Seja Senata Univerze v Mariboru
Datum objave: 24. 11. 2021

Na 25. redni seji Senata Univerze v Mariboru se je rektor v uvodnem delu zahvalil vsem sodelujočim v okviru 2. obiska skupine strokovnjakov NAKVIS v postopku podaljšanja akreditacije Univerze v Mariboru, ki je potekal minuli teden. Gre za izjemno pomemben dogodek, katerega je po mnenju rektorja univerza uspešno izpeljala in ponovno dokazala pomemben premik k še boljši odličnosti. Obisku bo sledilo končno poročilo evalvatorjev.

 

Nedavno nazaj sprejet Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti je po mnenju rektorja velik doprinos v slovenskem raziskovalnem prostoru, saj bodo tako sedaj prvič univerzam priznane tudi ustanoviteljske obveznosti financerja na področju raziskovalne dejavnosti.

 

Sedanja ravnateljica Univerzitetne knjižnice Maribor dr. Zdenka Petermanec je zaključila mandat, zato so senatorji na podlagi predloga in mnenja Strokovnega sveta UKM po opravljenem postopku razpisa delovnega mesta, podali pozitivno mnenje k imenovanju mag. Dunje Legat za novo ravnateljico Univerzitetne knjižnice Maribor Univerze v Mariboru za mandatno dobo štirih let.

 

Univerza v Mariboru v svojih strateških mednarodnih usmeritvah sledi ciljem in načelom mednarodnih vodilnih organizacij na področju visokošolskega izobraževanja in raziskovanja, na področju mednarodnega sodelovanja pa načelom odprtosti, enakega dostopa do znanosti in izobraževanja, vključevanja, miru in spoštovanja pravic za trajnostni in družbeno odgovorni razvoj. Tri glavne usmeritve internacionalizacije so razvoj in izvedba inovativnega, trajnostnega in v razvoj usmerjenega kakovostnega izobraževanja in raziskovanja v okviru mehanizmov strateškega mednarodnega sodelovanja; mednarodni študijski programi, ki pritegnejo nadarjene študente iz domovine in strateških ciljnih držav ter ustvarjanje in nenehno izboljšanje inkluzivnega (vključujočega), prijaznega in učinkovitega okolja za vse študente in zaposlene. Med aktivnosti velja izpostaviti odpravo ovir za izvedbo kakovostnih in mednarodno primerljivih interdisciplinarnih študijskih programov, za kar si UM zelo prizadeva, tudi z aktivnim delovanjem v mreži ATHENA, s ciljem razvoja skupnega evropskega visokošolskega prostora. Pomembni ukrepi so tudi vzpodbujanje mednarodne mobilnosti zaposlenih in študentov, poenotenje storitev UM za domače in tuje študente ter zaposlene skladno z evropskimi načeli in standardi ter razvijanje internacionalizacije doma skozi aktivnosti prenosa mednarodnih izkušenj v družbo ter omogočanje mednarodne izkušnje tudi tistim, ki ne bodo izkoristili možnosti mobilnosti. Senatorji so predstavljeno Strategijo internacionalizacije Univerze v Mariboru za leta 2021-2030 podprli in sprejeli.

 

Senat je tudi podal predhodno soglasje k pripravi vloge za akreditacijo novega interdisciplinarnega študijskega programa 2. stopnje Napredni inženirski materiali Fakultete za strojništvo UM in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UM. Nov študijski program bo nadomestil obstoječega, študentom pa bo omogočil, da pridobijo več temeljnih znanj, spoznajo zraven polimernih še keramične, kovinske in ostale materiale in tehnologije in s tem pridobijo kompleksna znanja o materialih in tehnologijah, ki jih narekuje  sodobna znanost. Ker gre za redni študijski program, mora soglasje podati tudi Upravni odbor UM.

 

Senatorji so se seznanili in sprejeli besedilo Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023 ter podali soglasje k omejitvi vpisa v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v prvi letnik dodiplomskega študija za prihodnje študijsko leto, in sicer za tiste dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v prvem prijavnem roku, ki so navedeni kot prva želja in pri katerih število prijavljenih kandidatov za vpis presega število razpisanih mest za 10 ali več odstotkov. Razpis že vključuje 30 mest za študij farmacije na Medicinski fakulteti, a so ta odvisna od potrditve akreditacije na NAKVIS-u ter zagotovitve financiranja s strani države.

 

Na Univerzi v Mariboru stremimo k rednem spremljanju kakovosti izobraževalne dejavnosti in ocenjevanju uspešnosti uresničevanja strategije razvoja UM. To se udejanja na podlagi kazalnikov, ki omogočajo primerjavo dogajanja v okviru posameznega študijskega programa med leti, primerjavo med programi na posamezni fakulteti, v okviru Univerze v Mariboru in v širšem visokošolskem prostoru. S kazalniki tako predstavimo tudi sposobnost univerze, da dosega določene rezultate ter izpolnjuje potrebe in pričakovanja udeležencev v izobraževalnem procesu. Na podlagi primerov dobrih praks, opažanj, merljivosti tako v nacionalnem kot mednarodnem prostoru, so bili pripravljeni predlogi redefiniranih kazalnikov kakovosti UM za spremljanje izobraževalne dejavnosti, katere je senat tudi sprejel.

 

Senat je še potrdil predloge za podelitev Perlachovih nagrad in priznanj za leto 2021, potrdil doktorske teme, podal soglasja za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter izvoljeni nazivi docent, izredni profesor in redni profesor.

 

Ob koncu so se senatorji seznanili z odstopno izjavo prorektorice za študentska vprašanja Univerze v Mariboru Teje Drofelnik ter tako ugotovili, da ji zaradi podane odstopne izjave preneha mandat z dnem 30. 11. 2021. Teja Drofelnik je odstopno izjavo podala iz osebnih razlogov.

​ 


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava