Pomembne informacije v zvezi s koronavirusom za zaposlene UM
Datum objave: 17. 09. 2020

Vprašanja in odgovori v zvezi s koronavirusom SARS-CoV-2 za zaposlene

Kako obravnavati osebo s sumom na COVID-19 na visokošolskem zavodu?

V PRIMERU ŠTUDENTA/-TKE: 

V kolikor zboli z znaki/simptomi za okužbo s SARS-CoV-2, ga/jo napotite domov in svetujte, da pokliče izbranega osebnega zdravnika oz. dežurno službo. Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza. Ves čas naj nosi masko in uporablja zgolj določene sanitarije in umivalnik, ki naj ga v tem času ne uporablja nihče drug. Zaposleni, ki so v stiku z obolelim, naj nosijo masko in upoštevajo navodila o medosebni razdalji in higieni rok.


Študent/-ka se posvetuje z izbranim osebnim zdravnikom. Če ga/jo ta napoti na testiranje in je:

 • izvid testa negativen: študent/-ka prejme navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika in dodatno ukrepanje v povezavi s COVID-19 ni potrebno.
 • okužba s SARS-CoV-2 potrjena: NIJZ prejme prijavo obolenja iz laboratorija oziroma ga o tem obvesti izbrani zdravnik študenta/-ke. V primeru pozitivnega izvida oboleli od NIJZ prejme le e-sporočilo z navodili, ki naj bi jih sam posredoval vsem, s katerimi je bil v stiku v obdobju kužnosti, tj. 2 dni pred pojavom znakov okuženosti.

 

V PRIMERU ZAPOSLENEGA/-E:

Če zboli z znaki/simptomi za okužbo s SARS-CoV-2, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je oseba SARS-CoV-2 pozitivna, laboratorij o tem obvesti NIJZ. Velja isti protokol kot za študenta.

 

OBRAZLOŽITEV:

Vsako osebo, ki kaže vidne znake okužbe, ki bi lahko bila  SARS-CoV-2, se takoj napoti domov, ter se mu svetuje, da pokliče osebnega zdravnika ali dežurno službo. Potrebna je posebna pozornost in dosledna uporaba zaščitnih sredstev, ter upoštevanje varne medsebojne razdalje in temeljita higiena rok.


Prostore, kjer se je oseba gibala, se prezrači,  temeljito očisti, ter razkuži predvsem površine, ki se jih je študent/-ka ali zaposleni/-na dotikal/-a (pipe, kljuke vrat…). Priporočila so na spletni strani NIJZ.

 

Zaradi nenehnega povečevanja števila okuženih s koronavirusom SARS-CoV-2 v Sloveniji je NIJZ sprejel nov protokol epidemioloških preiskav, s katerim izvor okužbe iščejo le še v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, varstvenih centrih, domovih za starejše občane in v zdravstvenih ustanovah, ki sodijo med visokorizične institucije, medtem ko se na univerzah oz. fakultetah, ki sodijo med nizkorizične (tj. pri stiku z osebo je bila ohranjena fizična distanca, obe osebi sta nosili masko), epidemioloških preiskav ne opravlja več. V primeru potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 oboleli prejme le e-sporočilo NIJZ z navodili, ki naj bi jih sam posredoval vsem, s katerimi je bil v stiku v obdobju kužnosti, tj. 2 dni pred pojavom znakov okuženosti.


Ker študentke in študenti nimajo vseh kontaktov svojih kolegov in kolegic, naj v primeru okužbe takoj obvestijo službo za študentske zadeve. Fakulteta ga bo posredovala študentkam in študentom v isti skupini.


Vsi, ki so bili v nizkorizičnem stiku z obolelo osebo, se sicer lahko prosto gibljejo, zanje ni odrejena karantena, priporoča pa se izogibanje vsem nenujnim stikom z ostalimi ljudmi in pozorno spremljanje svojega zdravstvenega stanja.​​Slabo se počutim – kaj narediti?

Če zbolimo z znaki akutne okužbe dihal (nahod, kašelj, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah…), ostanemo doma, omejimo stike z ostalimi ljudmi ter se po telefonu posvetujemo s svojim izbranim zdravnikom ter upoštevamo njegova navodila.

OBRAZLOŽITEV:

Vsak posameznik sam presodi (kot pred časom širjenja SARS-CoV-2) ali je njegovo zdravstveno stanje ustrezno za odhod na delovno mesto, ali mora ostati doma in se posvetovati z zdravnikom. V času širjenja Koronavirusa moramo biti na svoje zdravje še bolj pozorni in predvsem slediti smernicam za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.


Odrejena mi je bila karantena – kaj narediti?

V kolikor vam je bila odrejena karantena ostanete doma in o tem ter o razlogih, iz katerih vam je bila odrejena karantena, obvestite delodajalca najpozneje v treh delovnih dneh od odreditve karantene. Prav tako morate najpozneje v treh delovnih dneh od prejema odločbe o odreditvi karantene odločbo posredovati delodajalcu.

OBRAZLOŽITEV:

Karantena je ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje zdravim osebam in ga odredi Ministrstvo za zdravje na predlog NIJZ. Odločbo za karanteno boste prejeli po pošti ali vam bo vročena na meji ob vstopu v Slovenijo. V času bivanja v karanteni upoštevajte vsebino odločbe za karanteno in navodila NIJZ. V celotnem obdobju trajanja karantene ne smete zapuščati bivališča. V obdobju karantene spremljajte svoje zdravstveno stanje in v primeru pojava znakov okužbe dihal pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila.


Bil sem v stiku z okuženo osebo – kaj narediti?

Po potrjeni okužbi vodi ves postopek z ugotavljanjem stikov okužene osebe pristojni epidemiolog. Epidemiolog oceni, ali je za ožje stike potrebna odreditev karantene, ter poda vsa potrebna navodila.  

Tudi če karantena ni bila odrejena, priporočamo, da vsaj 14 dni po stiku opazujete svoje zdravstveno stanje. V primeru pojava znakov okužbe dihal ali poslabšanja počutja ostanite doma in pokličite vašega osebnega zdravnika.


Kaj storiti, če študentje v prostorih fakultete oziroma Univerze v Mariboru ne upoštevajo varnostnih ukrepov?

​V primeru, da se študent v prostorih fakultete oziroma Univerze v Mariboru neprimerno vede, snema zaščitno masko, ko jo mora nositi, ipd., ga lahko izvajalec študijske obveznosti odslovi.

Vsi študenti, zaposleni in drugi obiskovalci prostorov Univerze v Mariboru so dolžni upoštevati vse varnostne ukrepe, tako tiste, ki so določeni s strani Vlade Republike Slovenije oziroma pristojnih ministrstev ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kot tudi varnostne ukrepe, ki jih je sprejela Univerza v Mariboru.

Pri tem posebej opozarjamo, da v primeru, da se zaščitna maska ne nosi tam, kjer je to obvezno, predstavlja to prekršek. Prav tako v kolikor bi si študent v prostorih Univerze v Mariboru snel zaščitno masko tam, kjer jo sicer mora nositi, lahko takšno dejanje študenta predstavlja hujšo kršitev dolžnosti študenta na podlagi 8. točke drugega odstavka 223. člena Statuta UM, ki določa, da je hujša kršitev »vsako dejanje ali opustitev, ki bi povzročila nevarnost za življenje ali zdravje študentov, učiteljev ali drugih delavcev«, kar se rešuje v disciplinskem postopku.


Ali je nošenje maske na UM obvezno?

Od 19. 9. 2020 je OBVEZNA uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtem javnem prostoru. Od 04. 10. 2020 dalje velja izjema, ko uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza ni potrebna, in sicer višji in visokošolski učitelji maske ne uporabljajo, če predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala.

OBRAZLOŽITEV:

Obveza nošenja zaščitnih mask je določena v  Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/2020 z dne 18. 9. 2020). V odloku je sicer opredeljena izjema, da se ta odlok ne uporablja za vzgojno-izobraževalne zavode, vendar Univerza v Mariboru ne sodi med vzgojno-izobraževalne zavode, zato zanjo ta izjema ne velja (zakonodaja ločuje vzgojno-izobraževalne zavode, ki so vrtci, osnovne šole, srednje šole, višje strokovne šole ipd., kar je po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), medtem ko univerze sodijo med visokošolske zavode, ki jih ureja ZViS). Vlada je  sprejela spremembe Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2  (Uradni list RS, št. 135/2020 z dne 03. 10. 2020) in dodala izjemo, ko uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza ni potrebna, in sicer višji in visokošolski učitelji maske ne uporabljajo, če predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala. Pregrada je edina dovoljena alternativa v času predavanj (vizirji brez maske in gastromaske niso ustrezna zaščita - mnenje NIJZ/ZIRS).

V predavalnicah in vseh drugih prostorih fakultet, ki so javno dostopne vsem, je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza OBVEZNA še naprej – uporabljajo se določila Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20) z dne 18. 09. 2020.

Pojasnilo Zdravstvenega inšpektorata glede definicije zaprtega javnega prostora, ki se uporablja za namene izvajanja nadzora nad določbami Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2:

»Kot zaprti javni prostor je potrebno razumeti prostor, ki je brezpogojno ali z določenimi omejitvami dostopen vsem in v katerem se odvijajo družbeni procesi in javno življenje. V primeru podjetij oziroma pri opravljanju dejavnosti se za zaprt javni prostor tako šteje vsak prostor, ki je brezpogojno ali z določenimi omejitvami dostopen strankam.«

V pisarnah, kjer ne sprejemajo strank, in je v njih dovolj prostora, da je možno ohranjati varno razdaljo in je prostor možno prezračiti, je mogoče delo brez nošenja mask, pri vsakem približevanju, pa je nošnja maske potrebna.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost. ​​Zaposlene obveščamo, da je veliko osnovnih informacij na najbolj pogosta vprašanja mogoče pridobiti na spletni strani NIJZ: POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI


​​​
ločitev.png

16. 10. 2020​

________________________________________________________________________________​​


Spoštovane sodelavke in sodelavci,

 

zaradi slabšanja epidemiološke slike v R Sloveniji ter na podlagi Smernic za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/21 MIZŠ in NIJZ sem rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič danes izdal priporočilo vodstvom članic Univerze v Mariboru, da se pedagoški proces in raziskovalno delo na članicah UM povsod, kjer je to mogoče, izvaja na daljavo in sicer v skladu s smernicami, ki jih je potrdil Senat Univerze v Mariboru v času razglasitve epidemije.

 

V primerih, ko to zaradi dela ali specifike posameznega strokovnega področja ni mogoče, se pedagoški proces in raziskovalno delo lahko izvajata v prostorih članic Univerze v Mariboru in sicer ob predpostavki, da se upoštevajo vsi protokoli za zagotavljanje varnosti pred okužbo.

 

Prav tako priporočam, da se tudi obštudijska dejavnost na UM izvede na daljavo, kontaktni športi, ki so del pedagoškega procesa ali rekreacije, ki se izvajajo v zaprtih prostorih, pa se odsvetujejo.

 

O morebitnih spremembah vas bomo sproti obveščali.

 

Priporočilo velja do preklica.

 

S spoštovanjem,

prof. dr. Zdravko Kačič,

rektor Univerze v Mariboru
17. 09. 2020​

________________________________________________________________________________​​


Spoštovane sodelavke in sodelavci!

 

Na Univerzi v Mariboru se pripravljamo na novo študijsko leto z zelo spodbudnim vpisom študentov in s posameznimi prilagoditvami, ki jih prinaša še vedno negotova zdravstvena situacija.

 

Po večkratnih pozivih in izraženih pričakovanjih smo 16. 9. 2020 s strani MIZŠ in NIJZ prejeli končno verzijo Smernic za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/21.


Glavno sporočilo smernic je skrb za zdravje ter upoštevanje preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2. Hkrati se od visokošolskih zavodov pričakuje kakovostna izvedba študijske dejavnosti v skladu z akreditiranimi študijskimi programi. Na osnovi prejetih smernic smo pripravili Smernice za izvedbo izobraževalne dejavnosti na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2020/21​, ki smo jih posredovali vodstvom fakultet. Vsi omenjeni dokumenti se nahajajo v prilogah na koncu tega obvestila. 

 

V smernicah je priporočena neposredna izvedba študijske dejavnosti v živo v vseh primerih, kjer je aktivnosti mogoče izpeljati varno ob upoštevanju priporočil NIJZ. Kadar to ni izvedljivo, je priporočena kombinirana izvedba študijske dejavnosti, prilagojena glede na prostorske in druge zmogljivosti posamezne fakultete, izvedba študijske dejavnosti na daljavo v celoti pa je predvidena le v izjemnih oziroma utemeljenih primerih. Vse navedeno velja ob predpostavki, da se epidemiološke razmere ne bodo bistveno spremenile.

 

Zaradi prostorskih in drugih omejitev bo potrebno izvedbo študijskega procesa v določenih primerih prilagoditi tako, da se bo študijska dejavnost izvedla kombinirano; v živo in z izvajanjem na daljavo hkrati. To bomo dosegli z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, platforme MS Teams, ki smo jo pri delu uporabljali že v prejšnjem semestru za izvedbo predavanj na daljavo, ter razpoložljive strojne opreme (grafične tablice, mikrofoni,  kamere, idr.).

 

Ker je določanje načina izvedbe študijskega procesa odvisno od strokovno-pedagoških kriterijev, disciplinarne specifike, ravni izobraževanja, IKT-opremljenosti in drugih omejitev, bo odločitev o (kombinirani) izvedbi študijskega procesa sprejeta na nivoju nosilcev učnih enot ter usklajena na fakultetni ravni. V pomoč vam bomo posredovali smernice za pripravo hibridnega modela izvedbe študijske dejavnosti (tehnični vidik izvedbe). Te smernice bomo sproti posodabljali glede na vaše izkušnje in prejete povratne informacije.

 

V času od pričetka epidemije je stopilo v veljavo veliko zakonov, odlokov, smernic, idr., v katerih se je težko znajti, zato smo pripravili posebno spletno mesto, na katerem bomo objavljali najbolj pomembne informacije ter odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja zaposlenih.

 

Za omejitev širjenja okužbe in v skrbi za zdravje zaposlenih ter v skladu s priporočili NIJZ, povezanih z vodenjem evidenc prisotnosti, smo pripravili brezkontaktno evidentiranje prisotnosti študentov in zaposlenih v predavalnicah in drugih prostorih, kjer je vodenje evidence prisotnih potrebno. Evidentiranje temelji na skeniranju QR-kode predavalnice preko mobilnega telefona. S tem bo mogoče lažje identificirati potencialno širjenje okužbe, zbrane podatke pa bomo v skrbi za osebne podatke po ustreznem času izbrisali.

 

Trenutne razmere prinašajo veliko novih izzivov, ki pa nam odpirajo tudi nove priložnosti. Verjamem, da bomo s skupnim trudom in sodelovanjem uspešni pri izvedbi zimskega semestra, ki je pred nami.

 

Želim vam uspešen pričetek novega študijskega leta.

prof. dr. Zdravko Kačič,

rektor Univerze v Mariboru


Smernice UM 2020_21.pdf

Priloga_Smernice za pripravo kombiniranega načina poučevanja - tehnični vidik.pdf

Priloga_Navodila za zagovore zaključnih del na daljavo.pdf

Priloga_Vprašanja in odgovori.pdf

MIZŠ in NIJZ_Smernice 2020_21.pdf

MIZŠ_Dopis VS zavodom.pdf
09. 09. 2020​

________________________________________________________________________________​​


Na prošnjo MIZŠ vas obveščamo o aplikaciji OstaniZdrav, ki je bila ustvarjena kot preventivni ukrep in ščiti tako zdravje posameznikov kakor javno zdravje. Njena uporaba je v veliko pomoč epidemiologom pri obvladovanju širjenja virusa. Aplikacijo si na pametne prenosne telefone namestimo povsem prostovoljno, v našem vsakdanu pa ima sicer še naprej osrednjo vlogo dosledno upoštevanje drugih preventivnih ukrepov: vzdrževanja zadostne medsebojne razdalje, rednega umivanja in razkuževanja rok in nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih in javnem prometu.


Več informacij in prenos aplikacije tukaj​

logo2-01__FitWzk4MCw5ODAsIjMwMmFkZjgxYTYiXQ.png

​29. 6. 2020​

________________________________________________________________________________​​


​Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič dne 29. 6. 2020 izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere. 


​V Načrtu so posodobljeni zaščitni ukrepi - ponovno potrebno obvezno uporabljati zaščitne maske ali druge zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtih javnih prostorih; ter posodobljeni so varnostni ukrepi v knjižnicah UM. 


Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (29.6.2020).pdf


4. 6. 2020​

________________________________________________________________________________​​


Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič danes izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere. 

 

V Načrtu so posodobljeni preventivni ukrepi v skladu z novimi ukrepi in sklepi Vlade RS ter posodobljenimi priporočili NIJZ in se nanašajo predvsem na uskladitve zaščitnih sredstev (maske več niso splošno obvezne, temveč se uporabljajo takrat, ko ni mogoče zagotavljati razdalje 1,5 m v javnih zaprtih prostorih). Hkrati je načrt dopolnjen tako, da je v primeru sprememb ukrepov/sklepov vlade, oz. navodil/smernic/priporočil ministrstva za zdravje ali NIJZ po posodobitvi tega Načrta, potrebno upoštevati te spremembe/akte/navodila.

               

V načrtu je še nekaj manjših dopolnitev, podrobnejši pregled je razviden v dopolnjenem Načrtu v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru. 


Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (4. 6. 2020).pdf


15. 5. 2020​

________________________________________________________________________________​​


Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič dne 15. maja 2020 izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere.


Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa.pdf24. 4. 2020​

________________________________________________________________________________​


Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič danes izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere. 

 

V Načrtu so posodobljeni preventivni ukrepi na podlagi spremenjenih navodil NIJZ in spremenjen zaščitni ukrep za delo v prostorih delodajalca – namesto uporabe zaščitnih rokavic je določeno redno razkuževanje rok. 

 

Podrobnejša navodila so navedena v dopolnjenem Načrtu v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru. 


Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (24.4.2020).pdf


8. 4. 2020​

________________________________________________________________________________​

​Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič danes izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere. 

 

V Načrtu so posodobljeni preventivni ukrepi na podlagi spremenjenih navodil NIJZ in odstranjena navodila v zvezi z organizacijo dela, ki niso več aktualna.

 

Podrobnejša navodila so navedena v dopolnjenem Načrtu v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru. 


Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (8.4.2020).pdf


1. 4. 2020​

________________________________________________________________________________​


​Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič danes izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere.
 
Na podlagi Odloka Vlade Republike Slovenije o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 38/2020 z dne 29. 3. 2020) morajo zaposleni, ki še vedno opravljajo delo na delovnem mestu v skladu s pogodbo o zaposlitvi, upoštevati dodatne ukrepe zaščite – uporabo zaščitnih sredstev pri delu.

 
Podrobnejša navodila so navedena v dopolnjenem Načrtu v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru.
25. 3. 2020​

________________________________________________________________________________


Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič danes izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere.

 

Na podlagi še veljavnih ukrepov Vlade Republike Slovenije in pristojnih ministrstev bo študij na daljavo trajal do preklica.

 

Podrobnejša navodila so navedena v dopolnjenem Načrtu Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru.

 

Osnovna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom so dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

 

PRILOGA:

Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (25.3.2020).pdf18. 3. 2020​

________________________________________________________________________________


Obveščamo Vas, da se zaradi zajezitve in obvladovanja bolezni covida-19 med epidemijo nove koronavirusne bolezni covid-19 odredi isti red, kot velja med senatnimi počitnicami. 

 
Med epidemijo koronavirusne bolezni covid-19 se ne sklicujejo seje organov Univerze v Mariboru in komisij Univerze v Mariboru. Razen v nujnih zadevah v tem času procesni roki ne tečejo. Če bo potrebno odločiti o neodložljivem nujnem vprašanju, bodo po potrebi organizirane korespondenčne seje ali izredne seje na daljavo.


Izdana odredba velja od 18. 3. 2020 do preklica.


18-03-2020-09-22-14-690-1.pdf


18. 3. 2020​

________________________________________________________________________________


​Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, dne 18. 3. 2020 izdal odredbo, iz katere izhaja, da zaradi nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije koronavirusne bolezni covid-19, ter zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni, ki ogroža življenje in zdravje ljudi in ki lahko v večjem obsegu ovira delo na Univerzi v Mariboru, od 18. 3. 2020 pa do preklica v postopkih izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, roki ne tečejo.


​O nadaljevanju teka rokov boste pravočasno obveščeni.​


18-03-2020-10-57-55-035.pdf


16. 3. 2020​

________________________________________________________________________________


Sporočamo, da je stavba Rektorata Univerze v Mariboru, zaradi nevarnosti širjenja nalezljive koronavirusne bolezni covid-19 od ponedeljka, 16. marca 2020 do preklica ZAPRTA ZA TEKOČE POSLOVANJE.


V ta namen vam v nadaljevanju podajamo pomembne informacije:​

Za dostavo dokumentacije med članicami in druge nujne zadeve, bo s strani dežurnega delavca stavba rektorata odprta od 10. do 12. ure (pon – pet).


Vložišče rektorata ne bo delovalo za prevzem oziroma dostavo pošte s strani fizičnih oseb. Vsa pošta s strani fizičnih oseb se oddaja na Pošto Republike Slovenije.

Kontaktni naslovi za vprašanja ali podajo informacij:

13. 3. 2020

​______________________________________________________________________________


Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič izdal danes izdal posodobljen Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere. Za dopolnjevanje načrta in skrb za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa je bila dne 25. 2. 2020 imenovana posebna delovna skupina Univerze v Mariboru. 

Na podlagi usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se odreja delo na domu zaposlenim na UM, razen uslužbencem, ki so razporejeni na delovno dolžnost v zavodu, od 16. 3. 2020 do preklica. Vodstvo Univerze v Mariboru lahko določi prisotnost posameznih uslužbencev na delovnem mestu v skladu s pogodbo o zaposlitvi, glede na potrebe delovnega procesa. 

Skladno z Odredbo o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 19/2020) Univerza v Mariboru pri vseh študijskih obveznostih prehaja na izvedbo študija na daljavo; ter vsa zbiranja ljudi na Univerzi v Mariboru se odpovedo. 

Podrobnejša navodila so navedena v dopolnjenem Načrtu Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru

Osnovna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom so dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov​

PRILOGA:


13. 3. 2020

​______________________________________________________________________________


Obveščamo vas, da se zaradi izjemnih okoliščin in sicer zaradi pojava širjenja nalezljive bolezni covid-19, ki ogroža življenje in zdravje ljudi in zaradi preprečevanja njenega nadaljnjega širjenja z dnem 13. 3. 2020 zapira Univerzitetni športni center Leona Štuklja.

Univerzitetni športni center bo zaprt v času od 13. 3. 2020 do preklica.​

PRILOGA:
Obvestilo o zaprtju UŠC (13.3.2020).pdf12. 3. 2020

________________________________________________________________________________

Univerza v Mariboru bo zaradi nevarnosti širjenja nalezljive koronaviru​sne bolezni covid-19 od ponedeljka, 16. marca 2020 do preklica pristopila k izvedbi pedagoškega procesa na daljavo. Ker vse kontaktne ure niso primerne za izvajanje na daljavo, boste v petek 13. 3. 2020 obveščeni o tem, katere kontaktne ure se b​odo izvajale na daljavo in katere se do nadaljnjega ne izvajajo in se bodo nadomeščale.

 

Predavanja na daljavo se bodo izvajala izključno z uporabo orodja MS Teams. Za lažje uvajanje predavanj na daljavo smo pripravili poseben portal z navodili (na povezavi https://predavanjaonline.um.si). Na portalu so dostopna navodila tako za izvajalce, kot za študente, vsebine pa se dnevno osvežujejo. Omogoča pomoč v živo preko spleta (MS Teams), oziroma vsebuje kontaktne podatke oseb, ki vam v tem obdobju lahko pomagajo.

 

V pomoč vam pošiljamo kratka navodila v PDF obliki, ki so bolj primerna za tisk ali za primere, ko niste povezani na splet.

 

Moodle (estudij.um.si) ostaja kot osnovni sistem za posredovanje študijskega gradiva. Na Moodlu bodo študenti prevzeli tudi ustrezne kode predmeta, s katerimi se bodo lahko pridružili predavanju na daljavo.

 

Vsi zaposleni na Univerzi v Mariboru si prizadevamo, da bi lahko kljub potrebnim ukrepom zaradi širjenja virusa pedagoški proces izvajali čim bolj nemoteno.


PRILOGA:

Navodila_za_pripravo_predavanja_na_daljavo.pdf


12. 3. 2020

________________________________________________________________________________


​V skladu z​ dopolnjenimi navodili za ravnanje v času epidemije koronavirusne bolezni covid-19 vam posredujemo povezavo do spletnega portala z navodili in nasveti za izvedbo predavanj na daljavo z uporabo programa MS Teams (ker je namenjen zaposlenim, je za dostop potrebna prijava z digitalno identiteto).​Navodila je pripravil Center za podporo poučevanju UM in se bodo v prihodnje glede na potrebe in pripombe sproti posodabljala. Na portalu so povezave do podpore »v živo« ali preko telefona, elektronske pošte ali z uporabo programa MS Teams. Na to temo bomo pripravili tudi namenska izobraževanja (najverjetneje na daljavo).10. 3. 2020

________________________________________________________________________________


Obveščamo vas, da je Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič izdal dopolnjena navodila za ravnanje v času pojavljanja koronavirusa. Napotki se bodo posodabljali glede na aktualne razmere. Za dopolnjevanje načrta in skrb za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa je bila dne 25. 2. 2020 imenovana posebna delovna skupina Univerze v Mariboru.

 

Glede na izdano odredbo Ministrstva za zdravje, s katero so prepovedana zbiranja ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 100 ljudi, morajo članice in druge članice Univerze v Mariboru odpovedati tako vsa predavanja/seminarje/vaje, ki se jih udeleži več kot 100 ljudi, ter jih ustrezno nadomestiti bodisi z ločenim izvajanjem v manjših skupinah, z drugimi oblikami pouka na daljavo ali z njihovo izvedbo po prenehanju nevarnosti širjenja koronavirusa, kot tudi vse javne prireditve v javnih prostorih zaprtega tipa (vsa večja zborovanja, študentske prireditve, kongrese, seminarje…).

 

Priporočamo tudi odpoved vseh drugih zbiranj, ki niso vezana na tekočo izvedbo pedagoškega procesa. Na Univerzi v Mariboru pripravljamo tudi navodila in vse potrebno za izvedbo pedagoškega procesa na daljavo, v kolikor bi bil in če bo takšen ukrep potreben in ga bo določilo pristojno ministrstvo. Predlagamo, da dekani članic organizirajo posredno pedagoško delo in izvajanje govorilnih ur tako, da komunikacija s študenti poteka v glavnem preko elektronske pošte ali drugih komunikacijskih kanalov.

 

Študenti ali zaposleni, ki so prišli na izmenjavo na Univerzo v Mariboru iz območij, ki jih je prizadel koronavirus, naj se na ta območja ne vračajo. Odsvetujemo tudi vsakršne obiske iz tujine iz območij, ki jih je prizadel koronavirus.

 

V zvezi z že odobrenimi službenimi potmi ter ekskurzijami študentov na območja, ki jih je prizadel koronavirus, naj odgovorne osebe članic in drugih članic še enkrat preverijo smiselnost ter potrebnost službenih poti na izpostavljena območja in v kolikor je mogoče potovanja odpovedo. Zaposlenim in študentom se odsvetujejo vsa potovanja na območja, ki jih je prizadel koronavirus. Članice univerze, ki izvajajo pedagoški proces v zdravstvenih in socialnih institucijah, so dolžne upoštevati njihova specifična navodila in sprejeti vse ukrepe za zaščito svojih zaposlenih delavcev in študentov.

 

Podrobnejša navodila so navedena v dopolnjenem Načrtu Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru.

 

Osnovna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom so dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

​10. 3. 2020

________________________________________________________________________________


V luči širjenja novega koronavirusa vas na Univerzi v Mariboru tekoče seznanjamo z vsemi ukrepi, ki jih nalaga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Na Univerzi v Mariboru smo takoj izdali Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa, ki je usklajen z vsemi smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V današnjem dnevu boste prejeli dopolnjena navodila za ravnanje v času pojavljanja koronavirusa, ki ga pripravlja delovna skupina imenovana za to področje. Zaradi preprečevanja širjenja bolezni je prepovedano zbiranje na prireditvah, na katerih je v zaprtih prostorih prisotnih več kot 100 ljudi, tako da predlagamo odpoved vseh zbiranj, ki niso vezana na tekočo izvedbo pedagoškega procesa (kot so seminarji, kongresi, športni dogodki, javna zbiranja). Prav tako se zaposlenim odsvetuje vsa službena in zasebna potovanja v tujino, še posebej na ogrožena območja. Dekanom članic, direktorici UM ŠD in ravnateljici UKM bo tudi naloženo, da odpovedo vse že izdane potne naloge za službene poti izven RS, ki niso nujno potrebne, sploh pa v kolikor gre za potovanja na ogrožena območja. Ob upoštevanju smernic MIZŠ ter iz njih izvedenih sorazmernih zdravstveno-varnostnih ukrepov, se na Univerzi v Mariboru izvajanje pedagoškega procesa do prejema drugačnih navodil izvaja nemoteno in v skladu z letno najavo pedagoškega procesa. 


Na Univerzi v Mariboru pripravljamo navodila in vse potrebno za izvedbo pedagoškega procesa na daljavo, v kolikor bi bil in če bo takšen ukrep potreben in ga bo določilo pristojno ministrstvo ter Vas bomo o tem takoj obvestili. V kolikor bi prišlo do odpovedi pedagoškega procesa ali do neizvedbe dela pedagoških aktivnosti, bo te potrebno v celoti nadomestiti.

 

Še posebej vas za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom prosimo, da zelo skrbno izvajate vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke, ki je na razpolago na članicah UM.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
 • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni; razdalja naj bo vsaj 1,5 metra.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, sledimo navodilom osebnega zdravnika, ki ga takoj kontaktiramo.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.

Ker zastavljate vprašanja, kaj storiti, če ste bili na območju, kjer je prisoten koronavirus, vas še posebej obveščamo, da v kolikor ni znakov bolezni, posebni ukrepi (samoizolacija) niso potrebni. Priporočamo, da v tem primeru pokličete osebnega zdravnika in se ravnate po njegovih navodilih ter se še posebno pozorno držite vseh preventivnih ukrepov in natančno spremljate morebitne spremembe svojega zdravstvenega stanja.


Če zbolite z znaki akutne okužbe dihal (vročina nad 38°C, kašelj, težko dihanje) in ste se vrnili iz območij, kjer se pojavlja koronavirus ali ste bili v stiku z bolnikom, se takoj po telefonu posvetujte z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v rednem delovnem času; dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa), kjer boste prejeli navodila o nadaljnjih ustreznih ukrepih.

 

O svojih bolezenskih znakih in svoji odsotnosti morate obvestiti svojega nadrejenega, ki bo odsotnost ustrezno evidentiral, kot vam jo je predpisalo zdravstveno osebje.​26. 2. 2020

________________________________________________________________________________


Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je skladno z obvestilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 24. 2. 2020 izdal Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. 


Z Načrtom Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (v nadaljevanju: Načrt) se želi
 • prispevati k zmanjšanju negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus na vzgojno-izobraževalno in raziskovalno delo; 
 • opredeliti aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje vzgojno-izobraževalnega in raziskovalnega procesa; 
 • zagotoviti učinkovitost organizacije ter vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije z izvajalci pedagoškega procesa, ostalimi zaposlenimi, študenti, ministrstvom in javnostjo;
 • zagotoviti zaščito ljudi in omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti v kolektivu, 
 • zagotoviti večjo zdravstveno varnost in osveščenost.


Osnovna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom so dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Priloga:


navodila_higiena-kaslja_.jpg

navodila_higiena-rok_splosna-javnost_.jpg


Dodatne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2​:


CBC News: The facts on coronavirus (objavljeno na Kvarkadabra; v angleškem jeziku)

predavanje o koronavirusu SARS-CoV-2 za strokovno javnost na UKC Ljubljana

- odprto predavanje Londonske šole za higieno in tropske bolezni: Coronavirus (COVID-19) Outbreak​ (Prof Gabriel Leung, Dean of Medicine, University of Hong Kong)- 27. februar 2020, (12:45-13:45 BST). ​ Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava