Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Širitev in obnova objekta Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede z nakupom opreme v dveh fazah

Univerza v Mariboru je na novinarski konferenci predstavila razloge za investicijsko namero širitve in obnove objekta Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, predlagane idejne rešitve in že izvedene aktivnosti, predstavljen pa je bil tudi potrjen obseg sredstev v okviru Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031.

20240611_111136

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede (v nadaljevanju: UM FZV) je s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (v nadaljevanju: MVZI), na podlagi Poziva k predložitvi vlog za (so)financiranje investicijskih projektov javnih visokošolskih zavodov s področja zdravstva (v nadaljevanju: poziv), dobila odobreno investicijo za Širitev in obnovo objekta Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede z nakupom opreme v dveh fazah. Za investicijo na podlagi poziva se zagotavljajo sredstva v vrednosti 12.029.120,75 EUR (z neodbitnim DDV) v okviru Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. S strani MVZI je bila 7. 6. 2024 poslana v podpis pogodba o financiranju izvedbe projekta.

UM FZV se srečuje z vse večjo prostorsko stisko. Obstoječi prostori ne zadostujejo za kakovostno izvajanje in razvoj študijske in raziskovalne dejavnosti. Izvedba pedagoškega procesa se zaradi prezasedenosti tako zavleče preko celega dneva tekom celotnega študijskega leta, zato so študenti obremenjeni, tako s teoretičnim, kot tudi praktičnim delom hkrati. Prostorska stiska se pojavi tudi pri izvajanju kolokvijev, rednih in dodatnih izpitnih rokov. Objekt prostorsko ne zagotavlja kakovostnega opravljanja izobraževalne in raziskovalne dejavnosti. Pojavlja se potreba po sodobnem simuliranem kliničnem okolju in obnovi obstoječih prostorov za namene študijske in raziskovalne dejavnosti. Študenti morajo preden vstopijo v klinično okolje v okviru opravljanja kliničnih vaj pri pacientu, pridobiti znanja in veščine, kar jim lahko omogoči samo sodobno opremljeno simulirano klinično okolje s specialno opremo. Diplomanti, ki vstopajo v delovno okolje morajo pridobiti znanja in kompetence za samostojno opravljanje poklica diplomirane medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika, saj po zaključenem študiju pričnejo s samostojnim delom  pri pacientu.   

Prostorska stiska na fakulteti se odraža tudi pri zagotavljanju prostorov za visokošolske učitelje, visokošolske sodelavce, raziskovalne delavce in strokovne sodelavce. Zaradi širjenja študijskih programov, povečanega števila raziskovalnih projektov so nujne tudi nove zaposlitve, kar je zaradi prostorske stiske prav tako omejeno.

Fakulteta glede na potrebe kliničnega okolja pripravlja akreditacijo študijskega programa 1. stopnje Babištvo in študijskega programa 1. stopnje Fizioterapija, katerih izvedba brez povečanih prostorskih kapacitet ne bo mogoča. Prav tako pripravlja programe za izpopolnjevanje, za katere bodo potrebni tudi dodatni prostori za izvajanje. Z novimi prostori se bo lahko povečal vpis na obstoječe študijske programe in tudi omogočila izvedba novih študijskih programov. UM FZV je v študijskem letu 2021/2022 že povečala število vpisnih mest za 30 (iz 90 na 120) na podlagi pobude Ministrstva za zdravje in Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije zaradi kadrovskega primanjkljaja diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih zdravstvenikov  v kliničnem okolju.

Fakulteta ima za projekt »Širitev in obnova objekta Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede z nakupom opreme v dveh fazah« izdelano projektno nalogo in Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki ga je potrdil Upravni odbor Univerze v Mariboru na 27. redni seji dne 30. 11. 2023. Trenutno imamo v izvajanju javno naročilo za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije.

Investicija Širitev in obnova objekta UM FZV bo izvedena dveh fazah. V prvi fazi se bo izvedla gradnja štirinadstropnega prizidka (P+3 nadstropja). Prostori prizidka bodo namenjeni predvsem za izvajanje pedagoškega procesa in za zagotavljanje prostorov za zaposlene. UM FZV predvideva prizidavo na lokaciji obstoječe stavbe dvonadstropnega severnega trakta ter na delu obstoječega dvorišča in parkirišča. Predvidena skupna velikost prizidave znaša 1.965,4 m2 neto tlorisne površine oz. približno 2.300,0 m2 bruto tlorisne površine.

V drugi fazi je predvidena prenova štirih etaž osrednjega obstoječega trakta, kjer bo poudarek na zagotovitvi sodobnega simuliranemu kliničnega okolja s specialno opremo. Predvidena velikost prenove obstoječega dela je 1.564,0 m2 neto tlorisne površine oz. približno 1.850,0 m2 bruto tlorisne površine.

Skupaj bo UM FZV tako pridobila 3.529,4 m2 neto oz. približno 4.150,0 m2 bruto tlorisne površine novih oz. prenovljenih prostorov.

Del pridobljenih sredstev bo namenjenih nakupu specialne opreme za simulirano klinično okolje v vrednosti cca. 1,7 MIO, ki bo nameščena v obnovljenem obstoječem traktu fakultete.

Glavni cilji projekta so predvsem:

  • pridobiti dodatne potrebne površine za izvajanje študijskih programov;
  • zagotoviti zadostno število diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov;
  • preprečiti nadaljnji upad števila diplomiranih medicinskih sester/ diplomiranih zdravstvenikov;
  • izboljšati zdravstveno oskrbo in s tem zdravstveno stanje prebivalcev Slovenije;
  • zagotoviti zdravstvene delavce s specialnimi in naprednimi znanji na področju oskrbe pacienta;
  • povečati motivacijo trenutnim in bodočim študentom, da ostanejo doma tudi po študiju (novi prostori in vrhunska infrastruktura je odlična kombinacija za visoko kakovost življenja v Sloveniji).

Ocenjuje se, da bo imela predvidena naložba pozitiven vpliv na kakovost in stroške izvajanja visokošolskega izobraževanja in s tem na uresničitev temeljnih ciljev razvoja visokošolskih izobraževalnih programov ter reševanje kadrovskega primanjkljaja na področju zdravstva v Sloveniji, in sicer z vidika kakovosti izvajanja študijskih programov, stroškovne učinkovitosti, trajnostnega delovanja in dostopnosti.

Ne nazadnje je povečano število študentov na področju zdravstvenih ved, ob staranju prebivalstva in podaljševanju življenjske dobe nujno potrebno, saj za kakovostno in celostno obravnavo pacienta potrebujemo zdravstvene time, ki morajo imeti  strokovno izobrazbo, s katero bodo nudili ustrezno zdravstveno obravnavo. Glede na kritično pomanjkanje zdravstvenega kadra, je širitev in obnova nujno potrebna, da se omogoči vpis zainteresiranim kandidatom za študij, kateri bo lahko le v povečanih in obnovljenih prostorskih kapacitetah ter z vrhunsko specialno opremo  kakovostno izveden.


Oznake


Kategorije

Datum

  • 11. Jun 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri