Univerzitetna založba je med mesecem marcem in junijem 2020 izdala 19 različnih publikacij
Datum objave: 22. 07. 2020

rosus.jpg

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

​ROSUS 2020 –

Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2020

Dr. Božidar Potočnik (ur.)

 

ROSUS 2020 – Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2020 je strokovna računalniška konferenca, ki jo od leta 2006 naprej vsako leto organizira Inštitut za računalništvo iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru. Konferenca povezuje strokovnjake in raziskovalce s področij digitalne obdelave slik in strojnega vida z uporabniki tega znanja, pri čemer uporabniki prihajajo iz raznovrstnih industrijskih okolij, biomedicine, športa, zabavništva in sorodnih področij. Zbornik konference ROSUS 2020 združuje strokovne prispevke več deset avtorjev, od tega dva vabljena predavanje ter več demonstracijskih prispevkov. Prispevki podajajo najnovejše dosežke slovenskih strokovnjakov s področij digitalne obdelave slik in strojnega vida, osvetljujejo pa tudi trende in novosti na omenjenih strokovnih področjih. Velik poudarek prispevkov je na promoviranju ekonomske koristnosti aplikacij računalniške obdelave slik in vida v slovenskem prostoru. Takšne računalniške aplikacije zaradi visoke natančnosti, robustnosti in izjemnih hitrosti pri obdelovanju informacij nudijo namreč nove priložnosti za uveljavitev na trgu visokih tehnologij.

 

Publikacija je na voljo v tiskani in elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/464


​​hrestomija.jpg

PRAVNA FAKULTETA

Hrestomatija medicinskega prava

Dr. Suzana Kraljić in Jozo Čizmić (ur.)

 

Monografija je posvečena izbranim vprašanjem medicinskega prava, ki se navezujejo z večih vidikov na pacientove pravice, dolžnosti in odgovornosti. Pacient namreč danes ni več pasivni akter, temveč se je spremenil v aktivnega akterja, ko se sprejemajo odločitve glede njegove zdravja in celo življenja. Ker pa sta pravo in medicina zelo dinamični področji, je bilo razumevanje pacientovih pravic v zadnjih letih deležno naglega razvoja in s tem povezanimi spremembami zakonodaje v Sloveniji in na Hrvaškem, kakor tudi na EU in mednarodni ravni. Obogatila se je tudi sodna praksa, ki ima prav tako ključen pomen na področju razvijanja in sodobnega pristopanja k problematika razumevanja pacientovih pravic, Monografija podaja širok pristop k obravnavi sedanjih pravnih vprašanj tega področja (npr. varstvo podatkov, pravica do zasebnosti, kazenska odgovornost, soodgovornost pacienta ....), kakor tudi vprašanj, ki jih medicina, pravo in nenazadnje (bio)etika odpirata glede pacientovih pravic, dolžnosti in odgovornosti na eni strani, kakor tudi glede pristojnosti, kompetenc in odgovornosti zdravstvenih delavcev, zdravstvenih organizacij in zdravstvenih sistemov na drugi strani.

 

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/458


hidravlični.jpg

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Hidravlični turbinski stroji 1

DR. IGNACIJO BILUŠ

 

Publikacija obravnava hidravlične turbinske stroje. V uvodu je podana razdelitev strojev, nato so osnovni fizikalni pojavi, ki potekajo v hidravličnih turbinskih strojih zapisani z osnovnimi enačbami, ki prenosne pojave v rotacijskih strojih povezuje s temeljnimi znanji iz mehanike tekočin. Temu sledijo poglavje o teoriji podobnosti in poglavji v katerih so na integralni ravni obravnavani radialni in aksialni stroji ter njihove obratovalne karakteristike. Ločeno poglavje je namenjeno pojavu kavitacije v hidravličnih sistemih na teoretičnem in aplikativnem področju. Zadnje poglavje v učbeniku obravnava vetrne turbine, ki so zaradi popularizacije obnovljivih virov energije pridobile na pomenu in nedvoumno spadajo na področje, ki ga obravnava učbenik.

 

Publikacija je na voljo v tiskani izdaji in se prodaja na UM Fakulteti za strojništvo.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/468


multiufubnk.jpg

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Multifunkcionalnost v oblikovanju: Zbrano gradivo

DR. SONJA ŠTERMAN in DR. ZORAN STJEPANOVIĆ

 

Zbrano gradivo podaja osnovna znanja o multifunkcionalnosti v oblikovanju. V prvem poglavju je predstavljeno področje multifunkcionalnosti v različnih kontekstih, ki vplivajo na kakovost življenja, se prilagajajo ekološkim standardom in individualnim potrebam ter so interaktivni z novimi mediji in tehnologijami. Naslednje poglavje obravnava primere multifunkcionalnosti v oblikovanju uporabnih in tehničnih izdelkov, ki so že prepoznani in širše uporabljeni, ali pa na različnih natečajih nagrajeni primeri multifunkcionanih rešitev, ki obetajo uporabo v prihodnje. Poglavje zajema tudi multifunkcionalnost in nove tehnologije, ter primere s področja oblikovanja tekstilij, oblačil in dodatkov, ki z naprednimi tehnologijami dobivajo pomembne razsežnosti sodobnih izdelkov. V tretjem poglavju so izpostavljeni ustvarjalni postopki za kreativno snovanje idej, ki z različnimi pristopi in prenosljivimi oblikami in funkcijami ustvarijo nove kreativne rešitve. Primeri so predstavljeni v kontekstu podanih nalog, ki spodbujajo k razvoju kreativnosti.

 

Publikacija je na voljo v tiskani izdaji in se prodaja na UM Fakulteti za strojništvo.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/467


oblikovanje.jpg


FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Oblikovanje modnih dodatkov in obutve: Zbrano gradivo

DR. SONJA ŠTERMAN

 

Zbrano gradivo podaja osnovna znanja o oblikovanju modnih dodatkov in obutve. Spoznamo vlogo modnih dodatkov v kontekstu mode, življenjskih in modnih slogov, ter vpliv sodobnih tehnologij na razvoj področja. Razvoj pametnih tehnologij in združevanje funkcij v obliko modnih dodatkov daje izdelkom nove dimenzije funkcionalnosti, ki vplivajo na kakovost življenja. Področje ženskih modnih dodatkov je razdeljeno na nakit, ure, očala, pokrivala, dodatke vratu, oprsja in rok, zajeta je tudi galanterija in torbice ter modni dodatki nog. Moški modni dodatki obravnavajo nakit, ure, očala, pokrivala, dodatke vratu, oprsja in rok, moško galanterijo in dodatke nog. Predstavljeni so zgodovinski mejniki obutve, razvrstitev in deli obutve ter smernice razvoja na področju obutve. Zadnje poglavje predstavi nalogo oblikovanja obutve za podjetje Alpina, d. o. o. Izpostavi izhodišče naloge, raziskavo, koncepte in razvoj modelov ter fotografije izdelanih prototipov.

 

Publikacija je na voljo v tiskani izdaji in se prodaja na UM Fakulteti za strojništvo.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/466 metoda.jpg

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

​Metoda končnih elementov: Zbirka rešenih primerov

Dr. Matjaž Skrinar

 

Metoda končnih elementov (FEM) je zagotovo najbolj razširjena sodobna metoda za mehansko analizo konstrukcij v gradbeništvu. Čeprav tipična področja njene uporabe ne vključujejo samo statične analize konstrukcij, temveč tudi reševanje problemov dinamike in stabilnosti konstrukcij, je to gradivo zavestno omejena na statično analizo ravninskih linijskih elementov, kjer se rešujejo navadne diferencialne enačbe ene spremenljivke. Razlog za to namerno omejitev je dejstvo, da je to delo namenjeno študentom, ki se s to metodo srečajo prvič. Zato to delo ne zajema zgolj tipičnih problemov gradbeništva, ki jih rešujemo s končnimi elementi, ampak zajema tudi primere, kjer rešitve dobimo s pomočjo variacijskih metod, ki so predhodniki, iz katerih se je metoda končnih elementov razvila.

 

Publikacija je na voljo v tiskani izdaji in se prodaja na UM Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/465
multivatnate.jpg

Fakulteta za varnostne vede

Multivariatne metode v varstvoslovju s programom SPSS

Dr. Vanja Erčulj

 

V učbeniku so predstavljene nekatere multivariatne statistične metode: faktorska analiza, analiza glavnih komponent, diskriminantna analiza, razvrščanje v skupine, večkratna linearna in logistična regresija. Vključuje jasna navodila in primere za izvedbo vseh naštetih metod na konkretnih primerih s statističnim programom SPSS.

 

Publikacija je na voljo v tiskani izdaji in se prodaja na UM Fakulteti za varnostne vede.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/469slovenska podjetja.jpg

 

Ekonomsko-poslovna fakulteta

Slovenska podjetja in izzivi transformiranja poslovanja: Slovenski podjetniški observatorij 2019

Dr. Miroslav Rebernik in dr. Karin Širec

 

V prvem poglavju monografije smo analizirali vse gospodarske družbe in samostojne podjetnike v Sloveniji za leto 2018 ter primerjali ključne podatke za leto 2017 oziroma 2016 med Slovenijo in EU-28 oziroma posameznimi članicami v nefinančnem sektorju gospodarstva. Naslednji poglavji monografije sta povezani s transformacijo poslovanja podjetij, izkoriščanje druge priložnosti in krožno gospodarstvo. V poglavju o drugi priložnosti smo proučevali pravne, družbene in individualne vidike tega koncepta. Primerjalna analiza je pokazala, da je treba v EU vzpostaviti zakonodajni okvir, ki bo harmoniziral izbrana področja insolvenčnega prava. V poglavju o krožnem gospodarstvu smo ugotovili, da je Slovenija krožno gospodarstvo postavila v središče svojih strateških razvojnih dokumentov. To pomeni, da bo vzpostavljanje krožnega gospodarstva osrednja točka razvoja v prihodnjem desetletju. Slovenija pri doseganju krožnosti v primerjavi z EU zelo dobro obvladuje predvsem začetne razvojne ravni krožnosti, ne pa tudi še bolj razvitih, kompleksnejših razvojnih stopenj oziroma vidikov.

 

Publikacija je na voljo v tiskani in elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/471international.jpg

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

2nd International Conference on Technologies & Business Models for Circular Economy: Conference Proceedings

dr. Miloš Bogataj, dr. Zdravko Kravanja in Zorka Novak Pintarič (ur.)

 

2. mednarodna konferenca Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo (Zbornik referatov). Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru je organizirala 2. mednarodno strokovno/znanstveno konferenco Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo (Technologies & Business Models for Circular Economy; TBMCE), ki je potekala od 24. do 25. oktobra 2019 v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu. TBMCE 2019 je bila namenjena predstavitvi konceptov krožnega gospodarstva in tehnologij ter metodologij, ki prispevajo k preusmeritvi gospodarskih subjektov in družbe kot celote k bolj odgovornemu, tj. krožnemu ravnanju z viri. V zborniku so predstavljeni prispevki s tem konference, ki so bile: trajnostna energija, biomasa in alternativne surovine, krožni poslovni modeli, sekundarne surovine in funkcionalni materiali, IKT v krožnem gospodarstvu, procesi in tehnologije. Konferenca je potekala pod pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/472alfacad.jpg

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Alfacad: Priročnik za osnovno uporabo

dr. Matjaž Skrinar

 

Program AlfaCAD je program za statično analizo ravninskih linijskih konstrukcij. Čeprav gre za računalniški program starejše generacije, ki je v primerjavi s sodobnimi programi precej funkcionalno omejen, so ravno njegove omejene možnosti njegova poglavitna prednost za tiste uporabnike, ki se šele srečujejo z uporabo računalniških programov za analizo z metodo končnih elementov. Sodobni programi za analizo uporabniku resda omogočajo bistveno več možnosti, vendar hkrati tudi zahtevajo bistveno izkušenejšega uporabnika, ki je sposoben ne samo korektno podati podatke, temveč je zmožen na osnovi inženirske presoje in izkušenj presoditi o smiselnosti dobljenih rezultatov. Izkušnje tako kažejo, da je končni rezultat zmožnosti uporabe programov boljši, če se v začetni fazi uporabljajo enostavnejša orodja, kjer študentje najprej temeljito osvojijo osnovne veščine, zahtevnejša orodja pa pričnejo uporabljti šele po pridobitvi izkušenj in z njimi povezanega samozaupanja ter osvojitvi določenih sposobnosti. Osnovno vodilo pri pripravi tega priročnika je zato bilo predvsem predstavitev možnosti uporabe programa skozi njegovo praktično uporabo.

 

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/480


vastvoslovje.jpg
​Fakulteta za varnostne vede

21. Dnevi varstvoslovja, Ljubljana, 3. junij 2020:

Zbornik povzetkov

dr. Maja Modic, dr. Igor Areh, dr. Benjamin Flander, dr. Branko Lobnikar in

dr. Tinkara Pavšič Mrevlje (ur.)

 

Prispevki 21. konference Dnevi varstvoslovja prinašajo strokovni in znanstveni premislek o načinih in virih za zagotavljanje varnosti sodobne družbe. V zborniku so zbrani napovedniki štirih okroglih miz in povzetki petintridesetih prispevkov, v katerih se avtorji lotevajo tematik kibernetske varnosti, pluralizacije policijske dejavnosti, policijskega dela v skupnosti, preprečevanja in prepoznavanja radikalizacije, varnosti v lokalnih skupnostih, različnih oblik nasilja, preiskovanja kaznivih dejanj, kriminologije, temeljnih pravic v policijskih postopkih, nadzora nad delom policije, kriminalistične in varstvoslovne terminologije, detektivske dejavnosti, izvajanja kazenskih sankcij, sodobnih tehnologij pri zagotavljanju varnosti in drugih aktualnih varnostnih izzivov sodobne družbe.

 

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/477


raznolikost.jpg

Ekonomsko-poslovna fakulteta

Raznolikost podjetniških motivov: GEM Slovenija 2019

dr. Miroslav Rebernik in dr. Karin Širec (ur.)

 

V največji svetovni longitudinalni raziskavi Globalni podjetniški monitor (GEM) se že 21 let raziskujemo pomembne značilnosti podjetništva s posebnim poudarkom na najbolj zgodnjih fazah, ko se zaznavajo poslovne priložnosti in se posamezniki odločajo, ali se bodo ukvarjali s podjetništvom. GEM je bil zasnovan zato, da bi (1) meril razlike v odnosu do podjetništva, aktivnosti in v aspiracijah posameznikov v čim večjem številu držav, (2) odkrival dejavnike, ki spodbujajo ali ovirajo podjetniško aktivnost, še zlasti v odnosu do družbenih vrednot, osebnih značilnosti in podjetniškega ekosistema, (3) zagotavljal platformo za ocenjevanje vpliva podjetniške aktivnosti na ekonomsko rast v določenem gospodarstvu ter (4) odkrival potrebne politične ukrepe za krepitev podjetništva. S pomočjo te raziskave bolje razumemo odnos družbe do podjetništva ter individualne značilnosti posameznika, kot so dojemanje lastnih sposobnosti za podjetniško delovanje, sposobnost zaznavanja priložnosti, podjetniške namere in strah pred neuspehom. Ker GEM spremlja podjetniško aktivnost v celotnem življenjskem ciklu (nastajajoča, nova in ustaljena podjetja, prenehanje poslovanja), po tipih aktivnosti (visoka rast, inovativnost, internacionalizacija) in po sektorjih aktivnosti (zgodnja podjetniška aktivnost, podjetniška aktivnost zaposlenih), dobimo precej bogatejšo sliko o dogajanjih, kot če bi izhajali zgolj iz podatkov, ki nam jih ponujajo običajne statistične baze podatkov.

 

Publikacija je na voljo v tiskani in elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/473
variety.jpg

Ekonomsko-poslovna fakulteta

A Variety of Entrepreneurial Motives: GEM Slovenia 2019, Executive Summary

dr. Miroslav Rebernik in dr. Karin Širec (ur.)

 

Raznolikost podjetniških motivov: GEM Slovenija 2019: Knjiga povzetkov. V največji svetovni longitudinalni raziskavi Globalni podjetniški monitor (GEM) se že 21 let raziskujemo pomembne značilnosti podjetništva s posebnim poudarkom na najbolj zgodnjih fazah, ko se zaznavajo poslovne priložnosti in se posamezniki odločajo, ali se bodo ukvarjali s podjetništvom. GEM je bil zasnovan zato, da bi (1) meril razlike v odnosu do podjetništva, aktivnosti in v aspiracijah posameznikov v čim večjem številu držav, (2) odkrival dejavnike, ki spodbujajo ali ovirajo podjetniško aktivnost, še zlasti v odnosu do družbenih vrednot, osebnih značilnosti in podjetniškega ekosistema, (3) zagotavljal platformo za ocenjevanje vpliva podjetniške aktivnosti na ekonomsko rast v določenem gospodarstvu ter (4) odkrival potrebne politične ukrepe za krepitev podjetništva. S pomočjo te raziskave bolje razumemo odnos družbe do podjetništva ter individualne značilnosti posameznika, kot so dojemanje lastnih sposobnosti za podjetniško delovanje, sposobnost zaznavanja priložnosti, podjetniške namere in strah pred neuspehom. Ker GEM spremlja podjetniško aktivnost v celotnem življenjskem ciklu (nastajajoča, nova in ustaljena podjetja, prenehanje poslovanja), po tipih aktivnosti (visoka rast, inovativnost, internacionalizacija) in po sektorjih aktivnosti (zgodnja podjetniška aktivnost, podjetniška aktivnost zaposlenih), dobimo precej bogatejšo sliko o dogajanjih, kot če bi izhajali zgolj iz podatkov, ki nam jih ponujajo običajne statistične baze podatkov.

 

 

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/476raziskovalni vodnik.jpg

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

RAZISKOVALNI VODNIK

DR. SIMONA STRNAD IN DARJA NOVAK (ur.)

 

Predstavitev organizacije in dejavnosti inštitutov, laboratorijev in centrov na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru.

 

Publikacija je na voljo v tiskani in elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/475teachiung metoijods.jpg
Ekonomsko-poslovna fakulteta

Teaching Methods for Economics and Business Sciences: Proceedings of the 3rd International Scientific Conference

DR. ROMANA KOREZ VIDE IN MAG. NATAŠA GAJŠT (ur.)

 

Metode poučevanja za ekonomijo in poslovne vede: Konferenčni zbornik 3. znanstvene konference. Avtorica prvega prispevka raziskuje kako študenti zaznavajo različne tipe tehnik aktivnega učenja. Drugi prispevek identificira metode poučevanja, ki jih sprejemajo študenti generacije Y. Avtorica tretjega prispevka obravnava značilnosti sodobnih študentov in njihove implikacije za strategije poučevanja. Četrti prispevek raziskuje učinke interdisciplinarnega problemskega učenja na razvoj znanja, veščin in kompetenc študentov. Igrifikacijo kot strategijo poučevanja obravnavata avtorici v petem prispevku. Šesti prispevek obravnava izziv združevanja disciplin podjetništva in financ v enem študijskem programu. Pristope za povečanje osredotočenja študentov pri študiju predmetov s področja financ obravnava avtor v sedmem prispevku. V osmem prispevku avtorja izpostavljata vrednost praktičnega visokošolskega izobraževanja kot odziv na zaznan pojav finančne nepismenosti in finančnega izključevanja. Vlogo prenosa aziskovalnih rezultatov na področje univerzitetnega poučevanja ekonomike transporta obravnava avtorica v devetem prispevku. Avtorici desetega prispevka raziskujeta relevantnost obvladovanja španskega jezika za študente ekonomije in poslovnih ved. Zadnji prispevek obravnava izkušnje avtorjev z e-učenjem v visokošolskem izobraževanju z vidika njegovega obsega in pomena.

 

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/474


grundlagen.jpg

FILOZOFSKA FAKULTETA

Grundlagen der Semantik: Zweite Ausgabe

DR. ALJA LIPAVIC OŠTIR

 

Osnove semantike: Druga izdaja. Univerzitetni učbenik vsebuje osnovne pojme iz študijskega področja semantike za študente nemškega jezika. Posamezna poglavja se lahko uporabijo v različnih jezikovnih tečajih in drugih študijah. Učbenik predstavlja osnovne pojme in semantiko jezikovnih znakov, ki se nanašajo na posamezne dele govora. Vsak izraz je ponazorjen in opremljen z več nalogami in vajami, ki vključujejo različne jezike. Učbenik ne želi navajati svojega stališča o različnih teorijah v semantiki; cilj je le pojasniti osnovne koncepte in podati nekaj predlogov za nadaljnje študije. Struktura učbenika sledi jezikovnemu sistemu in prinaša nekaj študij primerov (semantika samostalnikov v primerjavi s pridevniki, sintaksa semantike genitivov).

 

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/482


bled confrence.jpg

Fakulteta za organizacijske vede

33rd Bled eConference – Enabling Technology for a Sustainable Society: June 28 – 29, 2020, Online Conference Proceedings

dr. Andreja Pucihar, dr. Mirjana Kljajić Borštnar, dr. Roger Bons, dr. Helen Cripps, dr. Anand Sheombar in Doroteja Vidmar (ur.)

 

33. Blejska eKonferenca: Tehnologije za omogočanje trajnostne družbe: 28. - 29. junij 2020, online, konferenčni zbornik. Blejska eKonferenca, ki jo organizira Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, sooblikuje elektronske interakcije od leta 1988. Blejska eKonferenca je najstarejša, najbolj tradicionalna in najbolj priznana konferenca na tem področju z več kot 30-letno tradicijo. V letu 2020 je bila Blejska eKonferenca prvič v zgodovini organizirana na spletu. Vloga digitalnih tehnologij ni bila nikoli tako pomembna kot v tem času, saj ljudem med karanteno omogoča interakcijo in delo od doma. Tema letošnje 33. konference je "Enabling Technology for a Sustainable Society" (slo.Tehnologije za omogočanje trajnostne družbe). Družba zahteva drugačne ekonomske modele, ki morajo biti bolj odgovorni, pravični in manj izkoriščevalni, da bi dosegli blaginjo za vse in trajnostni razvoj družbe. Digitalne tehnologije imajo za dosego teh ciljev pomembno vlogo. Na letošnji konferenci obravnavamo različne vidike priložnosti in izzivov digitalne preobrazbe. Organizacijam ponujamo usmeritve in napotke za spoprijemanje in premagovanje z izzivi na poti k oblikovanju trajnostnih poslovnih modelov.

 

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/483


 hematološka.jpg

MEDICINSKA FAKULTETA

Hematološka nujna stanja

dr. Marjana Glaser Kraševac

 

Pri bolnikih s hematološkimi nemalignimi in malignimi boleznimi se lahko pojavijo življenjsko nevarna nujna stanja, ki so posledica same bolezni ali komplikacija zdravljenja. Lahko so prvi znak bolezni ali se pojavijo v času že znane bolezni. Poleg tega se v hematologiji hitro razvijajo nova tarčna zdravila, ob tem pa se vse več hematoloških bolnikov zdravi z agresivnejšo terapijo ne glede na komorbidnost ali višjo starost. Zato se pričakuje porast hematoloških nujnosti in te bolnike bomo srečali pri različnih zdravnikih - od primarne ravni do subspecialnih in intenzivnih enot. Tako je nujno, da zdravniki ta stanja poznajo ne glede na njihovo specialnost. Namen učbenika je predstaviti najpogostejša hematološka nujna stanja. Poleg patofiziologije in klinične slike so predstavljeni napotki za hitro diagnozo in zdravljenje, s čimer izboljšamo izid bolezni. Posebej so izpostavljene možne pasti, ki lahko vodijo do napačne interpretacije nujnega stanja.

 

Publikacija je na voljo v tiskani izdaji in se prodaja na UM Medicinski fakulteti

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/470


 multiuolkatikvni.jpg

​Fakulteta za organizacijske vede

Multiplikativni učinki športa na mlade, ki se vključujejo v športne aktivnosti

dr. Miha Marič, dr. Robert Leskovar, Patrik Arh, Nejc Donaval, Tinkara Kozovinc, Sara Kremsar, Manca Kutnjak, Katja Marolt, Katja Pintarič, Monika Ribič, Aljaž Šenica, Tine Šket, Janez Dekleva, Ana Lambić in dr​. Goran Vukovič

 

Skozi kritični pregled sekundarnih virov literature so vključeni strokovnjaki skozi medsebojno spoznavanje, iskanje specifičnih kompetenc posameznikov in kombiniranje znanj pripravili sintezo obravnavanega področja športa med mladimi ter identifikacijo multiplikativnih učinkov športa na mlade, ki se vključujejo v športne aktivnosti. Sodelovanje je bilo skozi celoten čas podprto s strani Zavoda za šport Škofja Loka, kateri nastopa kot partner in na podlagi katerega se gradi študija primera. Pri raziskovanju se je skozi intervjuje in validacijo strokovnjaki (trenerji, aktualni in nekdanji športniki) izvedlo kvalitativno raziskovanje o sami kakovosti ugotovitev ter podanih predlogov učnih načrtov za izvedbo načrtovanih dejavnosti. Pripravljena je tudi informacijska rešitev na platformi Moodle.

 

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/484


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava