Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Na poti k digitalni prihodnosti: prenova IKT opreme na Univerzi v Mariboru

Širši cilj prenove je doseči strateške cilje UM ter z optimizacijo procesov in povečano stopnjo digitaliziranosti doseči višje zadovoljstvo uporabnikov, uspešnejše upravljanje in poslovanje.

NOO_IKT_UM

Univerza v Mariboru je na novinarski konferenci predstavila projekt „NOO IKT oprema 2022“ v okviru Načrta za okrevanje in odpornost v vrednosti 2.780.748,24 EUR (vključuje DDV), ki ga bo sofinanciralo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Vsebina projekta zajema prenovo informacijskih sistemov za podporo administrativnih procesov.

Resorno ministrstvo je 29. 6. 2022 objavilo Poziv za oddajo vloge za projekt Nakup opreme v podporo digitalizaciji visokošolskega študijskega procesa na javnih zavodih in vzpostavitev informacijske podpore administrativnim procesom na VŠZ. Investicija je usklajena s strateškimi podlagami Poziva. S predlogom izvedbe projekta se neposredno naslavljajo cilji projekta, gre za odzive na zahteve Strategije razvoja Slovenije, Agende 2030, Načrta za odpornost in okrevanje oziroma se neposredno prispeva k digitalnemu prehodu.

Cilj projektov je do 30. 9. 2025 prenoviti informacijske sisteme javnih visokošolskih zavodov ter javne visokošolske knjižnice v podporo administrativnim procesom za celovito digitalno poslovanje, kar bomo na Univerzi v Mariboru dosegli s prenovo centralnih informacijskih sistemov za podporo administrativnim procesom ob predhodni prenovi strojne opreme, na katerih se izvajajo informacijski sistemi.

Vrednost celotne izvedbe projekta z investicijami znaša 2.780.748,24 EUR.

Univerza v Mariboru in njen računalniški center upravljata obsežno računalniško-komunikacijsko infrastrukturo in informacijsko podporo (centralne poslovne aplikacije, licenčna programa oprema). Večina opreme, ki jo upravlja RCUM, je skoncentrirana v podatkovnem centru Univerze v Mariboru. Tam se, v hlajenih in fizično varovanih prostorih, nahajajo omrežne naprave, strežniki, diskovni sistemi ter druga infrastruktura, potrebna za delovanje univerzitetnega informacijskega ekosistema. Sistem deluje v režimu 24/7/365.

Zaradi napredka tehnologije in vedno novih zahtev ter višjih pričakovanj uporabnikov do (visokega) nivoja digitaliziranih storitev je potrebno nenehno posodabljanje opreme, bodisi strojne platforme, na kateri se izvajajo storitve, bodisi programske, to je informacijskih sistemov. Z združitvijo osrednjih IKT storitev na enem mestu so na UM sicer zagotovljeni ekonomsko najugodnejši pogoji za nabavo in vzdrževanje drage tehnološko zmogljive opreme ter izjemno visoka izkoriščenost sistema, vendar podfinanciranje tega področja ne omogoča potrebnega napredka. Nujno je prilagajanje opreme in sistemov (uglaševanje) ter vpeljava novih storitev, v skladu s prakso v stroki.

S tem projektom se omogoča posodobitev ključnih komponent univerzitetnega podatkovnega centra, kar bo omogočilo in spodbudilo nadaljnjo digitalizacijo poslovnih procesov na UM, in kar predstavlja najobsežnejši podsklop, ki je zamenjava poslovnega informacijskega sistema. Nekatere članice zaradi omejenega financiranja IKT področja, ki podpira administrativne procese, marsikateri proces omogočajo s pomočjo strojne opreme, ki ni ustrezno vzdrževana, varovana … Skupne kapacitete za članice UM jim bodo omogočile, da podporo lastnim administrativnim procesom prenesejo na ustrezen nivo IKT infrastrukture. Z novimi dostopovnimi točkami in stikali, ki bodo dopolnila obstoječo omrežno infrastrukturo, se izboljšuje digitalizacija študijskega procesa.

Projekt neposredno vključuje naslednje elemente izvajanja: dobava opreme in izvedba del, razvoj, nadgradnja in nakup aplikacij, izobraževanja uporabnikov in izvajanja pomoči uporabnikom, razvoj in nadgradnja ter testiranje informacijskih rešitev. Prenova pomeni, bodisi zamenjavo celotnih programskih rešitev bodisi nadgradnjo funkcionalnosti oziroma izvedbo prilagoditev obstoječih informacijskih sistemov UM.

Projektno specifični kazalnik učinka »Število prenovljenih informacijskih sistemov za podporo administrativnih procesov za celovito digitalno poslovanje« z izhodiščno vrednostjo 0 ter ciljno vrednostjo 5 bomo dosegli s prenovo petih večjih centralnih informacijskih sistemov Univerze v Mariboru.

Projekt se vpeljave podpore digitalnemu poslovanju loteva celovito, s prenovo enotnega ekosistema informacijskih sistemov za integrirano delovanje celotne organizacije, v skladu z dobro prakso v stroki.

Vrste upravičenih stroškov so:

  1. strošek nakupa opreme,
  2. strošek zunanjih strokovnjakov,
  3. strošek razvoja in implementacije (strošek dokumentarnega sistema, stroški prenove informacijskega sistema za podporo administrativnih procesov za celovito digitalno poslovanje), 
  4. strošek DDV.

Finančna razdelitev projekta:

o             Prenova informacijskih sistemov (1.729.424 EUR)

  • menjava ERP
  • funkcionalna in tehnična nadgradnja povezanih informacijskih sistemov, kot so AIPS (študentski informacijski sistem), urniki ipd.
  • prilagoditve modulov za dokumentni sistem

o             Prenova strojne opreme (1.001.324, 24 EUR)

  • Nabava procesorskih in shranjevalnih kapacitet
  • Hlajenje, UPS

o             Zagotavljanje informacijske varnosti (50.000 EUR)

–              strošek dela (UM) ni upravičen strošek.

 

Vršilec dolžnosti direktorja Direktorata za visoko šolstvo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, mag. Jernej Širok je na novinarski konferenci povedal:

»Po finančni plati se ta projekt nakupa opreme v podpori pri digitalizaciji v Visokem šolstvu opira na digitalizacijo javnega sektorja in javne uprave. V tem oziru smo predvideli, kot upravičence javne visokošolske zavode in javno visokošolsko knjižnico. Po vsebinski plati pa bi lahko, za čim bolj primerno ilustracijo, ta projekt umestili v širšo reformo visokega šolstva za zeleni prehod v družbo 5.0.«

Logotipi NOO v vrstici

Oznake


Kategorije

Datum

  • 29. Maj 2023

Deli z drugimi

Več novic

Zapri