Seja Senata Univerze v Mariboru
Datum objave: 7. 07. 2021

Na 22. redni seji Senata Univerze v Mariboru, dne 6. julija 2021, so senatorke in senatorji sprejeli Etični kodeks ravnanja Univerze v Mariboru, ki opredeljuje etične standarde vedenj, ki so nujni za vse zaposlene in študente Univerze v Mariboru. Določila kodeksa zavezujejo vse članice in člane univerzitetne skupnosti, ki na UM opravljajo raziskovalno, pedagoško in strokovno delo ter študente UM, ne glede na stopnjo in način študija. N​amen kodeksa je vzpostaviti in krepiti vedenjske standarde članic in članov univerzitetne skupnosti ter s tem krepiti pripadnost UM, udejanjati družbeno odgovornost njenega delovanja, krepiti etiko pri pedagoškem delu in raziskovanju ter zagotavljati prenos znanja in družbeni ugled UM.

 

Rektor UM prof. dr. Zdravko Kačič je uvodoma predstavil aktivnosti vodstva v minulem obdobju, izrazil zahvalo za tvorno sodelovanje, potrpežljivost ter za dobro delo, ki je bilo na UM opravljeno kljub prisotnim negativnim okoliščinam, povezanih s širjenjem nalezljive bolezni COVID-19. Poudaril je, da na UM že intenzivno potekajo aktivnosti za nemoten pričetek študijskega leta 2021/22, pri čemer je ključna komunikacija s pristojnim ministrstvom, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Vlado R Slovenije, ki z odloki postavlja možnosti za izvedbo pedagoškega procesa. Na Univerzi v Mariboru si bomo prizadevali, da se tako kot v ostalem javnem življenju upošteva pravilo PCT, s čimer se ukrepi za varovanje zdravja nekoliko omilijo, za samo izvedbo pedagoškega procesa pa to pomeni lažje načrtovanje ter izvedbo, ki bi lahko skozi celotno študijsko leto 2021/22 potekala kontinuirano v prostorih fakultet, če bodo okoliščine to omogočale.

 

Senat se je seznanil in sprejel Poročilo o izvedbi samoevalvacije članic in drugih članic Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/2020, v katerem so bile med drugim izpostavljene prednosti, kot so odlično sodelovanje zaposlenih, visoka vključenost študentov v znanstvenoraziskovalno dejavnost, pozitivni trendi pri zaposljivosti diplomantov, dobra knjižnična dejavnost idr. UM in njene članice se namreč zavedajo pomena kulture kakovosti, zato so ustanovile komisije, ki spremljajo in ocenjujejo kakovost tako na univerzitetni ravni kot na ravni članic UM. Takšne komisije sestavljajo predstavniki vseh glavnih interesnih skupin, tj. visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, strokovnega in administrativnega osebja. UM je kot prva izmed slovenskih univerz že leta 2006 ustanovila samostojno strokovno službo za kakovost, kot edina izmed slovenskih javnih univerz pa ima tudi predstavnika najvišjega vodstva (prorektorico za področje kakovosti).

 

Senatorji so prav tako potrdili poročilo Delovne skupine za pripravo politike spremljanja rezultatov razvrščanja Univerze v Mariboru na mednarodnih lestvicah, katere naloge je bila pripraviti in pregledati mednarodne lestvice razvrščanja, njihovo vključenost UM ter določiti način spremljanja in interpretacije rezultatov razvrščanja v prihodnjem obdobju. V poročilu so bile obravnave štiri mednarodne lestvice (Šanghajska lestvica (ARWU), Webometrics Ranking of World's Universities, Times Higher Education World University Rankings in QS World University Rankings), ki so tudi najstarejše in najvplivnejše, ocenjujejo pa predvsem uspešnost na področju znanstvenoraziskovalnega dela univerz in njihov ugled med akademskimi vrstniki, delodajalci in študenti. Delovna skupina je identificirala šest področij za klasifikacijo kriterijev, s katerimi lestvice razvrščajo univerze (izobraževanje, raziskovanje, mednarodna vpetost, gospodarstvo, spletna vidnost in ugled). Lestvice se močno razlikujejo glede na področja/kriterije, na katera se osredotočajo, poudariti pa velja, da je pri večini najpomembnejše področje raziskovanja, sledi ji področje izobraževanja. Natančnejša analiza razvrščanja univerz je pokazala, da je občutljivost uvrstitve izredno velika; predvsem pri mestih nad 500 in višje lahko že vsaka najmanjša sprememba povzroči velike premike pri uvrstitvi. Slednje je zelo pomembno pri razumevanju in tolmačenju uvrstitve znotraj posameznih lestvic. 

 

Potrjeni so bili še predlogi za nagrade in priznanja Univerze v Mariboru. Tudi tokrat pa so bila podana predhodna soglasja k izvolitvam v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, senatorji pa izvolili tudi novega rednega profesorja.

 


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava