Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

Univerza v Mariboru je pridobila 23 pilotnih projektov za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0

Na Univerzi v Mariboru bomo v skladu s področjem Pametna, trajnostna in vključujoča rast Načrta za okrevanje in odpornost v obdobju 2022–25 izvedli 23 pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo slovenskega visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0. Namen načrtovanih aktivnosti je doseči kurikularno prenovo in spremembe za zeleno, odporno, trajnostno in digitalno povezano univerzo.

Hand holding light bulb against nature on green leaf with icons

V okviru pilotnih projektov bodo tako vpeljani in preizkušeni različni načini, metode in oblike izobraževanja za trajnostni razvoj, pri čemer bomo s projekti istočasno prispevali k doseganju dveh nacionalnih strateških ciljev trajnostnega izobraževanja iz NPVO, in sicer:

  • mladina in odrasli so opolnomočeni za delo in življenje v trajnostni, do okolja odgovorni družbi, in za prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo,
  • okoljska pismenost je ključna sestavina funkcionalne pismenosti.

Z načrtovanimi vsebinami pilotnih projektov se tako navezujemo na cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov, ki poziva vse učeče se, da do leta 2030 pridobijo znanje in veščine, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, med drugim tudi z vključevanjem okoljskih in podnebnih vprašanj v visokošolsko izobraževanje, ki ob hkratni uporabi digitalnih tehnologij kot dodatnih močnih omogočevalcev zelenega prehoda pospešuje trajnostno ravnanje pri razvoju in uporabi digitalnih rešitev.

Ob zavedanju, da smo univerze ključni deležniki v spoprijemanju z velikimi družbenimi izzivi, v predlaganih pilotnih projektih v celoti naslavljamo cilje Smernic za prenovo visokošolskega strokovnega izobraževanja s predlogom izvedbenega načrta.

V prvi vrsti se namreč moramo soočiti s pridobivanjem splošnega znanja o vzrokih in posledicah podnebnih sprememb ter znanja in veščin o možnem osebnem prispevku k blaženju podnebnih sprememb ter prilagajanju nanje, kar je predpogoj za uspešno izvedbo velikih sistemskih sprememb na področju trajnostnega razvoja. Poleg opolnomočenja z izobraževanjem za trajnostni razvoj čim širšega kroga učečih se, je cilj posameznih pilotnih projektov tudi usposobljanje in/ali dousposabljanje strokovnjakov na akademskem nivoju, ki bodo s svojim specializiranim znanjem na različnih področjih neposredno prispevali k zelenemu prehodu Slovenije in Evrope, katere cilj je postati vodilna v svetu na področju trajnostnih tehnologij.

Pilotni projekti Univerze v Mariboru se tako nanašajo na zmanjšanje neusklajenosti med znanjem diplomantov in potrebami trga dela, saj naslavljajo usklajevanje pričakovanj glede znanja diplomantov s strani trga dela in poklicev prihodnosti na eni ter oblikovanje kompetenc, ki naj bi jih diplomant pridobil z visokošolskim študijem, na drugi strani. Na tak način bodo študijski programi usklajeni s potrebami gospodarstva in družbe, poleg kompetenc, ki jih narekuje trg dela pa bodo pridobili tudi digitalna znanja in kompetence za zeleni prehod.

Zaradi širokega spektra študijskih in znanstvenih področij, ki jih razvijajo zaposleni na fakultetah Univerze v Mariboru, bomo s projektom vplivali na številna ključna družbena in gospodarska področja, med temi zlasti: zeleno digitalno poslovno prakso, podnebno inovativne agroživilske sisteme, trajnostne gradnje, zeleno mobilnost, regenerativni urbanizem in arhitekturo, zeleno logistiko ter oskrbovalne verige, varovanje, ohranjanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti, trajnostno inženirstvo, zeleno kemijo, kemijsko inženirstvo, biotehnološka podjetja in zdravstvo, obnovljive vire in trajnostno rabo energije, trajnostni turizem 5.0, zdrav življenjski slog za zdravje ljudi, komuniciranje podnebne krize za uspešen prehod v zeleno družbo, prehod v brezpapirno poslovanje za zeleno in digitalno povezano Univerzo v Mariboru itd.

Aktivnosti se bodo na Univerzi v Mariboru izvajale od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2025, vrednost projektov je dobrih 24 mio eur. 

Ker se bodo pilotni projekti na članicah UM izvajali v različnih obdobjih, v nadaljevanju predstavljamo projekte, katerih pričetek aktivnosti je 1. 7. 2022:

MIZŠ logotip
Logotip

Oznake


Kategorije

Datum

  • 8. Jul 2022

Deli z drugimi

Več novic

Zapri