V septembru 2018 izšlo 11 novih publikacij
Datum objave: 1. 10. 2018

um-zaloz-logo-slo_1 (2) junij.png


Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe: From Common Sense to Evidence-based Policy-making, Conference Proceedings


Starting in 1996 and reconvening for its twelfth session in 2018, the Biennial International Conference Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe addresses contemporary challenges in the field of criminal justice and security by encouraging the exchange of the latest views, concepts, and research findings from criminal justice and security studies among scientist, researchers, and practitioners from all over the globe, mainly from Central and Eastern Europe. This year’s Conference is subtitled From Common Sense to Evidence-based Policymaking. The theme of the Conference covers a wide range of topics related to the policing strategies and criminal justice policy development. Authors contributed more than fifty papers that focus on evidence-based policy-making and evidence-based policing, criminal investigation, penology and punishment, security issues, organised crime and corruption, crime analysis, crime prevention, and legal perspectives.


Izdajateljica: Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru

Uredniki: dr. Gorazd Meško, dr. Branko Lobnikar, dr. Kaja Prislan, dr. Rok Hacin

Publikacija je izšla v tiskani in e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​postavitev_mesko_fvv (Small).jpg


4. posvet o ohranjanju in trajnostni rabi rastlinskih genskih virov: Izvlečki predavanj​


Zbornik vsebuje povzetke prispevkov, ki so bili predstavljeni na 4. Posvetu o ohranjanju in trajnostni rabi rastlinskih genskih virov, ki ga je skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizirala Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. Namen vsakoletnega posveta je ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja rastlinskih genskih virov v Sloveniji, predstavitev novosti, pregled opravljenega dela na tem področju in izmenjava izkušenj sodelujočih. Ohranjanje rastlinskih genskih virov (RGV) poteka v okviru javne službe nalog rastlinske genske banke (JSRGB), ki združuje usklajene programe ohranjanja in proučevanja RGV na Kmetijskem inštitutu Slovenije v Ljubljani, Biotehniški fakulteti, Oddelku za agronomijo v Ljubljani, Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu in Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. Konec leta 2017 je bilo v rastlinski genski banki skupno več kot 5.700 vzorcev RGV oziroma akcesij. Osrednja vsebina letošnjega posveta je bila ohranjanje genskih virov sadnih rastlin in vinske trte v obliki nasadov, razprava o uporabi RGV za oblikovanje širšega nabora t.i. lokalnih sort in predstavitev dveh zadevnih ciljnih raziskovalnih projektov. Povzete so bile tudi glavne dejavnosti v okviru Evropskega kooperativnega programa za genske vire ECPGR. Na koncu knjige so podani zaključki, ki so bili sprejeti na posvetu.​​

​​

Izdajateljica: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru

Urednica: dr. Metka Šiško

Publikacija je izšla v tiskani in e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​postavitev_Sisko_1 (Small).jpgSinhrono-diahroni pregled krajšav v slovenskem prostoru in sestava slovarja krajšav​


Avtorica celovito preuči položaj krajšav v slovenskem prostoru, in sicer na diahroni in sinhroni ravni. Delo sestoji iz devetih poglavij, v katerih se dotakne klasifikacije krajšav in položaja krajšav v slovenskih pravopisih od leta 1899 do 2001 ter v izbranih jezikovnih priročnikih. V delu so podrobneje predstavljeni položaj krajšav v splošnih in specializiranih slovarjih, in sicer z vidika mikro- in makrostrukture, Župančičev slovar (1948), Slovarček krajšav (2006) in Slovar krajšav (2011). Avtorica preko problematike načrtnega sestavljanja krajšav bralca usmeri k potrebi po sestavi algoritma za samodejno prepoznavanje krajšav in krajšavnih razvezav ter podrobneje predstavi algoritme, ki so bili izdelani med letoma 1999 in 2016. Skozi celotno delo opozarja na potrebo po sestavi sodobnega slovarja krajšav, predstavi smernice za pridobitev gradiva za nastanek takega slovarja ter predstavi sestavo slovarskega sestavka novega slovarja krajšav.​

​​

Izdajateljica: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

Avtorica: dr. Mojca Kompara

Publikacija je izšla v tiskani in e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​postavitev_kompara_1-2-1 (Small).jpg


Teorija in praksa, pravo in življenje

Liber amicorum Etelka Korpič - Horvat​

​​

Monografija, ki jo sestavlja štiriindvajset znanstvenih in strokovnih prispevkov, je posvečena jubileju dr. Etelke Korpič - Horvat. Avtorice in avtorji prispevkov so slovenske in tuje strokovnjakinje in strokovnjaki, ki so s slavljenko strokovno, poklicno in/ali prijateljsko povezani. V prvem delu monografije so osebno obarvani prispevki, ki osvetljujejo slavljenkin prispevek na različnih področjih njenega strokovnega in družbenega delovanja. V drugem delu pa so po abecednem vrstnem redu razvrščeni znanstveni prispevki s področij, povezanimi s slavljenkinim raziskovalnim in poklicnim delom. Večina jih posega na področje delovnega in socialnega prava, s katerim se je doc. dr. Etelka Korpič - Horvat znanstveno-raziskovalno največ ukvarjala. Obravnavajo aktualna vprašanja individualnega in kolektivnega delovnega prava ter prava socialne varnosti tako v nacionalnem, primerjalnem kot mednarodnem kontekstu. Ostali prispevki se nanašajo bodisi na vlogo in odločitve Ustavnega sodišča RS, katerega sodnica in podpredsednica je slavljenka, bodisi na druga vprašanja, ali povezana z delovanjem države in njenih institucij ali na pravna vprašanja, povezana s slavljenkinim rodnim Prekmurjem.​


Izdajateljica: Pravna f​akulteta Univerze v Mariboru

Urednica: dr. Darja Senčur Peček

Publikacija je izšla vtiskani in e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​postavitev_Pecek_PF_3-2 (Small).jpgPomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami: Knjiga povzetkov​

The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures: Book of Abstracts


V današnjem izrazito globalnem poslovnem svetu se govorci različnih jezikov in z njimi povezanih kultur srečujejo in komunicirajo na dnevni ravni. Zato je ključnega pomena, da jezikovno izobraževanje na vseh ravneh formalnega izobraževanja razvija znanje tujih jezikov, podkrepljeno z medkulturnimi kompetencami, ki ga študentje potrebujejo za uspešno zaposlitev in tekom svoje kariere. Za učinkovito poučevanje in učenje tujih strokovnih jezikov sta tako nujni prilagoditev študijskega procesa specifičnim potrebam posameznih strok kakor tudi vključevanje sodobnih in razvijajočih trendov na področju poučevanja in učenja tujih jezikov.

Raziskovanje in izmenjava relevantnega znanja in primerov dobrih praks na področju poučevanja in učenja tujih strokovnih jezikov sta osrednja cilja te publikacije, ki vključuje povzetke 10. mednarodne jezikovne konference »Pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami«, ki je potekala 20. in 21. septembra 2018 na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za logistiko.​

​​

Izdajateljica: F​akulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Urednici: dr. Polona Vičič in dr. Alenka Plos


Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​postavitev_ovitek_vivic_1-2 (Small).jpg Temelji modelov, teorij in prakse zdravstvene nege​


Učbenik predstavlja pregled znanja s področja teorij in modelov zdravstvene nege ter njihove pomembnosti za izobraževanje, raziskovanje in prakso zdravstvene nege. Zajema 9 poglavij. Uvodoma je opredeljena pomembnost teorij za znanost zdravstvene nege in pomen njihovega razumevanja za prakso zdravstvene nege. Sledijo vsebine, ki se nanašajo na temeljne oblike znanja in védenja v zdravstveni negi, razvoj teorij, pomen teorij pri oblikovanju novih vlog medicinskih sester, značilnosti modelov in teorij, teorije in modele medosebnih odnosov, izbor teorij za prakso, povezave teorij in raziskovanja ter kriterije za opis, analizo in evalvacijo teorij. V vsakem poglavju so učni izidi, ključni koncepti in kratki izvlečki. K boljšemu razumevanju vsebin pripomorejo tudi jasne in atraktivne razpredelnice in sheme, za utrjevanje znanja pa so na voljo različne refleksivne vaje. Učbenik je namenjen bodočim medicinskim sestram pri študiju v sodobnih izobraževalnih programih zdravstvene nege, saj omogoča jedrnat uvod k razumevanju razvoja, aplikacije in evalvacije teorij zdravstvene nege.​

​​

Izdajateljica: F​akulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru

Avtorji: dr. Hugh P. McKenna, Dr. (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar in dr. Fiona A. Murphy

Publikacija je izšla v tiskani izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.


psotavitev_mckenna_FZV (Small).JPGRad bi čebelaril: Zbirka nasvetov za vse, ki se odločate za prvi panj​


Vloga in pomen čebel je v današnjem času neprecenljiva, zato je Generalna skupščina Združenih narodov decembra 2018 na pobudo Slovenije povsem upravičeno razglasila 20. maj za Svetovni dan čebel. Priročnik Rad bi čebelaril je rezultat projekta, izbranega na Javnem razpisu »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018«, ki sta ga sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V njej so zbrani nasveti, ki bodočim čebelarjem pomagajo pri odločitvi, ali pričeti s čebelarjenjem ali ne. Avtorji odgovarjajo na običajna začetniška vprašanja: kako se lotiti čebelarjenja, kje pridobiti ustrezno znanje, katero opremo je treba pridobiti, koliko znaša začetna investicija, katera opravila vključuje čebelarjenje, koliko časa je treba nameniti čebelarjenju, kdo so člani čebelje družine, kako poskrbeti za zdravje čebel, kaj v storiti v primeru alergije na čebelji strup in številna druga. Dodana so tudi navodila za registracijo čebelarske dejavnosti in izračun realne cene medu.

Pri delu s čebelami smo v stiku z naravo, kar prinaša ugodne psihofizične učinke, čebelji pridelki razveseljujejo skozi vse leto. Čebelarjenje je lahko pridobitna dejavnost, lahko pa konjiček za kakovostno preživljanje prostega časa, ki zahteva določeno znanje in vztrajnost, predvsem pa odgovornost. In prav to je osrednje sporočilo priročnika Rad bi čebelaril.

Izdajateljica: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

Urednica: dr. Andreja Primec

Publikacija je izšla v tiskani in e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.


7. letna konferenca mehatronike 2018: Zbornik povzetkov študentskih projektov​


Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) in Fakulteta za strojništvo (FS) Univerze v Mariboru (UM) edini v Sloveniji izvajata kakovostne samostojne študijske programe Mehatronike na dodiplomski univerzitetni in visokošolski strokovni 1. stopnji ter na podiplomski magistrski 2. stopnji študija. Inženir Mehatronike je v domači industriji, še bolj pa v naši soseščini, izredno in vedno bolj iskan profil, strokovnjaki na tem področju pa sodelujejo v proizvodnji in razvoju najsodobnejših mehatronskih izdelkov.

Študijski programi Mehatronike na Univerzi v Mariboru se odlikujejo s projektno orientiranim načinom izobraževanja, kjer študenti delajo v skupinah na različnih praktičnih mehatronskih problemih. Rezultate svojega projektnega dela predstavijo študenti javno konec šolskega leta na Letni konferenci Mehatronike. Tako letos predstavljajo na konferenci organizirani 28.6.2018 skupaj 26 projektov, od tega 9 projektov študenti visokošolsko strokovnega programa, 9 projektov študenti univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa, in 8 projektov študenti podiplomskega magistrskega študijskega programa. Povzetke teh projektov smo zbrali v pričujoči zbornik, kjer so razvidne osnovne informacije, več podrobnosti pa boste lahko zvedeli na konferenci. Vsi projekti so zanimivi in zato vas v imenu organizatorjev FERI in FS vabimo, da se udeležite tudi letošnje Letne konference Mehatronike!​

Izdajateljica: F​akulteta za strojništvo Univerze v Mariboru

Urednika: dr. Uroš Župerl in dr. Aleš Hace

Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.


ovitek1_mehatronika_18_postavitev_1 (Small).jpg 


7th Symposium on Applied Electromagnetics SAEM 18: Digest book​


On behalf of the International Scientific Committee and the Organising Committee we are very pleased to welcome all participants of the 7th Symposium on Applied Electromagnetics – SAEM'2018, which will be held from 17th to 20th June, 2018, in Podčetrtek, Slovenia. Podčetrtek is a settlement and a municipality in eastern Slovenia. The area traditionally belonged to the region of Styria. The castle in Podčetrtek was mentioned in written sources in 1209 as de Landesperc. The name appears on a 1763–87 map in both German and Slovene as Landsberg Windisch Pod Tschetertkom. The name implies that the castle above the settlement was once called *Četrtek (literally, 'Thursday'). The motivation for the name is unknown. It may refer to the day that court sentences were handed down, to a market day, to a day of corvée, or to the day when the settlement was founded. In the past, the German name of the settlement was Windisch Landsberg. SAEM'2018 is aimed at the presentation of research work results and/or the survey of works in various areas of Applied Electromagnetics and Power&Energy. The Symposium is devoted to exchanging ideas, presenting achievements and results, providing the forum for researchers and academics. Open and friendly atmosphere, which our conferences are known for, encourages especially young researchers to present their achievements and ideas, even in an early stage of their research work. The venue also gives many opportunities for establishing professional links and discussing collaboration areas for further international research projects and cooperation.​


Izdajateljica: Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru

Uredniki: dr. Sebastijan Seme, dr. Miralem Hadžiselimović in dr. Bojan Štumberger

Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​postavitev_seme_Abs (Small).jpg


Čezmejna izvršba denarnih terjatev – preplet Bruseljske uredbe IA in nacionalnih pravil: Nacionalno poročilo: Anglija in Wales


Cross border Enforcement of Monetary Claims - Interplay of Brussels I A Regulation and National Rules: National report: Englad and Wales​

“Nacionalno poročilo: Anglija in Wales" sistematično in celovito obravnava glavne značilnosti postopka izvršbe denarnih terjatev v nemški pravni ureditvi, pri čemer se še posebej osredotoča na analizo pravnih sredstev v izvršilnem postopku, h kateri pristopa tako iz nacionalne kot tudi čezmejne perspektive. Obravnavana problematika je izjemno aktualna v luči nedavne uveljavitve Bruseljske uredbe IA (prenovitev) in njene bolj ali manj uspešne implementacije v nacionalne sisteme držav članic, ki je odprla nemalo vprašanj. Poročilo se kritično opredeljuje do nekaterih spornih rešitev, zajetih s prenovljeno uredbo, do učinkovitosti in ustreznosti uporabe uredbe v obravnavanem pravnem sistemu ter s tem povezanih težav, pa tudi do nacionalnih posebnosti v izvršilnem postopku, ki še zmeraj predstavljajo oviro v čezmejnih postopkih. Poročilo je nastalo kot del študije, izpeljane pod okriljem EU projekta BIARE (»Remedies concerning Enforcement of Foreign Judgements according to Brussels I Recast«) pod koordinatorstvom Pravne fakultete Univerze v Mariboru.​

​​

Izdajateljica: Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

Avtorica: dr. Wendy Kennett

Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​psotavitev_nac_PF_1 (Small).jpg


Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe: From Common Sense to Evidence-based Policy-making, Book of Abstracts


This e-book comprises abstracts of papers presented at the twelfth international biennial conference Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe organised by the Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor on 25–27, September 2018. This year's conference is subtitled From Common Sense to Evidence-based Policy-making and addresses current challenges related to policy-making in criminal justice and security. The book of abstracts includes more than 60 abstracts of papers presented at the conference within 13 panels, 2 plenary sessions, and 2 roundtables. Among traditional topics in the area of criminal justice, crime prevention, social control, national security and policing, abstracts also include contemporary security issues related with criminal investigation, legal perspectives, prevention of radicalism, organised crime and terrorism, police integrity, penology, cybersecuriry, crime analysis, and private and corporate security.

 

About the Conference

 

The Biennial International Conference Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe addresses contemporary challenges in the field of criminal justice and security by encouraging the exchange of the latest views, concepts, and research findings from criminal justice and security studies among scientist, researchers, and practitioners from all over the globe. The aim of the conference is to highlight new ideas, theories, methods, and findings in a wide range of research and applied areas relating to policing, criminology, security issues, and social control issues. Conference strives for joint collaboration of different stakeholders in developing knowledge and experience that contribute to more secure and safe societies.​

​​

Izdajateljica: Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru

Uredniki: dr. Gorazd Meško, dr. Branko Lobnikar, dr. Kaja Prislan, dr. Rok Hacin

Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​psotavitev_mesko2_fvz (Small).jpg


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava