Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 7. Dec 2020

Deli z drugimi

Univerzitetna založba je mesecu oktobru in novembru 2020 izdala 18 različnih publikacij.

​ Fakulteta za turizem Exercises in Travel Writing and Literary Tourism: A Teaching and Learning Experiment Jasna Potočnik Topler (ur.)   Vaje v potopisnem pripovedništvu in literarnem turizmu: Poučevalni in učni eksperiment. Knjiga z naslovom Exercises in Travel Writing and Literary Touri...

Fakulteta za turizem
Exercises in Travel Writing and Literary Tourism: A Teaching and Learning Experiment
Jasna Potočnik Topler (ur.)

Vaje v potopisnem pripovedništvu in literarnem turizmu: Poučevalni in učni eksperiment. Knjiga z naslovom Exercises in Travel Writing and Literary Tourism Tourism – A Teaching and Learning Experiment je rezultat eksperimentalnega projektnega dela v okviru pouka angleškega jezika pri predmetu English in Tourism – Higher Level 1 na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru, ki je vključevalo poučevanje v razredu, raziskovanje v knjižnicah in doma ter terensko delo. Prinaša osem prispevkov magistrskih študentov turizma, ki z različnih zornih kotov obravnavajo potopisno pripovedništvo in literarni turizem, pri čemer so avtorji imeli povsem proste roke pri izbiri konkretnih tem, sloga in naslova. Področje potopisnega pripovedništva je pomembno ne zgolj kot svojevrsten diskurz, turistični trend ter orodje znamčenja in umeščanja znamenitosti in/ali destinacij, ampak tudi kot orodje poučevanja in učenja tujega jezika, ki poleg nadgradnje specifičnega jezikovnega znanja spodbuja radovednost, raziskovanje, ustvarjalnost, vrednotenje in osebni razvoj.

dr. Jasna Potočnik Topler
Je izredna profesorica na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za turizem.

POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/506

PRAVNA FAKULTETA
Aforizmi in razmišljanja: O pravu in pravnikih
Šime Ivanjko

Aforizmi in razmišljanja je knjiga o pravu, pravnikih, študiju prava in vlogi prava v družbenem okolju. Napisal jo je zaslužni profesor Pravne fakultete Univerze v Mariboru dr. Šime Ivanjko, ki velja za priljubljenega profesorja, odličnega predavatelja in vrhunskega pravnega strokovnjaka, pisca znanstvenih in strokovnih del o pravu, študiju prava in pravnikih ‒ njegova bibliografija obsega 1684 enot, med njimi tudi več kot 60 znanstvenih, strokovnih monografij in učbenikov. Prof. dr. Šime Ivanjko je ob pravu študiral tudi filozofijo, zato v knjigi Aforizmi in razmišljanja povezuje humanistični in družboslovni pogled na svet, tako da temeljna filozofska in razumska vprašanja nadgrajuje s pravom. V Uvodu so predstavljena teoretična izhodišča njegovih aforizmov in razmišljanj; sledi poglavje, ki prinaša aforizme o pravu in pravnikih; sledi poglavje, v katerem avtor, pravnik s petdesetletno pravniško prakso in pravni strokovnjak na področju gospodarstva, razmišlja o pravniškem poklicu, študiju prava in o njegovi vlogi v družbi; posebno poglavje je namenjeno razmisleku o pravniškem poklicu in položaju pravnika v sodobni družbi; knjigi pa je dodan še obsežen intervju, ki ga je imel avtor v Pravni praksi. Aforizme odlikujejo razmišljanja, ki jih je avtor in profesor spodbujal med študenti prava pri vajah in med predavanji na mariborski Pravni fakulteti. Aforizmi so vsebinsko povezani z (1) rimskim pravnim razmišljanjem in misleci grško-rimske dobe, (2) študijem prava in mariborskimi študenti, (3) vlogo prava v družbi, (4) položajem pravnika, (5) mediji, (6) etiko ter moralo in (7) splošno vsebino, ki je (ne)posredno povezana s pravom. Gre za razmišljanja o aktualnih vprašanjih prava in pravnikov v naši družbi, in sicer v obdobju zadnjih osmih let, ko se je avtor upokojil. Aforizmi in razmišljanja kažejo na avtorjev dejaven odnos do prava in njegovo zavzetost za uveljavljanje pravniškega etosa in poslovne morale v sodobni družbi.

dr.  Šime Ivanjko
Prof. dr. Šime Ivanjko je bil od leta 1970 zaposlen kot predavatelj na Višji, pozneje Visoki pravni šoli ter Pravni fakulteti UM. Predaval je predmete Statusno gospodarsko pravo, Zavarovalno pravo. Bil je večkratni dekan Višje pravne šole in Pravne fakultete ter prorektor UM. Opravlja tudi funkcijo častnega konzula Republike Hrvaške. Bil je dolgoletni predsednik Pravniškega društva v Mariboru. Leta 2007 je prejel najvišje priznanje UM – zlati znak UM.
KNJIGA V TRDI VEZAVI 25,00 €
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/504

Filozofska fakulteta
Blokovne stanovanjske soseske v Mariboru
Gregor Škratek

Blokovne stanovanjske soseske so bile prevladujoč koncept gradnje mest med leti 1945 in 1990 v vseh delih sveta, ne glede na gospodarsko in družbeno ureditev. Nastale so kot odgovor na specifične družbene razmere, hitro urbanizacijo in industrializacijo, ustrezale so vsaj trem načelom takratnega družbenega razvoja – socialni enakosti, spodbujanju majhnih družin in zaupanju v tehnični napredek. V raziskavi smo proučili 40 blokovnih stanovanjskih sosesk v Mariboru, in sicer iz vidika morfoloških, funkcijskih in socialnih značilnosti, prav tako smo proučili tloris stanovanj, osnovno celico sosesk. Blokovne soseske smo obravnavali v razmerju do mesta ter na ravni soseske in stanovanj. Z morfološko in funkcijsko analizo sosesk smo prikazali zasnovo soseske, tipologijo objektov in načine zazidanosti, namembnost zemljišč in dejavnosti v soseski. Obravnavo stanovanj smo omejili na strukturo, število in tip tlorisa. Na podlagi tega smo izluščili štiri obdobja izgradnje sosesk, ki so bile posledica stanovanjske politike, urbanističnega razvoja mesta ter spreminjanja ideje blokovne soseske.

dr. Gregor Škratek
(1983 ) je doktor geografskih znanosti, profesor geografije in profesor proizvodno tehnične vzgoje. Od leta 2017 deluje v pedagoškem poklicu.
KNJIGA V MEHKI VEZAVI 15,00 €
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/508

Filozofska fakulteta
Vpogled v socialno geografijo
Vladimir Drozg

Socialna geografija spoznava, kako ljudje različnih socialnih lastnosti delujejo v prostoru in kako se njihovo delovanje v prostoru in materialnih stvareh, katere uporabljajo, odraža. V socialno vse bolj raznoliki družbi postaja tudi prostor vse bolj raznolik in členjen. Predpostavljamo, da so vzrok temu razlilčne oblike delovanja ljudi, kar je povezano z njihovimi socialnimi lastnostmi, pa tudi z lastnostmi prostora, kjer delujejo. Povedano drugače, če je delovanje ljudi različno, so različni tudi socialni prostori, ki ob tem nastajajo. Delovanje in zadovoljevanje osnovnih človekovih potreb je osnovni dejavnik prostorske raznolikosti. Socialna geografija se zato ukvarja s človekom in s prostorom hkrati. Enkrat je izhodišče prostor, katerega raznolikost skušamo pojasniti z različnimi načini delovanja ljudi, drugič so v izhodišču različne socialne lastnosti ljudi, razmere v prostoru pa so posledica različnih oblik njihovega delovanja. Akterji, ki prostor ustvarjajo, so ljudje – posamezniki in socialne skupine. Pomembne so njihove socialne lastnosti, še posebej biološke, kot sta spol in starost, kulturne, denimo veroizpoved, ter ekonomske, med katere sodi materialni položaj. Ljudje različnih socialnih lastnosti različno delujejo v prostoru, medtem ko zadovoljujejo svoje potrebe. Med te uvrščamo bivanje, delo, izobraževanje, oskrbovanje, rekreacijo, komunikacijo ter sodelovanje v prometu.

dr. Vladimir Drozg
je izredni profesor na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete. Raziskovalno se ukvarja s spoznavanjem učinkov delovanja človeka v prostoru ter z morfologijo naselij.
KNJIGA V MEHKI VEZAVI 15,00 €
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/510

Filozofska fakulteta
Re-translations to Paratexts to Children’s Literature: The Diversity of Literary Translation
Natalia Kaloh Vid

Od posodobljenih prevodov do paratekstov in otroške književnosti. Raznolikost književnega prevajanja. Monografija je sestavljena iz treh delov. Prvi del se osredinja na ovrednotenje učinka posodobljenih prevodov na primeru nekaterih prevedenih proznih del Mihaila Bulgakova v angleščino. Drugi del je namenjen pomenu metatekstualnih elementov v literarnem prevodu, in sicer predgovorov ter opomb. Tretji del zajema analizo ruskih prevodov dveh klasičnih del otroške književnosti, in sicer Ostržka (Pinocchio) v prevodu A. Tolstoja in Aličinih dogodivščin v čudežni deželi (Alice’s Advetnures in Wonderland) v prevodu V. Nabokova. Monografija torej bodočim bralcem predstavlja raznoliko in pestro paleto literarnega prevajanja, ob tem pa je vsak njen del zaokrožen v zaključeno celoto.

ddr. Natalia Kaloh Vid
je izredna profesorica na Oddelku za prevodoslovje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, kjer poučuje teorijo prevodoslovja, literarno prevajanje in medkulturno komunikacijo. Doktorat iz angleške književnosti in prevodoslovja je pridobila na Univerzi v Mariboru, doktorat iz sodobne ruske književnosti pa na univerzi v Ljubljani. Je avtorica treh znanstvenih monografij, soavtorica ene monografije ter avtorica več kot petdesetih izvirnih znanstvenih prispevkov, v katerih razpravlja o vplivu ideologije na literarno prevajanje, o prevajanju kulturnospecifičnih elementov ter posodabljanju literarnih prevodov. Kot gostujoča predavateljica je predavala na univerzah v Edinburgu, Dublinu, Poznanu, Sofiji, Gradcu, Zadru, Dubrovniku, Beogradu ter na Dunaju in Reki.
 KNJIGA V MEHKI VEZAVI 17,00 €
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/514

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Diskretne strukture
Iztok Peterin

V učbeniku so predstavljene nekatere veje diskretne matematike, ki so še posebej uporabne v računalništvu. Tako se sprehodimo skozi logiko, s posebnim poudarkom na dokazu. Sledijo teorije, pri katerih igra poglavitno vlogo matematična indukcija oziroma bolj splošno induktivna posplošitev. Spoznamo osnove kombinatorike in teorije števil. Predstavljene so rekurzivne relacije, s katerimi lahko opišemo ponavljajoče se procese. To nam omogoča tudi vrednotenje algoritmov glede na čas potreben za njegovo izvedbo. Relacije, ki so podmnožice kartezičnega produkta poljubnih množic, predstavljajo širok vir presenetljivih rezultatov. Eden izmed njih rezultira v mrežah in njihovih posebnih predstavnikih Booleovih algebrah. Končamo z grafi, ki predstavljajo neverjetno uporaben matematični model za simuliranje procesov iz realnega življenja.

dr. Iztok Peterin
je rojen v Mariboru, kjer je tudi študiral matematiko na takratni Pedagoški fakulteti (PeF) Univerze v Mariboru (UM). Po opravljeni diplomi 1998, se je jeseni istega leta zaposlil kot asistent za matematiko na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI). Istočasno se je vpisal na doktorski študij matematike na PeF. Le-tega je zaključil 2005. Po izvolitvi v docenta leta 2006 je začel tudi predavati na FERI, kjer je predavla različne matematične predmete. Od leta 2016 je predstojnik Inštituta za matematiko in fiziko na FERI UM. Njegovo raziskovalno delo pokriva področje diskretne matematike z izrazitim poudarkom na teoriji grafov.

POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/512

Fakulteta za turizem
Program razvoja za održivi ruralni turizam u Moslavini
Barbara Pavlakovič,  Marko Jurakić in Marko Koščak (ur.)

Razvojni program za trajnostni podeželski turizem v Moslavini. Monografija Program razvoja za trajnostni ruralni turizem v Moslavini je rezultat projekta, s katerim želimo spodbuditi trajnostni podeželski turizem na širšem območju hrvaške regije Moslavina. Moslavina je umeščena v centralno Hrvaško z ugodnim položajem med Slovenijo, Bosno in Hercegovino ter Srbijo. Zaradi svojih naravnih bogastev ima velik potencial razvoja turizma oziroma še bolje trajnostnega turizma. V regiji je mnogo družinskih kmetij (OPG-jev), ki nudijo tudi turistično ponudbo, prav tako pa lahko regija gradi turizem na ponudbi parka Lonjsko polje in Moslavačke gore. Strateški izziv razvoja turizma so obravnavali mentorji in študenti 1. letnika magistrskega programa Turizem na Fakulteti za turizem Brežice Univerze v Mariboru ob participativnem sodelovanju lokalnega prebivalstva. Po opravljeni analizi stanja so pripravili vizijo razvoja in določili prednostna področja dela, opredelili ukrepe ter določili kazalnike in način njihovega spremljanja. Sam akcijski načrt temelji na teoriji razvoja trajnostnega turizma na zaščitenih območjih, ki je predstavljena na začetku te monografije.

Barbara Pavlakovič
je asistentka na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. Njeno raziskovalno delo pokriva različne vidike turizma, komunikacije in varnosti v turizmu. Diplomirala je iz komunikologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in bila nato zaposlena kot predstavnica za odnose z javnostmi v različnih organizacijah. Svojo kariero je nadaljevala v akademskem krogu, trenutno je doktorska študentka Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru.

dr. sc. Marko Jurakić
Vimal – Međunarodni centar za razvoj ljudskih potencijala

dr. Marko Koščak
je izredni profesor na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za turizem

POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/479

MEDICINSKA FAKULTETA IN PRAVNA FAKULTETA
Medicine, Law & Society: Volume 13, Number 2, October 2020
VOJKO FLIS (ur.)

Prispevki:

Salaries of Healthcare Professionals in the Republic of Croatia
Ante Klarić, Marina Švaganović, Miran Cvitković

Jurisdictional Control in the Sphere of Public Health Protection in the Russian Federation
Sergey Victorovich Potapenko, Evgeniy Borisovich Luparev

Impact of Multiple Sclerosis on Infertility and Impact of Infertility Treatments on Multiple Sclerosis Relapses in Slovenia: Medical Outline, Legal and Ethical Outcomes
Eda Vrtačnik Bokal, Urban Vrtačnik

The Standards of Proof in Medical Malpractice Cases
Nina Cek

Trends on Maternal Mortality in the Republic of Benin and Comparison with the Neighboring Countries
Romeo Konnon, Said Semyatov, Muhammednazar Soyunov, Zalina Sokhova, Tatevik Zulumyan

The Constitutional Right to Health Protection in Belarus
Aksana Shupitskaya

Experiencing Stress among Nurses during Resuscitation Procedure and Legal Obligations for Healthcare Workers in Slovenia
Anton Koželj, Maja Strauss, Matej Strnad

Community Health Nursing in Slovenia and Croatia – Selected Legal Aspects
Suzana Kraljić, Blanka Kačer

POVEZAVA:https://journals.um.si/index.php/medicine

Fakulteta za strojništvo
Upravljanje vzdrževanja
Igor Drstvenšek in Marjan Leber

Učbenik opisuje funkcije vzdrževanja, namenjene ugotavljanju storilnosti in zagotavljanju učinkovitosti proizvodnega procesa. Za razumevanje proizvodne učinkovitosti so najprej pojasnjeni pojmi učinkovitosti, zanesljivosti in vzdrževalnosti proizvodne opreme in njihov vpliv na stroške vzdrževanja. V nadaljevanju sta podrobneje pojasnjeni metodi preventivnega in vzdrževanja na osnovi zanesljivosti. Celostno produktivno vzdrževanje je koncept, ki je uspel združiti vse dobre prakse, ki so se razvile skozi razvoj preventivnega vzdrževanja, vzdrževanja na osnovi zanesljivosti, celostnega upravljanja kakovosti (TQM) in tako imenovanih vitkih načel proizvodnje. Predstavljeni so vidiki uvajanja celostnega produktivnega vzdrževanja, s poudarkom na metodah, ki so se uspešno izkazale v zahodnem svetu. Med njimi je najpomembnejše merjenje skupne učinkovitosti, ki pokaže velikost proizvodnih izgub. Metode 5S, SMED in 20 ključev, opisane v nadaljevanju služijo odpravljanju osnovnih izgub v podjetju in s tem višanju faktorja skupne učinkovitosti opreme.

dr. Igor Drstvenšek
Prof. dr. Igor Drstvenšek je predavatelj na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Mariboru, kjer danes predava predmete s področja proizvodnih tehnologij in vzdrževanja. Njegovo raziskovalno delo v zadnjih 15 letih je posvečeno dodajalnim in predvsem uporabi tovrstnih tehnologij v medicini. Leta 2006 je izvedel prvo izdelavo kranialnega vsadka v Evropi, ki je bil uspešno implantiran. V zadnjih letih je vodil 35 projektov izdelave kranialnih in maksilofacialnih vsadkov. Prof. Drstvenšek je avtor 6 nacionalnih patentov in 5 mednarodnih patentnih prijav. Njegovo raziskovalno delo je bilo objavljeno v 50 izvirnih znanstvenih člankih, 24 strokovnih člankih, 154 prispevkih na konferencah in 9 monografijah.

dr. Marjan Leber
je izredni profesor na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo.
TISK PO NAROČILU 20,00 €
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/459

Pedagoška Fakulteta
Gradniki bralne pismenosti: Teoretična izhodišča
Dragica Haramija (ur.)

Znanstvena monografija o gradnikih bralne pismenosti vsebuje 11 poglavij, v katerih je poglobljeno zajeto izhodišče posameznega gradnika. Razvijanje gradnikov je sistematično, saj so namenjeni vsem stopnjam izobraževanja od vrtca do konca srednješolskega obdobja, hkrati pa je njihov temeljni namen, da se pozornost za razvoj bralne pismenosti usmerja na vsa področja dejavnosti v vrtcu in na vse predmete v osnovni in srednji šoli. Posamezni gradnik se razvija kod del celote, vsi gradniki so povezani s cilji vseh predmetov/področij, razvijajo se procesno. Pomembno je, da se gradniki razvijajo integrirano in v skladu z zmožnostjo otrok, učencev in dijakov glede na njihov razvoj, predznanje, potrebe in posebnosti. Izhodišča se navezujejo na vseh devet gradnikov bralne pismenosti: govor, motiviranost za branje, razumevanje koncepta bralnega gradiva, glasovno zavedanje, besedišče, tekoče branje, razumevanje besedil, odziv na prebrano, kritično branje.

dr. Dragica Haramija
je redna profesorica slovenske književnosti (mladinska književnost) na Univerzi v Mariboru. Predava na Pedagoški fakulteti (Oddelek za razredni pouk in Oddelek za predšolsko vzgojo) in na Filozofski fakulteti (Oddelek za slovanske jezike in književnosti) Univerze v Mariboru. Njeno temeljno področje raziskovanja je mladinska književnost: teorija žanrov v mladinski prozi in literarna zgodovina slovenske mladinske književnosti. Vodi in sodeluje v številnih projektih, povezanih s književnostjo in branjem.

POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/515

FAKULTETA ZA TURIZEM
Literarni turizem in priložnosti za njegov razvoj v Sloveniji: Louis Adamič – pisatelj z zgodbo, ki povezuje Slovenijo, Balkan in Združene države Amerike
Jasna Potočnik Topler

V znanstveni monografiji Literarni turizem in priložnosti za njegov razvoj v Sloveniji: Louis Adamič – pisatelj z zgodbo, ki povezuje Slovenijo, Balkan in Združene države Amerike predstavljamo literarni turizem z vidika analize in vrednotenja literarne dediščine ter pišemo o njeni umestitvi v turistično ponudbo. Prinašamo pregled temeljne znanstvene in strokovne literature področja in pojasnjujemo, kako se književnost umešča v kontekst turizma, literarnega turizma in doživljanja kulture. Gre za monografijo, ki se osredinja na dela Louisa Adamiča (1898–1951), še posebej na njegova romana Vrnitev v rodni kraj (angl. The Native’s Return) in Moja rojstna dežela (angl. My Native Land). V njima se prepletajo področja turizma, literarne teorije in književnosti. Monografija kot vir nadaljnjega razvoja literarnega turizma v Sloveniji analizira in vrednoti literarno dediščino Louisa Adamiča. V knjigi so prav tako ponujena priporočila, kako dediščino obravnavanega avtorja aktivneje vključiti v turistično ponudbo – predstavljeni so koncepti literarnega turizma z metodologijo področja, kar je lahko vodilo upravljalcem turističnih destinacij in drugim turističnim deležnikom pri snovanju novih turističnih proizvodov ali pri nadgradnji obstoječih.

dr. Jasna Potočnik Topler
Je izredna profesorica na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za turizem.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/519

FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
Detektivska dejavnost in upravičenost nadzorovanja zaposlenih: Priročnik za naročnike in ponudnike detektivskih storitev v Republiki Sloveniji
Miha Dvojmoč (ur.)

V Sloveniji je opazen izrazit porast potrebe po storitvah na področju detektivske dejavnosti, kar je posledica več faktorjev; na eni strani pereč problem absentizma na delovnem mestu, ki se mnogokrat odraža tudi v slabših poslovnih rezultatih, hkrati pa delodajalci na podlagi svojih pravic vse večkrat posegajo po zakonitih in nezakonitih oblikah nadzora zaposlenih. Z naraščanjem povpraševanja po storitvah, se povečuje tudi število nadzorov, ki so na meji zakonitosti. Problem projekta je predstavljalo oblikovanje predloga načina odločanja za nadzor nad zaposlenimi ob potencialni kršitvi delovnopravne zakonodaje, ki je predstavljen v priročniku za naročnike in omogoča prepoznavanje in analizo kompetenc posameznikov, ki izvajajo storitve v okviru detektivske dejavnosti. Naročnik bo pregledal njegove pravice in dolžnosti ob tem pa uvidel tudi možnost vključitve detektivov: ali naj jih nadzira sam kot delodajalec ali jih nadzira oseba, ki ima potrebne kompetence ter deluje na podlagi zakonskih upravičenj.

POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/511

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Mehanika II


Kategorije

Datum

  • 7. Dec 2020

Deli z drugimi

Več novic

Zapri