izr. prof. dr. Lučka LORBER

 izr. prof. dr. Lučka LORBER

Lučka Lorber foto CV.jpgLučka Lorber je na Univerzi v Mariboru prorektorica za razvoj kakovosti in pristojna za uresničevanje sprejetih politik trajnostno in družbeno odgovorne univerze. 

Kot izredna profesorica geografije predava na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in je bila vabljena predavateljica na različnih tujih univerzah, vključno z univerzami v Amsterdamu, Carigradu, Frankfurtu, Gradcu, Krakovu, Manhattnu - Kansas, Moskvi, Novem Sadu, Olomovcu, Peči, Pragi, Prešovu, Sarajevu, Trondheimu, Tuzli, Zadru in Zagrebu. Svoj raziskovalni program uresničuje v programski skupini Filozofske fakultete in sodeluje v uredniških odborih tujih in domačih znanstvenih revij. Dva mandata je bila članica mednarodnega programskega sveta Komisije za sonaravne ruralne sisteme, Mednarodne geografske zveze (International Geographical Union, IGU), V okviru evropskega programa CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) vodi geografsko mrežo GeoRegNet, ki povezuje sedemnajst univerzitetnih geografskih oddelkov srednje in jugovzhodne Evrope.
 
Na Univerzi v Mariboru je zaposlena vse od leta 1994, sprva v univerzitetni upravi, kasneje na Oddelku za geografijo Univerze v Mariboru. V obdobju 2003-2004 jo je Vlada RS imenovala za državno sekretarko za visoko šolstvo na MIZŠ RS. Po zaključku mandata se je vrnila na Univerzo v Mariboru, kjer je kot prodekanka za mednarodno sodelovanje in razvoj na Filozofski fakulteti (2007-2011) s svojim delom  prispevala k večji mednarodni prepoznavnosti tako same fakultete kot Univerze v Mariboru. Vse od leta 2011 opravlja funkcijo prorektorice za razvoj kakovosti na Univerzi v Mariboru in aktivno sooblikuje zunanji in notranji, tako programski kot institucionalni, sistem zagotavljanja kakovosti visokošolske dejavnosti.
 
Kot dobra poznavalka slovenskega in evropskega visokega šolstva, je Lučka Lorber vabljena k presojam kakovosti v visokem šolstvu pri Nacionalno agencijo za zagotavljanje kakovosti Slovenije (NAKVIS) in Evropskem združenju univerz (EUA), kjer je članica ekspertne skupine evalvatorjev (Institutional Evaluation Programme – IEP EUA). V letu 2015 je postala zunanja evalvatorka Finskega izobraževalnega evalvacijskega centra (Finnish Education Evaluation Centre, FINEEC) in leta 2016 svetovalka Madžarskega akreditacijskega centra (HAC, Hungarian Accreditation Committee – International Advisory Board). Svoje znanje je nadgrajevala s sodelovanjem v evropskih projektih, ki so bili tematsko usmerjeni k zagotavljanju in vrednotenju kakovosti v visokem šolstvu (Tempus Phare, CHEPS, Phare, TEMPUS Morems Program, EUA MAUNIMO). Vlada RS je Lučko Lorber leta 2014 imenovala za slovensko predstavnico v OECD Upravni odbor programa za institucionalno upravljanje visokega šolstva - IMHE. Vlada RS je leta 2014 imenovala Lučko Lorber za predsednico Sveta za visoko šolstvo RS.

 

 

 
Urednik strani: Oddelek za odnose z javnostmi in promocijo
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava