Univerzitetna založba je v aprilu 2019 izdala 5 publikacij
Datum objave: 14. 05. 2019
polje.jpg
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

ELEKTROMAGNETNO POLJE
DR. MILAN AMBROŽIČ, DR. UROŠ TKALEC IN DR. SAMO KRALJ

 

Učbenik Elektromagnetno polje je namenjen predvsem študentom fizike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Pokriva vso snov iz elektromagnetizma in je konceptualno razdeljen v dva glavna dela: za nižji in višji nivo zahtevnosti. Prvi del bo najbolj koristil študentom prve stopnje pri predmetu Elektromagnetizem, drugi del pa študentom druge stopnje pri izbirnem predmetu Elektromagnetno polje. Marsikje, npr. pri elektrostatiki, je snov v drugem delu knjige dopolnitev in precej zahtevnejša nadgraditev snovi iz prvega dela. Učbenik ni namenjen prvenstveno računskim vajam, zato priporočamo, da študenti poiščejo še drugo učno gradivo, npr. s številnimi rešenimi problemi. Vseeno pa je za osnovo tudi v tej knjigi razen teorije podanih 50 računskih zgledov s celotnimi računskimi postopki.

 

Tiskana izdaja publikacije se prodaja na UM Fakulteti za naravoslovje in matematiko. Cena publikacije znaša 17,00 €.

POVEZAVA: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/406

razvoj.jpg 


FILOZOFSKA FAKULTETA
 
PREBIVALSTVO MARIBORA: RAZVOJ IN DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
DR. UROŠ HORVAT

 

Monografija obravnava razvoj prebivalstva v mestu Maribor po letu 1961. Hitri rasti v 60. letih je sledila stagnacija v 80. in nato depopulacija v 90. letih prejšnjega stoletja, ki je bila povezana z veliko gospodarsko krizo in pospešenim procesom suburbanizacije. Glede na trende naravnega in selitvenega gibanja prebivalstva (naravni prirast je v mestu konstantno negativen od leta 1985 dalje, selitveni prirast pa med letoma 1992 in 2007 in je prispeval odločilni del k depopulaciji) ter intenzivnega staranja prebivalstva, je v prihodnjih desetletjih predvideno ponovno zmanjšanje števila prebivalcev v mestu. Maribor med večjimi slovenskimi mesti izkazuje najbolj neugodno starostno sestavo z najvišjim deležem starega prebivalstva in najvišjim indeksom staranja, po zadnjem popisu prebivalstva pa zaostaja tudi po deležu prebivalstva s terciarno izobrazbo, čeprav je drugo največje univerzitetno mesto v Sloveniji. Zaradi vpliva različnih socialnih in ekonomskih dejavnikov se demografske razmere razlikujejo po posameznih delih mesta. Podrobna analiza prikazuje razmere po 38 nekdanjih krajevnih skupnostih oziroma 11 sedanjih mestnih četrtih ter nakazuje pomembno soodvisnost med demografskimi gibanji ter razvojem funkcij, vrsto in obdobjem izgradnje posameznega dela mesta, kvaliteto bivalnega okolja in stopnjo dostopnosti javnih dobrin. Na tej osnovi so bila opredeljena demografsko vitalna in pasivna območja v mestu.

 

Publikacija je na voljo v e-izdaji brezplačno.

POVEZAVA: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/407

itali.jpg 

FAKULTETA ZA TURIZEM
 
NOZIONI DI BASE DELLA LINGUA ITALIANA PER IL SETTORE DEL TURISMO
DR. MOJCA KOMPARA LUKANČIČ

 

Strokovna monografija Osnove italijanskega jezika za turistične delavce I je odličen temelj za vse, ki se pri svojem delu srečujejo s področjem italijanskega jezika v turizmu. Delo celovito zajema 23 enot, v okviru katerih avtor bralca napoti od teoretičnih izhodišč, ki zajemajo poznavanje glasov, črk, samostalnika, spola, določnega in nedoločnega člena, pridevnika, zaimkov in treh glagolskih časov, in sicer sedanjega, preteklega in prihodnjega, do praktičnih izhodišč, ki se osredinjajo na praktično rabo italijanskega jezika v turizmu, in sicer z vsebinami, ki ožje in širše zajemajo turistično stroko. Terminološko in tematsko se delo osredinja na osnovne komunikacijske teme, ki so v delu postopoma in skladno s težavnostno stopnjo nadgrajene z vsebinami, ki se celovito umestijo v turistični kontekst. Z obravnavanimi specifičnimi tematikami delo bralcu nudi vpogled v terminologijo s področij hotelirstva, gostinstva, Italije in Italijanov, italijanske kulture in zgodovine, turističnih destinacij, gastronomije in vinarstva. Delo je obogateno z avtentičnimi besedili s področja turizma, ki so prilagojena posameznim tematskim sklopom in težavnostni stopnji učečih. Vse omenjeno lahko povežemo z vsakodnevno prakso turističnih delavcev pri komunikaciji in interakciji z italijanskimi gosti in z vsemi, ki se pri svojem delu srečujejo s področjem turizma v italijanskem in slovenskem prostoru. Delo kakovostno zaokrožuje slovnične in terminološke vidike s področja turizma in dodaja aktualne vsebine ter realna besedila s področja turizma. Obravnavane teme niso omejene zgolj na področje turizma, temveč vključujejo tudi kulturološke raznolikosti in multidisciplinarni ter multikulturni pogled. Bralec skozi delo dobi celovit vpogled v osnove komunikacije z italijanskimi gosti v turističnem okviru.


Tiskana izdaja publikacije se prodaja na UM Fakulteti za turizem. Cena publikacije znaša 14,90 €.

POVEZAVA: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/401taching.jpg

EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
 
TEACHING METHODS FOR ECONOMICS AND BUSINESS SCIENCES
BOOK OF ABSTRACTS OF THE 3RD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
DR. ROMANA KOREZ VIDE (UR.)

 

 

Izobraževalne ustanove so pomembni akterji napredka družbe in blaginje njenih članov. Visokošolske izobraževalne ustanove morajo zagotavljati najzahtevnejšo dodano vrednost k osebnostnemu in strokovnemu razvoju posameznikov. Svoje zaposlene morajo spodbujati k izpolnitvi tega odgovornega poslanstva. Poslovodstva teh ustanov morajo v zvezi s tem predstavljati vzor. Zaradi globalizacije in njenih ekonomskih, družbenih, tehnoloških in ekoloških posledic, so se okoliščine in zahteve delovnih mest enaindvajsetega stoletja preoblikovale. Sodobna delovna okolja nagrajujejo ljudi z vseobsežnimi kompetencami, kot so sposobnost za prepoznavanje različnih pogledov, kritično razmišljanje, kreativnost in spoštljivo sodelovanje v različnih vrstah družbenih skupin. Visokošolske izobraževalne ustanove za ekonomijo in poslovanje, katerih raziskovalna področja so povezana z več poddisciplinami družbenih ved, so še posebej močno odgovorne, da najbolje motivirajo in pripravijo svoje študente za reševanje večplastnih problemov, ki posegajo na različna področja. Ta publikacija zajema povzetke prispevkov o različnih novih pogledih na izzive oblikovanja sodobnih visokošolskih učnih okolij. Verjamem, da bo sprožila radovednost bralcev in spodbudila akademike k začetku ali nadgradnji raziskovanja na tem področju s ciljem prizadevanj za ne samo bolj napredne, temveč tudi za bolj družbeno odgovorne in srečne družbe.

 

Publikacija je na voljo v e-izdaji in tiskani izdaji brezplačno.

POVEZAVA: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/408


 razvojni.jpg

FAKULTETA ZA TURIZEM
 
RAZVOJNI PROGRAM ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ KRAJEV OBMOČJA MESTA ČABAR V GORSKEM KOTARJU: II. FAZA
BARBARA PAVLAKOVIČ, VLADIMIR ČELIGOJ, ZORAN OŽBOLT IN DR. MARKO KOŠČAK (UR.)

 

Monografija Razvojni program za trajnostni razvoj krajev območja mesta Čabar v Gorskem kotarju je rezultat druge faze projekta, s katerim želimo spodbuditi trajnostno delovanje in strateški razvoj hrvaškega obmejnega območja mesta Čabar vse od Prezida do Gerova. Območje je oddaljeno od glavnih hrvaških prometnic, a hkrati umeščeno med tri države (Hrvaška, Slovenija in Italija), ki so bile za domačine vedno vir zaposlitve, informacij in družabnega življenja. Preplet različnih tradicij je omogočil oblikovanje avtohtone kulture, ki združuje zanimive zgodbe, običaje, obrti, jedi in uporabo naravnih virov iz neokrnjene narave, v kateri leži destinacija. Vse to je odlična podlaga za razvoj turizma, ki kot nova gospodarska panoga lahko omogoči razvoj gospodarstva, obrne demografsko sliko in spodbudi vsesplošni razvoj območja. Strateški izziv razvoja turizma so obravnavali mentorji in študenti 1. letnika magistrskega programa Turizem na Fakulteti za turizem Brežice Univerze v Mariboru ob participativnem sodelovanju lokalnega prebivalstva. Po opravljeni analizi stanja so pripravili vizijo razvoja in določili prednostna področja dela, opredelili ukrepe ter določili kazalnike in način njihovega spremljanja. Sam akcijski načrt temelji na teoriji presoje nosilne sprejemljivosti okolja, ki je predstavljena na začetku te monografije.

 

Publikacija je na voljo v e-izdaji in tiskani izdaji brezplačno.

POVEZAVA: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/405


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava