Univerzitetna založba je v juliju 2019 izdala 5 publikacij
Datum objave: 13. 08. 2019

semantik.jpg

FILOZOFSKA FAKULTETA

Grundlagen der Semantik

DR. ALJA LIPAVIC OŠTIR

 

Univerzitetni učbenik prinaša osnovne vsebine s področja jezikoslovne semantike za študente nemškega jezika. Posamezna poglavja je možno obravnavati pri različnih predmetih študija jezikoslovja ali drugih področij. Učbenik predstavlja osnovne pojme in semantiko jezikovnih znakov po posameznih jezikovnih ravneh. Vsi pojmi so ustrezno ilustrirani in pospremljeni z nalogami. Te prinašajo primere iz različnih jezikov. Učbenik se ne opredeljuje za določene teorije v semantiki, ampak prinaša osnovne informacije ter napotke za nadaljnji študij. Struktura učbenika je prilagojena jezikovnemu sistemu, obenem pa prinaša tudi obravnavo nekaterih študij primerov (semantika samostalnikov v primerjavi s pridevnikom ter skladenjske intepretacije semantike rodilnika).

 

Publikacija je na voljo v e-izdaji brezplačno.

POVEZAVA: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/403


IMG_0595.JPG

MEDICINSKA FAKULTETA

​Portreti visokošolskih učiteljev zaslužnih za nastanek Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, habilitiranih do leta 2002 in zaposlenih v Splošni bolnišnici Maribor: Tempus fugit

DR. IVAN KRAJNC (ur.)

 

Ustanovitev Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (MF UM) leta 2003 ne bi bila možna brez številnih visokošolskih učiteljev in učiteljic iz nekdanje Splošne bolnišnice Maribor (SB MB), sedanjega Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (UKC MB), ki so bili habilitirani do leta 2002 in so vizionarsko orali znanstveno in pedagoško pot v Mariboru. Zato je pričujoča knjiga posvečena prav njim, saj je njihov prispevek k razvoju zdravstva v Mariboru izjemnega pomena.

 

V letih nastajanja fakultete smo se obrnili na ugledne in svetovno priznane domače in tuje strokovnjake, vrhunske profesorje in akademike, ki so zastavili svojo čast in dobro ime za zgodovinski projekt nastanka fakultete. Najvidnejšim med njimi smo po sklepu Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru podelili častni naziv Zaslužni gostujoči profesor Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.

 

V preteklih letih smo uspešno speljali številne projekte: odprtje Inštituta za anatomijo, histologijo in embriologijo, Inštituta za fiziologijo, Laboratorijskega centra, Simulacijskega centra, selitev fakultete v novogradnjo na Taborskem nabrežju. Z novimi prostori smo pridobili izjemne pogoje za pedagoško in raziskovalno delo. Pred nami so že novi projekti: pripravljeni so študijski programi Dentalna medicina, Farmacija in Splošna medicina v angleškem jeziku. To so projekti za sedanjost in za prihodnost Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.

 

Pregovor pravi, da ni sedanjosti in prihodnosti brez preteklosti. In spoštovanje preteklosti je tudi zagotovilo, da imamo prihodnost. S to knjigo se vsem našim učiteljem, ki so delovali v Splošni bolnišnici Maribor, še enkrat zahvaljujemo in ostala bo kot opomnik našim zanamcem.

 

Publikacija je na voljo v e-izdaji in tiskani izdaji brezplačno.

POVEZAVA: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/411

plevel.jpg

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE​

Vpliv plevelov na rast, razvoj in kakovost hmelja

DR. ANDREJ SIMONČIČ

 

V petletni raziskavi na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu je bil preučevan vpliv zastopanosti različnih plevelnih vrst na rast hmelja ter količino in kakovost pridelka. V poljskih poskusih je bila opravljena raziskava vpliva vrste in števila plevelov ter časa trajanja zapleveljenosti na količino in kakovost pridelka ter razvoj hmelja. Iz rezultatov je razvidno, da enoletni pleveli v prvih dveh letih izvajanja poskusov ne glede na število in čas trajanja zapleveljenosti niso statistično značilno vplivali na količino in kakovost pridelka, medtem ko se je pozneje, z leti, negativen vpliv pri beli metliki in srhkodlakavem ščiru večal. Pri zapleveljenosti z večletnimi pleveli, kot so navadni gabez, topolistna kislica in njivski slak, so bili slabša rast ter manjši in manj kakovosten pridelek hmelja ugotovljeni že od drugega leta raziskave dalje. Pri triletnem preučevanju vpliva različnih načinov namakanja na razvoj plevela ter hmelja in posledično vpliva na pridelek hmelja je bilo ugotovljeno, da lahko različni načini namakanja vplivajo na razvoj plevela. Vendar pa kljub razlikam v masi plevela vpliv različnih sistemov namakanja na pridelek hmelja ni bil statistično značilen.

 

Publikacija je na voljo v e-izdaji brezplačno.

POVEZAVA: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/427


 acta.jpg

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROEMTNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO

ACTA GEOTEHNICA SLOVENICA

LETNIK 16       ŠTEVILKA 1      JUNIJ 2019

DR. BOJANA DOLINAR

(ODGOVORNA UREDNICA)

 

Determining the position of points on geologically unstable land with geodetic monitoring

Določanje položaja točk na geološko nestabilnih tleh z geodetskim monitoringom

BOŠTJAN KOVAČIČ

Experimental analysis of a high-speed-railway embankment intersecting steep ground fissures at different angles

Eksperimentalna analiza železniškega nasipa hitre železnice, ki seka pod različnimi koti strme razpoke v tleh

JIANBING PENG, ZHONGJIE FAN, CONNG LIU, QIANGBING HUANG, JIGEN LIU, HONGYU REN, MING WU IN ZHENJIANG MENG

Stress-strain behavior of blue marls from the Guadalquivir river basin in Spain

Napetostno deformacijski odziv modrih laporjev iz povodja Guadalquivirja (Španija)

FÉLIX ESCOLANO SÁNCHEZ, MANUEL BUENO AGUADO IN SVETLANA MELENTIJEVIC

Two- and three-dimensional analyses of the effect of pile spacing in piled-raft foundations

Dvo in trodimenzionalne analize učinka razmika med piloti povezanimi s temeljno blazino

OSMAN SIVRIKAYA IN GURKAN A. YAZICI

 

 revijaž.jpg

PEDAGOŠKA FAKULTETA

REVIJA ZA ELEMENTARNO IZOBRAŽEVANJE

LETNIK 12       ŠTEVILKA 2      JUNIJ 2019

​DR. MATJAŽ DUH

(ODGOVORNi UREDNIk)

 

E-learning Materials for the Slovene Language in Elementary Schools (6th‒9th Grade)

E-gradivo za slovenski jezik v osnovni šoli (6. – 9. razred)

ALENKA VALH LOPERT IN MIHAELA KOLETNIK

The National Assessment of Mathematics in High Schools in Italy with Slovene as the Language of Instruction

Nacionalni preizkus znanja iz matematike na višjih šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji

DANIEL DOZ

Using Mark Chagall's Visual Art in Teaching Visual Arts

Uporaba umetniškega dela pri poučevanju likovni umetnosti (Marc Chagall)

DUBRAVKA KUŠČEVIĆ, MARIJA BRAJČIĆ IN LUCE ŠIPIĆ

Students' Attitudes towards Didactic Characteristics in Graphic Design Classes

Stališča dijakov do didaktičnih značilnosti pri pouku grafičnega oblikovanja

MARTINA KAČ NEMANIČ

The Relation between Student mood and Handicrafts in the Constructivist Classroom

Razmerje med razpoloženjem učencev in ročno delo pri konstruktivističnem pouku 

MARIJANA ŽUPANIĆ BENIĆ & KRISTINA KALIĆ


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava