Izvajanje gradbeno-obrtniških del

​​​logotip-UM_120.jpgLogo_ESRR_barvni.jpg
 

 


JUNIJ–SEPTEMBER 2011

 

IZVEDENA DELA NA GRADBIŠČU:

 • dokončana so bila vsa potrebna dela varovanja gradbene jame za varno izvedbo del,
 • zaključeni so bili izkopi za objekt od osi 1 do osi 23 (stavba Medicinske fakultete),
 • izvedene so bile AB Armirano betonska -konstrukcije vseh poglobitev pod talno ploščo,
 • izvedena je bila AB-plošča (po sistemu »bele kadi«).                        

OSTALE AKTIVNOSTI:

 • 29. 9. 2011 je bila na Agenciji Republike Slovenije za okolje- ARSO odana dopolnjena vloga za pridobitev vodnega soglasja k izvedbi vrtin (na podlagi nalivnega preizkusa vrtine, ki ga je izvedel Geološki zavod Slovenije).
 • Ker je od izdelave projektne dokumentacije 901/2008 (Plan b d.o.o.) iz leta 2008 do  izbora izvajalca minilo kar nekaj let, so se posledično delno spremenile potrebe fakultete, prav tako pa tudi ekonomsko okolje in učinkovitejše tehnične možnosti, katerih izdelana projektna dokumentacija, podlaga za izvedbo del (PZI projektna dokumentacija), ni upoštevala.
 • Na podlagi poročila delovne skupine univerzitetnega arhitekta (september 2011) je gradbeni odbor Univerze v Mariboru 24. 8. 2011 sprejel odločitev o spremembah, ki so se nanašale na opustitev načrtovane ureditve restavracije z lastno kuhinjo in spremljajočih prostorov (v 1. nadstropju in v kletni etaži), na ureditev bivalentnega načina ogrevanja objekta (vir ogrevanja je po novih načrtih toplotna črpalka in ne ogrevanje preko Energetike Maribor, kot je bilo sprva načrtovano), na izboljšanje upravljanja stavbe (CNS – centralni nadzorni sistem) itd.

 

OKTOBER–DECEMBER 2011

 

IZVEDENA DELA NA GRADBIŠČU:

 • v celoti so bile izvedene vse AB-stene in AB-plošče nad pritličjem, v teku je bila izvedba AB-sten v 1. nadstropju in AB-plošče nad 1. nadstropjem

OSTALE AKTIVNOSTI:

 • Na osnovi pridobljenega vodnega soglasja (pridobljeno 24. 10. 2011) je gradbeni odbor UM 19. 12. 2011 s sklepom sprejel odločitev o spremembi načina ogrevanja Medicinske fakultete, in sicer s toplotnimi črpalkami, dopolnilno pa še z napajanjem iz vročevoda UKC. Gradbeni odbor je sprejel tudi IDZ (idejno zasnovo) − sprememba 1 (Plan B, november 2011) in projektno nalogo.
 • V Medobčinskem uradnem vestniku št. 28/2011 je bil 29. 12. 2011 objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za prenovo Taborskega nabrežja.

 

JANUAR–MAREC 2012

 

IZVEDENA DELA NA GRADBIŠČU:

 • v celoti so bile izvedene vse AB-stene in AB-plošča nad 3. nadstropjem

OSTALE AKTIVNOSTI:

 • Za postopek pogajanj z izbranim izvajalcem GOI del so potekali intenzivni usklajevalni sestanki na temo pridobitve ustrezne projektne dokumentacije sprememb MF in splošnega dela razpisnega gradiva.
 • 23. 2. 2012 so projektanti predali izvod PZI projektne dokumentacije sprememb MF, ki jo je pregledala skupina univerzitetnega arhitekta ter svetovalni inženiring. Skupaj so v zvezi z opravljenim pregledom izdelali poročilo o pregledu ter ga posredovali projektantom v vednost pri načrtovanju projektnih rešitev.

 

APRIL–JUNIJ 2012

 

IZVEDENA DELA NA GRADBIŠČU:

 • na približno 65 % površine celotne stavbe je bila izvedena toplotna izolacija fasade  z vgraditvijo oken in vrat ter fasadne stenske obloge,
 • izvedena je bila vertikalna hidroizolacija zidov in zasip za zidovi, vgrajevale so se predelne stene, polagali so se grobi razvodi za strojne in elektro inštalacije,
 • v zaklonišču so bili tamponska blazina, podložni beton, talna hidroizolacija in talna plošča izvedeni do približno  80 %, obenem so se izvajale obodne stene in stebri,
 • za podzemni kolektor (tunel) se je izdeloval projekt za izvedbo (podkvast prerez).

 OSTALE AKTIVNOSTI:

 • 6. 4. 2012 je bila na Upravno enoto Maribor oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja
 • Izvedene so bile aktivnosti, vezane na postopek pogajanj z izvajalcem GOI del. Aktivnosti so bile 26. 4. 2012 uspešno zaključene s podpisom aneksa k osnovni pogodbi dne (vrednost investicije je ostala nespremenjena).
 • Upravna enota v Mariboru je 4. 6. 2012 izdala gradbeno dovoljenje za zaklonišče, podzemni kolektor in prestavitev visokotlačnega plinovoda, ki je postalo pravnomočno 16. 6. 2012.
 • Projektant je na Upravni enoti v Mariboru dopolnil vlogo za spremembe Medicinske fakultete.

 

JULIJ–SEPTEMBER 2012

 

IZVEDENA DELA NA GRADBIŠČU:

 • v izvajanju so bila krovsko-kleparska dela − obrobe, zaključevala se je izvedba fasade − toplotne izolacije s stekleno oblogo. Vgrajena so bila okna ter vrata, ki vodijo v objekt. V izvajanju so bile postavitev predelnih sten, dvigal, polaganje stenske in talne keramike, vertikalne hidroizolacije in termoizolacije zunanjih sten, pa tudi slikopleskarska dela, montaža vratnih podbojev ter podkonstrukcije za notranje zasteklitve,
 • izveden je bil pretežni del grobega razvoda strojnih in elektro inštalacij,
 • zaklonišče: na tlorisni površini so bile približno v 90 % izvedene obodne stene, stene in stebri, izvedena pa je bila tudi vertikalna hidroizolacija sten zaklonišča,
 • podzemni kolektor: izveden je bil projekt za kolektor ter vhodni portal tunela

OSTALE AKTIVNOSTI:

 • Pridobljena je bila sprememb gradbenega dovoljenja za MF, in sicer za zunanjo ureditev in rekonstrukcijo Taborske ceste (št. 351-403/2012/15 z dne 10. 9. 2012). Gradbeno dovoljenje je postalo pravnomočno 29. 9. 2012.

 

OKTOBER–DECEMBER 2012


IZVEDENA DELA NA GRADBIŠČU:

 • v izvajanju je bila postavitev predelnih sten, slikopleskarska dela, police, vgrajen je bil pretežni del vrat, Securit zasteklitve in PVC–tal. Pričela se je montaža mizarske opreme laboratorijskega dela. V celoti so bila izvedena dvigala, spuščeni stropovi, razen v knjižnici (podkonstrukcija in bordura), stenska in talna keramika, streha nad strojnico (brez gramoza), podkonstrukcija za drsne stene,
 • postavljena je bila transformatorska postaja v objektu,
 • izvedel se je zagon toplotnih črpalk,
 • izvedba strojnih in električnih inštalacij je prešla v zaključno fazo gradnje (realizirano približno 80 %),
 • zaklonišče: izvajati se je pričela horizontalna hidroizolacija AB-krovne plošče zaklonišča,
 • podzemni kolektor (hodnik): primarna podgradnja je bila izvedena v dolžini približno 60 m. Izveden je bil pretežen del izkopa gradbene jame za evakuacijski izhod

OSTALE AKTIVNOSTI:

 • Ker je prišlo pri izgradnji Medicinske fakultete do manjših odstopanj pri izvedbi objekta, s tem pa do sprememb posameznih postavk iz pogodbenega predračuna, je naročnik po izvedenih pogajanjih brez predhodne objave 30. 11. 2012 sklenil aneks št. 3, ki je opredelil dodatna oz. poznejša dela in opuščena dela za izvedbo GOI ter dobavo in montažo opreme. Zaradi pozne pridobitve gradbenega dovoljenja je bil dogovorjen  novi rok izvedbe, in sicer 24. 4. 2013.

Sklenjeni aneks št. 3 ni povečal osnovne pogodbene vrednosti, saj je bila izpogajana vrednost opuščenih del enaka vrednosti dodatnih oz. poznejših del.

 • Zaradi finančne nesolventnosti pogodbenega partnerja (Granit d.d.) je Univerza v Mariboru v mesecu decembru izvedla sestanek in pogovor s pogodbenim partnerjem Begrad d.d. z namenom preprečitve z namenom preprečitve zamujanja pri izvedbi projekta gradnje Medicinske fakultete. Na sestanku je izrazila vso podporo Begrad-u pri razreševanju nastale situacije v korist zavarovanja projekta.
 • Objekt je uspešno prestal zagon toplotnih črpalk in se je pričel ogrevati.
 • Objekt je bil uspešno priklopljen na električno energijo, postavljena je bila transformatorska postaja.


JANUAR–MAREC 2013


IZVEDENA DELA NA GRADBIŠČU:

 • fasada je bila v zaključni fazi, izvedena je bila podkonstrukcija in bordura ter večji del spuščenih stropov, izvedena je bila montaža vseh vrat, atika na svetlobniku čitalnice. V izvajanju je bila finalizacija drsnih sten, sanitarne stene so bile zaključene, izvedba PVC-tal (guma v zaključni fazi), zaključeni so bili leseni podi – parket, podi – guma, tekstilni podi, izvedena so bila dvigala, vključno s pridobljenimi certifikati. V izvajanju je bilo kitanje in beljenje sten, zaključevala se je izvedba vertikale HI in TI zunanjih sten, v zaključni fazi je bila montaža mizarske opreme laboratorijskega dela, izvajala se je montaža tehnološke opreme laboratorijskega dela, zunanja senčila so bila izvedena,
 • zunanja ureditev: zaradi neugodnih vremenskih razmer so bila dela na zunanji ureditvi onemogočena. Pričela se je izvedba masivnega zasipa zaklonišča, priprava temeljev za montažne betonske klopi in temeljev svetilk javne razsvetljave,
 • zaklonišče: izvedene so bile obodne stene in plošča zaklonišča, hidroizolacija in toplotna izolacija »trojčka«, vertikalna hidroizolacija sten in horizontalna hidroizolacije AB-krovne plošče, slikopleskarska dela vključno s premazom tal, v fazi zaključevanja so bile montaže strojnih instalacij in tehnološke opreme,
 • podzemni kolektor: primarna in sekundarna podgradnja vključno z vmesno hidroizolacijo je bila izvedena, izvedena je bila tudi talna plošča z vgrajenimi kinetami, v fazi izvedbe je bil finalni omet, izvedena pa je bila podometna vodovodna instalacija in kanalizacija.

 

OSTALE AKTIVNOSTI

 • Zaradi finančne nesolventnosti pogodbenega partnerja (Granit d.d.) in s tem povezno problematiko je bil 21. 2. 2013 med naročnikom in izvajalcem del sklenjen Aneks št. 4 k osnovni gradbeni pogodbi št. 2009_01_JN_MF_II, s katerim se je končni rok izvedbe vseh del podaljšal do najkasneje 31. 5. 2013.
 • Univerzitetni arhitekt, zastopnik naročnika, projektant in nadzor so tekoče podajali izvajalcu pripombe na kvaliteto izvedbe posameznih GOI del.


APRIL  2013

 • v izvajanju je bil zasip ob objektu na severni strani objekta ter ureditev brežin, izvedena je bila streha nad strojnico, večji del spuščenih stropov, zaključena je bila izvedba stenske in talne keramike, v zaključni fazi je bila izvedba PVC-tal, izvedene so bile sanitarne bile stene, v zaključni fazi je bila izvedba slikopleskarskih del, v zaključni fazi je bila montaža mizarske opreme laboratorijskega dela, izvajala se je montaža tehnološke opreme laboratorijskega dela, izveden je bil pregled dvigal s pridobljenim certifikatom, zaključena je bila izvedba zunanjih ograj na ložah, zaključevala se je montaža betonskega cokla, zaključena je bila atika na svetlobniku čitalnice,
 • zaključena je bila izvedba krovsko-kleparskih del (obrobe, zaključki), izvedena je bila montaža konstrukcije vhodnega portala (izvajala se je obloga le-tega), izvedena je bila zasteklitev čitalnice in montaža kubusov vhodov v čitalnico, zaključevala se je izvedba akustičnih stenskih oblog, izvedene so bile drsne stene, izvajala se je ograja na mostovžu v glavnem vhodu, zaključevala so se parketarska dela, položena je bila guma v tehničnih prostorih in simulacijskem centru, pripravljala se je podlaga za polaganje tekstilnega poda v knjižnici, izvajala se je montaža opreme pedagoškega dela (mizarska in tipska), izvajala se je montaža opreme  prostora za gostinsko dejavnost.
 • zunanja ureditev: izvedeno je bilo tlakovanje pločnika z granitnimi kockami in prehod za pešce, izveden je bil TK-priključek (razen meritev), izvajala so se dela na javni razsvetljavi, na Taborski cesti je bil izveden nosilni sloj asfalta ter nosilni in obrabni sloj asfalta na pločniku,  izveden je bil priključek vodovoda, 
 • zaklonišče: izvedene so bile obodne stene, stene in stebri, izvedene so bile obodne stene povezovalnega dela »trojček«, izvedena je bila hidroizolacija sten in hidroizolacija krovne plošče zaklonišča in »trojčka«, izvedena so bila slikopleskarska dela v zaklonišču vključno s premazom tal, zaključevala se je montaža strojnih instalacij in tehnološke opreme v zaklonišču,
 • podzemni kolektor: vgrajene so bile linijske rešetke za odvodnjavanje, izvajala se je fina izravnava sten (finalni omet),
 • podzemni kolektor (odprti kop pri UKC): izvedene so bile AB-stene in krovna plošča, izveden je bil vodotesni stik novega in obstoječega podzemnega kolektorja (UKC), izvedena je bila vertikalna in horizontalna hidroizolacija ter zaščita le-te, izvedel se je zasip,
 • evakuacijski izhod podzemnega kolektorja: končana je bila AB-konstrukcija, izvajala se je montaža stopnišča ter oplesk sten in stropa.

OSTALE AKTIVNOSTI:

 • Univerzitetni arhitekt, zastopnik naročnika, projektant in nadzor so tekoče podajali izvajalcu pripombe na kvaliteto izvedbe posameznih GOI del.

 

MAJ  2013​

 • gradbena in obrtniška dela:
  • v osi 1 do 11a: dela so bila v zaključni fazi,
  • v osi 11 do 23: dela so bila v zaključni fazi,
  • severna rampa: dela so bila zaključena, popravljali so se detajli corten ograje,
  • južna rampa: dela so bila izvedena v celoti razen montaže ročaja, ki je bil še v izvedbi,
 • zunanja ureditev: izvedeno je bilo asfaltiranje Taborske ulice, humuziranje in sejanje trave, javna razsvetljava, v fazi zaključevanja je bila pešpot do Pobreške ceste, izvedena je bila pešpot in razsvetljava ob Dravi, postavitev oddušnikov kolektorja, izvedena je bila prometna signalizacija na Taborski cesti in kleti objekta,
 • zaklonišče: dela so bila izvedena,
 • podzemni kolektor: dela so bila v zaključni fazi (v izvajanju so bila pleskarska in tlakarska dela),​
​​​​​​​​
Urednik strani: Služba za investicije na UM
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava