Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

REKTORJEV DAN 2024

Univerza v Mariboru podeljuje svojim študentom nagrade, katerih namen je spodbujanje čim višje kakovosti študija, ustvarjalnega vključevanja študentov v raziskovalno in umetniško delo ter udejstvovanja študentov na področjih, s katerimi se promovira ime Univerze v Mariboru.

Pasica RDan jan 2022

 

Perlachovo priznanje za študijsko leto 2022/2023

se podeljuje za raziskovalno, umetniško, strokovno in razvojno dejavnost skupin študentov.

Tara Ledinek

Ana Marija Ogrizek

z Medicinske fakultete za znanstvenoraziskovalne dosežke na področju biotehničnih, zdravstvenih in medicinskih ved

Ajda Mlakar

Martina Zakšek

s Filozofske fakultete za znanstvenoraziskovalne dosežke na področju humanističnih ved

Patricija Glavica

Vita Višič

Andrej Stanišić

s Pravne fakultete za uspehe na tekmovanjih in natečajih ter druge dosežke, in sicer za doseženo 3. mesto na mednarodnem tekmovanju

»Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition«

Hana Kovač

Barbara Škrubej

s Pedagoške fakultete za strokovno in razvojno dejavnost ter umetniške dosežke


 

Perlachovo nagrado za študijsko leto 2022/2023

za raziskovalno in umetniško delo študentov posameznikov prejmejo:

Za raziskovalno delo na področju naravoslovnih in matematičnih ved: Rene Gril Rogina, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Za raziskovalno delo na področju biotehniških, zdravstvenih in medicinskih ved: Maja Bensa, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Za raziskovalno delo na področju biotehniških, zdravstvenih in medicinskih ved: Špela Turk, Medicinska fakulteta

Za raziskovalno delo na področju tehniških ved: Jan Puhar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Za raziskovalno delo na področju tehniških ved: Nejc Dvoršek, Fakulteta za strojništvo

Za raziskovalno delo na področju tehniških ved: Niko Uremović, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Za raziskovalno delo za področje umetnosti: Uroš Jurgec, Pedagoška fakulteta


 

Rektorjevo nagrado

za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji na podlagi predlogov matičnih fakultet, prejmejo:

Dorotea Pittner, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Nejc Friškovec, Fakulteta za energetiko

Mitja Žalik, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Vid Keršič, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Kaja Mujdrica, Filozofska fakulteta

Nejc Gonza, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Nina Tojnko, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Nika Proje Novak, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Martin Dolinšek, Fakulteta za logistiko

Lara Drožđek, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Tilen Medved, Fakulteta za organizacijske vede

Rok Skerbiš, Fakulteta za strojništvo

Lara Praznik, Fakulteta za turizem

Tilen Fabjančič, Fakulteta za varnostne vede

Lea Vohar, Fakulteta za zdravstvene vede

Tara Ledinek, Medicinska fakulteta

Daša Bojc, Pedagoška fakulteta

Tea Unger, Pravna fakulteta


 

Priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo

za izjemne uspehe, dosežke in zasluge prejmejo:

Zdenka Brus, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Sabina Vohl, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Vid Mlejnik, Fakulteta za logistiko

Nataša Mihelič, Fakulteta za organizacijske vede 

Barbara Čuvan, Fakulteta za varnostne vede

Marija Plajnšek, Fakulteta za zdravstvene vede


 

Nagrado Univerze v Mariboru za strokovno delo

za izjemne uspehe, dosežke in zasluge prejmejo:

Tanja Kos, Fakulteta za strojništvo

Nevenka Balun, Fakulteta za zdravstvene vede

Darja Weinzerl, Pedagoška fakulteta

Viktorija Kralj, Rektorat

Stanislav Najžar, Študentski domovi

dr. Kristina Šrot, Univerzitetna knjižnica Maribor


 

Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo

za izjemne uspehe, dosežke in zasluge prejmejo:

doc. dr. Marko Bizjak, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Ukvarja se z razvojem okoljskih simulacij na večjih geografskih območjih in z algoritmi obdelave podatkov daljinskega zaznavanja. S svojim raziskovalnim delom je omogočil natančnejše spremljanje in napovedovanje porabe toplote, kar je ključnega pomena pri izboljšavi energetske učinkovitosti ter upravljanju in načrtovanju energetske infrastrukture.

izr. prof. dr. Primož Jelušič, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Izr. prof. dr. Primož Jelušič je prvotno deloval na področju gradbenih materialov, sedaj pa je že dalj časa aktiven na področju geotehnike. Kot visokošolski učitelj predava na vseh stopnjah študija. Raziskovalno se ukvarja predvsem z optimizacijo konstrukcij, geotehniko in eksperimentalnimi raziskavami. Njegove glavne naloge pa so še vodenje in sodelovanje pri raziskovalnih projektih ter izdelava in recenzija projektov za gospodarstvo.

doc. dr. Anita Kovač Kralj, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Raziskovalno delo doc. dr. Anite Kovač Kralj zajema širok spekter različnih raziskav, ki so trajnostno naravnane. Patentirala je 21 patentov, ki so povezani z energetskimi izboljšavami, učinkovitejšimi aditivi in korozijskimi premazi, s ponovno uporabo odpadne surovine za nov produkt ter čistejšimi izpusti in zmanjšanjem emisij. S svojim delom je pripomogla k uveljavitvi slovenskega doprinosa na področju kemijskega inženirstva in tudi Univerze v Mariboru v mednarodnem prostoru.

mag. Aleksandra Hribar, Fakulteta za logistiko

Mag. Aleksandra Hribar je nepogrešljiva zunanja sodelavka Fakultete za logistiko. S svojim strokovnim znanjem pomembno prispeva k razvoju in prevodu logističnih ter oskrbovalnih terminov. S svojim pedagoškim delom izhaja iz osredotočenosti na študente in njihove potrebe ter si prizadeva za spodbudno in sproščeno učno okolje. Na fakulteto je vnesla ogromno novosti, znanja in s sodelavci gradi vzpon ter prepoznavnost logistike, kot znanstvene vede, tako v slovenskem kot tudi mednarodnem okolju.

izr. prof. dr. Niko Tratnik, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Izr. prof. dr. Niko Tratnik deluje na področju diskretne matematike, natančneje teorije grafov. Pri tem ga še posebej zanima področje kemijske teorije grafov, ki proučuje razne koncepte na grafih z možnostjo uporabe v kemiji in sorodnih disciplinah. V zadnjih letih se je dr. Tratnik tako ukvarjal z nekaterimi konkretnimi aplikacijami teorije grafov v kemiji, kar se povezuje s področjem statistike. Ukvarja se tudi z uporabo topoloških deskriptorjev v kompleksnih omrežjih.

doc. dr. Janja Jerebic, Fakulteta za organizacijske vede

Doc. dr. Janja Jerebic se raziskovalno ukvarja z metrično teorijo grafov in s kvantitativnimi raziskavami na področju organizacijskih ved. Njeno raziskovalno uspešnost dokazuje vrsta objav v uglednih revijah, indeksiranih v priznanih bibliografskih bazah. Njeno uspešno pedagoško delo se kaže v vrsti zaključenih (so)mentorstvih na vseh stopnjah študija.

 

doc. dr. Vanja Ida Erčulj, Fakulteta za varnostne vede

Doc. dr. Vanja Ida Erčulj je s svojim izjemnim, vestno in korektno opravljenim strokovnim delom, konstruktivnim odnosom do študentov, sodelavcev in do reševanja problemov ter dobrim pedagoškim delom opazno prispevala k dvigu kakovosti raziskovalnih in pedagoških dejavnosti Fakultete za varnostne vede. Njene številne objave v ugledni znanstveni literaturi dokazujejo, da je uveljavljena in cenjena strokovnjakinja in to tudi v mednarodnem okolju.  

viš. predav. mag. Barbara Kegl, Fakulteta za zdravstvene vede

 Je nosilka učne enote Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu s kliničnim usposabljanjem, sodeluje pa tudi pri izvedbi učnih enot Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo ter Obvladovanje kroničnih bolezni. Aktivno deluje kot mentorica in somentorica pri zaključnih delih na študijskih programih 1. in 2. stopnje Zdravstvena nega, sodeluje pri organiziranju funkcionalnih izobraževanj za mentorje in deluje kot tutor.


 

Nagrado Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo

za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge prejmejo:

izr. prof. dr. Simona Sternad Zabukovšek, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dosežki kažejo na izjemnost izr. prof. dr. Simone Sternad Zabukovšek, ki jo izkazuje v doseganju vsestranskih rezultatov, ki so tako na področju znanstveno-raziskovalne, strokovne kot tudi pedagoške aktivnosti visoko nad pričakovanji. S svojih delom pomembno prispeva k razvoju področja e-poslovanja ter njegovemu uveljavljanju na področju družboslovja tako znotraj Univerze v Mariboru, kakor tudi v slovenskem in mednarodnem okolju.

izr. prof. dr. Niko Lukač, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Raziskovalno je osredotočen predvsem na algoritme okoljskih simulacij in paralelno računanje s splošnim programiranjem na grafičnih procesnih enotah, kar izkazuje tudi z bogato bibliografijo iz danih področjih. S svojim doprinosom pri razvoju novih algoritmov okoljskih simulacij, omogoča natančnejše razumevanje vzorcev mikroklime. Dane informacije so pomembne predvsem za podatkovno podprto odločanje na nivoju mest, kot tudi za optimizacijo pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov.

prof. dr. Miroslav Premrov, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Prof. dr. Miroslav Premrov je eden izmed najbolj prepoznavnih raziskovalcev na področju Lesenih konstrukcij v svetovnem merilu. Je vodja edine programske skupine na fakulteti – »Razvoj, modeliranje in optimiranje objektov in procesov v gradbeništvu in prometu«. Prav tako je njegovo delovanje izrazito usmerjeno v povezljivost raziskovalnega dela z gospodarstvom, kar je razvidno iz številnih razvojnih projektov in delavnic, ki so bile pod njegovim mentorstvom izvedene v sodelovanju fakultete in gospodarstva.  

prof. dr. Urban Bren, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

 Predstavlja vrhunskega raziskovalca mlajše generacije na področju Fizikalne kemije. V zadnjih letih velja kot njegove izjemne dosežke izpostaviti postavitev fizikalnega mehanizma mikrovalovne katalize, izvedbo računalniških simulacij kemijske karcinogeneze, proučevanje antikarcinogenega potenciala polifenolov, razvoj elektrokromnih naprav brez optično transparentne elektrode, računalniško-podprto načrtovanje novih protivirusnih in protibolečinskih zdravilnih učinkovin ter dokaz o superselektivnosti šibkih multivalentnih interakcij.

prof. dr. Samo Kralj, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Prof. dr. Kralj je izvrsten raziskovalec in pedagog, svoje raziskovalno in izobraževalno delo pa zelo uspešno usklajuje tudi s številnimi zadolžitvami na fakulteti in univerzi. Je pobudnik in glavni kreator doktorskega študija fizike na UM, ki ga vodi še zdaj. Svoje bogato znanje z različnih področij fizike uspešno prenaša tako na študente fizike kot tudi na širšo javnost preko svojih številnih raznovrstnih aktivnosti na področju popularizacije znanosti.

prof. dr. Andreja Pucihar, Fakulteta za organizacijske vede

Raziskovalna področja, na katerih deluje prof. dr. Andreja Pucihar so vezana na proučevanje vplivov sodobnih informacijskih tehnologij in rešitev na učinkovitost delovanja organizacij, na človeka in družbe kot celote. Trenutno svoje raziskovanje usmerja predvsem v inovacije na področju informacijskih sistemov, proučevanje vpliva sodobnih IKT na digitalizacijo in digitalno preobrazbo, razvoj digitalnih poslovnih modelov in trajnostni razvoj organizacij. Uspešno sodeluje z gospodarstvom in se aktivno vključuje tudi v mednarodno okolje.

prof. dr. Zoran Ren, Fakulteta za strojništvo

Njegove znanstvene raziskave zajemajo sodobne teme s področja razvoja celičnih metamaterialov, zahtevnega računalniškega modeliranja, računalniških simulacij, superračunalniških sistemov, mehanike prehodnih pojavov v trdninah in več fizikalnih vezanih problemov. Vodil je večje število pomembnih in konkurenčnih nacionalnih ter mednarodnih znanstveno-raziskovalnih projektov. Za pridobivanje novih raziskovalnih metod, dopolnjevanje in izmenjavo/prenos znanja ter sodelovanje z uveljavljenimi znanstveniki in raziskovalci po svetu je obiskal številne univerze in inštitute v tujini.

prof. dr. Jernej Weiss, Pedagoška fakulteta

Eden najvidnejših slovenskih muzikologov dr. Jernej Weiss je s svojim znanstvenoraziskovalnim in pedagoškim delom na Univerzi v Mariboru ter prav posebej v povezavi z njegovimi dolgoletnimi prizadevanji v okviru Slovenskih glasbenih dnevov, največjega vsakoletnega festivala klasične glasbe v Sloveniji, postavil Oddelek za glasbo in z njim Univerzo v Mariboru na glasbeni zemljevid Evrope. Njegovo pedagoško delo je cenjeno tudi v tujini, med drugim je kot prvi slovenski muzikolog predaval v znameniti Konzerthaus Berlin.


 

Nagrado Univerze v Mariboru za sodelovanje z gospodarstvom in prenos znanja,

ki se podeljuje za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge na področju sodelovanja z gospodarstvom ter izjemne rezultate pri prenosu znanja, prejmeta:

prof. dr. Borut Žalik, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Prof. dr. Borut Žalik je izjemen raziskovalec, ki je v svoji bogati karieri na Inštitutu za računalništvo razvil številna strateška partnerstva s slovenskimi in mednarodnimi podjetji in tako svojim mlajšim sodelavcem omogočil osebnostno rast in znanstveno-raziskovalni razvoj. Pri tem ga krasi trajnosten način prenosa znanja in sodelovanja, ki temelji na dolgoročnih strateških vidikih razvoja in usmeritvah v nastajajoče tehnološke trende. Učinki slednjega se izražajo tudi v sodelovanju s podjetji v zgodnjih fazah njihovega razvoja, pri čemer so nekatera izmed njih danes že prerasla v globalne akterje.

prof. dr. Srečko Glodež, Fakulteta za strojništvo

Prof. dr. Srečko Glodež je eden vodilnih strokovnjakov s področja konstruiranja, utrujanja, mehanike loma ter dimenzioniranja strojnih delov in konstrukcij. Kot vodja Laboratorija za vrednotenje konstrukcij je na podlagi svojih znanj vzpostavil zelo uspešno sodelovanje z gospodarstvom tako doma kot tudi v tujini. Z industrijskim okoljem odlično sodeluje, predvsem na področju dimenzioniranja dinamično obremenjenih strojnih delov in konstrukcij (v zadnjih 15 letih je uspešno zaključil preko 110 industrijskih projektov).


Kategorije

Datum

  • 30. Jan 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri