Rektorjev dan 2021
Datum objave: 29. 01. 2021

baner-rektorjev-dan-2021-716-x-345.jpg

S prehodom v novo leto, z upanjem, da se bodo naši dnevi znova vrnili na uhojene poti, smo žal morali spoznati, da nam trenutna situacija še ne bo omogočila obeleženja rektorjevega dne v živo. Verjamem, da nam bo ta čas prinesel zrelost in izkušnje, spoznanje in osredotočenost, kaj v resnici šteje. Sodelovanje, sočutje do človeka, odgovorno ravnanje ter osredotočenost na znanje in razvoj, so del teh spoznanje že zdaj.


Iskrena zahvala vsem nagrajenkam in nagrajencem, ki ste s svojim delom, izrednimi uspehi, dosežki in zaslugami pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru. Podeljene nagrade in priznanja naj bodo vzpodbuda, v zavedanju, da se je za znanje potrebno potruditi, v smislu starega latinskega reka: »Doctrina est fructus dulcis radicis amarae (prevod: Znanje je sladek sad grenke korenine).


​​
 

 ​

NAGRADE IN PRIZNANJA OB REKTORJEVEM DNEVU 2021


V nadaljevanju vam s ponosom predstavljamo nagrajenke in nagrajence, katerim se iskreno zahvaljujemo za vložen trud in delo ter doprinos k ugledu in odličnosti Univerze v Mariboru.

 

ikone-priznanja02.png

Nagrada Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo​


Nagrado za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge na znanstvenoraziskovalnem in izobraževalnem področju so prejeli:


 • Red. prof. dr. Zvonko Balantič s Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru

Pedagoško delo prof. dr. Zvonka Balantiča je osredotočeno na področje človeških faktorjev. Ukvarja se z izrazito interdisciplinarno vedo, imenovano ergonomija, ki proučuje fizikalni, kognitivni in organizacijski odnos med človekom in okolico, v kateri deluje. Vse od leta 2003 vodi Katedro za inženiring poslovnih in produkcijskih sistemov. V svoji dosedanji pedagoški praksi je sodeloval tudi z drugimi fakultetami in univerzami doma in v tujini. S svojim pedagoškim, strokovnim in znanstvenim delovanjem je dosegal odlične rezultate pri organiziranju in razvoju na področju izobraževanja. To dokazuje z izjemnim opusom. Svoja znanja aktivno prenaša v praktična okolja in tako intenzivno sodeluje z domačimi in tujimi podjetji.


 • ​Red. prof. dr. Nataša Vaupotič s Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

Prof. dr. Nataša Vaupotič skozi celotno akademsko kariero skrbi za razvoj študijskih programov na področju Fizike. V obdobju 2007 do 2015 je bila dekanica FNM UM, od leta 2015 do 2018 pa tudi prorektorica za študijske zadeve na UM. Je svetovno uveljavljena raziskovalka na področju fizike tekočih kristalov. Ukvarja se z modeliranjem faz v mehki snovi ter z modeliranjem odzivov teh faz na zunanja polja. Njena bibliografija obsega čez 40 znanstvenoraziskovalnih člankov, večina je objavljenih v revijah s faktorjem vpliva v prvi četrtini. Prav posluh za delo z eksperimentalci in s tem za modeliranje, ki je potrebno za razumevanje najnovejših eksperimentalnih opažanj, je njena največja odlika. Ta sodelovanja so vodila do njenih najodmevnejši objav, pri katerih je bila ali prva ali/in vodilna (corresponding) avtorica za področje modeliranja. Je tudi soavtorica poljskega patenta za merjenje magnetnega momenta nanodelcev z optično metodo. Prepoznavnost njenega raziskovalnega dela se izkazuje tudi z vabljenimi predavanji na svetovnih raziskovalnih konferencah in na tujih univerzah.


 •  Doc. dr. Muhamed Turkanović s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

Doc. dr. Muhamed Turkanović je s svojim delom in izjemnimi rezultati na področju tehnologije veriženja blokov pomembno prispeval k razvoju in ugledu Univerze v Mariboru, ki se je tudi v mednarodnem prostoru uveljavila kot nosilka vrhunskih znanj ter raziskovalnega potenciala in dosežkov, povezanih s tehnologijo Blockchain. Je vodja skupine Blockchain Lab:UM, ki deluje na Inštitutu za informatiko na UM FERI. Eden pomembnejših rezultatov raziskovalno-razvojnega dela skupine pod njegovim vodstvom, je platforma EduCTX. Dr. Turkanović je koordinator dveh mednarodnih projektov, Interreg Alpine Space Smart Villages in H2020 projekt DE4A Digital Europe for All. Je tudi vodja DIH (Digital Innovation Hub) na UM. Ob svoji izjemni bibliografiji, ki vključuje objave v revijah najvišjega ranga, vabljenih predavanjih na mednarodnih konferencah, sodelovanju z gospodarstvom, svoje znanje in bogate izkušnje tudi uspešno prenaša na mlajše generacije, tako z mentorstvo kot organizacijo počitniških šol.


 • Red. prof. dr. Marko Marhl s Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru

Prof. dr. Marko Marhl raziskovalno deluje na področju biofizike. Ima več kot 100 pomembnih publikacij, njegova dela so po navedbah Google Scholar-ja citirana več kot 3000-krat; njegov H-indeks je 31. Je član 6-ih uredniških odborov znanstvenih in strokovnih revij, od tega ene pri založbi Elsevir in ene pri Springer. Vodil je več domačih in mednarodnih projektov. Bil je prorektor UM, dekan in pred tem prodekan na UM PEF. Na mednarodnem področju je deset let zastopal UM v organizaciji IREG-Observatory, dva mandata je bil član izvršnega odbora. Kot mednarodni ekspert je sodeloval v več reakreditacijskih postopkih univerz in drugih organizacij v tujini. Njegov lik pozitivnega akademskega raziskovalca z izjemno bogatim opusom in osebnostnimi lastnostmi, mu omogočajo ljudi navdihovati in spodbujati v raziskovalnem, strokovnem in pedagoškem smislu.


 • Viš. pred. Nataša Mlinar Reljić s Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru

V okviru pedagoškega dela na Fakulteti za zdravstvene vede viš. pred. Nataša Mlinar Reljić sodeluje in poučuje na študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega ter je nosilka učne enote Zdravstvena nega na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem, učne enote Izbirno klinično usposabljanje Il in izbirne učne enote Spiritualna oskrba v zdravstveni negi. Kot nosilka predmetov vsakodnevno prispeva h humanizaciji odnosov med študenti, člani zdravstvenega in negovalnega tima. Ves čas se je strokovno dodatno izpopolnjevala in usposabljala predvsem na področju geriatrične zdravstvene nege in raziskovanja v zdravstveni negi ter tudi na mednarodnem področju spiritualne oskrbe v zdravstveni negi. Pri delu jo odlikuje mednarodna prepoznavnost in odličnost, kar dokazuje tudi s svojimi objavami raziskovalnega dela. Raziskovalno usposobljenost izkazuje s sodelovanjem v različnih raziskovalnih projektih, aktivnim sodelovanjem na konferencah ter objavami strokovnih in znanstvenih del. S strokovnim in raziskovalnim delom pomembno vpliva in pomaga pri razvoju študijskih programov.

 

 • Doc. dr. Selestina Gorgieva s Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru

Raziskovalno delo  doc. dr. Selestine Gorgieve zajema številna področja (biokemijska funkcionalizacija, zamrežanje in fluorescenčno labeliranje biopolimerov; površinska modifikacija različnih nanoceluloz; biopolimerna modifikacija Mg monolitov; procesiranje nanodelcev s pomočjo nanoprecipitacije; procesiranje biopolimerov v 2D/3D, kompozitne strukture z uporabo sodobnih tehnologij za medicinske in tehnične aplikacije; fizikalno-kemijska karakterizacija) in še več. Aktivno je sodelovala v različnih projektnih shemah, uspešno je končala podoktorski projekt. Njena bibliografija obsega 139 objav. Njena dela so bila citirana 500 krat in ima indeks citiranja h 10. Za svoje delo je bila večkrat tudi nagrajena. Je uspešna raziskovalka z bogatim raziskovalnim opusom, nosilka predmeta na Doktorski šoli, uspešno izobražuje Erasmus študente in sodi v skupino uspešnejših tudi mednarodno priznanih raziskovalcev.

 

ikone-priznanja01.png

Nagrada Univerze v Mariboru  za sodelovanje z gospodarstvom in prenos znanja​


Nagrado za  vrhunske uspehe, dosežke in zasluge na področju sodelovanja z gospodarstvom ter izjemne rezultate pri prenosu znanja sta prejela:


 • Red. prof. dr. Zoran Novak s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru

​Dr. Zoran Novak je redni profesor na področju kemijskega inženirstva. Je vodja Skupine za separacijske analize in vodi vrhunske raziskave za farmacevtsko industrijo na področju stabilnosti in analitike zdravil ter razkrojnih produktov. Glavni uspeh skupine, ki jo vodi, je verifikacija raziskav s strani Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke, ki deluje pod okriljem Evropske agencije za zdravila. Laboratoriju je bil kot edinemu javnemu zavodu v Sloveniji podeljen certifikat GMP, ki zagotavlja skladnost pri analizah in stabilnosti zdravil z vsemi evropskimi normami. S svojimi dosežki prof. dr. Zoran Novak izkazuje odlično sodelovanje z industrijo in prenos vrhunskega znanja v gospodarstvo. Prav tako prenaša svoje znanje v študijske programe pri predmetih, ki jih predava. Z nenehnim širjenjem raziskovanja na omenjenem področju skrbi tudi za nove (prve) zaposlitve visoko izobraženih kadrov na fakulteti.

 

 • Doc. dr. Simon Klančnik s Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru

Doc. dr. Simon Klančnik deluje na različnih znanstvenoraziskovalnih področjih, najintenzivneje na področju inteligentnih proizvodnih sistemov. Njegova bibliografija obsega 133 bibliografskih enot, svoje znanstvenoraziskovalne rezultate vsa leta predstavlja tudi na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah. Aktivno sodeluje z gospodarstvom in skrbi za uspešen prenos znanja iz akademskega okolja v industrijo. Vzpostavil je uspešno sodelovanje s podjetjem Plastika Skaza d.o.o. na področju razvoja inovativnih tehnoloških rešitev in s podjetjem Inova IT d.o.o. in vodil raziskovalni projekt glede možnosti vključevanja metod umetne inteligence, s poudarkom na metodah skupinske inteligence in evolucijskih metodah, v optimizacijo postavitve proizvodnih sistemov. Ob tem izvaja tudi kakovostno in obsežno pedagoško ter mentorsko delo v okviru Katedre za proizvodno strojništvo. Znanje in izkušnje iz prakse prenaša v pedagoški proces na različne načine, tudi preko vključevanja študentov v raziskovalno-razvojne industrijske projekte, s čimer študenti pridobivajo dodatne kompetence.

 

ikone-priznanja03.png

Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo​


 

Priznanje za izjemne uspehe, dosežke in zasluge na znanstvenoraziskovalnem in izobraževalnem področju, so prejeli:


 • Izr. prof. dr. Alenka Brezavšček s Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru

 

Izr. prof. dr. Alenka Brezavšček je predstojnica Katedre za metodologijo. Njeno raziskovalno in strokovno delo je usmerjeno v varnost informacijskih sistemov, inženiring zanesljivosti in razpoložljivosti ter operacijske raziskave. Njena bibliografija obsega 195 del. Svojo znanstveno in strokovno dejavnost utemeljuje z aktivnim članstvom v Slovenskem društvu informatika in mednarodnem združenju ISACA. Od leta 2006 dalje je sourednica spletnega slovarja informatike »islovar« za področje informacijske varnosti. Znanstvenoraziskovalno aktivnost v preteklem obdobju izkazuje tudi z vključevanjem v domače in mednarodne projekte. Strokovno znanje prenaša tudi v prakso in sicer kot vodja raziskovalnega projekta z gospodarstvom (SIJ Acroni) ter kot predavateljica na strokovnih izobraževanjih s področja kakovosti e-poslovanja, statistike in metodologije ter informacijske varnosti. Aktivno sodeluje pri upravljanju in zagotavljanju kakovosti na fakulteti, od leta 2016 je vpisana tudi v register strokovnjakov Nakvis.

 

 • Doc. dr. Tomaž Kosar s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

Doc. dr. Tomaž Kosar raziskovalno deluje na področju domensko-specifičnih jezikov in programskega inženirstva. Njegovo raziskovalno delo je vse bolj odmevno. V zadnjih desetih letih je zbral 493 čistih citatov. Glede na uspešno znanstvenoraziskovalno delo je v letu 2019 dobil povabilo Monash University, Melbourne, Avstralija, za 6 mesečno raziskovalno delo kot gostujoči raziskovalec. Uspešno pridobiva razvojne projekte s podjetjem DeweSoft. V tem času so bili izvedeni številni projekti, kot npr. projekt »Razvoj domensko-specifičnega modelirnega jezika Sequencer«. Je tudi zelo aktiven pri promociji tehniških poklicev. S svojim znanstvenoraziskovalnim ter vzgojno-izobraževalnim delom pomembno prispeva k celovitemu razvoju Univerze v Mariboru.


 • Doc. dr. Lidija Čuček  s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru

Doc. dr. Lidija Čuček je ob svojem delu na FKKT bila tudi gostujoča profesorica na Gokongwei College of Engineering, De La Salle University, Filipini ter na University of Cape Town, Južna Afrika. Je avtorica in soavtorica 79 recenziranih izvirnih znanstvenih člankov z več kot 2100 citati in s h indeksom 19. Nekateri njeni članki so bili med najbolj citiranimi in največkrat prenesenimi članki, med drugim so bili uvrščeni na lestvico Top25 Hottest articles. Prejela več priznanj in nagrad, med drugim nagrado Danubius Young Scientist Award 2017 za Slovenijo. Njen raziskovalni interes je na področjih zmanjšanja okoljskih odtisov, trajnostna raba virov, krožno gospodarstvo, zmanjševanje odpadkov, metrike trajnostnega razvoja ter razvoj splošnih modelov, algoritmov in konceptov za različne aplikacije. Sodeluje in je sodelovala z različnimi podjetji, oddelki na Univerzi v Mariboru ter univerzami in inštituti v Sloveniji in tujini.


 • Viš. pred. mag. Barbara Donik s Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru

 

Viš. predav. mag. Barbara Donik je nosilka učne enote Zdravstvena nega kirurškega in onkološkega bolnika s kirurgijo in izbirnih učnih enot Komunikacija v zdravstvu in Zdravstvena nega v intenzivni enoti. V letu 1998 je sodelovala v Humanitarnem projektu Zambija 2, kjer je opravljala prostovoljno delo v podeželski bolnišnici v Zambiji. Je podpredsednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor ter tudi članica UDINE C group. Svoje delo opravlja strokovno, vestno in odgovorno ter na fakulteti deluje kot članica Senata, Akademskega zbora in Katedre za zdravstveno nego. Pri delu jo odlikuje mednarodna prepoznavnost in odličnost. V COBlSS-u ima navedenih 213 bibliografskih enot. Aktivno sodeluje pri raziskovalnih projektih. Je urednica in recenzentka pri številnih zbornikih predavanj s konferenc. Odlikuje jo predanost in pripadnost fakulteti, pošten odnos do študentov in vseh sodelavcev, prav tako tudi human odnos do soljudi, odlična komunikacija in ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja in motivacija visokošolskih učiteljev za pridobivanje novih znanj na področju zdravstvene nege in na osnovi raziskovalnega dela.

 

 • Izr. prof. dr. Katja Eman s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru
 

Izr. prof. dr. Katja Eman je kot asistentka in kasneje kot visokošolska učiteljica sodelovala pri različnih visokošolskih, univerzitetnih in magistrskih predmetih s področja kriminologije in varnostnih ved, njen največji prispevek glede razvoja predmetov in raziskovanja na FVV UM je povezan z ekološko kriminologijo in varstvom okolja. Je avtorica monografije v angleškem jeziku o ekološki kriminaliteti in ekološki kriminologiji in številnih poglavij v knjigah pri mednarodnih založbah in člankov v znanstvenih revijah. Zaradi raziskovalne dejavnosti na področju ekološke kriminologije je prepoznavna članica mednarodne skupine za »zeleno kriminologijo«. Bila je tudi gostujoča raziskovalka na University of Sussex, University of Tasmania in na Univerzi v Beogradu. Njena publicistična dejavnost sega preko ekološke kriminologije tudi na druga področja raziskovanja. V knjigah pri mednarodnih založbah je v soavtorstvu objavila dela s področij mladih in nasilja, migracijskih problemih v Sloveniji, sivi ekonomiji, korupciji in organizirani kriminaliteti, trgih spolnih storitev, barih in nočnih klubih, zaznav legitimnosti pri mladih, ekološke kriminalitete, zgodovine zelene kriminologije, ekološki kriminaliteti kot varnostnem tveganju, zelenih kriminoloških problemih v JV Evropi in mitih o kriminaliteti. S svojim izjemnim delom, predvsem pa z vestnostjo, predanostjo, vztrajnostjo in pozitivnim odnosom do dela je pomembno prispevala k razvoju ter uveljavljanju Fakultete za varnostne vede in Univerze v Mariboru v Sloveniji in mednarodnem okolju.


 
 • Izr. prof. dr. Julija Volmajer Valh s Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru

   

Izr. prof. dr. Julija Volmajer Valh v okviru Laboratorija za kemijo in okoljevarstvo uspešno raziskuje na znanstvenoraziskovalnem področju Tekstilna kemija. Njen raziskovalni opus je zelo širok. Ukvarja se z raziskavami modifikacije polimernih površin z namenom pridobiti materiale z več funkcionalnimi lastnostmi, ki se lahko uporabljajo, na primer v medicinske namene, filtracijo in pakiranje. Sodeluje z mnogimi domačimi in mednarodnimi inštitucijami. Ukvarja se tudi z ekološko problematiko, predvsem z razvojem organskih snovi, ki navzemajo toksične snovi iz odpadnih vod ter razvija napredne metode čiščenja odpadnih voda. Težišče njenega raziskovalnega dela je trenutno s področja ekologije, kjer raziskuje možnosti kemijskega recikliranja. Znanstvenoraziskovalne zaključke s tega področja predstavlja na mednarodnih konferencah ter v znanstvenih člankih na temo okoljevarstva. Velja za izjemno priljubljeno profesorico in izvrstno raziskovalko.

 

​​iko-nagrada03.png


​Nagrada Univerze v Mariboru za strokovno delo​Nagrado za dolgoletno uspešno, vestno, natančno, prizadevno in strokovno delo ter vrhunski prispevek članici, so prejeli:

 • Sonja Roj s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru

Sonja Roj je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo zaposlena kot tajnica vodstva fakultete. Vzpostavila je celovit in učinkovit krogotok dokumentov na fakulteti, ki obsega podporo vitalnih aktivnosti fakultete in njenih zaposlenih. Njeno delo pomembno pripomore k uspešnemu delovanju vodstva fakultete, strokovnih služb in fakultete kot celote. Vodstvo fakultete ocenjuje njeno delo kot vrhunsko. Je odlično sprejeta tudi med zaposlenimi, ki ji priznavajo strokovnost in učinkovitost.


 • Vlasta Jug s Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru

Vlasta Jug je tajnica fakultete. Ves čas zaposlitve se je strokovno izobraževala in izpopolnjevala, tako je pridobila dodatna znanja in izkušnje za strokovno in kakovostno opravljanje dela. Odlikujejo jo pripadnost fakulteti in univerzi ter odlično strokovno znanje, izjemno vestno, učinkovito, samostojno, natančno in zanesljivo delo ter skrb za pravno varnost in transparentno delovanje fakultete. Do sodelavcev ima profesionalen, korekten ter pošten odnos, iskreno komunikacijo in ustvarja pozitivno delovno okolje na fakulteti. Sodelavce na fakulteti podpira in motivira za pridobivanje novih znanj in izkušenj.


 • Sonja Šantl s Študentskih domov Univerze v Mariboru
Sonja Šantl velja za delovno in natančno. V šestnajstih letih uspešnega vodenja službe za študentske zadeve je pokazala izjemen občutek za načrtovanje dela, še zlasti pri vsakoletnih množičnih vselitvah študentov, saj je s pravilnim načrtovanjem zmeraj poskrbela, da so bila ležišča optimalno zasedena. Zmeraj je bila na voljo študentom, ki bivajo v Študentskih domovih Maribor, katerim je z nasveti precej olajšala bivanje. Vse naloge je opravila pravilno in pravočasno ter pri tem pokazala največjo možno mero skrbnosti in prizadevnosti. Njen prispevek k razvoju Študentskih domov Maribor je lahko za vzgled vsem sodelavcem, zlasti na področju bivanja tako domačih kot tujih študentov, saj si je ves čas prizadevala za dvig kakovosti bivanja.

 

ikone-priznanja03.png


​Priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo​


Priznanje za dolgoletno uspešno, natančno, samostojno, prizadevno, zanesljivo in strokovno delo ter prispevek k ugledu in razvoju fakultete, so prejeli:

 • Irena Benedičič s Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru

Irena Benedičič opravlja dela in naloge strokovnega delavca v Referatu za študentske zadeve. Vsako dosedanje delovno mesto je od nje zahtevalo in še zahteva natančnost, poštenost, vztrajnost, samoiniciativnost, komunikacijo, delo v skupini. Nove naloge ji vedno predstavljajo izziv in tako pridobitev novih znanj, ki jih z veseljem sprejema. Za delovanje Referata za študente in opravljanje nalog povezanih s študenti je izjemnega pomena. Njena komunikacija s študenti je na zelo visoki ravni, saj je umirjena in potrpežljiva. S študenti opravlja svoje delo profesionalno. Pri delu je natančna, samoiniciativna in strukturirana. Naloge so opravljene v dogovorjenem času. Pri timskem delu in projektnih nalogah v referatu deluje povezovalno in učinkovito. Prizadeva si ustvarjati dobro organizacijsko klimo in ima sposobnosti mediatorja. V primeru povečanega obsega dela v oddelku se samoiniciativno loti tudi preostalih del in nalog.


 • Mag. Frančišek Tašner s Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru

Mag. Frančišek Tašner kot laborant sodeluje pri pripravi in izvedbi laboratorijskih vaj pri številnih predmetih s področja konstruiranja, kjer s svojim bogatim strokovnim znanjem bistveno prispeva k višji kvaliteti pedagoškega procesa. V okviru Laboratorija za vrednotenje konstrukcij zelo aktivno sodeluje pri različnih strokovnih projektih za industrijo, še posebej s področja gonil in pogonske tehnike. Njegovo strokovno znanje na tem področju je izjemno in je plod štiridesetletnega aktivnega ukvarjanja z omenjeno problematiko. To so prepoznali tudi številni strokovnjaki iz gospodarstva, s katerimi aktivno sodeluje preko omenjenih projektov, mnogi od njih pa prihajajo k njemu tudi po strokovne nasvete. Aktivno sodeluje tudi z drugimi laboratoriji, tako na FS kot tudi na drugih fakultetah na UM. Njegovo sodelovanje je povezano s številnimi strokovnimi nasveti ter nesebično pomočjo pri izdelavi raznih strokovnih pripomočkov ali manjših preskusnih naprav, ki jih omenjeni laboratoriji potrebujejo za svoje strokovno in raziskovalno delo.


 • Matjaž Potočnik s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

​Matjaž Potočnik je zaposlen v Računalniškem centru, kjer opravlja dela sistemskega vzdrževalca. Svoje delo opravlja vestno in strokovno. Za opravljanje del in nalog je potrebno nenehno izobraževanje in sploh, v trenutnih razmerah tudi ambicioznost in pripravljenost, da je za dosežen rezultat potrebno veliko več časa in novega znanja, da je delo opravljeno na način, da zadosti zahtevanim in zahtevnim pogojem. Matjaž Potočnik je vedno pripravljen pomagati in sprejemati nove izzive. Pomemben pa je tudi njegov prispevek na področju zagotavljanja varnostne politike na FERI.

 

 • Bojan Valh s Pedagoške fakulteta Univerze v Mariboru

Bojan Valh je že v času študija, še pred svojo zaposlitvijo na Pedagoški fakulteti,  sodeloval z Oddelkom za likovno umetnost takratne Pedagoške akademije. V času študija so profesorji na oddelku prepoznali tehnične spretnosti in iznajdljivost, komunikativnost in pripravljenost se učiti. Prof. Bojan Golija ga je vključil v demonstracijo tehnoloških postopkov pri grafiki, pomoč pri postavljanju razstav v razstavišču Avla na fakulteti in ga vključil v delovanje na drugih področjih Oddelka za likovno umetnost, kar še danes, kot laborant opravlja zelo dobro. Svoj profesionalen odnos izkazuje s sodelovanjem z vsemi zaposlenimi na Oddelku za likovno umetnost, kot tudi z zunanjimi sodelavci navedenega oddelka, predvsem pa se posveča študentkam in študentom, katerim je zmeraj pripravljen pomagati in svetovati. Zgledno sodeluje tudi z drugimi oddelki in službami na fakulteti.


 • Alenka Marsel s Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru

Alenka Marsel opravlja delo vodje Referata za študentske zadeve, ki je temeljnega pomena za fakulteto, saj je organizacija izvajanja pedagoškega procesa osnovna dejavnost fakultete. Pri svojem delu izkazuje izjemno skrb za študente, za njihovo dobro počutje na fakulteti in se zavzema za pomoč in human odnos do študentov in sodelavcev. Poleg strokovnega znanja jo odlikujejo odlične delovne navade, izjemna vestnost in natančnost, profesionalen odnos do študentov in sodelavcev, kar je predvsem za študente in ustanovo izrednega pomena. Ves čas zaposlitve na fakulteti se vede korektno in izjemno kakovostno opravlja svoja dela in naloge, se izpopolnjuje in nadgrajuje svoje znanje. Odlikuje jo predanost in pripadnost FZV UM, pošten in profesionalen odnos do študentov in sodelavcev, inovativnost, odprtost za nove izzive, iskrena komunikacija, izjemna natančnost, ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja in motivacija sodelavcev za pridobivanje novih znanj.


 • Borut Gombač iz Univerzitetne knjižnice Maribor

Borut Gombač se je s svojim večletnim delom kot knjižničar v časopisni čitalnici v Univerzitetni knjižnici Maribor izkazal z izjemnimi uspehi, s čimer je pozitivno vplival na razvoj stroke in ugleda knjižnice in Univerze v Mariboru kot ustanove. Bistvo dela, ki ga  z vso predanostjo opravlja vsa ta leta, se kljub digitalizaciji, ni spremenilo. Bistveno je bilo in je poslušati uporabnika, razumeti njegovo uporabniško potrebo na eni strani in poznati knjižnični fond in ustroj ter oba pola smiselno povezati. Prav v tej vlogi je Borut Gombač nepogrešljiv in izvrsten. V odnosu do uporabnikov je Gombač pozoren, iskriv, sposoben vživljati se v miselni svet vsakokratnega uporabnika, od srednješolca, ki išče gradivo za seminarsko nalogo do raziskovalca, ki se poskuša dokopati do članka v kakem periodičnem viru. Svoje refleksije o knjižničarskem delu pogosto tudi zapiše in objavi v obliki pronicljivih besedil, ki razmišljujoče, včasih tudi kritično zarežejo v bistvo tega početja, ne glede na prostor in čas. Je avtor ali soavtor številnih razstav UKM. Izvrsten je tudi kot moderator knjižničnih literarnih dogodkov. Knjižnica z njim vsekakor krepi tudi vlogo pomembnega ustvarjalnega središča na področju kulture tako v lokalnem kot v nacionalnem prostoru. Gombač pa je ob vsem naštetem tudi zanesljiv in prijeten sodelavec.

 

iko-listina-04.png

Svečana listina Univerze v Mariboru​


Univerza v Mariboru podeljuje svečane listine v znak zahvale za sodelovanje posameznikom, organizacijam, skupnostim, podjetjem in društvom.

Svečano listino so prejeli:

 • Mestna občina Celje za izvrstno sodelovanje s Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru

Mestna občina Celje je imela s svojo podporo eno od pomembnejših vlog pri ustanovitvi Fakultete za logistiko UM. V letu 2002 se je s podpisom Pogodbe o zagotavljanju pogojev za delovanje fakultete in pogojev za izvajanje njenih študijskih in raziskovalnih programov zavezala k finančni pomoči fakulteti. Tako je zagotovila prostore, jih v ta namen tudi v celoti prenovila in opremila z novim pohištvom. Mestna občina Celje je tudi pomemben del Poslovne mreže FL. V občini so namreč prepoznali pomembnost razvoja transportnih in prometnih poti, zato je sodelovanje v takšnih primerih ter dostop do informacij bistvenega pomena tudi za razvoj logistike kot vede. Umeščanje pridobljenega znanja logistike pa se kaže tudi v diplomskih delih, saj mentorji na FL zaradi dobrega sodelovanja z zaposlenimi na Mestni občini Celje in izkazanih potreb, redno razpisujejo teme, ki se dotikajo logističnih ter okoljskih izzivov v Mestni občini Celje. Občina je prepoznala tudi pomembnost in vrednost pravilno zastavljene mestne infrastrukture in k sodelovanju v Svet za invalide povabila tudi FL. Skupaj so pripravili smernice za izboljšanje kvalitete življenja invalidov v občini, želja pa je, da bi celjski model postal model dobre prakse in se prenesel tudi na druge slovenske občine.

 • Kontrola zračnega prometa Slovenija, d.o.o., za izvrstno sodelovanje s Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru

 

Kontrola letenja Slovenije, d.o.o. s svojim delovanjem in poslanstvom ter vizijo z zanesljivostjo zagotavljanja varnosti ter proaktivnim delovanjem, pripomore k izboljševanju letalskega omrežja enotnega evropskega neba. S sinergijo in povezovanjem z ostalimi organizacijami, zmore zagotavljati varnost in zanesljivost v slovenskem zračnem prostoru ter tudi zunaj njega. Je trajnostno naravnana organizacija in edinstvena v slovenskem prostoru. Podeljeno priznanje izhaja iz dolgoletnega sodelovanja s Fakulteto za organizacijske vede, ki ga na širšem lokalnem okolju uresničujeta. Pomemben doprinos Kontrole zračnega letenja Slovenije, d.o.o. kot enega pomembnejših delov kritične infrastrukture kot specifike v organizacijskih znanosti, je pri razvoju in akreditaciji študijskega programa Krizni management. Vez med fakulteto in Kontrolo letenja Slovenije d.o.o. se gradi tudi preko različnih dogodkov in skupnih aktivnosti, ki pripomorejo k tvornim in uspešnim rezultatom.

 

 • The George Washington University School of Nursing, za izjemno sodelovanje na pedagoškem področju s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru

The George Washington University velja za eno izmed najbolj mednarodno priznanih in prepoznavnih univerz, njeni začetki segajo v leto 1821. Mineva deset let, odkar so ustanovili School of Nursing. Odlikujejo jih številni študijski programi s področja zdravstvene nege. Vzpostavljeno imajo odlično spletno izobraževanje, kar dokazujejo tudi z neprestanim uvrščanjem med deset najboljših na področju spletnega izobraževanja v zdravstveni negi v ZDA. UM FZV in GWUSON zelo produktivno sodelujeta pri razvoju modela in magistrskih študijskih smeri za Napredna znanja v zdravstveni negi, izobraževanju kadrov za napredna znanja v zdravstveni negi, aplikaciji teoretičnih modelov v prakso in razvoju Simuliranega kliničnega okolja na področju izobraževanja. Mednarodno izobraževanje z namenom izmenjave študentov in zaposlenih na obeh fakultetah ter prenos dobrih praks predstavlja enega izmed ciljev obeh fakultet. UM FZV in GWUSON imata podpisan Erasmus sporazum, v prihodnje pa bosta fakulteti še poglobili svoje sodelovanje na izobraževalnem področju. Fakulteti pa izkazujeta tudi zanimanje za sodelovanje na raziskovalnem področju v okviru kliničnega izobraževanja in inovativnih izobraževalnih strategij za področje simuliranega kliničnega okolja.


 • Dr. Marjan Špilar, gostujoči strokovnjak, za izvrstno sodelovanje s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru

Marjan Špilar je strokovnjak s področja davčnega prava z več kot dvajset let delovnih izkušenj v Finančni upravi RS, opravlja dela in naloge direktorja Finančnega urada Maribor. Poglobljeno se ukvarja z davčnim splošnim in procesnim pravom ter upravnim procesnim pravom. Kot gostujoči strokovnjak Pravne fakultete sodeluje v pedagoškem procesu, kjer vpeljuje bogate in dolgoletne delovne izkušnje iz aktualne upravne prakse ter izvrstno poveže sodelovanje med teorijo in prakso. Študentom omogoča tudi ogled in predstavitev delovanja davčnega organa v praksi (dan odprtih vrat). Kot avtor več znanstvenih in strokovnih člankov sodeluje z nekaterimi inštituti na Pravni fakulteti ter svoja dela objavlja v različnih strokovnih revijah. Pri tem s predstavitvijo referatov sodeluje tudi na različnih dogodkih, posvetih in konferencah. Prav tako je vsakoletni gost na Informativnih dnevih Pravne fakultete, na katerih zainteresiranim dijakom oziroma bodočim študentom predstavi poklic pravnika v javni upravi.

 

Univerza v Mariboru podeljuje svojim študentom nagrade, katerih namen je spodbujanje čim višje kakovosti študija, ustvarjalnega vključevanja študentov v raziskovalno in umetniško delo ter udejstvovanja študentov na področjih, s katerimi se promovira ime Univerze v Mariboru.

 

iko-plaketa.png


​Plaketa Leona Štuklja​


Za vidnejše dosežke na področju športa je plaketo prejel:

 • Miha Zadravec s Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru

Miha Zadravec se lahko pohvali z osvojenima uspehoma na državnem in evropskem tekmovanju na področju hokeja na travi. V mesecu januarju 2020 je v državnem dvoranskem hokejskem prvenstvu na zaključnem turnirju osvojil v članski konkurenci nagrado za najboljšega vratarja prvenstva, poleg tega so kot ekipa Hokejski klub Lipovci osvojili prvo mesto v prvenstvu. V mesecu februarju 2020 so kot ekipa tekmovali na evropskem dvoranskem prvenstvu kategorije Challange Il v Bratislavi na Slovaškem in tam dosegli odlično 2. mesto ter si tako izborili napredovanje v višji rang tekmovanja. Prejel je tudi nagrado za najboljšega vratarja prvenstva.

 

iko-nagrada05.png

Perlachova nagrada za študijsko leto 2019/2020​


 

Za raziskovalno delo na področje naravoslovnih in matematičnih ved:

 • Primož Jozič s Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

Primož Jozič je priznanje prejel za raziskovalno delo z naslovom Zmanjšanje porabe goriva pri poletu rakete Falcon Heavy, pri predmetu Fizika okolja in diplomski seminar s področja modeliranja prihranka goriva rakete pri vzletu. Opravljal je raziskavo na področju prihranka goriva pri poletu rakete. Raziskava sodi na področje fizike, podrobneje mehanike in numeričnega modeliranja. Pomembna je za izboljšanje strategij izstrelitev raket, s katerimi bi lahko znižali porabo goriva in zmanjšali vpliv izstrelitev na okolje. Ocenil je, da bi lahko na testnem poletu rakete Falcon Heavy dosegli enako končno energijo s 35 tonami manj goriva, kar je skoraj 3% celotnega goriva poleta.


Za raziskovalno delo na področju tehniških ved:

 • Aljaž Jeromel s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

Aljaž Jeromel je v raziskovalnem delu predstavil novo izgubno metodo stiskanja risanih slik. Predstavljena metoda deluje v osmih korakih, od katerih so izgubni le prvi trije. Eksperimenti so pokazali, da je predstavljena metoda v povprečju vsaj štirikrat učinkovitejša od drugih metod za stiskanje risanih slik. Metoda, ki jo je razvil, je prva, ki za stiskanje homogenih območij uporablja kombinacijo verižnih kod in metod transformacij nizov, zaradi česar omogoča veliko učinkovitejše stiskanje od sorodnih metod. Je tudi prva metoda, ki dodatno stiskanje doseže z zlitjem podobnih barv za manjšo velikost barvne palete.


Za raziskovalno delo na področju biotehniških, zdravstvenih in medicinskih ved:

 • Lara Pajžlar s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru

Lara Pajžlar je v okviru dodiplomskega študija, kot prva avtorica, objavila znanstveni članek z naslovom Cross-fostering into smaller or older litter makes piglets integration difficult: Suckling stability-based rationale v najvidnejši reviji s področja obnašanja domačih živali. Raziskovalno delo predstavljala uspešno sintezo teoretskih, eksperimentalnih in aplikativnih pristopov, s katerimi se pojasni nekatere pomembne aspekte premeščanja pujskov med gnezdi, ki predtem še niso bili pojasnjeni, t.j. relativne razlike v značilnostih gnezd/pujskov vpletenih v navzkrižno premeščanje in vpliv stopnje razvoja socialnega (sesnega) reda. Tovrstno razumevanje procesa integracije pujskov v novo okolje, lahko ključno pripomorejo k omilitvi stresa, ki so mu pujski izpostavljeni pri tem posegu. Raziskava je izjemnega pomena predvsem v kontekstu dobrega počutja živali, ki je dandanes eden najpomembnejših aspektov reje domačih živali.


 Za raziskovalno delo na področju družboslovnih ved:

 • Aljoša Polajžar s Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Aljoša Polajžar je prejel nagrado na podlagi njegovih treh različnih znanstvenih izvirnih del ter ene objave v mednarodnem zborniku prispevkov, ki spadajo na področje družboslovnih ved. 1. delo: Polajžar Aljoša, Načelo zakonitosti v prekrškovnem pravu, v: Sodobne dileme prekrškovnega prava energetike, B. Bratina (ur.), M. Šepec (ur.), L. M. Tomažič(ur.),1. Stajnko (ur.). 2. delo v obliki priprave in objave članka v znanstveni reviji z recenzijskim postopkom; Polajžar Aljoša Stajnko Jan, Privilegij zoper samoobtožbo kot ahilova peta sekcijskega merjenja hitrosti, znanstvena revija revija Varstvoslovje. 3. delo v obliki priprave in objave izvirnega znanstvenega članka v znanstveni reviji z recenzijskim postopkom; Polajžar Aljoša, Stajnko Jan, Prekrškovna ureditev sovražnega govora in načelo zakonitosti, znanstvena reviia Diqnitas. 4. delo: Objava strokovnega prispevka v zborniku mednarodne konference: Polajžar Aljoša

Memorial on the forgotten framework decision. V: Molodižnij naukovij juridičiij forum : materiali.


 Za raziskovalno delo na področju humanističnih ved:

 • Aleš Zver s Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

Aleš Zver je prejel nagrado za soavtorsko znanstvenoraziskovalno delo z naslovom Nekatere kmetijske kulture Evrope v luči podnebnih sprememb. Znanstvenoraziskovalna naloga, s katero se ugotavlja vpliv podnebnih sprememb na določene kmetijske kulture v Evropi je izdelana z namenom, da se oceni, kaj pomenijo podnebne spremembe na področju kmetijstva v Evropi. Na podlagi treh različnih globalnih podnebnih modelov ter s pomočjo geografskega informacijskega sistema je izračunal trend spreminjanja podnebnih pogojev za izbrane kmetijske kulture v 2. polovici 21. stoletja. Za analizo sprememb je izbral najbolj tradicionalne in specifične kmetijske kulture v Evropi: pšenico, koruzo, krompir in oljko. Na podlagi bioklimatskih lastnosti za posamezno kulturo je izdelal karte, ki prikazujejo podnebno ustreznost za pridelavo izbrane kulture. Tovrstne študije so velika dodana vrednost pri oblikovanju Skupne evropske kmetijske politike.


Za dosežke na področju umetnosti

 • Ariana Kuder Kokošinek z Oddelka za likovno umetnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, pod mentorstvom red. prof. Petre Varl, spec.

Ariana Kuder Kokošinek je v okviru projekta Nov usmerjevalni sistem UKM, zasnovala  koncept in predlagala, da bi v prostoru knjižnice uvedli še en dodaten način umeščanja citatov, s katerim je navdušila svoje sošolke kot tudi ekipo UKM. Skupaj z grafično oblikovalko je izdelala grafično podobo kazalke, ki se je zelo subtilno povezala s konceptom usmerjevalnega sistema knjižnice kot celote, ter poskrbela za izvedbo tiska in dovolj velike naklade za izvedbo projekta. Samostojno in samoiniciativno je zasnovala projekt in ga profesionalno speljala od začetne ideje dokončne izvedbe. Sodelovala je tako s sošolkami iz letnika in ekipo UKM.

 

iko-priznanje-03.png

Perlachovo priznanje za študijsko leto 2019/2020​


 

Za znanstvenoraziskovalne dosežke na področju biotehniških, zdravstvenih in medicinskih ved sta priznanje prejeli študentki Medicinske fakultete Univerze v Mariboru:

 • Anja Grm  
 • Gaja Hladnik

Študentki sta pripravili raziskovano nalogo z naslovom »Količina in ph vrednost malignega plevralnega izliva kot potencialna napovedna dejavnika preživetja bolnic s karcinomom dojke«. V sklopu raziskave sta na izviren in interdisciplinaren način, preiskovali področje patofiziologije malignega plevralnega izliva pri bolnicah z rakom dojk. Naloga je bila strukturirana v več poglavjih. Glede na aktualnost izdaje najnovejših smernic (2019) in dejstva, da še ni obstajal povzetek le-teh v slovenskem jeziku sta v svoji nalogi predstavile povzetek novosti kot tudi na izviren način vključile izkušnje Oddelka za torakalno kirurgijo Maribor. V ključnem, raziskovalnem delu naloge sta opisali izvirno plat raziskave, ki je zajemala sistematično zbiranje podatkov bolnic z rakom dojk, ki so ob tem imele še MPI. Podatke sta statistično analizirali in potrdile statistično pomembno korelacijo med stopnjo PH malignega plevralnega izliva in preživetjem bolnic z rakom dojk.


Za znanstvenoraziskovalne dosežke na področju družboslovnih ved, sta priznanje prejeli:

 • Živa Šuta s Pravne fakultete Univerze v Mariboru
 • Klara Avsec s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru    

Klara Avsec in Živa Suta sta že tekom projekta WHISTLE pripravljali tisti del skupnega poročila, ki se je nanašal na direktivo EU. Pri tem sta sodelovali tako, da se je Živa Šuta osredotočila na deskriptivni del in postopek sprejemanja direktive, Klara Avsec pa se je osredotočila na kritike ter tiste šibke točke direktive, ki najbolj prizadenejo prav novinarsko stroko. Slednje je bilo posebej koristno, saj Klara Avsec deluje kot novinarka za časnik Večer. Pri tem sta delovali samostojno ter v duhu multidisciplinarnega timskega dela. Pomagali sta tudi pri pripravi končne verzije članka, in sicer v zvezi s posameznimi vsebinskimi vprašanji, pa tudi pri urejanju virov (v glavnem delo po navodilih) in prevajanju v angleški jezik. Znanstveni članek The European Whistleblowing Directive: A Legislative Barrier Between Journalists and their Sources?, v soavtorstvu doc. dr. Mihe Šepca, prof. dr. Suzane Žilič Fišer, asist. Jana Stajnka, Tamare Dugar, Klare Avsec in Žive Šuta.


Za uspehe na tekmovanjih in natečajih ter druge dosežke, in sicer za izjemen uspeh na nacionalnem razpisu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Foto vizije, sta priznanje prejeli študentki z Oddelka za likovno umetnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, pod mentorstvom izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska) Tanje Verlak:

 • Eva Gregorec
 • Nika Strašek

Eva Gregorec s fotografsko serijo Merci in Nika Strašek s fotografsko serijo Plasti pogleda 2 sta dosegli vidni uspeh na nacionalnem razpisu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Foto vizije. Obe fotografski seriji sta bili vsebinsko in formalno razviti in izvedeni pri predmetu na področju fotografije pod mentorstvom izr. prof. dr (Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska) Tanje Verlak. Gregorečeva je v presojo strokovne komisije poslala izbor črno-belih fotografskih del Merc, ki jih žanrsko opredeljuje tradicija dokumenta, natančneje voajeristične prakse 'skrite kamere', kjer je fotoaparat skrit in akt fotografiranja ostane neopažen.

Plasti pogleda Nike Strašek izpostavljajo možnost fotografske podobe med otipljivim, vidnim svetom in imaginarno realnostjo. V svoji seriji fotografij je Straškova izpraševala inherentno indeksikalnost fotografske podobe in likovno polnost imaginacije, ki stvarnost neredko napolnjuje s slutnjo nekih drugih možnosti, nekega drugega smisla.


Za področje kulturno-umetniških dosežkov so za umetniško ustvarjanje in realizacijo umetniških del – Grafična mapa: 100 originalnih grafičnih listov, realiziranih v tehniki globokega tiska, prejeli priznanje študenti z Oddelka za likovno umetnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, pod mentorstvom red. prof. Samuela Grajfonerja, spec.:

 • Deni Sobočan             
 • Nika Strašek
 • Davor Gorišek           
 • Tina Matko    
 • Eva Gregorec
 • Tina Gregorec
 • Urška Vočanec

Študenti, ki so v okviru realizacije grafične mape:100 originalnih grafičnih listov, so pokazali izredno nadarjenost in kvaliteto pri mnogih grafičnih rešitvah. Njihova grafična risba je prišla do izčiščenega izraza predvsem v grafični tehniki globokega tiska, jedkanici, akvatinti in suhi igli. Realizacija grafične mape je sodelujoče zavezala k izdelavi izvirne avtorske grafike. Pogoj za realizirane grafične mape je bila kakovost kot najpomembnejši kriterij. Namen realizacije grafične mape: 100 grafičnih listov je vzpostavljen z namenom opozoriti na njeno prisotnost in perspektivo. V pripravo in realizacijo grafične mape so študenti vložili veliko miselnega napora. Tudi v času študija so se zelo izkazali ter dosegli odlične rezultate tako na področju študijskih obveznosti kot pri ateljejskem delu, tj. s svojim ustvarjalnim delom, še posebej na področju grafike.

 

iko-nagrada02.png

Rektorjeva nagrada​


Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji na podlagi predlogov matičnih fakultet so prejeli:


 • Avalon Ivanuša z Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru

V času študija je pokazala visoko stopnjo samostojnosti, strokovne radovednosti in zavzetosti za študij, še posebno na področju njene študijske usmeritve — e-poslovanje, na kateri je nadaljevala svoj magistrski študij in se je izkazala z izjemno uspešnostjo in učinkovitostjo študija, saj je vse predmete opravila že v prvem pristopu. Širino in poglobljenost njenega pristopa k študiju odraža njena povprečna ocena 9,91, ki jo je dosegla pri celotnem študiju.

 • ​Jan Lokar s Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru

Jan Lokar se je v študijskem letu 2016/2017 vpisal na študijski program 1. stopnje Energetika (UN). Ves čas študija je redno napredoval in v študijskem letu 2018/2019 uspešno opravil vse študijske obveznosti, vključno z zaključnim delom in dosegel povprečno oceno 9,74.

 •  Tjaša Heričko s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

Uspešno študijsko pot je po diplomi nadaljevala na magistrskem študijskem programu druge stopnje Informatika in tehnologije komuniciranja. Njena povprečna ocena vseh predmetov na drugi stopnji je bila 10. Že med študijem na prvi in drugi stopnji je bila vključena v več raziskovalno razvojnih projektov, s čimer je pridobita dodatne bogate kompetence, znanja in veščine. Rezultati njenega dosedanjega dela na doktorskem študiju potrjujejo, da je izjemno talentirana, angažirana in disciplinirana študentka.

 • Sara Majcen s Filozofske fakulteta Univerze v Mariboru

Sara Majcen je 2016 na Oddelku za germanistiko Filozofske fakultete UM odlično opravila germanistični študij na prvi bolonjski stopnji; na isti fakulteti se je leta 2016 vpisala v redni magistrski študijski program druge stopnje Medkulturna germanistika. V naslednjih dveh letih pa je prav tako z odlično oceno opravila vse predvidene študijske obveznosti; njena povprečna ocena opravljenih študijskih obveznosti je najvišja možna, desetka. Tak visoko nadpovprečen rezultat študijskega dela kaže na izrazito nadarjenost, prizadevnost, zagnanost, vztrajnost in vsestransko uspešnost kandidatke.

 • Nejc Novak s Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru

Nejc Novak, študent l. letnika 2. stopnje študijskega programa arhitektura na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM je med letoma 2016 in 2019 študiral arhitekturo na prvi bolonjski stopnji in diplomiral s povprečno oceno 9,95. Ob izjemnem študijskem rezultatu je od začetka študija aktiven na različnih drugih področjih, ki pokrivajo obštudijsko dejavnost in dodatne raziskovane ter umetniške aktivnosti.

 • Špela Celcar s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru

Študentka Špela Celcar je vpisana na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi. Leta 2019 je zaključila univerzitetni študijski program 1. stopnje Agrikultura in okolje z zagovorom diplomskega dela pod mentorstvom izr. prof. dr. Janje Kristl in somentorice asist. dr. Vilme Sem. Je redno napredovala in dosegla najvišjo končno povprečno oceno študija v svoji generaciji vpisa 9,95.

 • Urša Stradovnik s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru

Urša Stradovnik je zaključila program 2. stopnje Kemijska tehnika, smer Biokemijska tehnika, s povprečno oceno celotnega študija 9,87. Sodelovala je tudi pri projektu ŠPIK — Zdrava prehrana kot osnova za zdrav življenjski slog mladostnikov, FITKO. Magistrirala je decembra 2019, z naslovom magistrske naloge Suspenzije naravnih barvil: vpliv surovin, hidrokoloidov ter antioksidantov na kvaliteto končnih produktov.

 • Špela Kovše s Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru

Špeli Kovše je diplomantka visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika, višina povprečne ocene znaša 9,52 in je najvišja v njeni vpisni generaciji. Je redno napredovala. Senat FL UM ji je dodelil priznanje Fakultete za logistiko za študijske dosežke za najboljše diplomsko delo na visokošolskem strokovnem študijskem programu Gospodarska in tehniška logistika za študijsko leto 2018/2019.

 • Eva Zmazek s Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru
Eva Zmazek se lahko pohvali s povprečno oceno z zaključnim delom 9,73. Njeno uspešnost dokazuje tudi vzporedni študij dveh programov 2. stopnje na FNM UM in FMF UL, ki ju je Eva Zmazek dokončala med prvimi v generaciji, hkrati se je po zaključku študijskega leta 2. letnika vpisala na doktorski študij matematike.
 • ​ ​Aljaž Ferencek s Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru
Aljaž Ferencek je pričel s študijem na Fakulteti za organizacijske vede UM leta 2014. Z opravljanjem študijskih obveznosti ni imel večjih težav, zato se je v sklopu dodiplomskega študija začel vključevati v različne obštudijske dejavnosti. Resnost svojih namenov za nadaljnje študija tudi na doktorski stopnji je dokazal z zaključkom magistrskega študija s povprečno oceno 9.81 ter oceno zaključnega dela 10.0, kar ga je uvrstilo tudi na Dekanovo listo fakultete. Svoje izkušnje in predstavo o vrednosti znanja zelo rad predaja študentom ob najrazličnejših priložnostih.
 • Vito Kokol Bogme s Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru
Vito Kokol Bogme je bil vsa leta študija strojništva na prvi bolonjski stopnji (UN) odličen študent. Redno se je udeleževal vseh študijskih obveznosti in bil s svojo aktivnostjo vzor preostalim študentom. Študij strojništva je končal s povprečno oceno 9,59, diplomsko nalogo z naslovom »Idejna zasnova robotske celice za lepljenje nalepk na izdelke« pa je opravil z oceno 10.
 • Martina Senekovič s Fakultete za turizem Univerze v Mariboru
Martina Senekovič se je na visokošolski študij turizma vpisala jeseni 2016 in ga v treh letih z odliko končala. Bila je najboljša študentka v letniku, s povprečno oceno 9,5 tudi med najboljšimi v vseh generacijah Fakultete za turizem UM. A bolj pomembno kot izkazano znanje je dejstvo, da ga je skozi vsa leta nesebično delila med kolege in jim kot tutorka, demonstratorka in predstavnica letnika v Študentskem svetu, predvsem pa kot prijateljica, tudi nesebično pomagala.
 • ​Tinkara Bulovec s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru
Študentka Tinkara Bulovec se je leta 2016 se je vpisala na študijski program 2. stopnje Varstvoslovje in ga leta 2019 uspešno zaključila s povprečno oceno 9,94. Magistrsko delo z naslovom »Samomori z ostrim in/ali koničastim predmetom v osrednji, zahodni in jugovzhodni Sloveniji« je napisala pod mentorstvom doc. dr. Tomaža Zupanca in somentorstvom doc. dr. Danijele Frangež. Magistrirala je z oceno 10. Ves čas podiplomskega študija je izkazovala izredno zanimanje za dodatno izobraževanje in raziskovalno delo. Je izredno zanesljiva, komunikativna, razgledana, natančna in znatiželjna.
 • Helena Rojko s Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru
Helena Rojko je leta 2016 svoje izobraževanje nadaljevala na Fakulteti za zdravstvene vede UM na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega smer Zdravstvena nega. Študij je zaključila s magistrskim delom »Medpoklicno sodelovanje medicinskih sester in zdravnikov za boljšo kulturo varnosti pacientov«. Pri študiju je bila vestna, odlična in vzorna študentka. Študij je zaključila v septembru 2019 s povprečno oceno 9,8.
 • Martina Medved z Medicinske fakultete Univerze v Mariboru
Martina Medvedje zaključila dodiplomski študijski program »Splošna medicina«, s povprečno oceno za celotni študij  9,53 (trajanje študija 5 let, 9 mesecev). Je prejemnica pohvale Marcusa Gerbeziusa za študijsko leto 2014/15 in Dekanovega priznanja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru za leto 2018.
 • Jasmina Žagar s Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru
Jasmina Žagar je v študijskem letu 2017/18 nadaljevala študij na 2.stopnji programa Glasbena pedagogika Oddelka za glasbo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Kot študentka je po svojih dosežkih izrazito izstopala, o čemer priča že izkazano povprečje ocen, 10. Izstopala je v smislu tako interakcije med profesorjem in študenti v okviru predavanj, v smislu poglobljenega pristopa k dojemanju aktualnosti tematike omenjenega predmeta. Kot predmetna učiteljica glasbene umetnosti se vso predanostjo posveča delu z nadarjenimi učenci, s katerimi se kot mentorica udeležuje raznih tekmovanj, kjer večinoma dosega tudi lepe rezultate.
 • Hana Šrot s Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Hana Šrot je diplomantka Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo, kjer je dosegla povprečno oceno 8,00 in diplomantka Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pravo, kjer je dosegla povprečno oceno 9,67. Poleg dobrih študijskih uspehov je aktivno sodelovala tudi na študentskih tekmovanjih ter pri drugih obštudijskih dejavnostih.

​ 

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava