Končanje projekta

logotip-UM_120.jpgLogo_ESRR_barvni.jpg
 SPISEK ODGOVORNIH PRI IZGRADNJI OBJEKTA​
 • prof. dr. Zdravko Kačič, predsednik Gradbenega odbora naročnika UM,
 • doc. Uroš Lobnik, u.d.i.a., univerzitetni arhitekt, odgovorna oseba za potrjevanje projektne dokumentacije, projektnih rešitev, materialov/izdelkov oz. vzorcev s strani naročnika UM,
 • Goran Nikolić, u.d.i.s., predstavnik naročnika UM,
 • prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med., dekan, predstavnik uporabnika MF,
 • doc. dr. Bogdan Čizmarevič, skrbnik pogodbe s strani naročnika,
 • Gordana Batinić Jakofčić, u.d.i.g., pooblaščeni zastopnik izvajalca Begrad d.d. po pogodbi,
 • Franc Balkovec, inž. gradb., odgovorni koordinator projekta in vodja projekta izvajalca Begrad d.d.,
 • Mihael Jakobčič, inž. gradb., odgovorni vodja del na gradbišču izvajalca Begrad d.d.,
 • Günter Sovič, ing. el., odgovorni koordinator nadzora,
 • Srečko Škerget, u.d.i.g., odgovorni nadzornik,
 • Vlado Šiško, u.d.i.e., odgovorni nadzornik za elektro instalacije,
 • Stanislav Urek, u.d.i.s., odgovorni nadzornik za strojne instalacije


KRONOLOŠKI PREGLED OPRAVLJENIH VAŽNEJŠIH AKTIVNOSTI

 • pridobljeno gradbeno dovoljenje za objekt Medicinske fakultete št. 351-972/2008-30 (7104) z dne 17. 11. 2008,
 • pridobljena odločba o podaljšanju veljavnosti gradbenega dovoljenja za objekt Medicinske fakultete št. 351-1467/2010-6 (7107) z dne 4. 1. 2011,
 • sklenjena pogodba za izvedbo GOI del št. 2009_01_JN1_MF_II med naročnikom in izvajalcem z dne  8. 6. 2011,
 • uvedba izvajalca v delo dne 15. 6. 2011,
 • nadzor je v imenu naročnika prijavil gradbišče dne 22. 6. 2011,
 • 25. 10. 2011 sklenjen aneks št. 1 k pogodbi za izvedbo GOI del,
 • v MUV št. 28 z dne 29. 12. 2011 objavljena sprememba prostorskega akta za Taborsko nabrežje v Mariboru (za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za zaklonišče s podzemnim hodnikom ter prestavitev plinovoda),
 • 26. 4. 2012 sklenjen aneks št. 2 k pogodbi za izvedbo GOI del,
 • pridobljeno gradbeno dovoljenje za zaklonišče in podzemni hodnik št. 351-180/2012/12 (7128) z dne 4. 6. 2012,
 • pridobljeno gradbeno dovoljenje za prestavitev Plinovoda 10700A št. 351-179/2012/13 (7128) z dne 4. 6. 2012,
 • pridobljeno gradbeno dovoljenje je za spremembe na objektu Medicinske fakultete št. 351-403/2012/15 (7128) z dne 10. 9. 2012,
 • 30. 11. 2012 sklenjen aneks št. 3 k pogodbi za izvedbo GOI del,
 • 21. 2. 2013 sklenjen aneks št. 4 k pogodbi za izvedbo GOI del,
 • tehnični pregled objekta Medicinske fakultete izveden dne 24. 4. 2013,
 • tehnični pregled zaklonišča in podzemnega hodnika izveden dne 25. 4. 2013,
 • pridobljeno uporabno dovoljenje za zaklonišče in podzemni hodnik št. 351-486/2013/13 (7124) z dne 29. 5. 2013,
 • pridobljeno uporabno dovoljenje za objekt Medicinske fakultete št. 351-485/2013/17 (7122) z dne 30. 5. 2013,
 • pregledi odprave pomanjkljivosti s tehničnih pregledov in kvalitetni pregledi izvršenih del so bili opravljeni dne 9. 5. 2013, 10. 5. 2013, 15. 5. 2013 in 29. 5. 2013, ponovni kvalitetni pregledi pa 4. 6. 2013, dne 5. 6. 2013, 10. 6. 2013, 11. 6. 2013, 12. 6. 2013 in 14. 6. 2013,
 • izvedena primopredaja del in končni obračun dne 14. 6. 2013,
 • naročnik prejel bančni garanciji št. MD1317703704 in MD1317703705, obe z datumom 8. 7. 2013, izdala NLB d.d. Ljubljana kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku

 

OPRAVLJENE AKTIVNOSTI V PRETEKLEM MESECU DO PRIMOPREDAJE DEL

 • sodelovanje na tehničnih pregledih objekta Medicinske fakultete in zaklonišča s podzemnim hodnikom,
 • nadzor nad odpravo pomanjkljivosti po zapisnikih tehničnega pregleda za objekt Medicinske fakultete in zaklonišča s podzemnim hodnikom,
 • sodelovanje pri pridobivanju uporabnih dovoljenj za objekt Medicinske fakultete in zaklonišča s podzemnim hodnikom ter pravnomočnost le-teh,
 • večkratni pregled in nadzor nad dopolnitvijo dokumentacije, ki jo je izvajalec predal naročniku (PID projektna dokumentacija, dokazilo o zanesljivosti z vsemi prilogami, navodila za obratovanje in vzdrževanje, garancijski listi idr.),
 • sodelovanje na kvalitetnih in ponovnih kvalitetnih pregledih ter sestava zapisnikov, nadzor nad odpravo pomanjkljivosti po zapisnikih kvalitetnih  pregledov,
 • sodelovanje na količinskih pregledih opreme in sestava zapisnikov,
 • priprava zapisnika o primopredaji del in končnem obračunu ter sodelovanje pri primopredaji del in dokumentacije naročniku,
 • vsebinski pregled bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku (skladnost teksta bančne garancije z obrazcem iz ponudbe, znesek, datum veljavnosti idr.),
 • pregled in potrditev končne situacije izvajalca ter dostava naročniku​
​​​​​
Urednik strani: Služba za investicije na UM
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava