Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 29. Jan 2021

Deli z drugimi

Rektorjev dan 2021

​ S prehodom v novo leto, z upanjem, da se bodo naši dnevi znova vrnili na uhojene poti, smo žal morali spoznati, da nam trenutna situacija še ne bo omogočila obeleženja rektorjevega dne v živo. Verjamem, da nam bo ta čas prinesel zrelost in izkušnje, spoznanje in osredotočenost, kaj v r...

S prehodom v novo leto, z upanjem, da se bodo naši dnevi znova vrnili na uhojene poti, smo žal morali spoznati, da nam trenutna situacija še ne bo omogočila obeleženja rektorjevega dne v živo. Verjamem, da nam bo ta čas prinesel zrelost in izkušnje, spoznanje in osredotočenost, kaj v resnici šteje. Sodelovanje, sočutje do človeka, odgovorno ravnanje ter osredotočenost na znanje in razvoj, so del teh spoznanje že zdaj.

Iskrena zahvala vsem nagrajenkam in nagrajencem, ki ste s svojim delom, izrednimi uspehi, dosežki in zaslugami pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru. Podeljene nagrade in priznanja naj bodo vzpodbuda, v zavedanju, da se je za znanje potrebno potruditi, v smislu starega latinskega reka: »Doctrina est fructus dulcis radicis amarae (prevod: Znanje je sladek sad grenke korenine).

​​


 ​

NAGRADE IN PRIZNANJA OB REKTORJEVEM DNEVU 2021

V nadaljevanju vam s ponosom predstavljamo nagrajenke in nagrajence, katerim se iskreno zahvaljujemo za vložen trud in delo ter doprinos k ugledu in odličnosti Univerze v Mariboru.


​Nagrada Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo​

Nagrado za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge na znanstvenoraziskovalnem in izobraževalnem področju so prejeli:

Red. prof. dr. Zvonko Balantič s Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru
Pedagoško delo prof. dr. Zvonka Balantiča je osredotočeno na področje človeških faktorjev. Ukvarja se z izrazito interdisciplinarno vedo, imenovano ergonomija, ki proučuje fizikalni, kognitivni in organizacijski odnos med človekom in okolico, v kateri deluje. Vse od leta 2003 vodi Katedro za inženiring poslovnih in produkcijskih sistemov. V svoji dosedanji pedagoški praksi je sodeloval tudi z drugimi fakultetami in univerzami doma in v tujini. S svojim pedagoškim, strokovnim in znanstvenim delovanjem je dosegal odlične rezultate pri organiziranju in razvoju na področju izobraževanja. To dokazuje z izjemnim opusom. Svoja znanja aktivno prenaša v praktična okolja in tako intenzivno sodeluje z domačimi in tujimi podjetji.

​Red. prof. dr. Nataša Vaupotič s Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru
Prof. dr. Nataša Vaupotič skozi celotno akademsko kariero skrbi za razvoj študijskih programov na področju Fizike. V obdobju 2007 do 2015 je bila dekanica FNM UM, od leta 2015 do 2018 pa tudi prorektorica za študijske zadeve na UM. Je svetovno uveljavljena raziskovalka na področju fizike tekočih kristalov. Ukvarja se z modeliranjem faz v mehki snovi ter z modeliranjem odzivov teh faz na zunanja polja. Njena bibliografija obsega čez 40 znanstvenoraziskovalnih člankov, večina je objavljenih v revijah s faktorjem vpliva v prvi četrtini. Prav posluh za delo z eksperimentalci in s tem za modeliranje, ki je potrebno za razumevanje najnovejših eksperimentalnih opažanj, je njena največja odlika. Ta sodelovanja so vodila do njenih najodmevnejši objav, pri katerih je bila ali prva ali/in vodilna (corresponding) avtorica za področje modeliranja. Je tudi soavtorica poljskega patenta za merjenje magnetnega momenta nanodelcev z optično metodo. Prepoznavnost njenega raziskovalnega dela se izkazuje tudi z vabljenimi predavanji na svetovnih raziskovalnih konferencah in na tujih univerzah.
 Doc. dr. Muhamed Turkanović s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

Doc. dr. Muhamed Turkanović je s svojim delom in izjemnimi rezultati na področju tehnologije veriženja blokov pomembno prispeval k razvoju in ugledu Univerze v Mariboru, ki se je tudi v mednarodnem prostoru uveljavila kot nosilka vrhunskih znanj ter raziskovalnega potenciala in dosežkov, povezanih s tehnologijo Blockchain. Je vodja skupine Blockchain Lab:UM, ki deluje na Inštitutu za informatiko na UM FERI. Eden pomembnejših rezultatov raziskovalno-razvojnega dela skupine pod njegovim vodstvom, je platforma EduCTX. Dr. Turkanović je koordinator dveh mednarodnih projektov, Interreg Alpine Space Smart Villages in H2020 projekt DE4A Digital Europe for All. Je tudi vodja DIH (Digital Innovation Hub) na UM. Ob svoji izjemni bibliografiji, ki vključuje objave v revijah najvišjega ranga, vabljenih predavanjih na mednarodnih konferencah, sodelovanju z gospodarstvom, svoje znanje in bogate izkušnje tudi uspešno prenaša na mlajše generacije, tako z mentorstvo kot organizacijo počitniških šol.

Red. prof. dr. Marko Marhl s Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru
Prof. dr. Marko Marhl raziskovalno deluje na področju biofizike. Ima več kot 100 pomembnih publikacij, njegova dela so po navedbah Google Scholar-ja citirana več kot 3000-krat; njegov H-indeks je 31. Je član 6-ih uredniških odborov znanstvenih in strokovnih revij, od tega ene pri založbi Elsevir in ene pri Springer. Vodil je več domačih in mednarodnih projektov. Bil je prorektor UM, dekan in pred tem prodekan na UM PEF. Na mednarodnem področju je deset let zastopal UM v organizaciji IREG-Observatory, dva mandata je bil član izvršnega odbora. Kot mednarodni ekspert je sodeloval v več reakreditacijskih postopkih univerz in drugih organizacij v tujini. Njegov lik pozitivnega akademskega raziskovalca z izjemno bogatim opusom in osebnostnimi lastnostmi, mu omogočajo ljudi navdihovati in spodbujati v raziskovalnem, strokovnem in pedagoškem smislu.

Viš. pred. Nataša Mlinar Reljić s Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru
V okviru pedagoškega dela na Fakulteti za zdravstvene vede viš. pred. Nataša Mlinar Reljić sodeluje in poučuje na študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega ter je nosilka učne enote Zdravstvena nega na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem, učne enote Izbirno klinično usposabljanje Il in izbirne učne enote Spiritualna oskrba v zdravstveni negi. Kot nosilka predmetov vsakodnevno prispeva h humanizaciji odnosov med študenti, člani zdravstvenega in negovalnega tima. Ves čas se je strokovno dodatno izpopolnjevala in usposabljala predvsem na področju geriatrične zdravstvene nege in raziskovanja v zdravstveni negi ter tudi na mednarodnem področju spiritualne oskrbe v zdravstveni negi. Pri delu jo odlikuje mednarodna prepoznavnost in odličnost, kar dokazuje tudi s svojimi objavami raziskovalnega dela. Raziskovalno usposobljenost izkazuje s sodelovanjem v različnih raziskovalnih projektih, aktivnim sodelovanjem na konferencah ter objavami strokovnih in znanstvenih del. S strokovnim in raziskovalnim delom pomembno vpliva in pomaga pri razvoju študijskih programov.
 Doc. dr. Selestina Gorgieva s Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru
Raziskovalno delo  doc. dr. Selestine Gorgieve zajema številna področja (biokemijska funkcionalizacija, zamrežanje in fluorescenčno labeliranje biopolimerov; površinska modifikacija različnih nanoceluloz; biopolimerna modifikacija Mg monolitov; procesiranje nanodelcev s pomočjo nanoprecipitacije; procesiranje biopolimerov v 2D/3D, kompozitne strukture z uporabo sodobnih tehnologij za medicinske in tehnične aplikacije; fizikalno-kemijska karakterizacija) in še več. Aktivno je sodelovala v različnih projektnih shemah, uspešno je končala podoktorski projekt. Njena bibliografija obsega 139 objav. Njena dela so bila citirana 500 krat in ima indeks citiranja h 10. Za svoje delo je bila večkrat tudi nagrajena. Je uspešna raziskovalka z bogatim raziskovalnim opusom, nosilka predmeta na Doktorski šoli, uspešno izobražuje Erasmus študente in sodi v skupino uspešnejših tudi mednarodno priznanih raziskovalcev.

​​
​Nagrada Univerze v Mariboru  za sodelovanje z gospodarstvom in prenos znanja​

Nagrado za  vrhunske uspehe, dosežke in zasluge na področju sodelovanja z gospodarstvom ter izjemne rezultate pri prenosu znanja sta prejela:

Red. prof. dr. Zoran Novak s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru
​Dr. Zoran Novak je redni profesor na področju kemijskega inženirstva. Je vodja Skupine za separacijske analize in vodi vrhunske raziskave za farmacevtsko industrijo na področju stabilnosti in analitike zdravil ter razkrojnih produktov. Glavni uspeh skupine, ki jo vodi, je verifikacija raziskav s strani Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke, ki deluje pod okriljem Evropske agencije za zdravila. Laboratoriju je bil kot edinemu javnemu zavodu v Sloveniji podeljen certifikat GMP, ki zagotavlja skladnost pri analizah in stabilnosti zdravil z vsemi evropskimi normami. S svojimi dosežki prof. dr. Zoran Novak izkazuje odlično sodelovanje z industrijo in prenos vrhunskega znanja v gospodarstvo. Prav tako prenaša svoje znanje v študijske programe pri predmetih, ki jih predava. Z nenehnim širjenjem raziskovanja na omenjenem področju skrbi tudi za nove (prve) zaposlitve visoko izobraženih kadrov na fakulteti.
 Doc. dr. Simon Klančnik s Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru
Doc. dr. Simon Klančnik deluje na različnih znanstvenoraziskovalnih področjih, najintenzivneje na področju inteligentnih proizvodnih sistemov. Njegova bibliografija obsega 133 bibliografskih enot, svoje znanstvenoraziskovalne rezultate vsa leta predstavlja tudi na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah. Aktivno sodeluje z gospodarstvom in skrbi za uspešen prenos znanja iz akademskega okolja v industrijo. Vzpostavil je uspešno sodelovanje s podjetjem Plastika Skaza d.o.o. na področju razvoja inovativnih tehnoloških rešitev in s podjetjem Inova IT d.o.o. in vodil raziskovalni projekt glede možnosti vključevanja metod umetne inteligence, s poudarkom na metodah skupinske inteligence in evolucijskih metodah, v optimizacijo postavitve proizvodnih sistemov. Ob tem izvaja tudi kakovostno in obsežno pedagoško ter mentorsko delo v okviru Katedre za proizvodno strojništvo. Znanje in izkušnje iz prakse prenaša v pedagoški proces na različne načine, tudi preko vključevanja študentov v raziskovalno-razvojne industrijske projekte, s čimer študenti pridobivajo dodatne kompetence.

 ​
​Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo​

Priznanje za izjemne uspehe, dosežke in zasluge na znanstvenoraziskovalnem in izobraževalnem področju, so prejeli:

Izr. prof. dr. Alenka Brezavšček s Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru

Izr. prof. dr. Alenka Brezavšček je predstojnica Katedre za metodologijo. Njeno raziskovalno in strokovno delo je usmerjeno v varnost informacijskih sistemov, inženiring zanesljivosti in razpoložljivosti ter operacijske raziskave. Njena bibliografija obsega 195 del. Svojo znanstveno in strokovno dejavnost utemeljuje z aktivnim članstvom v Slovenskem društvu informatika in mednarodnem združenju ISACA. Od leta 2006 dalje je sourednica spletnega slovarja informatike »islovar« za področje informacijske varnosti. Znanstvenoraziskovalno aktivnost v preteklem obdobju izkazuje tudi z vključevanjem v domače in mednarodne projekte. Strokovno znanje prenaša tudi v prakso in sicer kot vodja raziskovalnega projekta z gospodarstvom (SIJ Acroni) ter kot predavateljica na strokovnih izobraževanjih s področja kakovosti e-poslovanja, statistike in metodologije ter informacijske varnosti. Aktivno sodeluje pri upravljanju in zagotavljanju kakovosti na fakulteti, od leta 2016 je vpisana tudi v register strokovnjakov Nakvis.
 Doc. dr. Tomaž Kosar s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
Doc. dr. Tomaž Kosar raziskovalno deluje na področju domensko-specifičnih jezikov in programskega inženirstva. Njegovo raziskovalno delo je vse bolj odmevno. V zadnjih desetih letih je zbral 493 čistih citatov. Glede na uspešno znanstvenoraziskovalno delo je v letu 2019 dobil povabilo Monash University, Melbourne, Avstralija, za 6 mesečno raziskovalno delo kot gostujoči raziskovalec. Uspešno pridobiva razvojne projekte s podjetjem DeweSoft. V tem času so bili izvedeni številni projekti, kot npr. projekt »Razvoj domensko-specifičnega modelirnega jezika Sequencer«. Je tudi zelo aktiven pri promociji tehniških poklicev. S svojim znanstvenoraziskovalnim ter vzgojno-izobraževalnim delom pomembno prispeva k celovitemu razvoju Univerze v Mariboru.

Doc. dr. Lidija Čuček  s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru
Doc. dr. Lidija Čuček je ob svojem delu na FKKT bila tudi gostujoča profesorica na Gokongwei College of Engineering, De La Salle University, Filipini ter na University of Cape Town, Južna Afrika. Je avtorica in soavtorica 79 recenziranih izvirnih znanstvenih člankov z več kot 2100 citati in s h indeksom 19. Nekateri njeni članki so bili med najbolj citiranimi in največkrat prenesenimi članki, med drugim so bili uvrščeni na lestvico Top25 Hottest articles. Prejela več priznanj in nagrad, med drugim nagrado Danubius Young Scientist Award 2017 za Slovenijo. Njen raziskovalni interes je na področjih zmanjšanja okoljskih odtisov, trajnostna raba virov, krožno gospodarstvo, zmanjševanje odpadkov, metrike trajnostnega razvoja ter razvoj splošnih modelov, algoritmov in konceptov za različne aplikacije. Sodeluje in je sodelovala z različnimi podjetji, oddelki na Univerzi v Mariboru ter univerzami in inštituti v Sloveniji in tujini.

Viš. pred. mag. Barbara Donik s Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru

Viš. predav. mag. Barbara Donik je nosilka učne enote Zdravstvena nega kirurškega in onkološkega bolnika s kirurgijo in izbirnih učnih enot Komunikacija v zdravstvu in Zdravstvena nega v intenzivni enoti. V letu 1998 je sodelovala v Humanitarnem projektu Zambija 2, kjer je opravljala prostovoljno delo v podeželski bolnišnici v Zambiji. Je podpredsednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor ter tudi članica UDINE C group. Svoje delo opravlja strokovno, vestno in odgovorno ter na fakulteti deluje kot članica Senata, Akademskega zbora in Katedre za zdravstveno nego. Pri delu jo odlikuje mednarodna prepoznavnost in odličnost. V COBlSS-u ima navedenih 213 bibliografskih enot. Aktivno sodeluje pri raziskovalnih projektih. Je urednica in recenzentka pri številnih zbornikih predavanj s konferenc. Odlikuje jo predanost in pripadnost fakulteti, pošten odnos do študentov in vseh sodelavcev, prav tako tudi human odnos do soljudi, odlična komunikacija in ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja in motivacija visokošolskih učiteljev za pridobivanje novih znanj na področju zdravstvene nege in na osnovi raziskovalnega dela.
 Izr. prof. dr. Katja Eman s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru

Izr. prof. dr. Katja Eman je kot asistentka in kasneje kot visokošolska učiteljica sodelovala pri različnih visokošolskih, univerzitetnih in magistrskih predmetih s področja kriminologije in varnostnih ved, njen največji prispevek glede razvoja predmetov in raziskovanja na FVV UM je povezan z ekološko kriminologijo in varstvom okolja. Je avtorica monografije v angleškem jeziku o ekološki kriminaliteti in ekološki kriminologiji in številnih poglavij v knjigah pri mednarodnih založbah in člankov v znanstvenih revijah. Zaradi raziskovalne dejavnosti na področju ekološke kriminologije je prepoznavna članica mednarodne skupine za »zeleno kriminologijo«. Bila je tudi gostujoča raziskovalka na University of Sussex, University of Tasmania in na Univerzi v Beogradu. Njena publicistična dejavnost sega preko ekološke kriminologije tudi na druga področja raziskovanja. V knjigah pri mednarodnih založbah je v soavtorstvu objavila dela s področij mladih in nasilja, migracijskih problemih v Sloveniji, sivi ekonomiji, korupciji in organizirani kriminaliteti, trgih spolnih storitev, barih in nočnih klubih, zaznav legitimnosti pri mladih, ekološke kriminalitete, zgodovine zelene kriminologije, ekološki kriminaliteti kot varnostnem tveganju, zelenih kriminoloških problemih v JV Evropi in mitih o kriminaliteti. S svojim izjemnim delom, predvsem pa z vestnostjo, predanostjo, vztrajnostjo in pozitivnim odnosom do dela je pomembno prispevala k razvoju ter uveljavljanju Fakultete za varnostne vede in Univerze v Mariboru v Sloveniji in mednarodnem okolju.

Izr. prof. dr. Julija Volmajer Valh s Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru

Izr. prof. dr. Julija Volmajer Valh v okviru Laboratorija za kemijo in okoljevarstvo uspešno raziskuje na znanstvenoraziskovalnem področju Tekstilna kemija. Njen raziskovalni opus je zelo širok. Ukvarja se z raziskavami modifikacije polimernih površin z namenom pridobiti materiale z več funkcionalnimi lastnostmi, ki se lahko uporabljajo, na primer v medicinske namene, filtracijo in pakiranje. Sodeluje z mnogimi domačimi in mednarodnimi inštitucijami. Ukvarja se tudi z ekološko problematiko, predvsem z razvojem organskih snovi, ki navzemajo toksične snovi iz odpadnih vod ter razvija napredne metode čiščenja odpadnih voda. Težišče njenega raziskovalnega dela je trenutno s področja ekologije, kjer raziskuje možnosti kemijskega recikliranja. Znanstvenoraziskovalne zaključke s tega področja predstavlja na mednarodnih konferencah ter v znanstvenih člankih na temo okoljevarstva. Velja za izjemno priljubljeno profesorico in izvrstno raziskovalko.

​​

​Nagrada Univerze v Mariboru za strokovno delo​

Nagrado za dolgoletno uspešno, vestno, natančno, prizadevno in strokovno delo ter vrhunski prispevek članici, so prejeli:Sonja Roj s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru
Sonja Roj je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo zaposlena kot tajnica vodstva fakultete. Vzpostavila je celovit in učinkovit krogotok dokumentov na fakulteti, ki obsega podporo vitalnih aktivnosti fakultete in njenih zaposlenih. Njeno delo pomembno pripomore k uspešnemu delovanju vodstva fakultete, strokovnih služb in fakultete kot celote. Vodstvo fakultete ocenjuje njeno delo kot vrhunsko. Je odlično sprejeta tudi med zaposlenimi, ki ji priznavajo strokovnost in učinkovitost.

Vlasta Jug s Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru
Vlasta Jug je tajnica fakultete. Ves čas zaposlitve se je strokovno izobraževala in izpopolnjevala, tako je pridobila dodatna znanja in izkušnje za strokovno in kakovostno opravljanje dela. Odlikujejo jo pripadnost fakulteti in univerzi ter odlično strokovno znanje, izjemno vestno, učinkovito, samostojno, natančno in zanesljivo delo ter skrb za pravno varnost in transparentno delovanje fakultete. Do sodelavcev ima profesionalen, korekten ter pošten odnos, iskreno komunikacijo in ustvarja pozitivno delovno okolje na fakulteti. Sodelavce na fakulteti podpira in motivira za pridobivanje novih znanj in izkušenj.

Sonja Šantl s Študentskih domov Univerze v Mariboru

Sonja Šantl velja za delovno in natančno. V šestnajstih letih uspešnega vodenja službe za študentske zadeve je pokazala izjemen občutek za načrtovanje dela, še zlasti pri vsakoletnih množičnih vselitvah študentov, saj je s pravilnim načrtovanjem zmeraj poskrbela, da so bila ležišča optimalno zasedena. Zmeraj je bila na voljo študentom, ki bivajo v Študentskih domovih Maribor, katerim je z nasveti precej olajšala bivanje. Vse naloge je opravila pravilno in pravočasno ter pri tem pokazala največjo možno mero skrbnosti in prizadevnosti. Njen prispevek k razvoju Študentskih domov Maribor je lahko za vzgled vsem sodelavcem, zlasti na področju bivanja tako domačih kot tujih študentov, saj si je ves čas prizadevala za dvig kakovosti bivanja.

​Priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo​

Priznanje za dolgoletno uspešno, natančno, samostojno, prizadevno, zanesljivo in strokovno delo ter prispevek k ugledu in razvoju fakultete, so prejeli:
Irena Benedičič s Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru
Irena Benedičič opravlja dela in naloge strokovnega delavca v Referatu za študentske zadeve. Vsako dosedanje delovno mesto je od nje zahtevalo in še zahteva natančnost, poštenost, vztrajnost, samoiniciativnost, komunikacijo, delo v skupini. Nove naloge ji vedno predstavljajo izziv in tako pridobitev novih znanj, ki jih z veseljem sprejema. Za delovanje Referata za študente in opravljanje nalog povezanih s študenti je izjemnega pomena. Njena komunikacija s študenti je na zelo visoki ravni, saj je umirjena in potrpežljiva. S študenti opravlja svoje delo profesionalno. Pri delu je natančna, samoiniciativna in strukturirana. Naloge so opravljene v dogovorjenem času. Pri timskem delu in projektnih nalogah v referatu deluje povezovalno in učinkovito. Prizadeva si ustvarjati dobro organizacijsko klimo in ima sposobnosti mediatorja. V primeru povečanega obsega dela v oddelku se samoiniciativno loti tudi preostalih del in nalog.

Mag. Frančišek Tašner s Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru
Mag. Frančišek Tašner kot laborant sodeluje pri pripravi in izvedbi laboratorijskih vaj pri številnih predmetih s področja konstruiranja, kjer s svojim bogatim strokovnim znanjem bistveno prispeva k višji kvaliteti pedagoškega procesa. V okviru Laboratorija za vrednotenje konstrukcij zelo aktivno sodeluje pri različnih strokovnih projektih za industrijo, še posebej s področja gonil in pogonske tehnike. Njegovo strokovno znanje na tem področju je izjemno in je plod štiridesetletnega aktivnega ukvarjanja z omenjeno problematiko. To so prepoznali tudi številni strokovnjaki iz gospodarstva, s katerimi aktivno sodeluje preko omenjenih projektov, mnogi od njih pa prihajajo k njemu tudi po strokovne nasvete. Aktivno sodeluje tudi z drugimi laboratoriji, tako na FS kot tudi na drugih fakultetah na UM. Njegovo sodelovanje je povezano s številnimi strokovnimi nasveti ter nesebično pomočjo pri izdelavi raznih strokovnih pripomočkov ali manjših preskusnih naprav, ki jih omenjeni laboratoriji potrebujejo za svoje strokovno in raziskovalno delo.

Matjaž Potočnik s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
​Matjaž Potočnik je zaposlen v Računalniškem centru, kjer opravlja dela sistemskega vzdrževalca. Svoje delo opravlja vestno in strokovno. Za opravljanje del in nalog je potrebno nenehno izobraževanje in sploh, v trenutnih razmerah tudi ambicioznost in pripravljenost, da je za dosežen rezultat potrebno veliko več časa in novega znanja, da je delo opravljeno na način, da zadosti zahtevanim in zahtevnim pogojem. Matjaž Potočnik je vedno pripravljen pomagati in sprejemati nove izzive. Pomemben pa je tudi njegov prispevek na področju zagotavljanja varnostne politike na FERI.
 Bojan Valh s Pedagoške fakulteta Univerze v Mariboru
Bojan Valh je že v času študija, še pred svojo zaposlitvijo na Pedagoški fakulteti,  sodeloval z Oddelkom za likovno umetnost takratne Pedagoške akademije. V času študija so profesorji na oddelku prepoznali tehnične spretnosti in iznajdljivost, komunikativnost in pripravljenost se učiti. Prof. Bojan Golija ga je vključil v demonstracijo tehnoloških postopkov pri grafiki, pomoč pri postavljanju razstav v razstavišču Avla na fakulteti in ga vključil v delovanje na drugih področjih Oddelka za likovno umetnost, kar še danes, kot laborant opravlja zelo dobro. Svoj profesionalen odnos izkazuje s sodelovanjem z vsemi zaposlenimi na Oddelku za likovno umetnost, kot tudi z zunanjimi sodelavci navedenega oddelka, predvsem pa se posveča študentkam in študentom, katerim je zmeraj pripravljen pomagati in svetovati. Zgledno sodeluje tudi z drugimi oddelki in službami na fakulteti.

Alenka Marsel s Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru
Alenka Marsel opravlja delo vodje Referata za študentske zadeve, ki je temeljnega pomena za fakulteto, saj je organizacija izvajanja pedagoškega procesa osnovna dejavnost fakultete. Pri svojem delu izkazuje izjemno skrb za študente, za njihovo dobro počutje na fakulteti in se zavzema za pomoč in human odnos do študentov in sodelavcev. Poleg strokovnega znanja jo odlikujejo odlične delovne navade, izjemna vestnost in natančnost, profesionalen odnos do študentov in sodelavcev, kar je predvsem za študente in ustanovo izrednega pomena. Ves čas zaposlitve na fakulteti se vede korektno in izjemno kakovostno opravlja svoja dela in naloge, se izpopolnjuje in nadgrajuje svoje znanje. Odlikuje jo predanost in pripadnost FZV UM, pošten in profesionalen odnos do študentov in sodelavcev, inovativnost, odprtost za nove izzive, iskrena komunikacija, izjemna natančnost, ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja in motivacija sodelavcev za pridobivanje novih znanj.

Borut Gombač iz Univerzitetne knjižnice Maribor
Borut Gombač se je s svojim večletnim delom kot knjižničar v časopisni čitalnici v Univerzitetni knjižnici Maribor izkazal z izjemnimi uspehi, s čimer je pozitivno vplival na razvoj stroke in ugleda knjižnice in Univerze v Mariboru kot ustanove. Bistvo dela, ki ga  z vso predanostjo opravlja vsa ta leta, se kljub digitalizaciji, ni spremenilo. Bistveno je bilo in je poslušati uporabnika, razumeti njegovo uporabniško potrebo na eni strani in poznati knjižnični fond in ustroj ter oba pola smiselno povezati. Prav v tej vlogi je Borut Gombač nepogrešljiv in izvrsten. V odnosu do uporabnikov je Gombač pozoren, iskriv, sposoben vživljati se v miselni svet vsakokratnega uporabnika, od srednješolca, ki išče gradivo za seminarsko nalogo do raziskovalca, ki se poskuša dokopati do članka v kakem periodičnem viru. Svoje refleksije o knjižničarskem delu pogosto tudi zapiše in objavi v obliki pronicljivih besedil, ki razmišljujoče, včasih tudi kritično zarežejo v bistvo tega početja,


Kategorije

Datum

  • 29. Jan 2021

Deli z drugimi

Več novic

Zapri