V aprilu 2018 izšlo 7 novih publikacij
Datum objave: 4. 05. 2018

um-zaloz-logo-slo_1.png


Matematika 1: skripta


Skripta Matematika 1 zajema osnovna znanja matematike, ki jih potrebujejo študentje visokošolskih programov Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM. V prvem delu skripte so predstavljena poglavja s področja analize, v drugem delu pa poglavja s področja algebre. Natančnejši pregled vsebine pokaže, da se skripta prične z zaporedji, kjer so opredeljeni osnovni pojmi, kot so omejenost, monotonost in konvergenca zaporedja. Sledi poglavje, ki na kratko predstavi kompleksna števila in operacije med njimi. Nato so opisane osnovne elementarne funkcije ter predstavljena pojma limita funkcije in zveznost. Definiramo odvod funkcije in pokažemo njegovo uporabo pri določanju lokalnih ekstremov. Odvodu sledi definicija integrala skupaj z njegovo uporabo. Prvi del skripte zaključuje poglavje o funkcijah dveh spremenljivk. V drugem delu predstavimo geometrijske vektorje in operacije med njimi. V nadaljevanju obravnavamo premice in ravnine v prostoru. Skripto zaključimo s poglavjem o matrikah, kjer opišemo osnovne matrične operacije, sisteme enačb in matriko linearne preslikave.


Izdajateljica: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru

Avtorja: dr. Tina Sovič in dr. Simon Špacapan

Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​postavitev_Sovic_2-1 (Small).jpgDiskretna matematika


Učbenik je namenjen študentom visokošolskega študija računalništva in informatike. Predstavlja uvod v izbrana poglavja iz matematike, ki so potrebna za razumevanje in reševanje problemov, ki se pojavljajo v računalništvu. Poleg izjavnega računa, relacij in teorije grafov, ki sodijo na področje diskretne matematike, učbenik zajema tudi poglavji o geometrijskih vektorjih in matrikah. Poleg teoretične obravnave snovi učbenik vsebuje veliko zgledov za lažje razumevanje, kakor tudi naloge s postopki in rešitvami. ​


Izdajateljica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

Avtorja: dr. Aleksandra Tepeh in dr. Riste Škrekovski

Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​Tepeh_poatavitev_1-2-2 (Small).jpgRast podjetniških priložnosti: GEM Slovenija 2017

Monografija predstavlja rezultate slovenskega dela največje svetovne raziskave podjetništva Globalni podjetniški monitor (GEM), ki je leta 2017 zaključila že svoj 19. cikel. GEM je bil zasnovan zato, da bi (1) meril razlike v odnosu do podjetništva, aktivnosti in v aspiracijah posameznikov v čim večjem številu držav, (2) odkrival dejavnike, ki spodbujajo ali ovirajo podjetniško aktivnost, še zlasti v odnosu do družbenih vrednot, osebnih značilnosti in podjetniškega ekosistema, (3) zagotavljal platformo za ocenjevanje vpliva podjetniške aktivnosti na ekonomsko rast v določenem gospodarstvu ter (4) odkrival potrebne ukrepe ekonomske politike za krepitev podjetništva. S pomočjo te raziskave bolje razumemo odnos družbe do podjetništva ter individualne značilnosti posameznika, kot so dojemanje lastnih sposobnosti za podjetniško delovanje, sposobnost zaznavanja priložnosti, podjetniške namere in strah pred neuspehom. Ker GEM spremlja podjetniško aktivnost v celotnem življenjskem ciklu (nastajajoča, nova in ustaljena podjetja, prenehanje poslovanja), po tipih aktivnosti (visoka rast, inovativnost, internacionalizacija) in po sektorjih aktivnosti (zgodnja podjetniška aktivnost, podjetniška aktivnost zaposlenih), dobimo precej bogatejšo sliko o dogajanjih, kot če bi izhajali zgolj iz podatkov, ki nam jih ponujajo običajne statistične baze podatkov. ​


Izdajateljica: Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Urednika: red. prof. dr. Miroslav Rebernik in izr. prof. dr. Karin Širec

Publikacija je izšla v e-izdaji in tiskani izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​postavitev_GEM_2018_ovitek_press (Small).jpgGrowth of Entrepreneurial Opportunities: GEM Slovenia 2017, Executive Summary​

The scientific monograph comprises results of the Slovenian part of the largest global research project on entrepreneurship Global Entrepreneurship Monitor – GEM, which has completed its 19th cycle in 2017. GEM was established in order to (1) measure the differences regarding the relationship towards entrepreneurship, activities and aspirations of individuals in as many countries as possible, (2) uncover factors that encourage or hinder entrepreneurial activities, especially related to societal values, personal attributes and the entrepreneurship ecosystem, (3) provide a platform for assessing the extent to which entrepreneurial activity influences economic growth within individual economies and (4) uncover policy measures for the purpose of enhancing entrepreneurial capacity in an economy. The research helps to better understand the attitude of the society towards entrepreneurship and individual capabilities, among which are the perception of their own abilities for entrepreneurial activities, the ability to perceive opportunities, entrepreneurial intentions and fear of failure. As GEM monitors entrepreneurial activity throughout the phases of the life cycle (nascent, new businesses and established businesses, discontinuation), according to impact (high growth, innovation, internationalization) and by type (early-stage entrepreneurship activity, employee entrepreneurship activity), the picture is much richer than the one that is based only on data gathered from ordinary statistical databases.​


Izdajateljica: Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Urednika: red. prof. dr. Miroslav Rebernik in izr. prof. dr. Karin Širec

Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​postavitev-nslovne_sirec (Small).jpgRazvojni program celovitega in trajnostnega razvoja območja Prezida in Gorskega kotarja​

Razvojni program celovitega in trajnostnega razvoja območja Prezida in Gorskega kotarja zajema celovit pregled destinacije na obmejnem območju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Tamkajšnji prebivalci so skozi stoletja vedno povezovali obe državi in tudi avtorji razvojnega programa vidijo ključno prednost in priložnost destinacije v medsebojnem povezovanju domačinov ter sodelovanju z drugimi skupnostmi. Druga pozitivna točka, zaradi katere je destinacija turistično zanimiva, pa je zagotovo čista in neokrnjena narava, ki omogoča številne rekreacijske možnosti, sproščanje v naravi ter spoznavanje lokalnega živalskega in rastlinskega sveta. Če temu dodamo še kulturno dediščino, ljudsko izročilo in lokalno gastronomijo, lahko destinacija turistu ponudi celovit turistični paket. Avtorji razvojnega programa ocenjujejo, da destinacija torej ponuja veliko možnosti, vendar je treba pri tem slediti načelom trajnostnega razvoja, da se ohranita njeni avtentičnost in neokrnjenost. S tem izzivom so se ukvarjali študenti 1. letnika magistrskega programa Turizem na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. S svojim pogledom in predlogi so poleg opravljene analize destinacije pripravili še akcijski načrt, kako vizijo trajnostnega razvoja tudi uresničiti. Tako je nastal ta dokument, ki v svojem prvem delu poda teoretično ozadje trajnostnega razvoja, v sklepu pa pregled ukrepov za konkretni primer destinacije Prezid in Gorski kotar. Izdajateljica: Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru

Urednika: dr. Marko Koščak in Barbara Pavlakovič

Publikacija je izšla v tiskani izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​postavitev_Pavlakovic_4.1-1 (Small).jpgInteligentni stenski elementi

Besedilo obravnava tematiko inteligentnih stenskih elementov za potrebe sodobnih so-delovalnih pisarniških prostorov. Raziskava je osredotočena na možnosti prerazporejanja notranjih prostorov s pomočjo elementov, ki vključujejo večje število osnovnih funkcij, kot jih ima klasična stena - z dodano možnostjo preoblikovanja in prilagajanja le-teh prostorskim in uporabniškim potrebam. V tem oziru stena ni samo pregradna, je akustična, odlagalna, svetlobna, 'pametna', prilagodljiva ipd. Monografija vključuje nabor inovativnih stenskih elementov, ki jih je moč na tržišču najti kot izdelek ali prototip, vključno z opisom njihovih specifičnih lastnosti ter možnostmi nadgradnje in razvoja. Izbor in vrednotenje inteligentnih stenskih elementov je strukturirano v tri kategorije in sicer na odzivne stenske elemente, prilagodljive ter neprilagodljive stenske elemente. Delo se zaključuje z ugotovitvijo, da k inteligenci stenskih elementov najbolj prispeva vidik prilagodljivosti – torej zmožnost izdelka, da se prilagaja različnim potrebam uporabnika, kakor tudi zmožnost posameznika, da si brez večjih naporov s pomočjo sodobnih tehnologij tak izdelek prilagodi sam.​


Izdajateljica: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru

Avtorji: dr. Kaja Pogačar, dr. Marko Jaušovec in Dušan Pogačar

Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​postavitev_naslovnica (Small).jpg


Teaching Methods for Economics and Business Sciences: Book of Abstracts​


Today's global business environment is faced with complex and multidisciplinary issues. As business schools educate new generations of business people who will need to deal with these issues, the teachers at these institutions need to constantly innovate their teaching methods and approaches in order to pass relevant knowledge about business practices, processes and environments to their students. New, innovative approaches to teaching economics- and business-related subjects are thus essential to spark our students' curiosity and innovativeness and to develop their professional competences and skills so that our graduates, once employed, will have a positive impact of business as well as on society.

This book presents the abstracts of the 2nd International Scientific Conference »Teaching Methods for Economics and Business Sciences« held on 7 May 2018 at the University of Maribor, Faculty of Economics and Business. I would like to express my thanks to all authors who submitted their work for this conference in our common search for the answer to the above question.


Izdajateljica: Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Urednica: lekt. mag. Nataša Gajšt

Publikacija je izšla v e-izdaji in tiskani izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​postavitev_Gjast_2-1 (Small).jpg

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava