V decembru 2018 izšlo 7 novih publikacij
Datum objave: 8. 01. 2019

​​​um-zaloz-logo-slo_1 (2) junij.png


4. nacionalna kon​ferenca o varnosti v lokalnih skupnostih: Sklepne ugotovitve raziskovanja (2015–2018), Konferenčni zbornik


Zbornik prispevkov predstavlja recenzirane prispevke, ki so bili predstavljeni na četrti nacionalni konferenci Varnost v lokalnih skupnostih v Slovenski Bistrici v decembru 2018. Glavna tema konference povzema sklepne ugotovitve raziskovanja v okviru raziskovalnega projekta Varnost v lokalnih skupnostih, ki se je izvajal na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Prispevki v zborniku se osredotočajo na različne vidike varnosti v lokalnih skupnostih, in sicer na zaznavanje varnosti in preventivnih dejavnosti (zaznavanje virov ogrožanja, zaznava policijskega dela, zaznava varnosti v urbanih okoljih, vpliv socialne države na varnost in situacijsko preprečevanje kriminalitete); in različne perspektive varnosti v lokalnih okoljih (varnost v mestnih občinah, pooblastila občin, položaj migrantov v lokalnem okolju, zaznavanje vojske, informacijska varnost občanov in varovanje gospodarskih subjektov).

 

Zbornik 4. nacionalne konference Varnost v lokalnih skupnostih je nastal v okviru programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih (P5-0397 (AA), 2015–2018), ki jo financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.


Izdajatelj: Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
Uredniki: red. prof. dr. Gorazd Meško, izr. prof. dr. Andrej Sotlar in izr. prof. dr. Branko Lobnikar
Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​


postavitev_pirnat_1-1.jpgZORA 129: Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem 


Razprave dopolnjujejo moja razmišljanja o prekmurskem jeziku v predhodni monografiji Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika (2013), tako da razlikujem med (nekoč) knjižnim jezikom in (današnjim) narečjem. Zgodba o nastanku, prostorskih ovirih, razvoju in zatonu prekmurskega knjižnega jezika ter prehodu v narečne okvire (zaradi oblikovanja enotnega slovenskega knjižnega jezika) tako dobiva končne poteze in omogoča drugačen pogled na razvoj slovenskega jezika, poudarjajoč dvojnični razvoj v osrednje- in vzhodnoslovenskem jezikovnem prostoru, ki sta ju do oblikovanja »novoslovenščine« določala knjižna kranjščina in prekmurščina – posebej izpostavljam nova spoznanja o prekmurskem jeziku, ki v slovenskem jezikoslovju omogočajo razumevanje njegove knjižnosti (v preteklosti) in narečnosti (danes).

 

Knjiga je na voljo v Knjigarni Filozofske fakultete v okviru knjižne zbirke ZORA. Cena knjige znaša 23,00 €.

​​

Izdajatelj: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta​

Avtor: red. prof. dr. Marko Jesenšek​

​Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​​


                postavitev_jesensek_129.jpgZbirka vaj za predmet Metode raziskovanja 

Zbirka vaj je namenjena predvsem uporabi statističnega programskega paketa SPSS za izbrane vsebinske sklope, ki sodijo v okvir kvantitativnega dela predmeta Metode raziskovanja, na magistrskem študijskem programu Ekonomske in poslovne vede, na UM EPF. Gradivo je dopolnitev k osnovni študijski literaturi pri kvantitativnem delu predmetu in k sklopom, obravnavanim v okviru predavanj. Gradivo je namenjeno študentom pri študiju in razumevanju klasifikacije kvantitativnih metod, glede na značilnosti zbranih podatkov in glede na postavljene raziskovalne domneve. Vsebinska analiza je prikazana z namenom pravilne razlage dobljenih rezultatov, pridobljenih s programom SPSS. Sestavni del aktivnega dela študentov na vajah pa je interpretacija dobljenih rezultatov za podporo poslovnemu odločanju.


Avtorice: red. prof. dr. Polona Tominc, red. prof. dr. Vesna Čančer in asist. Maja Rožman

Izdajatelj: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

​Publikacija je izšla v tiskani in e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​postavitev_tominc_EPF_1.jpg


Retorika v poslovnem komuniciranju: Delovni listi 


​​Retorika je veščina prepričevanja. Človeka spremlja že tisočletja, temelje retorični teoriji pa je postavil starogrški mislec Aristotel. Skozi zgodovinska obdobja je doživljala razvoj, vzpone, pa tudi padce. Danes se vse bolj zavedamo pomena poznavanja te veščine na najrazličnejših področjih javnega in zasebnega življenja, saj nenazadnje prispeva k boljši bralni pismenosti posameznika in družbe. Eden od ciljev poučevanja retorike na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru je štud​enta pripraviti na analizo ter pravilnejše in natančnejše oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik v vsakodnevnem življenju: od zasebnih razgovorov, prek medijev, študijskih situacij in oblikovanja strokovnih besedil. Prav tako je cilj študente seznaniti z različnimi diskurzi, jih naučiti samostojnega, samozavestnejšega, jasnega, strukturiranega in kritičnega izražanja stališč ter oblikovanja strukturiranih krajših in daljših besedil. Knjižica vsebuje delovne liste, ki bodo kot oporne točke v pomoč pri retoriki v poslovnem komuniciranju, ko bodo v ospredju teme, kot so zgodovina, retorični žanri, kanoni, prepričevanje in jezik. Pozornost bomo med drugim posvetili tudi pravnim vidikom komuniciranja.

Avtorici: doc. dr. Jasna Potočnik Topler in mag. Mojca Strašek Dodig

​Izdajatelj: Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​postavitev_topler3_1-1.jpgOsnove zemljišnoknjižnog prava

Knjiga je po svojoj namjeni udžbenik za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija prava, te specijalističkog diplomskog stručnog upravnog studija Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu te diplomskog sveučilišnog studija Geodezije Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu. Knjiga je podijeljena na osam poglavlja, U prvom poglavlju se objašnjavanju temeljni pojmovi i daje pregled tijeka sudskog parničnog postupka. U drugom se obrađuju poslovi geodeta (organizacije/udruge proistekle iz geodetske djelatnosti te državna i javna tijela vezana za geodetsku djelatnost, stručni ispit), te sudski postupci u kojima sudjeluju geodeti. Treće poglavlje predstavlja uvod u zemljišnoknjižno pravo (temeljne pojmove i načela zemljišnoknjižnog prava), četvrto, pod nazivom Zemljišnoknjižno organizacijsko postupovno pravo obrađuje sastav zemljišnih knjiga, vrste zemljišnoknjižnih upisa, te pravne učinke upisa. U petom poglavlju posvećena je pozornost predmetima upisa u zemljišne knjige. Šesto poglavlje obrađuje funkcionalno postupovno pravo, a sedmo posebne vrste postupaka. U posljednjem, osmom poglavlju sadržaj knjige zaokružujemo sažetim objašnjenjem odnosa katastra i zemljišnika.


Avtorji: red. prof. dr. sc. Jozo Čizmić, doc. dr. sc. Dinka Šago in doc. dr. sc. Blanka Kačer

Izdajatelj: Univerza v Splitu, Pravna fakulteta

Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​


postavitev_cizmic_1-1.jpgAlgebraične metode v dinamičnih sistemih 

V monografiji se teorija dinamičnih sistemov prepleta s poglavji abstraktne algebre. Dinamika zveznih in diskretnih sistemov je osredotočena na problem centra in cikličnosti. Sisteme obravnavamo z uporabo teorije kolobarjev tako, da obravnavamo pripadajoče polinomske kolobarje in njihove ideale. Najprej obravnavamo Gröbnerjeve baze in zvezo med ideali in pripadajočimi raznoterostmi ter minimalno dekompozicijo raznoterosti. Podana je tudi informacija o programu Singular. V drugem poglavju obravnavamo najpomembnejše pojme iz teorije dinamičnih sistemov: singularne točke, limitne cikle, centralno raznoterost, problem centra in cikličnosti. Povezavo s prvim poglavjem predstavlja določanje fokusnih količin ter analiza ustreznih idealov. Gre za Bautinovo metodo, s katero dobimo potrebne pogoje za nastop centra. Zadostne pogoje določimo z Darbouxjevo metodo ali z nastavki za vrsto, ki predstavlja formalni prvi integral. V tretjem poglavju so prikazani in analizirani nekateri novejši rezultati v zveznih in diskretnih sistemih. V zveznih in diskretnih primerih je obravnavan problem centra in cikličnosti. Obravnavani so nekateri sistemi NDE v ravnini in v trirazsežnem prostoru. Obravnavane so perturbacije stopnje dve, tri ali štiri. Diskretni dinamični sistemi so omejeni na dinamiko realne funkcije, katere kvadrat (v smislu kompozituma funkcij) je identiteti podobna preslikava, ki izhaja iz Żołądkove enačbe. Obravnava cikličnosti poteka tudi s pomočjo posplošitve Christopherjevega izreka. 

 

Avtorja: doc. dr. Brigita Ferčec in izr. prof. dr. Matej Mencinger

​Izdajatelj: Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​​.postavitev_mencininger_2019.jpgOdgovorno gostoljubje: vključujoče, aktivno, zeleno 


Knjiga razširja doseg turističnih študij z zagotavljanjem celovitih in temeljitih pregledov številnih vprašanj, povezanih z odgovornim razvojem turizma. Zbornik prispevkov obravnava odgovorno gostoljubnost široko in v skladu s skrbmi za družbeno, kulturno, gospodarsko in naravno okolje. S tem ponuja distinktiven in uravnotežen pregled tako teoretičnih vprašanj kot praktičnih primerov. Izhajajoč iz predpostavke, da so zaveze glede dostopnosti in socialne vključenosti ultimativni referenčni okvir za odgovoren razvoj turizma danes, zbornik v prvem delu najprej predstavlja prispevke o dostopnem turizmu in zagotavljanju socialne trajnosti turizma prek načel vključevanja vseh družbenih skupin. V kontekstu povečanega povpraševanja po vseobsegajočih in poglobljenih izkušnjah prispevki, predstavljeni v drugem delu, prispevajo k razumevanju aktivnega turizma in športnega turizma. V zadnjem delu pa avtorji prispevkov preučujejo tudi vprašanja razvoja odgovornega turizma v okviru zelenega, zdravega in lokalnega iz treh različnih perspektiv: perspektive (vedenja) turistov, lokalnih ponudnikov (storitev) in na nivoju upravljanja. Splošni cilj knjige je oblikovati vizijo gostoljubnosti, ki deluje na način, ki podpira ljudi in skupnosti, spodbuja odgovorno okoljsko potrošnjo in je družbeno vključujoč. 


Urednika: izr. prof. dr. Mitja Gorenak in doc. dr. Andreja Trdina

Izdajatelj: Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​​.postavitev_gorenak_ft_3-1.jpg
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava