V juniju 2018 izšlo 8 novih publikacij
Datum objave: 2. 07. 2018

um-zaloz-logo-slo_1 (2) junij.png


Slovenščina na dlani 1​


Monografija je nastala v okviru projekta Slovenščina na dlani, pri katerem pripravljamo interaktivno učno e-okolje za slovenščino, ki se bo primarno uporabljalo na osnovnih in srednjih šolah, po zaključenem projektu pa bo prosto dostopno tudi širši javnosti. Projekt združuje strokovnjakinje in strokovnjake z različnih področij (slovenistika, jezikoslovje, didaktika, jezikovne tehnologije, programiranje), tesno sodelovanje pa smo razvili tudi z učiteljicami in učitelji slovenščine ter učenkami in učenci oz. dijakinjami in dijaki iz 14 vzgojno-izobraževalnih zavodov iz vse Slovenije. Spodbujamo jih k aktivni vlogi pri zasnovi e-okolja, zanje pa pripravljamo tudi izobraževanja. V sklop slednjega sodi ta monografija, ki ponuja strokovne novosti in odgovore na zanimiva vprašanja, npr. katere so naše priljubljene besede, kako nastajajo nove besede, zakaj je pomembno, da se učimo o frazemih in pregovorih, kako lahko obravnavamo besedilo, zakaj je pomembna bralna pismenost, kako lahko pridemo do znanja, kateri tipi nalog se pojavljajo v e-gradivih, kako nastane besedilni korpus, kakšna je funkcija programerja pri pripravi e-okolja. Prinaša tudi informacije o projektnih aktivnostih in odzivih na prve rezultate našega dela. Monografija z nakazanim številčenjem v naslovu napoveduje nadaljevanje tako zastavljenega dela in obenem izraža željo po preraščanju v publikacijo, v kateri bi strokovne prispevke objavljali tudi strokovnjakinje in strokovnjaki iz prakse.​

​​

Izdajateljica: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Urednica: dr. Natalija Ulčnik​

Publikacija je izšla v tiskani in e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​


Slovenščina na dlani 1 (Small).jpg


OTS 2018 Sodobne informacijske tehnologije in storitve, Zbornik triindvajsete konference, Maribor, 19. in 20. junij 2018​


Prispevki, zbrani v zborniku že 23. strokovne konference Sodobne informacijske tehnologije in storitve, naslavljajo izjemno aktualne izzive, s katerimi se informatiki, programski inženirji, računalničarji, podatkovni znanstveniki, arhitekti, razvijalci ter upravljalci informacijskih rešitev in storitev srečujemo pri svojem vsakdanjem delu.


Avtorji predstavljajo inovativne rešitve in skozi konkretne projekte pridobljene izkušnje:


• z uporabo tehnologij in platform veriženja blokov, 

• oblikovanjem novih ekosistemov, poslovnih modelov in storitev ter digitalno preobrazbo, 

• vpeljavo in udejanjanjem mikrostoritvenih arhitektur, 

• zagotavljanjem varnosti, zaupnosti in zasebnosti ter s tem povezanimi tehnikami obvladovanja tveganj,  

• popolno virtualizacijo in izkoriščanjem infrastrukture, 

• posodobitvijo in nadgradnjo obstoječih informacijskih sistemov, 

• integracijo algoritmov strojnega učenja in inteligentnih storitev ter platform za upravljanje in obdelavo velepodatkov, 

• s spletnimi komponentami in tehnologijami ter

• agilnimi pristopi, ki omogočajo hiter in učinkovit razvoj tako prototipov kot produkcijskih uporabniško usmerjenih rešitev v sklopu avtomatiziranih in neprekinjenih procesov razvoja, integracije in dostave. ​​

​​

Izdajateljica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

Urednika: dr. Marjan Heričko in dr. Katja Kous​

Publikacija je izšla v tiskani in e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​


OTS 2018 publikacija (Small).jpg


Kibernetski kriminal: Kazniva dejanja in kazenskopravna analiza​


Monografija predstavlja celovito kazenskopravno analizo kaznivih dejanj kibernetska kriminala. Ta kazniva dejanja se vršijo s pomočjo ali zoper informacijske sisteme, prav tako pa poznamo tudi kazniva dejanja povezana z vsebino. V delu uporabljamo kazenskopravno metodo preučevanja in analiziramo kazniva dejanja z vidika kazenskopravne dogmatike. Osrednji del monografije predstavlja analiza pojavnih oblik kaznivih dejanj s predstavitvijo sodobnih trendov kibernetskega kriminala in pravnih problemov, ki se pojavljajo v kazenskem pravu. Namen monografije je podrobna preučitev razvoja, trendov, posebnosti in dilem pojavnih oblik kaznivih ravnanj kibernetskega kriminala ter podati rešitve in usmeritve za boljšo obravnavo teh dejanj v teoriji in praksi. Obenem pa bomo podali tudi rešitve, kako naj se kazensko pravo sooča z vedno novejšimi in zahtevnejšimi pojavnimi oblikami kaznivih dejanj kibernetskega kriminala. ​​

​​

Izdajateljica: Pravna f​akulteta Univerze v Mariboru

Avtor: dr. Miha Šepec

Publikacija je izšla v tiskani izdaji. Cena publikacije znaša 30 evrov. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​Kibernetski kriminal junij 2018 (Small).jpg


X. posvet Pravo in ekonomija: Digitalno gospodarstvo, Konferenčni zbornik​​​


Zbornik vsebuje prispevke, ki posegajo na šest pomembnih pravnih področij na temo digitalnega gospodarstva. Prvi analizira vpliv sodbe Sodišča EU v zadevi Schrems proti Facebooku na opredelitev pojma »potrošnik« v pravu EU. Drugi je namenjen opredelitvi pametne pogodbe in obravnavi pravnih dilem v tej zvezi. V tretjem prispevku so prikazani glavni izzivi, ki se zaradi novih tehnologij pojavljajo v delovnem pravu. Četrti prispevek predstavlja pravila odgovornosti internetnih posrednikov za uporabniške vsebine, ki temeljijo na razlikovanju med izključnim prenosom podatkov, shranjevanjem v predpomnilniku in gostiteljstvom. Priložnosti, ki jih na področju zavarovalništva omogoča digitalizacija, obravnava četrti prispevek. Zadnji pa analizira vlogo prava pri informatizaciji poslovanja v slovenskem javnem sektorju predvsem na podlagi ugotovitev Računskega sodišča. Čeprav avtorji posegajo na različna pravna področja, soglašajo, da lahko za številna vprašanja uporabimo obstoječa pravila, za nekatera pa bo potrebna hitro odzivna zakonodaja in sodišča z razumevanjem posebnosti internetnega okolja.​

​​

Izdajateljica: Pravna f​akulteta Univerze v Mariboru

Urednica: dr. Martina Repas

Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​UKM junij 2018 1 (Small).jpg


Zbornik povzetkov Mednarodna znanstvena konferenca »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«​, 7. junij 2018, Maribor


Zbornik povzetkov Mednarodna znanstvena konferenca »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«


Ob obeleženju 25-letnice od ustanovitve Fakultete za zdravstvene vede organiziramo mednarodno znanstveno konferenco z naslovom »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.


Namen in cilj konference je predstavitev napredka na področju raziskovanja za podporo prakse in izobraževanja, interdisciplinarnega in interprofe-sionalnega pristopa v zdravstveni negi in zdravstvu v slovenskem in mednarodnem prostoru ter prispevek k doprinosu razvoja jedra znanja. Dodana vrednost konference je povezovanje visokošoslkih učiteljev, visokošolskih sodelavcev in študentov ter izmenjava raziskovalnih dokazov, modelov dobrih praks in inovativnih idej. Na konferenci bodo predstavljeni prispevki aktualnih znanstvenoraziskovalnih projek-tov za učinkovito, varno, humano in k pacientu ter družini usmerjeno zdravstveno obravnavo.


​​

Izdajateljica: F​akulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru

Uredniki: Majda Pajnkihar PhD, Klavdija Čuček Trifkovič Ph.D., Sonja Šostar Turk Ph.D. in Gregor Štiglic Ph.D.

Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​


Research and Education in Nursing (Small).jpg


Tabele, formule in vaje s ključem za predmet Biometrika


Publikacija vsebuje nekatera gradiva, ki jih uporabljamo pri predmetu Biometrika, na prvostopenjskem univerzitetnem študijskem programu Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru.

 

V zadnjih nekaj letih je prišlo na študij na Univerzo v Mariboru mnogo tujih študentov.  Nekateri izmed njih so izbrali Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede.  Ker tuji  študenti ne morejo slediti predavanjem v slovenskem jeziku, smo organizirali predavanja v angleščini. Zaradi pomanjkanja  učnega gradiva, ki bi obravnavalo osnove statistike z reševanjem realnih kmetijskih problemov z uporabo statističnega programa SPSS v angleščini, smo se odločili, da prevedemo in objavimo ta gradiva in jih naredimo bolj dostopna.​

​​

Izdajateljica: F​akulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru

Avtorici: dr. Tadeja Kraner Šumenjak in dr. Vilma Sem​

Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.


Tables formulas and exercises with key for biometrics.jpg


31. Blejska eKonferenca Digitalna preobrazba: Obvladovanje izzivov​


Blejska e-konferenca, ki jo organizira Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, sooblikuje področje elektronskih interakcij od leta 1988. Z več kot 30 letno tradicijo velja za eno najstarejših in mednarodno priznanih konferenc na tem področju. Letošnja tema konference je namenjena digitalni preobrazbi in obvladovanju izzivov, ki jih le-ta prinaša.


Razvoj digitalnih tehnologij in rešitev sta pomembno vplivala na poslovanje in tudi na življenje posameznika. Digitalna ekonomija zahteva preobrazbo poslovnega okolja, državne uprave, šolskega sistema in družbe nasploh. Obenem zahteva ustrezne strategije in politike, ki bodo omogočile čezmejno in globalno poslovanje.


V okviru letošnje konference obravnavamo različne vidike digitalne preobrazbe ter organizacijam ponujamo usmeritve za uspešno digitalno preobrazbo. Tematike, vključene v zbornik obsegajo: digitalno preobrazbo, inoviranje poslovnih modelov, tehnologijo veriženja blokov, družbene medije, masovne podatke, podatkovno znanost in sisteme za podporo odločanju, e-zdravje, digitalno dobro počutje, nove rešitve in organizacijske modele, nove pristope in primere na področju izobraževanja v digitalni ekonomiji.​


Izdajateljica: F​akulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru

Uredniki: dr. Andreja Pucihar, dr. Mirjana Kljajić Borštnar, dr. Pascal Ravesteijn , dr. Juergen Seitz & dr. Roger Bons

Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.


Publikacija Bled eConference Digital Transformation 2018 (Small).jpg 


Zbornik povzetkov: 19. Dnevi varstvoslovja, Ankaran, 6. in 7. junij 2018​


Na 19. Dnevih varstvoslovja, nacionalni konferenci s področja varnosti, letos sledimo aktualni osrednji tematiki – izzivom zagotavljanja varnosti v prometu. V zborniku so zbrani napovedniki petih okroglih miz, povzetki prispevkov enajstih tematskih sekcij in povzetki prispevkov 2. Slovenskih dnevov detektivske dejavnosti. Prispevki odpirajo obsežen nabor vprašanj nacionalnovarnostnega sistema, kazenskega pravosodja in drugih področij varstvoslovnega raziskovanja. V program in zbornik 19. Dnevov varstvoslovja smo poleg tradicionalnih vsebinskih sklopov uvrstili nekatere teme, ki so se v zadnjem obdobju pokazale kot posebej aktualne: izzivi zagotavljanja varnosti v prometu, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v slovenskem morju in na obali, prepoznavanje in preprečevanje radikalizacije, policijsko pridržanje, korporativna varnost v kompleksnih sistemih ter aktualna vprašanja in izzivi na področju policijske dejavnosti, kriminalistike, informacijske varnosti, zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti.​

​​

Izdajateljica: F​akulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru

Uredniki: dr. Modic Maja, dr. Kaja Prislan, dr. Igor Areh in dr. Benjamin Flander​

Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.


Publikacija 19 dnevi varstvoslovja.jpg


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava