Aktivnosti UM do izbora izvajalca gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del

logotip-UM_120.jpgLogo_ESRR_barvni.jpg
 
 • Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru je bila ustanovljena z Odlokom o preoblikovanju Univerze v Mariboru, ki ga je soglasno sprejel Državni zbor Republike Slovenije 2. oktobra 2003.
 • Razlogi za odločitev o ustreznosti lokacije »Taborsko nabrežje« v primerjavi z ostalimi so bili naslednji:
  • predvidena lokacija Medicinske fakultete UM je v osi kompleksa Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, hkrati pa večina univerzitetnega programa s sedežem Univerze v Mariboru na Slomškovem trgu gravitira na levi breg mesta oz. zahodni del starega mestnega jedra,
  • bližina centralnih dejavnosti, javnih programov, sorazmerna bližina ostalih izobraževalnih programov,
  • nova prometna shema preko starega mostu nakazuje zmanjšanje ravni hrupa, kar je že pri obstoječih meritvah ugodnejše za načrtovani študijski in raziskovalni program,
  • ambientalno krajinsko vrednotenje daje prednost lokaciji zaradi bližine starega mestnega jedra, obrežja Drave in sprehajalnih poti ter prometnih in peš povezav.
 • Na podlagi izdelanih idejno-programskih izhodišč (Igre d.o.o., junij 2006) je bil za izbrano lokacijo fakultete na »Taborskem nabrežju« sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za prenovo Taborskega nabrežja v Mariboru (S-13 in C-3), ki je bil 15. 9. 2006 objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku št. 22/2006,  istočasno pa je bil izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta (Proplus d.o.o., julij 2006).
 • Ker je sprejeti Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za prenovo Taborskega nabrežja v Mariboru (S-13 in C-3) nalagal naročniku, da je »za izbiro projektanta dolžan organizirati javni arhitekturni natečaj ali izvesti drug postopek, ki bo zagotovil angažiranje uveljavljenega arhitekta z referencami, primerljivimi v mednarodnem prostoru«, je naročnik 29. 12. 2006 izvedel javno naročilo (objavljeno v Ur. l. RS, št. 137-139/06 pod številko objave Ob-36778/06 ter Ur. l. EU, št. objave 2006/S 246-264940 z datumom 28. 12. 2006).
 • Na razpisu je bilo za najugodnejšega ponudnika izbrano podjetje Plan B d.o.o., Gregorčičeva ulica 21/b iz Maribora (avtor idejne zasnove je bil prof. mag. arch. Boris Podrecca, u.d.i.a., ki je v skladu z razpisnimi zahtevami ter s sklenjeno pogodbo spremljal vse faze projekta in bil soudeležen v projektantskem nadzoru  v času izvedbe del), s katerim je bila v mesecu oktobru 2007 sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo objektov zagotovitve prostorskih potreb Medicinske fakultete UM.
 • Za izvedbo investicije je bilo (ob izdelavi potrebne investicijske in projektne dokumentacije) poleg prenosa zemljišč za izgradnjo fakultete na območju, predvidenem za pozidavo, potrebno odkupiti ter odstraniti obstoječe nepremičnine (12 stanovanj na Taborski 4, 6 in 6a, vse starejše gradnje iz leta 1875). Navedeno je predstavljalo I. fazo izvedbe investicije, ki ni bila predmet sofinanciranja s strani ESRR in je bila zajeta v Investicijskih programih (Proplus d.o.o., marec 2008 in maj 2008).
 • Investicijski program – novelacija 2 (Proplus d.o.o., november 2008), ki  je temeljil na izhodiščih PGD projektne dokumentacije, št. 901/2008 (Plan B d.o.o., julij 2008), je z upoštevanjem izhodišč izvedbene dokumentacije zajemal II. fazo investicije, tj. izgradnjo objekta fakultete s pripadajočo infrastrukturo. Isti program je bil tudi podlaga za pridobitev sofinancerskih sredstev iz strukturnih skladov EU (ESRR) v višini 29.294.118 EUR (delež EU v primerjavi s s slovensko udeležbo je v razmerju 85:15). Skupna vrednost investicije je znašala 42,284.392 EUR, vrednost 2. faze, ki je bila predmet sofinanciranja s strani EU, pa 38,469.894 EUR.
 • Odločba Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko št. ERRR OP RR/2/3/1-0 o dodelitvi sredstev za projekt je bila izdana 20. 11. 2008 pod številko 411-2/2008-9 s prispevkom Skupnosti v višini 24.900.000,00 EUR. 
​​​​​​​​​
Urednik strani: Služba za investicije na UM
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava