Na Univerzi v Mariboru sta potekali seji Senata UM in Upravnega odbora UM
Datum objave: 1. 04. 2021

logotip-UM.png 


Na 18. redni seji Senata UM, dne 30. marca 2021, so se senatorji seznanili in soglasno sprejeli Akcijski načrt Univerze v Mariboru za obdobje 2021-2025, kot enega izmed pomembnejših dokumentov v prihodnjih razvojnih načrtih univerze in ki je bil pripravljen na osnovi usmeritev Strategije Univerze v Mariboru 2021–2030 in ugotovitev institucionalne samoevalvacije Univerze v Mariboru v letu 2020. Področja, ki jih zajema so Organizacija in povezljivost univerze; Izobraževalna dejavnost; Znanstvena in umetniška dejavnost; Spodbudno delovno okolje; Študenti; Internacionalizacija; Razvoj skozi sistem kakovosti; Vpetost v okolje; Prostorski razvoj univerze; Informacijska podpora.


Senatorji so potrdili izvajanje 1. CEEPUS poletne šole z naslovom »Tourism and Agriculture = Agritourism, Tourism Culture and More«, ki so bo odvijala na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske  vede UM v okviru CEEPUS mreže »Agriculture and Environment in the 21st Century - @groen«. Uspešno opravljena poletna šola bo ovrednotena s 4 ECTS.


Soglasno je bilo sprejeto tudi uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru št. 012/2015/1 (UPB 1), ki ureja podelitev častnih naslovov Univerze v Mariboru ter pravic, ki iz teh naslovov izhajajo. Pravilnik ureja tudi podelitev nagrad in priznanj zaposlenim na UM in njenim študentom ter pogoje in kriterije za podelitev posameznega častnega naslova, priznanja ali nagrade ter postopek predlaganja le teh. ​


Senatorji so se strinjali in sprejeli sklep, da pogoja delovanja na tuji univerzi ali raziskovalni ustanovi, ki izhaja iz 17., 18., 19. in 20. člena Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, ni mogoče izpolniti s sodelovanjem na daljavo oziroma s kombinacijo fizične prisotnosti in sodelovanja na daljavo.


Po pravilniku UM o kreditno ovrednoteni študijski obveznosti, so članice univerze podale 19 predlogov za akreditacijo novih učnih enot v okviru kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti. UM namreč ponuja študentom ob osnovni študijski dejavnosti tudi kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost s področij športa, umetnosti in kulture, raziskav, projektov, prostovoljstva, varovanja zdravja itd. V kolikor se študentu te obveznosti priznajo v okviru študijskega programa, v katerega je vpisan, se priznane obveznosti in ECTS kreditne točke vtejejo v skupno število ECTS kreditnih točk študijskega programa.


Soglasno je bil sprejet študijski koledar za študijsko leto 2021/22, v okviru katerega so določena izpitna obdobja ter 15 tednov pedagoškega procesa na posamezen semester. Tudi tokrat so senatorji obravnavali in potrdili dispozicije doktorskih disertacij, podana so bila predhodna soglasja k izvolitvam v nazive tako visokošolskih učiteljev kot visokošolskih sodelavcev ter izvoljena sta bila nova redna profesorja UM, ki jih sedaj senatorji volijo z elektronskimi volitvami na daljavo.

 

Dan kasneje, 31. 3. 2021, se je na konstitutivni seji sestal Upravni odbor Univerze v Mariboru v novi sestavi. Člani so se seznanili s poročilom o opravljenih volitvah v Upravni odbor UM in mandatih. Za predsednika UO je bil izvoljen izr. prof. dr. Mitja Gorenak. Na konstitutivni seji sta bila prisotna dva člana iz vrst predstavnikov ustanovitelja in sicer prof. dr. Ivan Rozman in izr. prof. ddr. Natalia Vid Kaloh, tretje članice iz vrst predstavnikov ustanovitelja ni bilo prisotne, zato je UO UM soglasno sprejel odločitev, da odločanje o izvolitvi namestnika predsednika predstavi na naslednjo sejo, ker se namestnik predsednika namreč izvoli iz vrst predstavnikov ustanovitelja v skladu z besedilom Odloka o preoblikovanju UM. Zato je z njihove strani prišla ta pobuda, ki je bila soglasno potrjena.

 

Na seji so se seznanili s Poročilom o delu UO za mandatno obdobje 2017-2021.  

 

Seznanili so se in potrdili Akcijski načrt Univerze v Mariboru za obdobje 2021-2025, kot enega izmed pomembnejših dokumentov v prihodnjih razvojnih načrtih univerze in ki je bil pripravljen na osnovi usmeritev Strategije Univerze v Mariboru 2021–2030  in ugotovitev institucionalne samoevalvacije Univerze v Mariboru v letu 2020. Področja, ki jih zajema so Organizacija in povezljivost univerze; Izobraževalna dejavnost; Znanstvena in umetniška dejavnost; Spodbudno delovno okolje; Študenti; Internacionalizacija; Razvoj skozi sistem kakovosti; Vpetost v okolje; Prostorski razvoj univerze; Informacijska podpora.

 

Upravni odbor je najvišji organ upravljanja univerze in ima 9 članov. Upravni odbor sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja; štirje predstavniki univerze, od tega trije iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in en predstavnik drugih delavcev; en predstavnik študentov in en predstavnik delodajalcev.


Člani Upravnega odbora Univerze v Mariboru za mandatno dobo 4 let, ki začne teči od konstitutivne seje, so:

- red. prof. dr. Matej Vesenjak

- Izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše

- izr. prof. dr. Mitja Gorenak

- Damir Mlakar

- prof. dr. Ivan Rozman

- izr. prof. ddr. Natalia Kaloh Vid

- Ivana Grgić

- Živa Ledinek.


Kot predstavniki ustanovitelja so bili v Upravni odbor UM imenovani prof. dr. Ivan Rozman, izr. prof. ddr. Natalia Kaloh Vid in Ivana ​Grgić s sklepom Vlade RS št. 01416-3/2020/6 z dne 21. 1. 2021. Član Upravnega odbora Univerze v Mariboru iz vrst delodajalcev s strani Vlade RS še ni bil potrjen. 


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava