Organi univerze

​V skladu z 20. členom Zakona o visokem šolstvu ima UM naslednje organe: 

REKTOR

Rektor je strokovni vodja in poslovodni organ univerze.
Rektor organizira, vodi delo in poslovanje univerze, predstavlja in zastopa univerzo.

SENAT

Senat univerze je najvišji akademski in strokovni organ univerze, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru,  kot predstavniki znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področij, ki morajo biti enakopravno in ustrezno zastopana v Senatu s tem, da ima vsaka članica vsaj enega člana.

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je najvišji organ upravljanja univerze in ima 9 članov.

Upravni odbor sestavljajo:

  • trije predstavniki ustanovitelja,
  • štirje predstavniki univerze, od tega trije iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in en predstavnik drugih delavcev,
  • en predstavnik študentov in
  • en predstavnik delodajalcev.


ŠTUDENTSKI SVET

Študentski svet je organ fakultete oziroma univerze in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom študentskega sveta. Je  edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete oziroma univerze v njenih organih,  v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih dejavnosti študentov.

 

     
    Urednik strani: Služba za pravne in splošne zadeve
     Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava