Habilitacijska komisija

​​​​​

V skladu s 259. členom Statuta Univerze v Mariboru Habilitacijska komisija obravnava predloge za izvolitev visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev v ustrezne nazive v primerih, ki jih določa zakon in ta Statut, in predlaga Senatu univerze ustrezno odločitev.

 

Habilitacijsko komisijo sestavljajo po en predstavnik iz vsake članice, ki ga imenuje Senat univerze na predlog Senata članice univerze iz vrst rednih profesorjev, en član na predlog SAZU iz vrst znanstvenih in javnih delavcev z doktoratom znanosti, ter ena petina študentov, ki jih imenuje Senat Univerze na predlog Študentskega sveta univerze.

 

Pri izvolitvi članov Habilitacijske komisije upošteva Senat univerze, da ima vsaka članica univerze v Habilitacijski komisiji po enega člana, tako da so sorazmerno zastopane tudi vse znanstvene discipline. Enega dodatnega člana, ki zastopa področje umetniških disciplin, na predlog članic univerze, imenuje senat univerze iz vrst visokošolskih učiteljev s področja umetniških disciplin.

 

Po svojem položaju je član Habilitacijske komisije rektor univerze ali od rektorja pooblaščeni prorektor.


 

Člani Habilitacijske komisije za mandatno dobo štirih let, od 30. 9. 2015 do 29. 9. 2019 so:

 1. red. prof. dr. Žan Jan Oplotnik, EPF UM,
 2. red. prof. dr. Marjan Mernik, FERI UM,
 3. red. prof. dr. Milan Marčič, FE UM,
 4. red. prof. dr. Renata Jecl, FGPA UM,
 5. red. prof. dr. Zdravko Kravanja, FKKT UM,
 6. red. prof. dr. Branko Kramberger, FKBV UM,
 7. red. prof. dr. Iztok Potrč, FL UM,
 8. red. prof. dr. Aleksander Vesel, FNM UM,
 9. red. prof. dr. Zvonko Balantič, FOV UM,
 10. red. prof. dr. Nenad Gubeljak, FS UM,
 11. red. prof. dr. Ivan Rozman, FT UM,
 12. red. prof. dr. Gorazd Meško, FVV UM,
 13. red. prof. dr. Sonja Šostar Turk, FZV UM,
 14. red. prof. dr. Bojan Borstner, FF UM,
 15. red. prof. dr. Dušica Pahor, MF UM,
 16. red. prof. dr. Metka Kordigel Aberšek, PEF UM,
 17. red. prof. dr. Bojan Škof, PF UM,
 18. Področje umetniških disciplin: red. prof. spec. Darko Golija.


  Člani Habilitacijske komisije iz vrst študentov za mandatno dobo dveh let, od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2019 so:
 1. David Borlinič Gačnik,
 2. Živa Ledinek,
 3. Monika Strauss,
 4. Tina Pivec,
 5. Katja Kebrič.

  Člana Habilitacijske komisije na predlog Slovenske akademije znanosti in umetnosti, za mandatno dobo štirih let, in sicer od 30. 9. 2015 do 29. 9. 2019 je:
 1. red. prof. dr. Matej Brešar.
Urednik strani:  
Habilitacijski postopek
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava