Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSE NOVICE

Kategorije

Datum

  • 28. Maj 2024

Deli z drugimi

Pri Univerzitetni založbi v mesecu maju izšlo 9 novih publikacij

Na portalu press.um.si na voljo preko 830 različnih monografij pod založništvom Univerze v Mariboru.

0_maj_2024

Izdajatelj: Ekonomsko-poslovna fakulteta

Raziskava GEM ponuja poglobljeno analizo različnih družbenih, kulturnih, političnih in ekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na podjetniško okolje in podjetniško aktivnost, ter predstavlja celovit okvir za razumevanje nacionalnih podjetniških razmer. Ti dejavniki imajo ključno vlogo pri oblikovanju podjetniških ambicij posameznikov in uspešnosti ustanavljanja ter delovanja podjetij. Raziskava s tem zagotavlja neprimerljiv vpogled v nacionalno podjetništvo in njegove značilnosti ter presega informacije, ki so na voljo v drugih statističnih virih. Raziskava namreč vključuje tudi odnos posameznikov in družbe do podjetništva ter želje in usposobljenost ljudi za podjetništvo, v vseh fazah podjetniškega procesa. S proučevanjem teh vidikov v različnih državah, GEM ugotavlja ključna gonila in ovire za podjetništvo, kar zainteresiranim stranem omogoča, da razvijajo podporni podjetniški ekosistem. Monografija se dotika tudi vse večje povezave med podjetniškimi prizadevanji in trajnostnim razvojem. V raziskavi je poudarjen pomen trajnostnega razvoja kot integralnega dela podjetniške miselnosti in prakse v Sloveniji, kar je ključno za spodbujanje inovativnosti, konkurenčnosti in dolgoročne blaginje v družbi.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/864


Izdajatelj: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

V obdobju 2000-2022 smo izvajali spremljanje kmetijskih površin in nekaterih ob agrarnih habitatov po vsem ozemlju Slovenije glede pojavnosti tujerodnih invazivnih rastlin. Tujerodne rastline smo evidentirali in podali ocene o velikosti populacij. Hkrati smo izvedli oceno škodljivosti invazivnih rastlin za kmetijsko pridelavo. Obravnavali smo invazivne rastlinske vrste, ki jih pogosto omenjajo v mednarodno priznanih bazah invazivnih rastlin (npr. DAISIE, CABI, EPPO, NOBANIS, …) v geografskih območjih, ki so nam primerljiva po klimatskih in pedoloških značilnostih in po značilnostih kmetijskih pridelovalnih sistemov. V uvodu je predstavljena metodologija ocenjevanja škodljivosti vrst. Za oceno škodljivosti smo uporabili 20 različnih kriterijev. Tretjina  je povezanih z morfološkimi in ekološkimi lastnostmi rastlinskih  vrst, tretjina s populacijsko razširjevalnimi lastnostmi in tretjina s podatki iz literature o opredelitvi škodljivosti za okolje, kmetijsko pridelavo, ljudi in živali v objavljenih znanstvenih študijah. Pri vsakem kriteriju je bilo možno podati različno število točk. Vsi kriteriji med seboj po možnih podeljenih točkah niso bili povsem enakovredni. Glede na kumulativno vsoto seštetih točk smo stopnjo škodljivosti invazivnih vrst razdelili v naslednje kategorije: I, I/II, II – oznaka za vrste/rodove katerih naselitev na ozemlju RS ne predstavlja večjih tveganj za povzročanje gospodarske škode v kmetijstvu, za zdravje ljudi in živali ter za naravne habitate; II/III – vrste, ki kažejo, da bi po nekaterih kazalnikih iz analize tveganja lahko povzročile škodljive učinke, vendar je trenutno premalo informacij o njihovi invazivnosti in o stopnji njihove prilagodljivosti na naše klimatske razmere; III – škodljive vrste, kjer je potreben sistematičen nadzor pojavljanja za dokončno presojo stopnje škodljivosti; III/IV – škodljive vrste, kjer je potrebno najmanj lokalno ukrepanje in administrativno omejevanje razširjanja; IV – vrste, kjer je potrebno vsesplošno ukrepanje in administrativno omejevanje razširjanja; (*Z) – vrste s škodljivimi učinki za zdravje ljudi in živali;  (U-NH*) – vrste s škodljivimi učinki na naravne habitate. Naredili smo primerjavo med obdobjem 2000-2012, ko smo obravnavali 532 taksonov in obdobjem 2012-2022, ko se je število obravnavanih  taksonov invazivnih rastlin povečalo na 704. V obdobju 2000-2012 so rezultati analize pokazali naslednjo distribucijo kategorij škodljivosti: I (8 vrst, 1,5 %), I/II (98 vrst, 18,4 %), II (233 vrst, 43,8 %), II/III (122 vrst, 22,9 %), III (50 vrst, 9,4 %), III/IV (15 vrst, 2,8 %), IV (6 vrst, 1,1 %), *Z (37 vrst, 6,9 %) in U-NH* (65 vrst, 12,2 %). Ocenili smo, da se bo gospodarska ali ekosistemska škoda pojavila pri 3,5 do 5,5 % od preučevanih vrst. To pomeni, da bi bilo potrebno takojšnje aktivno administrativno ukrepanje pri približno 30 do 40 vrstah rastlin. V obdobju 2012-2022 so rezultati analize pokazali naslednjo distribucijo kategorij škodljivosti: I (17 vrst, 2,4 % vseh), I/II (104 vrst, 14,8 % vseh), II (321 vrst, 45,6 % vseh), II/III (166 vrst, 22,6 % vseh), III (70 vrst, 9,9 % vseh), III/IV (19 vrst, 2,7 % vseh), IV (7 vrst, 1,1% vseh), *Z (100 vrst, 14,2 % vseh) in U-NH* (124 vrst, 17,5 % vseh). Rezultati kažejo, da se v zadnjem obdobju ni samo celokupno povečalo število inventariziranih invazivnih taksonov, bistveno se je povečal predvsem odsotek kot tudi število taksonov kategorij  *Z (100 vrst, 14,2 % vseh) in U-NH* (124 vrst, 17,5 % vseh). Zelo velik delež obravnavanih vrst predstavljajo okrasne rastline. Za večino vrst je škodljivost možno precej realno oceniti. Velika neznanka so klimatske spremembe, predvsem minimalne zimske temperature, ki odločajo o dolgoročnem ohranjanju tujerodnih večletnih rastlin. Med njimi je veliko takšnih, ki preraščajo vegetacijo, če uspejo preživeti zimo predstavljajo nevarne invazivke z ekosistemsko škodljivostjo.  Pomembno vlogo bo imela tudi dostopnost herbicidov. Če se bo zmanjšala, bodo nekatere nove vrste pridobile na pomenu, ker jih ne bomo mogli učinkovito kemično zatirati. Vse več vrst je ekološko problematičnih tudi zato, ker so vmesni gostitelji novih tujerodnih povzročiteljev bolezni in škodljivcev, ki ogrožajo gojene rastline.

 https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/875


Izdajatelj: Fakulteta za energetiko

Zapiski predavanj so namenjeni študentom, ki se vsakodnevno in vedno bolj srečujejo z uporabo razvojnih računalniških orodij pri designu izdelkov. Izredno kakovostne in tudi kompleksnejše računalniške aplikacije omogočajo simulacije in analize inženirskih rešitev preden so te implementirane kot prototipi ali končni izdelki. Virtualni inženiring najprej tvorijo komponente za ustvarjanje geometrije, sistemi CAD in povratni inženiring s sistemi skeniranja, ki predstavlja osnovo za nadaljnje postopke razvoja izdelkov. Naslednje komponente so izdelava virtualnih prototipov v navideznem okolju ali fizičnih prototipov, katerih izdelava je dandanes večinoma izvedena s 3D tiskom. Izrednega pomena v razvoju izdelkov so numerične simulacije, ki omogočajo analize -trdnosti, dinamike tekočin in  gibanja mehanizmov – glede na robne pogoje. S pridobljenimi podatki lahko načrtujemo proizvodnjo, logistiko, kontrolo kakovosti, ergonomijo, marketing, preden gre izdelek v  končno izdelavo. Vse te komponente povezujejo informacijski sistemi DMU, PLM, ki omogočajo in tudi določajo organizacijsko strukturo razvojnega dela, opisanem v zadnjem poglavju: Virtualni razvoj izdelkov.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/876


Izdajatelj: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Monografija z naslovom »Sistematična analiza decentraliziranih družbenih medijev« naslavlja prepoznano raziskovalno vrzel preučevanja decentraliziranih družbenih medijev. Pri tem je posebni poudarek na konceptualnem vidiku, ki omogoča prepoznavanje logične zasnove, arhitekturnih značilnosti, potencialov in specifik družbenega medija ter primerjavo s centraliziranimi sorodnimi rešitvami. Predstavlja zbirko medsebojno primerljivih poglavij, ki opisno in analitično preučujejo najvidnejše predstavnike pokrajine decentraliziranih družbenih medijev v letu 2024. Poglavja so rezultat projektne naloge študentov Univerze v Mariboru, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, ki so v okviru predmeta »Arhitektura družbenih medijev« sistematično in mentorirano preučevali izbrane decentralizirane družbene medije.  

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/857


Izdajatelj: Ekonomsko-poslovna fakulteta

Podjetništvo za trajnostno prihodnost: GEM Slovenija 2023, Knjiga povzetkov. Raziskava GEM ponuja poglobljeno analizo različnih družbenih, kulturnih, političnih in ekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na podjetniško okolje in podjetniško aktivnost, ter predstavlja celovit okvir za razumevanje nacionalnih podjetniških razmer. Ti dejavniki imajo ključno vlogo pri oblikovanju podjetniških ambicij posameznikov in uspešnosti ustanavljanja ter delovanja podjetij. Raziskava s tem zagotavlja neprimerljiv vpogled v nacionalno podjetništvo in njegove značilnosti ter presega informacije, ki so na voljo v drugih statističnih virih. Raziskava namreč vključuje tudi odnos posameznikov in družbe do podjetništva ter želje in usposobljenost ljudi za podjetništvo, v vseh fazah podjetniškega procesa. S proučevanjem teh vidikov v različnih državah, GEM ugotavlja ključna gonila in ovire za podjetništvo, kar zainteresiranim stranem omogoča, da razvijajo podporni podjetniški ekosistem. Monografija se dotika tudi vse večje povezave med podjetniškimi prizadevanji in trajnostnim razvojem. V raziskavi je poudarjen pomen trajnostnega razvoja kot integralnega dela podjetniške miselnosti in prakse v Sloveniji, kar je ključno za spodbujanje inovativnosti, konkurenčnosti in dolgoročne blaginje v družbi.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/866


Izdajatelj: Fakulteta za energetiko

6. mednarodna konferenca EnRe – Energy&Responsibility: Zbornik razširjenih povzetkov referatov. V času naraščajočih podnebnih izzivov je EnRe konferenca posvečena iskanju poti do podnebne nevtralnosti in trajnostnega zelenega prehoda. Konferenca je osredotočena na razvoj in implementacijo inovacij, ki podpirajo preobrazbo energetskih, industrijskih in življenjskih sistemov, s ciljem ustvarjanja trajnostne prihodnosti z neto ničelnimi emisijami. Konferenca združuje strokovnjake, raziskovalce, politike in gospodarstvenike, ki bodo delili svoje izkušnje, raziskave in vizije. Cilj konference je spodbujati sodelovanje in izmenjavo idej, da bi skupaj oblikovali celovite pristope in strategije za doseganje podnebne nevtralnosti. Ta konferenca ni zgolj izmenjava znanj, temveč tudi platforma za spodbujanje konkretnih dejanj, ki bodo zagotovila bolj zeleno in trajnostno prihodnost za naše naslednje generacije.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/874


Izdajatelj: Ekonomsko-poslovna fakulteta

8. mednarodna znanstvena konferenca: Izzivi v turbulentnem gospodarskem okolju in trajnostni razvoj organizacij. Zbornik 8. mednarodne znanstvene konference, v organizaciji Ekonomsko-poslovne fakultete, Univerze v Mariboru, z naslovom »Challenges in the turbulent economic environment and organizations’ sustainable development« predstavlja raziskave in ugotovitve glede izzivov, s katerimi se soočajo podjetja in druge organizacije v nepredvidljivem gospodarskem okolju, ter prizadevanja za trajnostni razvoj le-teh. Priznani Evropski avtorji obravnavajo vplive globalnih ekonomskih nihanj na delovanje in poslovanje podjetij in drugih organizacij ter poudarjajo pomen prilagodljivosti in inovativnosti le-teh pri spopadanju s temi izzivi. Poleg tega avtorji poudarjajo tudi pomen trajnostnega razvoja kot ključnega dejavnika za dolgoročni uspeh podjetij ter predstavljajo strategije za njegovo učinkovito izvajanje. Skozi analize primerov in študije primerov avtorji razkrivajo ključne dejavnike, ki vplivajo na uspeh podjetij in drugih organizacij v turbulentnem gospodarskem okolju, ter ponujajo smernice za oblikovanje odzivnih in trajnostno usmerjenih poslovnih modelov.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/870


Izdajatelj: Ekonomsko-poslovna fakulteta

Univerza v Mariboru Ekonomsko-poslovna fakulteta raziskovalni dosežki in vpliv. Raziskovalno poročilo prestavlja celovit pregled raziskovalne dejavnosti Ekonomsko-poslovne fakultete (EPF) med letoma 2021 in 2023. Prikazuje pomembne akademske in praktične prispevke fakultete na različnih raziskovalnih področjih, s poudarkom na zavezanosti k reševanju sodobnih izzivov in doseganju odličnosti. Poročilo povzema različne dosežke EPF, kot so raziskovalni projekti, poslovni projekti, publikacije, citati, objave v znanstvenih revijah, organizirane konference in zaključene doktorske disertacije. Poudarja tudi pomembno vključenost študentov v raziskovanje, kar kaže na predanost fakultete praktičnim izkušnjam, njeno spoštovanje raziskovalne etike ter usklajenost raziskovalnega dela s cilji trajnostnega razvoja (SDGs). Poročilo predstavlja uravnotežen pogled na raziskovalni portfelj fakultete, izpostavlja uspehe in trenutna razvojna področja. Gre za podroben dokument, ki učinkovito predstavlja razgibano raziskovalno kulturo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in njene pomembne prispevke na akademskem ter praktičnem področju.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/877


Izdajatelj: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Blejska eKonferenca, ki jo organizira Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, oblikuje elektronske interakcije že od leta 1988. Tema 37. konference je »Odpornost z digitalnimi inovacijami: omogočanje dvojnega prehoda«. Tema obravnava kritično zbliževanje digitalne transformacije in trajnosti v skladu z glavnimi prednostnimi nalogami in političnimi pobudami Evropske komisije. Na konferenci želimo izpostaviti priložnosti digitalnih tehnologij, ki lahko prispevajo h izgradnji organizacijske in družbene odpornosti, s poudarkom na družbenih in okoljskih ciljih. Prispevki v tem zborniku konference raziskujejo vrsto tem, vključno s priložnostmi in izzivi dvojnega prehoda, nastajajočimi tehnologijami, umetno inteligenco in podatkovno znanostjo, odločitveno analitiko za poslovne in družbene spremembe, digitalnimi inovacijami in poslovnimi modeli, prestrukturiranim delom in prihodnjim delovnim mestom , digitalno zdravje, digitalna etika, digitalno izobraževanje, pametna trajnostna mesta, digitalni potrošniki in digitalna preobrazba javnega sektorja.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/880


Oznake


Kategorije

Datum

  • 28. Maj 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri