Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Pri Univerzitetni založbi v mesecu marcu izšlo 8 novih publikacij

Preverite univerzitetne knjižne novitete.

0_marec_2024

Izdajatelj: Fakulteta za strojništvo

Učbenik obravnava dinamiko masnih sistemov togih teles. V okviru kinematike je prikazan opis prostorskega gibanja v različnih koordinatnih sistemih, predstavljena je rotacijska matrika in njena parametrizacija ter Eulerjevi koti. Temu sledi dimamika in prikaz zakona o gibalni in vrtilni količini togega telesa. V okviru mehanskih nihanj so obravnavana lastna in vsiljena nihanja sistemov z eno in več prostostnimi stopnjami. Učbenik zaključuje področje analitične mehanike, ki vsebuje prikaz generaliziranih koordinat, virtualnega dela in generaliziranih sil. Predstavljeni so Newton-Eulerjev, Lagrangev in Hamiltonov pristop za tvorbo gibalnih enačb sistemov in njihovo numerično reševanje.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/854


Izdajatelj: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

ROSUS 2024 – Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2024 je strokovna računalniška konferenca, ki jo od leta 2006 naprej vsako leto organizira Inštitut za računalništvo iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru. Konferenca povezuje strokovnjake in raziskovalce s področij digitalne obdelave slik in strojnega vida z uporabniki tega znanja, pri čemer uporabniki prihajajo iz raznovrstnih industrijskih okolij, biomedicine, športa, zabavništva in sorodnih področij. Zbornik konference ROSUS 2024 združuje strokovne prispevke več avtorjev, od tega dve vabljeni predavanji ter več demonstracijskih prispevkov. Prispevki podajajo najnovejše dosežke slovenskih strokovnjakov s področij digitalne obdelave slik in strojnega vida, osvetljujejo pa tudi trende in novosti na omenjenih strokovnih področjih. Velik poudarek prispevkov je na promoviranju ekonomske koristnosti aplikacij računalniške obdelave slik in vida v slovenskem prostoru. Takšne računalniške aplikacije zaradi visoke natančnosti, robustnosti in izjemnih hitrosti pri obdelovanju informacij nudijo namreč nove priložnosti za uveljavitev na trgu visokih tehnologij.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/859


Izdajatelj: Fakulteta za strojništvo

Uvod v računalniške simulacije: Skripta. Skripta z naslovom „Uvod v računalniške simulacije“ je namenjena kot študijski pripomoček pri predavanjih predmetov Inženirske računalniške simulacije za tuje študente Univerze v Mariboru in študente Univerze Kumamoto, Japonska na področju inženirskih računalniških simulacij. Vsebuje razlago celotne snovi, ki jo morajo študenti usvojiti pri teh predmetih in je skladen z učnim načrtom omenjenega predmeta. Podane so osnove računalniških simulacij na osnovi metode končnih elementov od teoretičnih osnov do postopne priprave enostavnih računskih modelov v programskem paketu PrePoMax.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/858


Izdajatelj: Pedagoška fakulteta

Monografija »Sodobne raziskave o poučevanju glasbe v Sloveniji« v 15 poglavjih celovito obravnava različne vidike poučevanja glasbe na različnih ravneh vzgoje in izobraževanja. Poudarja pomen glasbeno-didaktičnih iger za razvoj glasbenih sposobnosti predšolskih otrok, učinke glasbenih dejavnosti na socialne interakcije v zgodnjem otroštvu in izzive vključevanja glasbeno-plesnih dejavnosti v vrtcih s programom montessori. Raziskuje medpredmetno povezovanje glasbe in likovne umetnosti, izzive načrtovanja glasbene umetnosti, glasbeno ustvarjalnost v osnovni šoli in vključevanje elementov glasbene terapije. Analizira zastopanost glasbenih zvrsti v mladinskih romanih, vlogo učiteljev pri razvoju talenta, uporabo interaktivnih učnih gradiv in tehnologije v glasbenem pouku, optimalno motivacijsko okolje v glasbenih šolah, oblikovanje glasbene samopodobe in specifike glasbenega izobraževanja na območju Slovenske Istre. Izsledki predstavljenih raziskav prispevajo k razvoju področja didaktike glasbe in predstavljajo temelj za izboljšanje »glasbenih« praks v slovenskem izobraževalnem sistemu.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/850


Izdajatelj: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Publikacija predstavlja zelo obširen spekter dimenzioniranja armirano-betonskih (AB) elementov, tako linijskih, kot ploskovnih elementov. Posamična poglavja so tematsko zasnovana tako, da so najprej predstavljene osnovne teoretične osnove osnovnih mehanskih mehanizmov posameznega obremenitvenega problema konstrukcijskih elementov, v drugem delu pa nato še aplikacije na specifični primer uporabe veljavnih Evrokod standardov. V posameznih poglavjih so na koncu podani tudi posebni konkretni računski primeri, ki bralcu približajo uporabo Evrokod standardov na posameznih izbranih vzorčnih primerih. Dodatno pa bo publikacija lahko zelo koristen učni in uporabniški pripomoček tudi za projektante armirano-betonskih konstrukcij v projektivnih birojih, ter v določeni meri tudi za izvajalce gradbenih del. Publikacija je sicer tematsko razdeljena v 14 ločenih samostojnih poglavij.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/844


Izdajatelj: Fakulteta za organizacijske vede

43. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti: Zeleni in digitalni prehod – Izziv ali priložnost: Konferenčni zbornik. 43. mednarodna znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih znanosti je potekala med 20. in 22. marcem 2024 v Portorožu. Glavno vodilo konference je bilo, z akademskimi in znanstvenimi razpravami ter strokovnimi dosežki gospodarskega in negospodarskega okolja spodbujati pomen vednosti z vidika zelenga in digitalnega prehoda organizacij. S konferenco, ki smo jo izvedli pod krovnim naslovom »Zeleni in digitalni prehod – izziv ali priložnost«, smo želeli poudariti težo da je za uspešno doseganje ciljev organizacije ustrezno premagovanje vsesplošnih izzivov v družbe pomembno tudi področje zelenga in digitalnega prehoda. Cilji, ki jih s tem povezujemo, so na eni strani povezani z naravnimi dimenzijami na drugi strani pa s spodbujanjem gospodarstva z zeleno tehnologijo, trajnostnim razvojem in zmanjševanjem onesnaževanja. Zeleni in digitalni prehod je priložnost za organizacije tudi za spremembe v smeri vsesplošnih izzivov okolja. S povezljivostjo udeležencev mednarodne znanstvene konference želimo spodbuditi trende razvoja, ki jih zaznavajo organizacije in družba. Nedvomno je danes bolj kot poprej, pomembno sprejemati odločitve, ki generirajo sinergijo inovativnosti, različnih znanosti in aplikativnih pristopov ter spodbujajo spremembe poslovnih modelov, ki bodo vodili v trajnostno naravnano in družbeno odgovorno razvojno okolje.V Portorožu smo ponovno povezali mnenja, stališča in znanstvene ter strokovne razprave, ki bodo spodbudile delovanje vseh nas v prihodnje, tako v organizacijah kot v širši družbi.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/860


Izdajatelj: Fakulteta za logistiko

Znanstvena monografija zajema najsodobnejše ugotovitve s področja trajnostnega razvoja in digitalizacije in njihovo aplikacijo na področje managementa v logistiki in oskrbovalnih verigah. Teoretični del monografije odpirajo poglavja, ki se nanašajo na pojasnitev osnovnih pojmov s področja trajnostnega razvoja, kot so cilji trajnostnega razvoja, okoljska politika, trajnostna proizvodnja in potrošnja, delitvena ekonomija, koncept odrasti in  ekonomija blaginje. V nadaljevanju so predstavljeni najsodobnejši trendi s področja trajnosti in povezovanja področij digitalizacije s poudarkom na tem, kaj je aktualno in kaj mlajše generacije vidijo kot priložnosti za prioritetni razvoj. Teoretični del se zaključi s predstavitvijo kompetenčnih modelov s področja trajnosti in digitalizacije ter s predstavitvijo vseživljenjskega učenja kot rešitve za hitrejše pridobivanje znanj s področja trajnostnega razvoja in digitalizacije, saj je zaznano pomanjkanje teh znanj pri posameznikih, ki so končali formalno izobrazbo v času, ko sta trajnost in digitalizacija predstavljali obrobni tematiki in še nista bili tako vpeti v izobraževanje in prioritete logistike in oskrbovalnih verig. Raziskovalni del monografije se začne s predstavitvijo vključenosti trajnostnega razvija v obstoječi zakonodajni okvir. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati vključenosti trajnostnih in digitalnih kompetenc v slovenske visokošolske programe in analiza prekrivanja le teh. Ključni raziskovalni del pa predstavljajo rezultati kvantitativne raziskave, ki se nanašajo na identifikacijo nujno potrebnih znanj, spretnosti in veščin s področja trajnostnega razvoja in digitalizacije v logistiki in oskrbovalnih verig, za nemoten hkratni zeleni in digitalni prehod v družbo 5.0. ter razlike v ključnih prioritetnih področjih, ki jih zaznavamo med gospodarstvom, mladimi in akademiki.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/849


Izdajatelj: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Uvod učbenika se posveča temeljnim pojmom, ki so potrebni za razumevanje področja logistike, in aktualnim logističnim izzivom. Skozi nadaljevanje so predstavljene bistvene sestavine logističnega sistema, njegove funkcije in pomen logistike za delovanje družbe. Poseben poudarek je namenjen logistiki v poslovnih procesih, povezanih z nabavo, proizvodnjo, prodajo in poprodajnimi ter razbremenilnimi vidiki. Opisani in razloženi so vidiki upravljanja logističnih procesov, pri čemer je poseben poudarek na oskrbovalnih verigah in mestni logistiki. Zadnji del učbenika je namenjen prihodnjemu razvoju logistike, pri čemer so podrobneje opisani procesi fizičnega interneta. Na koncu vsakega poglavja so zastavljena vprašanja, ki spodbujajo kritični razmislek z željo, da študentje raziskujejo področje logistike preko mej tega učbenika.

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/861


Oznake


Kategorije

Datum

  • 4. Apr 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri