Poslanstvo, vizija in strateški razvojni dokumenti Univerze v Mariboru

​​​​​​​​​Rektorat stavba (11)p.jpg​​​​​​​​​​​​​​​


POSLANSTVO 

Poslanstvo Univerze v Mariboru temelji na iskrenosti, radovednosti, ustvarjalnosti, svobodi duha, sodelovanju in izmenjavi spoznanega v znanosti, umetnosti in izobraževanju. Univerza v Mariboru v skrbi za človeka in trajnostni razvoj bogati zakladnico znanja, dviguje raven zavedanja, krepi humanistične vrednote, kulturo dialoga, kakovost bivanja in globalno pravičnost.
 

VIZIJA

Univerza v Mariboru bo globalno prepoznaven inovacijski ekosistem, v katerem bodo zaposleni in študenti z radostjo ustvarjali.
 
 
SLOGAN
Ustvari si prihodnost.

 

 
STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI UNIVERZE V MARIBORU

Strateški cilji Univerze v Mariboru, za obdobje 2021–2030, temeljijo na zavezi univerze pri zasledovanju poslanstva in vizije, ki opredeljujeta kompleksen sistem ciljev ustvarjalnega povezovanja raziskovanja in izobraževanja, vključevanja v reševanje družbenih izzivov v lokalnem in globalnem okolju ter posebej izpostavljata pomen skrbi za medsebojne odnose in ustvarjalno delovno okolje, ki omogoča dobro počutje zaposlenih in študentov. Univerza v Mariboru je svoje dolgoročne strateške usmeritve na desetih temeljnih področjih zastavila na osnovi natančne analize stanja doseganja strateških ciljev zastavljenih do leta 2020, upoštevajoč evropske in svetovne smernice razvoja visokega šolstva in znanosti, in ob zavedanju specifik ter potreb lastnega okolja. Strateške usmeritve Univerze v Mariboru so plod idej in vizije ljudi, ki so pri njihovem oblikovanju sodelovali. Odločeni smo, da bomo v prihodnjih desetih letih, s svojim znanjem in energijo, cilje skupaj zasledovali in uspešno uresničili!

Strategija Univerze v Mariboru v svojih ciljih zasleduje vključujoč, inovativen in povezan visokošolski prostor, ki bo usposabljal aktivne, kritične in odgovorne državljane, zagotavljal kakovost izobraževanja in raziskovanja, akademsko intergriteto in skrbel za trajnostni razvoj družbe. Poudarja pomen svobode raziskovanja in institucionalne avtonomije, razvoj vseživljenjskega učenja, digitalizacije in zelene infrastrukture. S tem sledi usmeritvam Rimskega ministrskega komunikeja 2020 o razvoju visokega šolstva v Evropi, načelom Magna Charta Universitatum 2020 in nacionalnim strateškim dokumentom s področja visokega šolstva.
 
Strategija razvoja Univerze v Mariboru 20212030: Strategija Univerze v Mariboru.pdf

Na osnovi izvedene samoevalvacije v letu 2020 in usmeritev Strategije Univerze v Mariboru 2021–2030​ so organi UM potrdili akcijski načrt za obdobje 20212025: Akcijski načrt Univerze v Mariboru za obdobje 2021-2025.pdf

Univerza v Mariboru aktivno spremlja implementacijo načel evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev na Univerzi v Mariboru. V ta namen ima sprejet akcijski načrt kadrovske strategije za raziskovalce za obdobje 2021​2023:Akcijski načrt kadrovske strategije za raziskovalce 2021-2023.pdf

Univerza v Mariboru je izhajajoč iz ustavno zagotovljene svobode znanstvenega in umetniškega ustvarjanja, iz avtonomije univerze, njenega poslanstva in vrednot ter zavez k etičnemu ravnanju iz Strategije UM 2021-2030 sprejela tudi kodeks etičnega ravnanja na UM: Kodeks etičnega ravnanja UM.pdf

Univerza v Mariboru ima za spremljanje kakovosti svoje dejavnosti sprejete kazalnike kakovosti za spremljanje izobraževalne dejavnosti: Kazalniki kakovosti za spremljanje izobraževalne dejavnosti UM,
kazalnike kakovosti za spremljanje znanstvenoraziskovalne in umentiške dejavnosti: Kazalniki kakovosti za spremljanje znanstvenoraziskovalne in umetniške dejavnost UM​,
kazalnike za spremljanje človeških virov UM: Kazalniki spremljanja človeških virov UM in
kazalnike knjižnične dejavnosti UM: Kazalniki knjižnične dejavnosti UM.
Urednik strani: Oddelek za odnose z javnostmi in promocijo
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava