Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Imenovanje članov Strateškega sveta za razvoj vseživljenjskega učenja Univerze v Mariboru (projekt NOO — Agilni razvoj izobraževanj in mikrodokazil)

V okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) in projekta rektorata Univerze v Mariboru Agilni razvoj izobraževanj in mikrodokazil je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič dne 18. 5. 2023 imenoval člane Strateškega sveta za razvoj vseživljenjskega učenja Univerze v Mariboru.

Abstract open book with growing young plant

Strateški svet za razvoj vseživljenjskega učenja Univerze v Mariboru bo deloval v sestavi: doc. dr. Boštjan Vlaovič (FERI UM) – vodja, izr. prof. dr. Marjetka Rangus (FT UM), red. prof. dr. Tjaša Ivanc (PF UM), red. prof. dr. Iztok Palčič (FS UM), red. prof. dr. Iztok Podbregar (FOV UM), izr. prof. dr. Sonja Škornik (FNM),  doc. dr. Brigita Kacjan (FF UM) in Andreja Sever,  direktorica Službe za razvoj kadrov in izobraževanja pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Naloge Strateškega sveta za razvoj vseživljenjskega učenja Univerze v Mariboru bodo usmerjene v spodbujanje in podporo razvoju mikrodokazil kot učinkovitega orodja za prepoznavanje in potrjevanje specifičnih znanj, veščin in kompetenc:

  1. Strateški svet bo spremljal raziskave o vlogi mikrodokazil pri spodbujanju vseživljenjskega učenja in njihovem vplivu na izboljšanje zaposljivosti, mobilnosti in razvoja posameznikov. Raziskave bodo vključevale analize obstoječih praks, primerjave z mednarodnimi primeri ter oceno učinkovitosti in zanesljivosti mikrodokazil.
  2. Obravnaval bo smernice za vzpostavitev, upravljanje in ocenjevanje mikrodokazil (smernice bodo vključevale jasna merila in standarde za kakovost mikrodokazil ter postopke za potrjevanje, shranjevanje in prenos mikrodokazil med različnimi deležniki).
  3. Strateški svet bo vzpostavil aktivno sodelovanje z različnimi deležniki, vključno z izobraževalnimi institucijami, zaposlovalci ter vlado RS. Sodelovanje bo usmerjeno v izmenjavo izkušenj, prilagoditev mikrodokazil potrebam razvoja družbe in trga dela ter prepoznavanje in odpravljanje morebitnih ovir za njihovo uvedbo.
  4. Strateški svet bo skupaj s Centrom za vseživljenjsko učenje Univerze v Mariboru organiziral kampanje in dogodke za informiranje širše javnosti o pomenu mikrodokazil in njihovi vlogi pri spodbujanju vseživljenjskega učenja.
  5. Strateški svet bo sodeloval pri spodbujanju razvoja novih mikrodokazil, ki odražajo trenutne in bodoče potrebe družbe in trga dela. To vključuje identifikacijo ključnih veščin in kompetenc ter spodbujanje inovacij pri njihovem razvoju in sistematičnem evidentiranju.
  6. Strateški svet bo izvajal evalvacijo učinkovitosti vzpostavljenih mehanizmov za razvoj in evalvacijo mikrodokazil na UM ter spremljal njihov razvoj in uporabo. S tem bo zagotovil, da so mikrodokazila relevantna, zanesljiva in priznana s strani delodajalcev ter da učinkovito podpirajo vseživljenjsko učenje.

Člani Strateškega sveta za razvoj vseživljenjskega učenja Univerze v Mariboru so se dne 22. 5. 2023 sestali na 1. konstitutivni seji, na kateri so se seznanili s cilji projekta Agilni razvoj izobraževanj in mikrodokazil ter s pripravo osnutka Priporočil za razvoj mikrodokazil na Univerzi v Mariboru.

O projektu: projekt Agilni razvoj izobraževanj in mikrodokazil na institucionalni ravni koordinira rektorat Univerze v Mariboru, njegovo trajanje pa je omejeno na obdobje od 1. 12. 2022 do 30. 11. 2025. V okviru pilotnega projekta pripravljamo v sodelovanju s članicami podporno okolje za agilni razvoj izobraževanj in mikrodokazil, s katerim bomo povečali odzivnost, prožnost in privlačnost visokošolskega izobraževanja glede na potrebe celotne družbe, krepili mednarodno vpetost ter izboljšali dostopnost vseživljenjskega učenja v visokem šolstvu. Zaradi obsega kompetenc, ki so del visokošolskega izobraževalnega procesa, razvoja znanosti in stalno spreminjajočega družbenega konteksta je nemogoče razviti vnaprej pripravljen in skozi čas stabilen nabor potrebnih kompetenc, ki naj bi jih poučevalo visoko šolstvo, zato potrebujemo heterogeno podporno okolje, ki temelji na neprekinjenem razvoju in sodelovanju vseh deležnikov. Dodatno želimo proučiti različne pristope za razvrščanje znanj, spretnosti in kompetenc ter njihovo povezovanje z obstoječimi in poklici prihodnosti. Načrtujemo oblikovanje kataloga mikrodokazil v okviru izobraževanj UM. Pridobivanje informacij s trga dela ter napovedi prihodnjih potreb družbe bo potekalo v sodelovanju z ostalimi projekti NOO in zunanjimi deležniki. To bo omogočilo identifikacijo priložnosti za kurikularno prenovo, razvoj inovativnih oblik in načinov prenosa znanja v družbeno okolje, oblikovanje strukturiranih mikrodokazil in digitalizacijo razvoja izobraževanj za agilnejši odziv na potrebe družbe.

Logotipi NOO v vrstici

Oznake


Kategorije

Datum

  • 22. Maj 2023

Deli z drugimi

Več novic

Zapri