenta os resultados das entrevistas dos relatórios nacionais contemplando as principais resoluções.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/649


FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΈΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΧΩΡΊΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΖΟΥΝ ΚΩΦΆ ΚΑΙ ΜΗ ΚΩΦΆ ΆΤΟΜΑ

MARKO KOMPARA, MARKO HÖLBL IN TATJANA WELZER DRUŽOVEC (EDS.)

Πρόκειται για μια ενοποιημένη έκθεση για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πρώτο παραδοτέο (IO1) για το έργο “Advancing Inclusive Education Through International Sign – InSign”. Η έκθεση αυτή συνδυάζει και συνοψίζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις εθνικές εκθέσεις των εταίρων του έργου, από την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία. Παρουσιάζονται οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τις εθνικές εκθέσεις σχετικά με τις εθνικές νοηματικές γλώσσες, την υποστήριξη των κωφών και τις δυνατότητες επιμόρφωσης τους στις διάφορες χώρες. Μια ενότητα, εξετάζει την κατάσταση της Διεθνούς Νοηματικής σε όλες τις χώρες-εταίρους και μια άλλη ενότητα παρουσιάζει τις εθνικές εκθέσεις με τις έρευνες που έγιναν κυρίως σε μαθητές για να μετρηθεί πώς αντιλαμβάνονται τους κωφούς, τις δυσκολίες τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και πώς κατανοούν τη νοηματική γλώσσα. Επίσης, αναλύονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους εταίρους του έργου, για την κάθε χώρα, μετά τις συντονιζόμενες συνεντεύξεις που έγιναν με αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα την κοινότητα των κωφών, όπως κωφούς, εκπαιδευτικούς, διερμηνείς κ.λπ. Αυτό θα βοηθήσει στην κατανόηση των προβλημάτων των κωφών και θα απαντήσει ερωτήματα που δεν βρίσκονται εύκολα στη βιβλιογραφία. Συνοψίζονται εδώ, όλα τα συμπεράσματα από τις συνεντεύξεις των εθνικών εκθέσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/648Oznake


Kategorije

Datum

  • 21. Feb 2022

Deli z drugimi

Več novic

Zapri