Univerzitetna založba je v januarju 2020 izdala 7 publikacij
Datum objave: 14. 02. 2020

prva slika.png
MEDICINSKA FAKULTETA

GINEKOLOŠKA ONKOLOGIJA

DR. IZTOK TAKAČ (ur.)

 

Učbenik Ginekološka onkologija je prvi učbenik v Sloveniji, ki celovito obravnava področje ginekoloških rakov. Razdeljen je na štiri skupine poglavij: Bazična znanost v ginekološki onkologiji, Preiskovalne metode v ginekološki onkologiji, Zdravljenje ginekoloških malignih tumorjev in Maligni ginekološki tumorji po lokacijah. V njih so podrobno opisani etiološki in epidemiološki dejavniki posameznih ginekoloških malignih bolezni, njihove klinično-patološke značilnosti, klinična slika, postopki diagnostike in zdravljenja ter rehabilitacije ginekološko onkoloških bolnic. Skupno 104 poglavja je prispevalo 72 strokovnjakov iz različnih področij medicine, ki se pri svojem vsakodnevnem delu srečujejo z ginekološkimi malignomi. Učbenik je skupno delo treh vodilnih ustanov v Sloveniji, ki se ukvarjajo z zdravljenjem raka pri ženskah: Onkološkega inštituta Ljubljana, Ginekološke klinike UKC Ljubljana in Klinike za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor. Učbenik je namenjen širokemu krogu bralcev, ki jih zanima hitro razvijajoče se področje zdravljenja ginekoloških rakov.

 

Publikacija je na voljo v tiskani izdaji in se prodaja na UM Medicinski fakulteti.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/457


druga sika.png 

FILOZOFSKA FAKULTETA

Razvoj i aktualne tendencije pedagogije i školstva na području nekadašnje Jugoslavije

DR. EDVARD PROTNER (ur.)

 

Razvoj in aktualne tendence pedagogike in šolstva na področju nekdanje Jugoslavije. Mineva skoraj deset let, odkar je Oddelek za pedagogiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru dal pobudo za projektno sodelovanje na področju primerjalne pedagogike ter zgodovine pedagoških idej in šolstva v regiji. Formirala se je skupina znanstvenikov iz držav bivše Jugoslavije (žal nismo uspeli vključiti tudi Kosova), ki je v teh letih izvedla več skupnih projektov. Pričujoča monografija prinaša analize treh tematskih sklopov: 1. razvoj izobraževanja učiteljev na področju bivše Jugoslavije; 2. šolstvo in pedagogika v času socializma v bivši Jugoslaviji; 3. pedagogika v bivši Jugoslaviji med preteklostjo in sedanjostjo. Gre za besedila, ki so bila predstavljena na simpozijih in objavljena v angleškem in slovenskem jeziku. Prevod v hrvaški jezik naj bi zagotovil široko dostopnost strokovni javnosti ter študentkam in študentom v pedagoških študijskih programih na univerzah v državah bivše Jugoslavije.

 

Publikacija je na voljo v tiskani in elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/450


 tretja slika.png

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO

Osnove urejanja površinskih vodotokov

DR. JANJA KRAMER STAJNKO

 

Učbenik obravnava problematiko površinskih vodotokov, ki je v zadnjem času zaradi vedno ekstremnejših in nepredvidljivih vremenskih pojavov, zelo aktualna. Neustrezno urejeni odseki rečnih strug, nepremišljeni človekovi posegi v vodotoke, predvsem pa spreminjanje naravnega odtočnega režima vodotoka, pri nastopu visokih voda povzročajo veliko škode na širših območjih. K urejanju vodotokov je potrebno pristopiti celovito upoštevajoč vse elemente, tako fizikalne, biološke kot tudi človeške. Učbenik zajema teoretične osnove hidravlike toka s prosto gladino, osnove razvoja in nastanka strug površinskih vodotokov z osnovami rečne morfologije, načine pridobivanja vhodnih podatkov za smotrno urejanje strug ter načrtovanje ustreznih ukrepov, problematiko premeščanja plavin ter obširen pregled ureditvenih ukrepov, ki se izvajajo na rečnih strugah, od materialov do izvedbe.

 

Publikacija je na voljo v tiskani izdaji in se prodaja na UM Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/142


 Slika4.png
FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE

ZAPOSLENI V DIGITALNI DOBI

DR. IZTOK PODBREGAR (ur.)

 

Znanstvena monografija razvija znanstveno področje kadrovskega managementa, ki v svojem izhodišču generira zaposlenega, posameznika, ki v pričakovanju novih rešitev, tehnologij in ciljev, prispevajo k realizaciji vsakdana organizacije in njenih strateških ciljev. Tehnologija, ki jo generira razvoj znanosti in stroke, nam je v danih okoliščinah marsikdaj v pomoč, marsikdaj pa tudi spotika na poti do rešitev. Zavedanje, da je razvoj organizacij na področju kadrovskega managementa doseglo skozi leta strateški pomen, kljub temu, da še mnogo organizacij to žal obravnava kot administrativno funkcijo organizacije, je korak bližje k uresničitvi temeljnega poslanstva kadrovskega managementa. Upravljanje ljudi, zaposlenih in poslušanje tistih, ki so glavno vodilo v doseganju postavljenih ciljev organizacije je nuja in neizogibno dejstvo. Na kakšen način organizacije dosegajo in presegajo tovrstne rezultate, je v rokah tistih, ki morajo/so vešči upravljanja z ljudmi. Človek je s svojim človeškim in socialnim kapitalom vedno in vselej gonilo razvoja in napredka organizacij.

 

Publikacija je na voljo v tiskani in elektronski brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/454


 Slika5.png

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO

TRANSPORTNA EKONOMIJA

DR. STANE BOŽIČNIK

 

Na osnovi definicije prometa, transporta in ekonomije pojasnimo pomen transportne ekonomije. Nekatere ključne makro ekonomske kategorije pojasnimo skozi različne nivoje proučevanja ekonomskih fenomenov, transport kot sistem pa predstavimo v luči različnih ekonomsko-političnih sistemskih zornih kotov. Sledi predstavitev trga in tržnega mehanizma kot osnove za razumevanje na trgu temelječih ekonomskih mehanizmov in pojavov. Predstavljena so osnovna analitska orodja potrebna za oceno konkurenčnih prednosti podjetja in za izbor tržnih strategij. Sledi predstavitev osnov trženja. Samo poznavanje trga, tržnih razmer in tržnih možnosti ne zadošča. Zelo pomembno je tudi poznavanje: vrst, strukture in dinamike stroškov podjetja, točke pokritja, metod kalkuliranja in amortiziranja ter poznavanje metod oblikovanja prodajnih cen podjetja. Vodstvo podjetja mora poznati, obvladovati in usklajevati obe področji: trg (trženje) in ekonomiko podjetja, da lahko trajno in uspešno vodi podjetje. Za pravilne poslovne odločitve predstavljamo tudi izbor najbolj primernih metod za oceno investicijskih projektov. Vsa znanja iz področja ekonomike, trga in trženja združimo v poslovnem načrtu, katerega bistvo predstavimo. S teorijo in prakso vrednotenja eksternih stroškov transporta in na tržnem mehanizmu temelječih instrumentih za uravnavanja transporta učbenik zaključimo.

 

Publikacija je na voljo v elektronski izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/256


 Slika6.png

FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE

Uvod v razpravo o varnosti v urbanih in ruralnih okoljih: konferenčni zbornik / 5. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih, 28. november 2019, Nova Gorica

DR. GORAZD MEŠKO, DR. ROK HACIN in DR. KATJA EMAN (ur.)

 

Zbornik prispevkov predstavlja recenzirane prispevke, ki so bili predstavljeni na 5. Nacionalni konferenci o varnosti v lokalnih skupnostih  v Novi Gorici v novembru 2019. Glavna tema konference ostaja varnost v lokalni skupnosti, v ospredje pa je bila tokrat postavljena dihotomija med urbano in ruralno varnostjo. Prispevki so rezultat raziskovanja v okviru programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih – primerjava ruralnih in urbanih okolij, ki se izvaja na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Prispevki v zborniku se osredotočajo na različne vidike varnosti v urbanih in ruralnih lokalnih skupnostih v Sloveniji, in sicer na ureditve temeljne pravice do varnosti na lokalnem nivoju; sodelovanje policije in lokalne skupnosti pri reševanju varnostnih problemov v lokalnih skupnostih; primerjavo in razlike v kriminaliteti in zaznavi varnostnih problemov v lokalnih skupnostih; in različne perspektive varnosti v lokalnih okoljih (samovarovalni ukrepi prebivalcev, korupcija, varnost v kibernetskem prostoru).

 

Publikacija je na voljo v tiskani izdaji brezplačno. Elektronska izdaja publikacije je izšla v mesecu novembru 2019 in je prav tako na voljo brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/449


 Slika7.png

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO

ZBIRKA REŠENIH NALOG IZ STABILNOSTI KONSTRUKCIJ

DENIS IMAMOVIĆ IN DR. IZTOK PERUŠ

 

Delo z naslovom Zbirka rešenih izpitnih nalog iz Stabilnosti konstrukcij je namenjeno študentom gradbeništva različnih smeri Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru. Vaje so v prvi vrsti namenjene študentom študijskega programa Gradbeništvo kot študijsko gradivo za pripravo na izpit pri predmetu Stabilnost konstrukcij na drugi stopnji magistrskega študijskega programa. Avtorja upava, da bo delo našlo pot do študentov in da ga bodo uporabljali skupaj z zapiski iz predavanj pri samostojnem študiju predmeta in ne zgolj za listanje pri opravljanju testov in izpitov. Pri reševanju nalog je priporočljivo, da si pomagajo s programskim paketom Mathematica ali sorodnimi paketi, kot tudi z naprednimi sodobnimi kalkulatorji, ki imajo vgrajen CAS (Computer Algebra System). Ti nudijo matematično podporo reševanju, kar omogoči študentom, da več časa posvetijo inženirski postavitvi in rešitvi problema. Avtorja sva se potrudila, da je pri nekaterih nalogah predstavljeno več različnih metod in pristopov k rešitvi problema, ki tako omogočajo širši pogled na reševanje problematike stabilnosti konstrukcij. Povsod, kjer je bilo mogoče, sva rezultate preverila tudi z računalniškim programom. K rešenim izpitnim nalogam so tako za kontrolo rezultatov »peš« stabilnostne analize priložene tudi rešitve z uporabo programskega paketa SAP2000 po metodi končnih elementov. Potrebno je poudariti, da delo ne pokriva celotne vsebine snovi iz predavanj pri predmetu Stabilnost konstrukcij in nikakor ne more biti nadomestilo za osnovno študijsko gradivo, ampak služi utrjevanju in boljšemu razumevanju pridobljenega znanja iz predavanj in kot tako predstavlja dobrodošlo pomoč za pripravo na izpit.

 

Publikacija je na voljo v tiskani izdaji brezplačno.

POVEZAVA: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/438

 


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava