Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 2. Apr 2021

Deli z drugimi

Univerzitetna založba je izdala 17 različnih publikacij

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE Agroekologija s primeri agroekoloških praks DR. ANDREJA BOREC (ur.)   Namen te knjige je ponazoriti, kako temeljna načela agroekologije delujejo v različnih kmetijskih okoljih in kako jih je mogoče uporabiti pri reševanju praktičnih primerov. Prv...

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE

Agroekologija s primeri agroekoloških praks
DR. ANDREJA BOREC (ur.)

Namen te knjige je ponazoriti, kako temeljna načela agroekologije delujejo v različnih kmetijskih okoljih in kako jih je mogoče uporabiti pri reševanju praktičnih primerov. Prvi del knjige je namenjen bolj teoretičnemu razumevanju razvoja agrekoloških pristopov, prikazu temeljnih načel in različnih agroekoloških praks na nivoju pridelovalnih sistemov in kmetijske krajine. V drugem delu knjige smo skušali izpostaviti praktične primere agroekoloških praks različnih kmetijskih okolij in disciplin. Čeprav ni bilo mogoče zajeti vseh pomembnih agroekoloških vidikov v kmetijstvu, upamo, da bo knjiga zagotovila osnovni vpogled v načela, vzorce in metodologijo za vključitev agroekologije v različne kmetijske prakse in bo ustrezen učni pripomoček za študente ali priročno branje za strokovno ali drugo širšo javnost.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/541

FAKULTETA ZA TURIZEM
Podeželje in razvoj gastronomije v Sloveniji: Teritorialne kolektivne blagovne znamke po modelu ‘Izvorno slovensko’ v letu 2020
TANJA LEŠNIK ŠTUHEC (ur.)

V publikaciji so predstavljena znanstvena izhodišča in pomen vzpostavljanja teritorialnih kolektivnih blagovnih znamk po modelu Izvorno slovensko za razvoj slovenskega podeželja ter gradnje gastronomskega turizma, ki temelji na kratkih dobavnih poteh od njive do krožnika in vzpostavlja sistem kakovosti in izvora živil ter gradiv tudi za vse spremljajoče dejavnike, ki družno gradijo gastronomsko podeželsko turistično destinacijo. Model temelji na sistematičnem povezovanju, gradnji sistema ocenjevanja in vizualne podobe kolektivne blagovne znamke, usposabljanju, svetovanju, ocenjevanju kakovosti, podeljevanju pravice do uporabe certifikata, vzpostavljanju sistema trženja, prodaje, logistike in zagotavljanja nenehne kakovosti skozi načrtovano spremljanje kakovosti in izvora produktov. Na prvem nivoju gradimo primarno ponudbo, in sicer usposabljamo in svetujemo ponudnikom pridelkov in živilskih izdelkov, da le-ti zgradijo zgodbe z lokalno dodano vrednostjo, ki jih lahko v jedi vključijo gostinci. Na drugem nivoju ustvarjamo lokalno prepoznavno ponudbo nastanitvenih kapacitet, gastronomskih prireditev in doživetij. Tretji nivo je namenjen ambasadorjem kolektivne blagovne znamke, ki pod eno streho združujejo več omenjenih aktivnosti in sprejemnim turističnim agencijam. Četri nivo je namenjen gradnji portala, ki omogoča komuniciranje med deležniki znotraj destinacije in pritegne pozornost zahtevnih raziskovalcev gastronomije, ki so za izjemna butična doživetja pripravljeni nameniti svoj čas in denar. Vse aktivnosti so usklajene z aktivnostmi Slovenske turistične organizacije in MGRT in odlična popotnica za Slovenija – Evropska gastronomska regija Evrope 2021.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno. Tiskana izdaja se prodaja na UM Fakulteti za turizem.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/539

PEDAGOŠKA FAKULTETA
Slovenščina na dlani 3
DR. NATALIJA ULČNIK (ur.)

Monografija predstavlja sprotne rezultate projekta Slovenščina na dlani (2017–2021), v okviru katerega pripravljamo inovativno prosto dostopno učno e-okolje za jezikovni pouk slovenščine. E-okolje je zasnovano kot obsežna zbirka vaj in nalog iz štirih vsebinskih sklopov (pravopis, slovnica, frazemi in pregovori ter besedila), ki temeljijo na zajemanju primerov iz aktualnih in avtentičnih besedil. Dodane so tudi nazorne razlage, ki jih lahko učeči se uporabljajo kot pomoč pri reševanju nalog ali v obliki samostojnega jezikovnega priročnika. Prispevki, vključeni v monografijo, podrobneje predstavljajo ozadje priprave vaj in nalog, podajajo koncept priprave razlag, se dotikajo pomena frazeološke kompetence in predstavljajo zanimive rezultate anketiranja o pomenu frazemov, prikažejo pa tudi načrtovano notranjo evalvacijo e-okolja ter ovrednotijo e-okolje v kontekstu prožnih oblik učenja in poučevanja. S tem je strokovni javnosti omogočen vpogled v razvoj in izvajanje posameznih faz priprave učnega e-okolja, ki se bo od leta 2021 lahko uporabljalo za obogatitev pouka slovenščine.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/545

FAKULTETA ZA ORGANZIACIJSKE VEDE
40thInternational Conference on Organizational Science Development: Values, Competencies and Changes in Organizations: Conference Proceedings
DR. Polona Šprajc (ur. ET AL.)

40. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti: Vrednote, kompetence in spremembe v organizacijah: Konferenčni zbornik. Štiri desetletja mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih znanosti so obdobje, ki je skozi čas povezalo akademsko in strokovno javnost, študentke in študente, cenjene goste. Čas in prostor sta temeljni komponenti človekovega življenja. Čas epidemije vnaša negotovost med ljudi.  Ravno zato je danes toliko bolj v ospredju individuum, ki skupaj s celotno družbo lahko postavlja gradnike za ponoven socialni preplet družbe kot smo ga bili še nedavno vajeni. Organizacija smo ljudje. Razmerja med zaposlenimi v organizacijah so izhodišče za smernice razvoja organizacijskih znanosti. Letošnja konferenca nosi naslov »Vrednote, kompetence in spremembe v organizacijah«. V ospredje postavljamo človeka in organizacijo, ki s skupnimi vrednotami soustvarjata in predpostavljata povezovanje in napredek zaposlenih in organizacij. Človeka, ki s svojimi kompetencami je in bo moral biti kos spremembam v organizacijskem pogledu in širši družbi. Ravno zaradi številnih sprememb, ki so nas kot družbo doletele, pa mednarodna konferenca kliče po izmenjavi stališč, mnenj in predvsem znanstvenih pogledov na razvoj organizacij v bodoče. Razvoj organizacij v bodoče bodo ljudje. Bodo tudi informacije in procesi. Vse to, kar nas desetletja veže in povezuje ter nas bo povezalo tudi v skupnem boju proti današnji epidemiji. Izziv ni tako velik kot bodo velike naše ideje in naši pogledi za organizacijo ter družbo jutri.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/552

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
Osnovna merjenja: Uvod v merske napake in kvantitativno analizo fizikalnih meritev
DR. ANDREJ DOBOVIŠEK

Namen publikacije je študentom posredovati osnovna znanja iz področja merskih napak in njihovo uporabo pri analizi fizikalnih meritev na čimbolj jasen, pregleden in sistematičen način. V knjižici so opisani osnovni pristopi risanja in branja diagramov ob upoštevanju napak pri merjenju. Kot učno gradivo je knjižica namenjena študentom prvega letnika fizike pri obveznem predmetu Osnovna merjenja in študentom fizike na študijskem programu Predmetni učitelj pri laboratorijskih vajah iz mehanike. Izkušnje kažejo, da so osnovna znanja iz področja merskih napak in risanja ter analize diagramov z upoštevanjem merskih napak za študij fizike tako pomembna, da je smiselno tej učni snovi dati več poudarka in jo obravnavati zelo sistematično, znanje pa je smiselno utrditi z dodatnimi računskimi primeri. Tem potrebam sledi prvi del te knjižice. V drugem delu je opisanih 7 laboratorijskih vaj, ki jih študentje izvedejo samostojno v fizikalnem laboratoriju.

Publikacija je na voljo v tiskani izdaji in se prodaja na UM Fakulteti za naravoslovje in matematiko.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/530

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO
Osnove potresnega inženirstva: Učbenik
DR. MATJAŽ SKRINAR

Potresno inženirstvo je izredno široko znanstveno in strokovno področje, ki se zadnja leta intenzivno razvija in tako je nemogoče v enem samem delu zbrati vse znanje tega področja. Čeprav so vsebine, ki jih delo obravnava, vezane na aktualni standard Evrokod ENV 1998-1, niso omejene izključno na ta standard, temveč omenjajo tudi nekatere primere tuje dobre prakse. Delo je bilo pripravljeno z mislijo na študente, ki se pripravljajo na izpit iz predmeta Potresno inženirstvo, in pokriva osnovni spekter vsebin tega področja. Obravnava sicer vsa potrebna in zadostna pravila ter zahteve standarda za rešitev nalog na izpitih iz tega predmeta, vendar se je pri tem potrebno zavedati, da je potrebno za probleme, ki jih srečuje inženir v svoji strokovni praksi, poglobiti in razširiti znanja, saj prikazane vsebine predstavljajo dobro zgolj osnovo tematike, ne pa tudi celoto. Jedro gradiva je tako posvečeno pripravi ustreznega računskega modela gradbene konstrukcije stavbe visokogradnje, njegovi analizi za pridobitev podatkov, relevantnih za izračun potresnega vpliva, kot tudi porazdelitvi potresnega vpliva na nosilne elemente konstrukcije.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/460

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Dostopnost digitalnih produktov za vse
Dr. Matjaž Debevc

Dostopnost produktov v okviru informacijske in komunikacijske tehnologije postaja s širjenjem kroga uporabnikov tudi na osebe z različnimi oblikami oviranosti pomemben dejavnik pri analizi, izdelavi in ocenjevanju računalniških aplikacij, spletnih strani in mobilnih aplikacij. Monografija predstavlja pomemben korak v osveščanju, izobraževanju in usposabljanju vseh oseb, ki se srečajo z vprašanjem, zakaj in kako pripraviti ustrezno prilagojene aplikacije in produkte, da bodo dostopni vsem. V delu so zajete osnove, ki so potrebne za to, da lahko vsak analitik, razvojnik in ocenjevalec najde oporne točke za svoje delo, kjer mora upoštevati zahteve in potrebe oseb z različnimi oblikami oviranosti. Poleg značilnosti in zahtev so navedene tudi mogoče rešitve oziroma potrebe, ki jih lahko uporabimo za prilagojene aplikacije in produkte. Zajeta so osnovna pravila in načela dostopnosti ter priporočila, kot so WCAG in standard ETSI EN 301 549. Podani so primeri dobre in slabe prakse, da bralec lažje ugotovi in preveri ustreznost svojega predloga glede na tipe oseb z različnimi oblikami oviranosti. Monografija se zaključi z metodami ocenjevanja in preverjanja dostopnosti digitalnih produktov, skupaj s pripomočki za hiter in enostaven pregled po posameznih kriterijih uspešnosti.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/526

EKONOMSKO-POSLOVNA FAFKULTETA
Marketing – Temeljni koncepti in njihova uporaba v digitalnem okolju: Praktikum
DR. MATJAŽ IRŠIČ, DOMEN MALC, DR. BORUT MILFELNER IN DR. ALEKSANDRA SELINŠEK

Praktikum je namenjen študentom prvega letnika dodiplomskega študija na Ekonomsko-poslovni fakulteti za delo pri vajah predmeta Osnove marketinga in se uporablja kot dopolnilo k drugi izdaji monografije Marketing – Temeljni koncepti in njihova uporaba v digitalnem okolju. Praktikum zajema 10 poglavij in zajema naslednja osnovna področja marketinga: opredelitev marketinga, marketinško okolje, temeljni marketinški koncepti, spoznavanje odjemalcev, raziskave za potrebe marketinga, načrtovanje strategij marketinga, izdelek, cena, marketinške poti in marketinško komuniciranje. Vsako poglavje sledi enaki strukturi: študijski primer, vprašanja iz primera, vprašanja za utrjevanje in vaje za utrjevanje, ki so namenjene poglobljenemu razmisleku o obravnavni temi.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/544

FAKULTETA ZA TURIZEM
Po sledeh Antona Martina Slomška v Občini Brežice
DR. JASNA POTOČNIK TOPLER IN MAG. MOJCA STRAŠEK DODIG (ur.)

Anton Martin Slomšek je svojo prvo službo nastopil na Bizeljskem, v Župniji sv. Lovrenca. S svojim delovanjem je vplival tudi širše, saj se je glas o njem širil po celotnem Posavju in tudi čez mejo na Hrvaško. Slomšek je bil že iz bogoslovnih let poznan kot dober pedagog, v času svojega delovanja pa je razvijal še dve pomembni vlogi: duhovno in literarno. Vse tri vloge smo podrobneje raziskali in ugotovitve vključili v zaključna turistična izdelka – plakat in film. Izdelali smo turistično pot, ki nas popelje od Slomškove rojstne hiše čez Posavje do Brežic, kjer se konča v nekdanji osnovni šoli oz. v današnjem Slomškovem domu. Pot je vizualno prikazana s plakatom z naslovom »Po sledeh Antona Martina Slomška« in z istoimenskim filmom, ki na kratko opiše avtorjevo delovanje in nas vizualno popelje po pokrajini.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/551

PEDAGOŠKA FAKULTETA
Izbrana poglavja iz naravoslovnih znanosti – Fizika: Laboratorijske vaje
MAG. BORUT KRAJNC, MAG. MARKO ŽIGART, MATEJA CAPL, DR. VLADIMIR GRUBELNIK IN DR. MARKO MARHL

Navodila laboratorijskega dela pri predmetu Izbrana poglavja iz naravoslovnih znanosti – fizika je plod večletnega soustvarjanja in dograjevanja naravoslovnih vsebin različnih avtorjev. Glavni namen je ponuditi strnjeno in pregledno gradivo s področja fizikalnih laboratorijskih vaj za študentke in študente Razrednega pouka Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Gradivo je razdeljeno na 13 vsebinskih enot, ki pokrivajo vsa pomembna fizikalna področja od merjenj do astronomije. Vsaka enota je razčlenjena z navodili za izvedbo številnih fizikalnih poskusov, ki so neposredno uporabni pri naravoslovnih vsebinah na razredni stopnji v osnovni šoli. Izbrani so tisti poskusi, ki so poučni in zanimivi, hkrati pa izvedljivi z osnovnošolsko eksperimentalno opremo.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/543

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO
Studio III 2019-2020: Maribor na Dravi – študentski projekti študijskega programa Arhitektura prve stopnje
MAG. ANDREJ ČERNIGOJ IN TOMAŽ EBENŠPANGER (ur.)

Delo v Studio III temelji na celovitem povezovanju najširših humanističnih pogledov, tehničnih znanj in veščin z umetnostjo arhitekturnega oblikovanja ter na spodbujanju zavedanja o družbeni odgovornosti arhitektov v najširšem socialnem in kulturnem kontekstu. Praktično delo na konkretnem projektu je dopolnjeno s predavanji o kompleksnosti in metodah arhitekturnega načrtovanja. Posebnost dela pri Studiu III je oblikovanje misli z maketo kot prenos idej v materialno. Za razliko od dosedanje prakse, ko smo vsako leto obravnavali eno od potencialnih lokacij ob Dravi in vanjo umeščali izbrani program, smo v letošnjem Studiu III na osnovi teh naših raziskovalnih preizkusov urbanega potenciala posameznih lokacij ob Dravi in na osnovi drugih arhitekturnih pobud (npr. UGM in MAKS) ter usmeritev novejših realizacij, kot je na primer Medicinska fakulteta, izdelali idejne zasnove za celoten prostor ob mestnem delu reke Drave od Studenške brvi do dvoetažnega Meljskega mostu. Obravnavani prostor smo razdelili na deset med seboj povezanih lokacij. Vsako lokacijo je obravnavala ena ali dve skupini s po dvema študentoma oziroma študentkama in nanjo umestila lokaciji najbolj ustrezen program, usklajen z bližnjim kontekstom in celotnim naborom vseh desetih lokacij. Rezultat smo na koncu predstavili z atraktivno skupinsko sestavljeno maketo, ki je še bolj jasno izpostavila urbani potencial tega prostora.

Publikacija je na voljo v elektronski in tiskani izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/525

FAKULTETA ZA TURIZEM
Posavska književna dediščina in njeno vključevanje v turizem: Antologija posavskih literatov. Literarno ustvarjanje v Posavju od reformacije do današnjih dni
DR. JASNA POTOČNIK TOPLER (ur.)

Monografija prinaša del izsledkov projekta ŠIPK – Slomškov literarni festival, ki ga je leta 2020 Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru izvedla skupaj z Društvom 1824 iz Brežic. Namen raziskave je bil analizirati in ovrednotiti literarno dediščino Posavja in Brežic od protestantizma do danes ter jo vključiti v turistično ponudbo z novim turističnim proizvodom, imenovanim Slomškov literarni festival. Skozi raziskovanje se je potrdilo, da je oblikovanje dodatnega turističnega proizvoda s področja kulturnega turizma v Brežicah potrebno, saj sodi kraj med turistično najbolj obiskane slovenske občine. Ugotovitve so pokazale, da imajo posavski ustvarjalci zajeten in pester opus, ki ga je mogoče vključiti v festivalsko dogajanje v kraju, hkrati pa tudi v razstave in koncertne dogodke po drugih posavskih mestih. Tovrstno vključevanje literarne dediščine v turistično ponudbo sodi med aktualne trende na področju kulturnega turizma. K zelo pomembnemu rezultatu našega projekta, ki ga velja dodatno izpostaviti, prištevamo nastanek svojevrstne antologije posavske književnosti, ki je del te monografije, saj je skozi raziskovanje, prebiranje in analize nastal obsežen seznam ustvarjalk in ustvarjalcev, podatkov o njih samih in o njihovih delih.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/557

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
Uporabne rastline od Krasa do Kvarnerja: Priročnik za prepoznavanje divjih rastlin s poudarkom na njihovi uporabnosti
DR. Ivana Vitasović Kosić, BRANKO BAKAN, GREGOR FIŠTRAVEC IN DR. MITJA KALIGARIČ

Knjiga obravnava nekaj čez 150 različnih vrst uporabnih rastlin iz Območja Krasa, Istre in obrobja Kvarnerja (Slovenija in Hrvaška). V uvodu je pojasnjeno kako smo povezali botaniko in prazgodovino gradišč (kaštelirjev) na tem območju: v prazgodovini je  bil človek lovec in nabiralec, in je to vse do današnjih časov tudi ostal. Jedilne, zdravilne, začimbne, dišavne, in druge uporabne rastline (kot material, obredni namen) so človeka spremljale iz generacije v generacijo. To znanje smo v projektu »kaštelir« raziskovali, ga povzeli in strnili v dvostranske botanične opise rastlin, način nabiranja, priprave in njihovo uporabo. Tako smo prikazali 154 divje rastočih  vrst, vsako tudi s tremi do štirimi originalno posnetimi fotografijami. V knjigi je tudi krajša predstavitev rastlinske morfologije, floristični in predvsem vegetacijski opis celotnega območja in kodeks nabiranja divjih rastlin. Knjiga – vodič po uporabnih divjih rastlonah – je namenjena širšemu krogu bralcev, ki jih zanima narava in življenje z njo.

Publikacija je na voljo v tiskani in elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/554

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
Korisne biljke od Krasa do Kvarnerja: Priručnik za prepoznavanje samoniklih biljaka s naglaskom na njihovu korisnost
DR. Ivana Vitasović Kosić, BRANKO BAKAN, GREGOR FIŠTRAVEC IN DR. MITJA KALIGARIČ

Uporabne rastline od Krasa do Kvarnerja: Priročnik za prepoznavanje divjih rastlin s poudarkom na njihovi uporabnosti. Knjiga obravnava nekaj čez 150 različnih vrst uporabnih rastlin iz Območja Krasa, Istre in obrobja Kvarnerja (Slovenija in Hrvaška). V uvodu je pojasnjeno kako smo povezali botaniko in prazgodovino gradišč (kaštelirjev) na tem območju: v prazgodovini je  bil človek lovec in nabiralec, in je to vse do današnjih časov tudi ostal. Jedilne, zdravilne, začimbne, dišavne, in druge uporabne rastline (kot material, obredni namen) so človeka spremljale iz generacije v generacijo. To znanje smo v projektu »kaštelir« raziskovali, ga povzeli in strnili v dvostranske botanične opise rastlin, način nabiranja, priprave in njihovo uporabo. Tako smo prikazali 154 divje rastočih  vrst, vsako tudi s tremi do štirimi originalno posnetimi fotografijami. V knjigi je tudi krajša predstavitev rastlinske morfologije, floristični in predvsem vegetacijski opis celotnega območja in kodeks nabiranja divjih rastlin. Knjiga – vodič po uporabnih divjih rastlonah – je namenjena širšemu krogu bralcev, ki jih zanima narava in življenje z njo.

Publikacija je na voljo v tiskani in elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/555

FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
Organizacija in nadzor policije v izbranih državah: Zbornik raziskovalnega dela študentov Fakultete za varnostne vede in Pravne fakultete Univerze v Mariboru
DR. BENJAMIN FLANDER (ur. ET AL.)

Prispevki v zborniku obravnavajo organizacijo policije in ureditev nadzora nad policijo v štirih izbranih državah: Kanadi, Italiji, Franciji in Hrvaški. Zbornik je nastal v okviru ciljnega raziskovalnega projekta »Učinkovitost sistemskega nadzora nad policijo na področju spoštovanja človekovih pravic ter zakonskih in strokovnih standardov policijskega dela« (CRP V5-1942), ki smo ga novembra 2019 začeli izvajati na Fakulteti za varnostne vede. Raziskava, ki jo sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve, je osredotočena na ureditev in izvajanje nadzora nad policijo v Sloveniji, vključuje pa tudi pregled sistemov nadzora nad policijo v izbranih državah članicah Evropske unije in neevropskih državah. Sledeč strateškim usmeritvam fakultete smo raziskovalci v delu projekta, ki vključuje pregled ureditve nadzora v tujini, k sodelovanju povabili študente in študentke dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov. Analiza je pokazala, da je za izbrane države značilno, da so uveljavile različne modele organizacije in nadzora nad policijo, za vse pa je značilna kombinacija različnih oblik notranjega in (neodvisnega) zunanjega nadzora. Tako organizacija policije kot tudi sistem njenega nadzora se v izbranih državah razlikujeta tudi po stopnji decentralizacije ter večji ali manjši razpršenosti, ki je značilna tudi za ureditev v Sloveniji.

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/556

MEDICINSKA FAKULTETA
​Biologija celice: Navodila za laboratorijske vaje
DR. BARBARA DARIŠ IN DR. SAŠKA LIPOVŠEK

Navodila za vaje so razdeljena na 13 poglavij in obravnavajo vse teme s področja biologije celice za študente medicine. Ponatis 2. izdaje.

Publikacija je na voljo v tiskani izdaji in se prodaja na UM Medicinski fakulteti.
POVEZAVA:https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/548

PEDAGOŠKA Fakulteta

REVIJA ZA ELEMENTARNO IZOBRAŽEVANJE
LETNIK 14                Številka 31                       MAREC 2021
dr. MATJAŽ DUH
(ODGOVORNI urednik)

Forgotten Nature? Experiences with and Knowledge of Nature Among Schoolchildren: A Pilot Study in Central Switzerland
Pozabljeno naravoslovje?


Kategorije

Datum

  • 2. Apr 2021

Deli z drugimi

Več novic

Zapri